İslam İlmihali-1454 (001248)

Fiyat : €13,16  + KDV
KDV Dahil : €15,66
Test2
15
:

İslam İlmihali


Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Diyanet İşleri Başkanlığı
Yazar : Lütfi Şentürk - Seyfettin Yazıcı
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 1.Hamur
Sayfa Sayısı : 597
Ebat :17 x 24 cm
Ağırlık : 1082 gr

Önsöz

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayınlanan, Lütfi Şentürk , Seyfettin Yazıcı nın yazdığı islam ilmihali kitabını incelemektesiniz. islam ilmihali kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti,fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. (Alak 1-2)
Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin
İslam dininin hükümleri ve temel prensiplerinin asıl gayesi, esnanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Dinimiz, bize bu mutluluğun aydınlık yolunu göstermiş, görev ve sorumluluklarımız ı bildirmiştir.
Bu mutluluğa ulaşabilmemiz, yükümlü olduğumuz görevleri yerine getirmemize bağlıdır. Bu ise doğru ve yeterli bir dini bilgiye sahip olmakla mümkündür. "Bilmemek" dinimizde geçerli bir mazeret değildir. Böyle bir mazeret ile sürmekle insan sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü ilk emri " Oku" olan dinimiz, ilim öğrenmeyi her Müslümana farz kılmıştır. Bu sebeple Müslümanın başta gelen görevlerinden birisi, din ve dünya işlerinde gerekli olan bilgileri doğru olarak öğrenmesidir.
Dini görevlerimiz, önce inanmak, sonar inancımızın gereği olan ibadetleri yerine getirmektir. Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuz gibi, haram kılınan şeylerden de sakınmamız icap eder. Bunlardan başka ailemize, içinde yaşadığımız topluma ve diğer insanlara karşı da sorumluluklarımız ve yapmamız gereken ahlaki görevlerimiz vardır. İslam’da önemli bir yeri olan ahlaki görevleri yaptığımız takdirde ancak olgun bir mümin olabiliriz.
İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam’ın emir ve yasaklarına dikkatle baktığımız zamana, bunların her birinde maddi ve manevi pek çok hikmetlerin bulunduğu ve insanın huzur ve saadetini hedef alındığını görürüz. Müslümana düşen, dini görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır.
Bunun karşılığı ise Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de müjdelediği ebedi mutluluktur:
"iman edip Salih ameller (iyi işler) işleyenlere ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte en büyük kurtuluş budur."
Bu kitapta, dinimizin inanç esasları ve ibadetler ayrıntılı olarak anlatılmış, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca günlük hayatımızda karşılaşan birtakım konular ile yine günümüzde çok tartışılan bazı dini meselelere açıklık getirilmiştir.
Dinimizin emir ve yasaklarının bir gayesi de Müslümanı iyi ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktır. Bu sebeple iman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlak konusuna da yer verilmiş, ahlakın önemi ve ahlaki görevleriz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah edilerek peygamberimizin fazilet dolu yaşayış ve üstün ahlakından özet bilgiler sunulmuştur.
Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bu islam ilmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dini terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. İlgi duyanlara ve araştırma yapmak isteyenlere kolaylık olması bakımından ayetlerin sure ve numaraları ile hadislerin kaynakları dipnotlarda gösterilmiştir. Bundan başka önemli ve dikkati çeken konular ile bazı meselelerde diğer mezheplerin görüşlerine de yine dipnotlar halinde yer verilmiştir. Her Müslümanın öğrenmesi gereken dini bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayacağını umduğumuz bu kitabın din kardeşlerimize yararlı olmasını diler, hatalarımızın bağışlanmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
Bizim görevimiz, iyi niyetle çalışmaktır.Başarıya ulaştıran ise yalnız Allah’tır.
Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi Başkanlığımız, kurulduğu tarihten itibaren "toplumu din konusunda aydınlatmak" görevini aralıksız sürdürmektedir. Bu amaçla yaptığı faaliyetler arasında dini yayınlar büyük önem arz etmektedir. Diyanet yayınları arasında çıkan ilk basılı eserin 1924 tarihini taşıması (Ahmet Hamdi Akseki, Ahlak Dersleri), Başkanlığımızın konuya başlangıcından beri verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Basılı neşriyata son yıllarda sesli ve görüntülü yayınlar da eklenmiştir ki, bu durum hayli sevindiricidir. Başkanlığımız, kuruluşundan günümüze kadar çocuklara, yetişkinlere ve akademik çevrelere hitap eden 400’ün üzerinde eser yayınlamış, bunun yanısıra çizgi film, drama, belgesel, paket programlar, vaaz ve Kur’an-ı Kerim bant ve kasetleri de hazırlatmıştır.Yeni yayın döneminde dergimizin bu köşesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıkmış eserlerden bazılarını oku yucularımıza tanıtılmasının faydalı olacağını düşündük. Amacımız, büyük bir titizlikle hazırlanan ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun tetkikinden geçen yayınlarımıza hak ettiği ilgiyi uyandırmak ve oku yucuya bu konuda rehberlik etmektir. Bu tür tanıtım yazılarının gerek müellif ve gerekse okuyucu açısından oldukça faydalı olacağı muhakkaktır. Avrupa’nın değişik ülkeleri ile Amerika’da neşredilen uluslararası dergilerin yarısını, kitap tanıtımı/eleştirisi türünden yazılar teşkil etmektedir. Söz konusu dergilerin makele editörlerinin yanısıra bir de kitap tanıtım/eleştiri editörlerinin de bulunduğu; ayrıca yazarların kitapları ile ilgili tanıtım ve eleştiri yazılarının çıkacağı zamanı heyecanla bekledikleri bilinmektedir. Kuşkusuz bunlar, tanıtım yazılarının ne derece önemli ve faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde İslami ilimler alanında yayınlanan dergilerde de bu tür yazıların yayınlanmaya başlanmış olmasını oldukça önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Tabiatıyla bu tür yazılar, eserlerin neşir tarihini müteakip yayınlanmaktadır. Genel olarak biz de bu geleneğe uyacak olmakla birlikte, daha önceki yıllarda yayınlanan ancak okuyucularımız açısından tanıtımında fayda mülahaza ettiğimiz eserleri de tanıtmaya çalışacağız. Bu sayımızda Diyanet İslam İlmihali ’ni tanıtmak istiyoruz.
İlmihal , ilim ve hal kelimelerinden müteşekkil bir terkip olup, modern Türkçemizde "davranış bilgisi" anlamına gelmektedir. Istılahta ise İslam dininin belli başlı ilkeleri ve kurallarını öğreten kitaplara verilen bir isimdir. Bilindiği üzere İslam dini müslümana dünya ve ahiret saadeti vadetmekte ve insanı bu gayeye ulaştırmak için Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Müslüman kitlelere bu konuda yardımcı olma ve rehberlik etme görevi ilim adamlarının omuzundadır. Nitekim İslamî sahada kendini yetiştirmiş kişiler, tarihi süreç içinde müslümanlar için kaçınılmaz olan asgari ortak bilgilerin özlü bir şekilde ve belli bir mezhep geleneğine bağlı kalarak kitaplar telif etmişler ve bu suretle üzerlerine düşen klavuzluk görevlerini ifa etmeye çalışmışlardır. Bu tür kitaplar İslami Türk literatüründeki ilmihal geleneğinin nüvelerini teşkil etmişlerdir.Ülkemizde de halkımızın pratik dini bilgilere duyduğu ihtiyaç, yazılan ilmihal kitaplarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Piyasada bugüne kadar çıkmış Türkçe birçok ilmihal kitabı mevcuttur. Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslam’ı, Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali ; Ali Fikri Yavuz’un Açıklamalı Muamelatlı İslam İlmihali, Prof. Dr. Süleyman Ateş’in Yeni İslam İlmihali, Prof Dr. Hamdi Döndüren’in Delilleriyle İslam İlmihali, aynı yazarın Delilleriyle Aile İlmihali, İsmail Mutlu’nun Yeni İslam İlmihali, Mustafa Varlı’nın İslam İlmihali, Hasan Cemal Öğüt’ün Kadın İlmihali, A. Uysal ve M. Uysal’ın İzahlı Kadın İlmihali Ansiklopedisi ve nihayet Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)’nin bir komisyona hazırlattığı iki ciltlik İlmihali bunlardan sadece bir kaçıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı da 1995 yılında yayınladığı Diyanet Yeni İslam İlmihali (müteakip baskılarda Diyanet İslam İlmihali ) adlı eseriyle bu alanda önemli bir katkıyı gerçekleştirmiştir. Yeterli ilmi birikime sahip olsun olmasın, önüne gelen herkesin din gibi çok hassas bir konuda yazıp-çizdiği ve çoğu zaman da gerçeklerin kaybolup gittiği bir ortamda, toplumu din konusunda aydınlatma görevini üstlenmiş olan Başkanlığımızınen üst danışma ve karar organı Din İşleri Yüksek Kurulumuzdan böyle bir eserin hazırlanması halkımızın beklentisi haline gelmişti. Bu beklenti, eserin yazılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra, müelliflerin kitabınönsözünde de vurguladıkları gibi, herkesin kolaylıkla anlayabilecekleri ve terimleri mümkün olduğunca sadeleştirilmiş bir kitaba duyulan ihtiyaç da eserin telifinde etkili olmuştur. Diyanet İslam İlmihali, Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinden Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcıtarafından hazırlanmıştır. Her iki hocamız da İslamî sahada ilmi liyakatlaıyla maruf kişilerdir.Kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; din ve dine olan ihtiyaç, itikadi ve ameli mezhepler, dini hükümlerin kaynakları, iman esasları gibi konular "itikat" başlığı altında incelenmiştir. İkinci bölümde "ibadet" başlığı altında; İslam’ın şartları, mükellefin fiilleri, temizlik, suların ahkamı, abdest, namaz, oruç, zekat, hac, kurban, mübarek gün ve geceler ve yemin gibi konulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; yiyecek ve içecekler ile ilgili helal ve haramlara ve ticari hayatımızda riayet edilmesi veya kaçınılması gerekli hususlara temas edilmiştir. Keza bu bölümde bazı ilmihal kitaplarında yer verilmeyen hayvan kesiminde göz önünde bulundurulması gereken esaslar, avlanma, ödünç alıp verme, bağış, vasiyet ve buluntu eşya konularında İslam fıkhının temel kuralları zikredilmiştir. Evlilik ve ilgili konular da bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde şirk, adam öldürme, zina, sihir, savaştan kaçmak, kehanet ve falcılık gibi tevessül edilmesi günah olan şeyler üzerinde durulmuştur. Bu bölümün sonunda tevbe konusuna yer verilmiştir. Beşinci bölümde ahlak konusuna yer verilmiş, ahlakın önemi ve ahlakî görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında izah edilmiştir. Kitababeşinci baskısında ilave edilmiş olan altıncı ve son bölüm ise, Peygamberimizin örnek hayatı ve yüksek ahlakına tahsis edilmiştir. Kitap, Mustafa Fehmi Gerçeker’in Hz. Peygamber sevgisini dile getiren bir şiiriyle sona ermiştir.

Kitabın göze çarpan belli başlı özelliklerine gelince:


1. Eser herşeyden önce açık ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış ve bir kısım ilmihal kitaplarında görüldüğü gibi, Arapça ve Osmanlıca kelime ve terkiplere yer verilmemeye çalışılmıştır. Bundan kaçınılmadığı durumlarda ise gerekli izahatlar yapılmıştır. Bu da, özellikle yeni yetişen neslimizin kitaptan istifadesini kolaylaştıran bir hususiyet olmuştur.
2. Meselelere yaklaşırken, dinin aslî kaynaklarına inilmiş, özellikle Kur’an ve sünnetin görüşü yansıtılmaya çalışılmış, günümüzdeki gelişme ve değişim de göz ardı edilmemiştir. Ayet ve hadis metinlerinin zikredilmesi ise esere ayrı bir değer kazandırmıştır.
3. Özellikle ibadet konuları incelenirken, ilk önce, ibadetin önemi ve faydaları üzerinde durulmuş, daha sonra verilecek bir takım şekli bilgilerin hangi çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır.
4. İhtilaflı meselelerden mümkün olduğu kadar kaçınılmış, özellikle sahih kabul edilen görüşlere yer verilmiştir. Okuyucunun kaynak görme ihtiyacı içinde olabileceği konularda, kaynaklar dipnotlarda gösterilerek güven telkin edilmiştir.
