İslam Tarihi Siyeri Nebi (003455)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €57,33
İndirimli : €33,72  + KDV
KDV Dahil : €40,13
Test2
15
:

İslam Tarihi Siyeri Nebi

  • Yayınevi : Fazilet Neşriyat
  • Yayın Tarihi 2016-06-23
  • Baskı Sayısı 1. Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 480
  • Cilt Tipi Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 16 x 23.5 cm
  • Ağırlık :570 gr

Mühim Hatırlatma:


Elinizdeki bu eseri okuyan ve dinleyenlerin Rasûlüllah Efendimiz ve onun güzide Eshâbınm isimlerinin geçtiği yerlerde hürmet ve tazim ifâdelerini de hemen zikretmelerini,
Peygamber Efendimiz'in mübârek isimleri anıldığında muhakkak "sallallâhü aleyhi ve sellem" ifâdesinin de ilâve edilmesini,
Eshab-ı Kirâm'dan birisi anıldığında erkekler için "radıyallâhü anh", hanım sahâbîler için "radıyallâhü anhâ" söylenmesini,
Bu güzel tatbikatın alışkanlık hâline getirilerek her dâim sürdürülmesini
Hürmette kusur edilmemesi cihetinden ehemmiyetle hatırlatırız.
Eserde bazı harflerin üzerinde görülen "A" uzatma işâreti, â, i, û" gibi ilgili harfin uzatılarak okunması için bu şekilde yazılmıştır.
İTHAF
Hayâtında, o müstesnâ ve en yüksek şahsiyeti
örnek alan her gence,
İnsân-ı Kâmil ve güzel ahlak arayan
her insana,
Çocuklarının hayrını ve saâdetini isteyen
her baba ve anneye,
Talebelerine Allah Rasûlü'nün hayâtını öğretmek isteyen
her muallim ve muallimeye,
Şu nâçiz eserimizin Allâh'm izniyle
fayda verdiği herkese,
İthaftır.

MUKADDİME

İnsanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan, asanların ve cinlerin dünyâ ve âhiret saâdetine nâiliyyetini vesile ve âsıtaya bağlayan Allâhü Zülcelâl'e hamdü senâlar olsun.
ve Acirc;lemlere en büyük rahmet, en büyük şefâatçı, en büyük peygamber iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve selleme onun âline ve Eshâbma salât ve kıyâmete kadar bütün ona :ibi olanlara selâm olsun.
Peygamber, Allâhü Teâlâ'nm kullarına dünyâ ve âhiret hakkında emir ve yasaklarını tebliğ için vazifelendirdiği seçkin insanlara derir. Kendisine müstakil kitap ve şeriat verilen peygamberlere Rasül, kendisinden önceki bir peygamberin şeriat ve kitâbı ile halkı hak yola iâvet eden peygamberlere de Nebi denir. Nebîlik ve Rasullük Allah rrgisi olup bu makamları Allâhü Teâlâ kullarından dilediğine ve lâ- ;k olanına verdiğini Kur'ân-ı Kerîm'le açıklamıştır.
Peygamberler sâdece erkekler arasından seçilip gönderilmiş olup küçük büyük günahlardan, yalan ve hıyânetten, gafletten, nefsânî ve hevânî hallere mağlup olmaktan uzaktırlar. Özü, sözü doğru, her bakımdan halkın en zekîsi, Allâhü Teâlâ'dan aldığı emir ve nehiyleri asanlara hiç eksiltmeden ve artırmadan ulaştıran en emin insanlardır.
Peygamberlerin ilki topraktan yaratılan Hazreti ve Acirc;dem aleyhisselam, sonuncusu da bizim Peygamberimiz, Kâinâtm Efendisi, Peygamberler Peygamberi, Fahr-i ve Acirc;lem, Muhammed Mustafa sallallâhü aley- hi ve sellem Efendimiz hazretleridir.
Bu hususta, evde çocuklarımızla beş dakika bile meşgul olmadan; anlara peygamberlerini, dînî vazifelerini öğretmeden; cemiyette İslâm'ın yaşanmadığını, İslâm'ın ahlâkî, îtikâdî ve içtimâi prensiplerin tatbik edilmediğini söylemeye kalkışmak hakkımız değildir. Çünkü şikâyetçi olduğumuz cemiyet, bizlerden ve bizim çocuklarımızdan ekkül etmektedir.
Bugünün Müslüman'ına düşen ilk vazife, kendi âilesinden başlayarak cemiyetin kurtuluşu için çalışmasıdır.