5. Organ nakli, doğum kontrolü, uyuşturucu maddelerin kullanılması, alış-verişte vade farkı, yarışmalarda alınan ödüller ve faiz gibi günümüzde müslümanlarca karşılaşılan güncel problemlere temas edilmiştir. Ayrıca kitapta müslümanların zihinlerini uzun yıllardan beri meşgul ede gelen ru’yet-i hilal meselesi teferruatlı bir şekilde ele alınmış ve konuyla ilgili leh ve aleyhte görüşler zikredilerek ikna edici bir çözüm yolu gösterilmiştir. Bu bölümde 1978 yılında 19 İslam ülkesinin 40 din ve astronomi bilginlerinin katılımıyla İstanbul’da toplanan Ru’yet-i Hilal Konferansı’na Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan tebliğin geniş bir özeti de yer almıştır ki bu da kitaba ayrı bir özellik kazandırmıştır.
6. Hz. Peygamberin örnek yaşantısından hareketle İslam’ın özünü teşkil eden ve dinin meyvesi olarak nitelendirilen yüksek ahlakî değerler ortaya konmuştur. İnsanın kendisine ve diğer insanlara karşı saygılı, insanlık onur ve sorumluluğuna uygun bir şekilde yaşama kuralları açık bir şekilde gözler önüne serilmiştir.
7. Eserin sonuna ilave edilen konularına göre alfabetik bir fihrist de okuyucuların kitaptan kolaylıkla istifade etmelerine imkan sağlayacak niteliktedir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM İTİKAD
I. DİN ve DİNE OLAN İHTİYAÇ 21
A) Din Nedir? 21
B) Dine Olan İhtiyaç 22
C) Dinin Kaynağı24
D) İlahi Dinler ve Özellikleri25
E) İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler25
İslam Dininin Özellikleri 26
1. İslam Dini Son Dindir26
2. İslam Dininin Değişmeyen Esaslan Vardır 27
3. İslam Evrensel Bir Dindir 28
II. İSL ve Acirc;M’DA MEZHEPLER 29
A) Mezhep Nedir? 29
1. İtikadda Mezhepler30
a) Selefiyye 30
b) Maturidi Mezhebi 30
c) Eşari Mezhebi 30
2. Amelde Mezhepler 31
a) Hanefi Mezhebi 31
b) Maliki Mezhebi 32
c) Şafii Mezhebi 32
d) Hanbeli Mezhebi 32
III. DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI (ŞER’Î DELİLLER) 33
A) Kitap 33
B) Sünnet 34
C) İcma 36
D) Kıyas 37
IV. İMAN 38
A) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet 39
B) İman ile Amel Arasındaki Bağ 39
C) İmanın Sahih ve Makbul Olmasının Şartlan 40
D) İman, Huzur ve Mutluluk Kaynağıdır 40
E) Tasdik Eden ve İnkâr Eden İnsanlar 41
F) İman Esaslan 41
1. Allah’a İman 41
a) Allah’ınSıfatları 42
1. Zati Sıfatlar 43
2. Subuti Sıfatlar 44
b) Allah Sevgisi 45
c) Allah Korkusu 47
2. Meleklere İman 47
a) Meleklerin Mahiyeti ve Özellikleri 47
b) Meleklere İmanın Faydalan 48
c) Başlıca Büyük Melekler 49
d) Cin ve Şeytan 49
3. Kitaplara İman51
a) Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri 51
b) İlahi Kitaplar ve Sayfalar 52
1. Tevrat (Ahd-i Atik) 53
2. İncil (Ahd-i Cedid) 53
3. Kur’an-ı Kerim’in Nazil Oluşu 54
Kur’an-ı Kerim’in Yazılışı ve Mushaf Hâline Getirilişi 55
Mushaf Nüshalarınm Çoğaltılması 55
Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 56
1. Kur’an, Peygamberimize Vahyedilmiştir 56
2. Tevatür Yoluyla Nakledilmiştir 57
3. Kur’an, Mushaf Hâlinde Yazılmıştır 57
4. Kur’an’m Manası Gibi Lafzı da İlahidir 57
Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz 58
4. Peygamberlere İman 59
a) Peygamberler ve Peygambere Olan İhtiyaç 59
b) Peygamberlerin Görevleri ve Sıfatlan 60
c) Peygamberlerde Bulunması Vacib Olan Sıfatlar 60
d) Kur’an-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler 61
e) Peygamberlerin Tebliğ Ettikleri Dinlerde Aynı Olan Esaslar 61
f) Mucize ve Keramet 62
g) Peygamberimizin Mucizeleri 62
h) Peygamberimizin Özellikleri 64
5. Ahirete İman 65
a) Ahiret Ne Demektir? 65
b) Kıyamet Ne Zaman Kopacaktır? 66
c) Öldükten Sonra Dirilmek 66
d) Ahirete İmanın Faydalan 67
e) Ölüm, Kabir ve Kıyamet67
f) Amel Defteri 69
g) Hesap 70
h) Cennet ve Cehennem71
ı) Allah’ın Rahmeti 71
i) Kıyamet Gününde Peygamberimizin Şefaati 72
6. Kader ve Kaza’ya İman 73
a) Kaza ve Kadere İmanın Faydalan 75
b) Tevekkül ve Çalışmanın Önemi 75
c) Rızık ve Ecel 76
İKİNCİ BÖLÜM İBADET
I. İBADET 79
A) İbadete İhtiyacımız Vardır 79
B) İbadetlerin Faydaları 81
C) İbadetin Çeşitleri 83
1. Bedenî İbadetler 83
2. Mali İbadetler 83
II. İSLAM 83
A) İslam’ın Şartlan 84
B) Mükellef 85
Mükellef 85
Buluğ (Ergenlik) 85
C) Mükellefin İşleri (Ef’âl-i Mükellefin) 86
1. Farz 86
2. Vacib 86
3. Sünnet 87
a) Sünnet-i Müekkede 87
b) Sünnet-i Gayr-i Müekkede 87
4. Müstehab (Mendub) 87
5. Mübah 87
6. Haram 88
7. Mekruh 88
a) Tahrimen Mekruh 88
b) Tenzihen Mekruh 88
8. Müfsid 88
III. TEMİZLİK 88
A) Temizliğin Önemi 88
B) Temizliğin Çeşitleri 90
1. Hadesten Taharet 90
2. Necasetten Taharet91
a) Necaset-i Galize 91
b) Necaset-i Hafife91
IV. SULAR 92
1. Mutlak Sular 92
2. Mukayyed Sular92
A) Artık Sular 93
B) Kuyuların Temizlenmesi 94
C) Temizlik Nelerle Yapılır? 95
1. Su İle Yıkayarak Temizleme 95
2. Silerek Temizleme 96
3. Ateşle Yakarak Temizleme 96
V. ABDEST 96
A) Abdest ve Önemi 96
B) Abdestin Farzları 98
1. Yüzü Bir Kere Yıkamak 98
2. Elleri ve Kollan Dirseklerle Beraber Bir Kere Yıkamak 98
3. Başın Dörtte Birini Mesh Etmek 98
4. Ayakları Topuklan İle Beraber Bir Kere Yıkamak 99
C) Abdestin Sünnetleri 101
D) Abdestin Adabı 104
E) Abdestin Çeşitleri 105
F) Abdest Nasıl Alınır?105
G) Abdest Duaları 107
H) Abdestin Mekruhları109
I) Abdesti Bozan Şeyler 110
1) Abdesti Bozmayan Şeyler111
J) Abdestsiz Yapılmayan İşler 111
K) Mestler Üzerine Meshetmek112
1. Meshin Müddeti 113
2. Mestler Üzerine Mesih Nasıl Yapılır? 114
3. Sargı Üzerine Mesh Etmek 114
4. Meshi Bozan Şeyler 114
VI. TEYEMMÜM 115
A) Teyemmüm Nedir?115
B) Teyemmümün Sahih Olmasının Şartlan 116
C) Teyemmümün Farzları 118
D) Teyemmümün Sünnetleri 118
E) Teyemmüm Nasıl Yapılır? 118
F) Teyemmümü Bozan Şeyler119
VII. GUSÜL 119
A) Gusül Nedir?119
B) Gusül Yapmayı Gerektiren Hâller 120
C) Guslün Farzları 121
D) Guslün Sünnetleri121
E) Guslün Edepleri 122
F) Guslün Mekruhları122
G) Gusül Nasıl Yapılır?122
H) Gusül Çeşitleri 123
I) Cünüb Olan Kimsenin Yapması Haram Olan Şeyler 123
İ) Kadınların Özel Hâlleri 124
1. Hayız ( ve Acirc;det hâli)124
2. Nifas (Lohusalık) 127
3. Istihaze 128
Ayhali ve Lohusa Olan Kadınlara Haram Olan Şeyler 128
J) Özür Sahibi Olanların Durumu131