Ev analar, babalar ve evlatlar!
Bütün güzellik ve olgunlukları üzerinde toplayan o İnsân-ı Kâmil'e . aklaşın. Allâhü Teâlâ onu, güzel ahlâkı tamamlamak için göndermiştir Evlerinizi onun sohbetleri ile süsleyiniz. Bu takdirde, başından sonuna kadar bütün bir devri, olanca çileleri ve mutluluğu ile Peygamber Efendimiz'in ve sahâbelerinin yanında yaşamış gibi olursunuz. Onun tedrisiyle üzerinize rahmet iner. Onun müzakeresiyle melekler ezerinize nur saçarlar.
Eshâb-ı Kirâm'm, Peygamber Efendimiz'e sevgileri, ona itâat ve bağlıklan, Akabe Bîatları, Hudeybiye Musâlahası'ndaki biat, Mekke Fethi'ne vapılan biat, kadınların biati, hülâsâ bütün Eshâb-ı Kirâm'm Peygamber Efendimiz'e münferiden veya müetemian yaptıkları o bîatlar bizler rin büyük bir örnek değil midir? Zira Eshâb-ı Kirâm, Rasûlüllâh'a gelerek ellerine sarılıp, bağlılık beyanında bulunup söz vermişler, antlaşmışız ahd-ü peymân etmişlerdir. Daha sonra harpler olmuş, darpler olmuş, zor ve sıkıntılı anlar olmuş, fakat ona öyle büyük bir sevgi ve îmanla ba planmışlar ki, ahitlerinden aslâ dönmemişlerdir. Onlar gibi bugünün Müslümanlarının da Peygamber Efendimiz'e, vârislerine ve onun emîr- -nne aynı itâat, sadâkat ve sevgi ile bağlanmış olmaları îcabeder.
Mübârek kitâbımız Kur'ân-ı Kerîm'in dörtte üçü geçmiş kavimlerin, ümmetlerden ve peygamberlerden bahseder. Bu gösteriyor ki, târihi r ilmek farzdır. Bu şartm edâsı ve zaruretin giderilmesi için İslam Târihi mevzuunda birçok eser yazılmışsa da biz, bilhassa yetişme çağmdaki Müslüman çocuklarının ve herkesin, çok fazla mesâi harcamadan, bir öz erilinde daha kolay şekilde okuyup faydalanabilmeleri için işbu Muhta- İslam Târihi'ni hazırladık.
Bu hususta, evde çocuklarımızla beş dakika bile meşgul olmadan; onlara peygamberlerini, dînî vazifelerini öğretmeden; cemiyette İslâm'ın yaşanmadığını, İslâm'ın ahlâkî, îtikâdî ve içtimâi prensiplerinin tatbik edilmediğini söylemeye kalkışmak hakkımız değildir. Çünkü şikâyetçi olduğumuz cemiyet, bizlerden ve bizim çocuklarımızdan reşekkül etmektedir.
Bugünün Müslüman'ına düşen ilk vazife, kendi âilesinden başlayarak cemiyetin kurtuluşu için çalışmasıdır.
Ey analar, babalar ve evlatlar!
Bütün güzellik ve olgunlukları üzerinde toplayan o İnsân-ı Kâmil'e aklaşın. Allâhü Teâlâ onu, güzel ahlâkı tamamlamak için göndermiştir. Evlerinizi onun sohbetleri ile süsleyiniz. Bu takdirde, başından sonuna kadar bütün bir devri, olanca çileleri ve mutluluğu ile Peygamber Efendimiz'in ve sahâbelerinin yanında yaşamış gibi olursunuz. Onun tedrisiyle üzerinize rahmet iner. Onun müzakeresiyle melekler üzerinize nur saçarlar.
Eshâb-ı Kirâm'm, Peygamber Efendimiz'e sevgileri, ona itâat ve bağlılıkları, Akabe Bîatları, Eludeybiye Musâlahası'ndaki biat, Mekke Fethi'n- de vapılan biat, kadınların biati, hülâsâ bütün Eshâb-ı Kirâm'm Peygamber Efendimiz'e münferiden veya müctemian yaptıkları o bîatlar bizler tein büyük bir örnek değil midir? Zira Eshâb-ı Kirâm, Rasûlüllâh'a gelerek ellerine sarılıp, bağlılık beyanında bulunup söz vermişler, antlaşmışlar, ahd-ü peymân etmişlerdir. Daha sonra harpler olmuş, darpler olmuş, çok zor ve sıkıntılı anlar olmuş, fakat ona öyle büyük bir sevgi ve îmanla bağlanmışlar ki, ahitlerinden aslâ dönmemişlerdir. Onlar gibi bugünün Müslümanlarının da Peygamber Efendimiz'e, vârislerine ve onun emir-berine aynı itâat, sadâkat ve sevgi ile bağlanmış olmaları îcabeder.