VIII. NAMAZ 132
A) Namaz ve Önemi 132
B) Namazın Farz Olmasının Şartları133
C) Namaz Vakitleri 134
1. Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler 137
2. Hiçbir Namaz Kılınmayan Vakitler 138
3. Nafile Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler 138
D) Ezan ve İkamet 139
E) Namaz Çeşitleri 142
1. Farz Namazlar 142
2. Vacip Olan Namazlar 143
3. Nafile Namazlar 143
a) Sünnet Namazlar143
b) Müstehab Olan Namazlar143
F) Namazın Farzları 144
a) Namazın Şartları 144
b) Namazın Rükünleri 145
G) Namazın Vacipleri 147
H) Namazın Sünnetleri 148
I) Namazın Edepleri 151
İ) Beş Vakit Namazın Kılınışı152
1. Sabah Namazı 152
a) Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı 152
b) Sabah Namazının Farzının Kılınışı 153
2. Öğle Namazı 153
a) Öğle Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı 153
b) Öğle Namazının Farzının Kılınışı 155
c) Öğlenin Son Sünnetinin Kılınışı 156
3. İkindi Namazı 156
a) İkindi Namazının Sünnetinin Kılınışı 156
b) İkindi Namazının Farzının Kılınışı 158
4. Akşam Namazı 158
a) Akşam Namazının Farzının Kılınışı 158
b) Akşam Namazının Sünnetinin Kılınışı 159
5. Yatsı Namazı 160
a) Yatsı Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı 160
b) Yatsı Namazının Farzının Kılınışı 160
c) Yatsı Namazının Son Sünnetinin Kılınışı 160
J) Vitir Namazı 160
K) Namaz Kılındıktan Sonra Okunan Teşbih ve Dualar 162
L) Namazı Bozan Şeyler 163
M) Namazda Abdestin Bozulması 168
N) Namazı Bozmayan Şeyler169
O) Namazın Mekruhları 170
O) Namaz Kılana Mekruh Olmayan Şeyler 174
P) Namazı Bozmayı Vacip ve Caiz Kılan Şeyler 175
R) Namazın Cemaatle Kılınması 176
1. Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 176
2. Cami ve Cemaat Adabı 177
3. İmamda Aranan Nitelikler 178
4. Safların Tertibi 182
5. İmamın Arkasında Namaz Kılanların Durumu 182
6. Namazın Cemaatle Kılınışı 183
a) İkinci Rekâtta İmama Uyanların Durumu 184
b) Üçüncü Rekâtta İmama Uyanların Durumu 184
c) Dört Rekâtlı Bir Namazın Dördüncü Rekâtında İmama Uyan Kimse 185
7. Cemaate Gitmemeyi Mübah Kılan Özürler 185
8. Cemaatin Namazda İmama Uyup Uymayacağı Şeyler 186
9. İmamın, Yerine Cemaatten Birini Geçirmesi 188
10. Namazı Kesip Farza Yetişmek 188
S) Cuma Namazı 190
1. Cuma Namazının Farz olmasının Şartları 191
2. Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartlan 192
3. Hutbe 193
a) Hutbenin Sünnetleri194
4. Cuma Namazının Kılınışı195
5. Zuhr-i ve Acirc;hir Namazı196
Ş) Bayram Namazlan 197
1. Bayram Namazlarının Kılınışı197
a) Ramazan Bayramı Namazı 197
b) Kurban Bayramı Namazı 199
2. Teşrik Tekbirleri 199
3. Bayramda Görevlerimiz 200
T) Secdeler 200
1. Sehiv (Yanılma) Secdesi 200
a) Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır?201
b) Sehiv Secdesini Gerektiren Hâller 201
2. Tilavet (Okuma) Secdesi 205
a) Tilavet Secdesinin Yapılışı 206
b) Kur’an-ı Kerim’de Secde Ayeti Bulunan On Dört Sure 206
3. Şükür Secdesi 207
U) Misafir (Yolcu) Namazı 207
1. Yolcularla İlgili Hükümler210
Ü) Teravih Namazı 212
1. İki Rekâtta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.