Mübârek kitâbımız Kur'ân-ı Kerîm'in dörtte üçü geçmiş kavimlerren, ümmetlerden ve peygamberlerden bahseder. Bu gösteriyor ki, târihi rılmek farzdır. Bu şartın edâsı ve zaruretin giderilmesi için İslam Târi ve not;hi mevzuunda birçok eser yazılmışsa da biz, bilhassa yetişme çağındaki N lüslüman çocuklarının ve herkesin, çok fazla mesâi harcamadan, bir öz câlinde daha kolay şekilde okuyup faydalanabilmeleri için işbu Muhtasar İslam Târihi'ni hazırladık.
Yüce Mevlâ'nın izni ve lütfü ile hazırladığımız bu esere, câhiliyyet devri (fetret devri) diye tasvir edilen, Peygamber Efendimiz'den evvel dünyâ üzerindeki milletlerin hallerinden bahsetmekle başladık. Çünkü Peygamberimiz'i ve Allâhü Teâlâ'nm onunla gönderdiği dînin insanlık için ne büyük nîmet olduğunu daha iyi anlayıp kavrayabil ve not;mek için o günkü dünyânın durumuna kısaca bakmakta fayda vardır. Peygamber Efendimiz'in dünyâyı teşrifleri, çocukluk, gençlik ve evlilik yıllarından bahsederek devam ettirdik.
Daha sonra, Rasûlüllah Efendimizin peygamberliğinin başlamasından irtihallerine kadar geçen yirmi üç senelik hayâtına yer verdik. Kıyâmete kadar cereyan edecek hâdiselerin birer nümunesinin zuhûr ettiği o ibret verici, gözleri yaşartan, gönülleri coşturan, İslâmî gayret ve cesâret rûhunu şahlandıran bu devir, meselenin esas can alıcı nüvesini teşkil etmektedir.
Rasûlüllah Efendimizin ve ilk Müslümanların çektiği ızdırapları ve onların bunca ezâ ve cefâlara, İslam uğruna canlarını da ortaya koyup sabredip tahammül göstermelerini; yeri geldiğinde mallarmı-mülklerini, yerlerini-yurtlarmı ve her şeylerini terkedip Allah rızâsı için hicret etmelerini, Peygamberimiz ve Eshâbının İslâm'ı anlatıp öğretme metodlarmı, Eshâb-ı Kirâm'm Peygamber Efendimiz'e ve onun emirlerine ne büyük bir sadâkatla bağlanıp itâat ve inkıyad gösterdiklerini; Ensar ve Muhâcirîn arasındaki kardeşliği, muhârebelerde ve fetihlerde îman gücünün ve mutlak itâatm gâlibiyetini; müşriklerin, Yahûdîlerin ve her devirde eksik olmayan münâfıklarm, İslam aleyhindeki entrika ve kalleşçe tuzaklarını; nihâyet bütün bu hâdiselerin hülâsâ- sınm sözle de ifâdesi olan ve her Müslüman'ın belleyip hayâtında tatbik etmesi îcâbeden Peygamber Efendimiz'in Vedâ Hutbesi'ni bu bölümde zevkle ve ibretle okuyarak, hakîkaten o günleri yaşıyor gibi olacağınızı ümit ederiz.
Peygamber Efendimiz'in hastalanması ve âhiret âlemine intikali, Rasûlüllâh'm şekli ve şemâili, mekârim-i ahlâkı ile ezvâc-ı tâhiratmdan bahsederek bu eserin Siyer-i Nebî kısmını bitirmiş olduk.
Bundan sonraki bölümde; Hulefâ-i Râşidîn'in bütün insanlar için çok büyük birer nümûne olan hayâtlarını, ulvî seviye ve seciyelerini, onların İslâm'ın intişârına verdikleri eşsiz hizmetlerini, adâlet, ferâgat ve fedâkârlıklarını ve menkıbelerini zikretmeye çalıştık. ve emsp;
Peygamber Efendimiz'in sohbetiyle müşerref olarak her biri eşşiz birer pırlanta olan Eshâb-ı Kirâm'm faziletini, istisnasız bütün Eshâb-ı Kirâm'a lâzım gelen hürmetin gösterilmesi hususunda aslâ kusur ve ihmal edilmemesi gerektiğini izaha çalıştık. Bu meyanda Peygamber Efendimiz ve Eshâbımn yolu olan ehl-i sünnet yolunu beyanla sonra ve not;dan zuhûr eden sapık fırkaların kısaca hallerini zikrederek onların idiâlât ve ifsâdâtmdan tahzîr ettik.
Son kısımda ise, İslam halifeliğini devam ettiren Emevîler ve Ab- bâsîlerden, ilk Müslüman Türk devletlerinden; Selçuklular, Timurlular ve hâlen dünyâ milletlerinin ismini işitince durakladığı, bizim de torunları olmakla iftihar ettiğimiz Osmanlı Devleti'nden bahsettik.
Böylece tamamladığımız bu eserin her okuyucu ve okutucuya, her gence ve her yaşlıya, hülâsâ herkese faydalı olacağını ümit ve temenni ederiz.
Allâhü Teâlâ rızâsına muvâfık kılıp, eserin hazırlanmasına vesile olan, hazırlayan, hazırlanmasında ve okutulmasında emeği geçenleri, hâlisâne niyetlerle okuyan ve okutan herkesi Fahr-i Kâinât Efendi- miz'in şefâatma nail ve mazhar eylesin. (Amîn)


İÇİNDEKİLER

Mühim Hatırlatma 19
MUKADDİME 23
BİRİNCİ BÖLÜM
İSLAM'DAN ÖNCE DÜNY ve Acirc;NIN AHV ve Acirc;Lİ 29
Hindistan 29
Çin 30
Japonya 30
Avrupa Devletleri 30
Bizans 31
İran 32
Mısır 32
Türkistan 32
Arabistan 33
Mekke-i Mükerreme ve Kâbe-i Muazzama 37
Zemzem 38
FİL VAKASI 42
Ebrehe'nin Kâbe'ye Saldırması 42
Ebrehe ve Ordusunun Helâkı 43
İKİNCİ BÖLÜM
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU
ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARI 44
Peygamber Efendimiz'in Nesebi 44
Hâşimî Kolunun Soy Silsilesi 44
Peygamber Efendimiz'in Babasının Vefatı 45
Peygamber Efendimiz'in Doğumu 45
Peygamber Efendimiz'in Süt Annesi 46
Medine Ziyareti ve Peygamber Efendimiz'in Annesinin Vefatı 48
Dedesi Abdülmuttalib'in Yanında 49
Amcası Ebû Tâlib'in Yanında 50
Şam Seyahati 51
Ficar Harbi 52
Hılfu'l-Fudûl Cemiyeti 52
Peygamberi m iz' i n Ticâret Yapması 53
Peygamber Efendimiz'in Evlenmesi 54
Peygamber Efendimiz'in Evlatları 55
Kâbe'nin Tamiri 56
Peygamber Efendimiz'in Hakemliği 57
Hanîfler ve Kus bin Sâide'nin Hutbesi 58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLK VAHİY VE RİS ve Acirc;LETİN BAŞLAMASI 61
İlk Vahiy 61
İlk Müslümanlar 63
Hazreti Ebû Bekir'in Müslüman Olması 64
I lazreti Ali'nin Müslüman Olması 66
İslâm'a Açık Davet 67
Akrabalara İlk Davet ve Bir Mûcize 67
Akrabalara İkinci Davet 68
Umûmî Davet 69
Ebû Leheb'in Küstahlığı ve Helâkı 72
Müşriklerin Elebaşıları 73
İlk Müslümanların Uğradıkları Ezâ ve Cefâ 74
HABEŞİSTAN'A HİCRET 76
Müşriklerin Muhâcirler Hakkında Necâşî'ye Başvurmaları 78
Muhâcirlerin Necâşî'nin Huzurunda Muhâkeme Edilmeleri 79
Müşriklerin Hilesi ve Necâşî'nin Kat'i Tavrı 82
Mekke Müşriklerinin Medine Yahûdîlerine Akıl Danışmaları 83
Hazreti Ebû Bekir ile Müşriklerden
Ubey ibni Halefin Mübâhasesi (Bahse Girmesi) 84
Hazreti Hamza'mn Müslüman Olması 86
İslâm'ın ilk Meclisi: Dârii'l Er kam 86
Hazreti Ömer'in Müslüman Olması 87
Müşriklerin Müslümanları Tecrid Etmesi 92
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EN BÜYÜK MU'CİZESİ:
KUR' ve Acirc;N-I KERÎM 94
Kıır'ân Mu'ciz Okuyan ve Acirc;cizdir 97
Onun İçin Neler Dememişlerdi ki 99
Kureyş'in Peygamber Efendimiz'e Ezâ ve Cefâda Şiddetleri 100
Hüzün Senesi 102
Tâif'e Gidiş 104
Addâs'm Müslüman Olması 105
Peygamberimizin Rahmet ve Şefkati 107
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MİRACI 108
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya 110
Mescid-i Aksâ'dan Semâvât'a 111
Mi'râc'm Mertebeleri 112
Mi'rac'da Yapılan İhsan ve Teşri Kılman Hükümler 113
Mi'rac Mûcizesini Müşrikler Nasıl Karşıladı? 113
Hazreti Ebû Bekir'in Sıddîkıyyeti 116
Medînelilerden İlk Müslüman Olanlar 117
Birinci Akabe Biati 118
İSL ve Acirc;MİYET'İN MEDİNE'DE YAYILIŞI 118
Üseyd ibni Hudayr ile Sa'd ibni Muâz'm Müslüman Olması 120
İkinci Akabe Biati 122
Musâfaha 124
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİCRET 126
Medîne-i Münevvere'ye İlk Hicret Eden Müslümanlar 126
Hazreti Ömer'in Hicreti 127
Hazreti Suheyb'in Rasûlüllah Uğruna
Bütün Servetinden Vazgeçmesi 127
Hazreti Ebû Bekir'in Hicret Etme Arzusu 128
Müşriklerin Dârünnedve'de Yaptığı Toplantı 128
Müşriklerin Peygamberimiz'e Sûikast Kararı 129
Peygamber Efendimiz'e Hicret Emri 130
Peygamber Efendimiz'in Hicret Hazırlığı 131
Müşriklerin Peygamber Efendimiz'in Evini Kuşatması 132
Peygamberimiz'in Müşrikler Arasından Çıkıp Gitmesi 132
Peygamberimiz'in Gâr-ı Sevr'e (Sevir Mağarasına) Sığınmaları 133
Hazreti Ebû Bekr'in Ayağını Bir Yılanın Isırması 134
Müşriklerin Peygamber Efendimiz ile
Hazreti Ebû Bekir'i Aramaları 136
Hazreti Ebû Bekir'in Telaşlanması 136
Mağaranın Önüne Örümceğin Ağ Örmesi ve
Güvercinin Yuva Yapması 137
Sevir Mağarası'nda Geçirilen Günler 137
Hazreti Ebû Bekr'in Kızı Esmâ'nm
'Gennet Kuşağı' İle Mtijdelenmesi 138
Hazreti Ebû Bekr'in Babasının Endişesi 139
Peygamberimiz'in Sevir'den Ayrılışı 139
Peygamber Efendimiz'in Vatan Sevgisi 140
Sürâka'nın Peygamber Efendimiz'i Tâkibi 140
Sürâka'nm El-Eman Dilemesi 141
Medine Yolculuğunun Süratlendirilmesi 144
Büreyde'nin Müslüman Olması 144
Peygamberimiz'in Kubâ'ya Gelişi 146
Hazreti Ali'nin Kubâ'ya Gelişi 146
Kubâ Mescidi'nin İnşâsı 146
Rânûnâ Vâdisi'nde İlk Cuma Namazı 148
Bir Yahûdînin Peygamber Efendimiz'i Uzaklardan Görmesi 150
Medîneli Müslümanların Peygamberimizi Karşılamaları 150
BEŞİNCİ BÖLÜM
MEDÎNE-İ MÜNEVVERE DEVRİ 151
Peygamberimizin Medine'ye Girişi 151
Medînelilerin Peygamberimizi Müsâfir Etmek İçin Yarışması 152 Peygamberimizin Hazreti Hâlid ibni Zeyd'e Müsafir Oluşu 153
Mescid-i Nebevi'nin İnşâsı 154
Eshâb-ı Suffe 156
Peygamberimizin Hazreti ve Acirc;işe İle Evlenmesi 160
Muhacirler İle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması 160
Ezan 161
Berâ ibni Mağrur İçin Cenaze Namazı Kılınması 161
Kıblenin Mesdd-i I laram'a Tahvili 162
Orucun Farz Kılmışı ve Aşûra Orucu 162
Medine'de Devlet İdâresinin Kurulması 164
Yahûdîlerle Münâsebetler 165
Kureyş'in Tehditlerine Karşı Nöbet Tutulması 165
Müdâfaa ve Harbe İzin Verilmesi 166
Gazâ ve Seriyyelerin Gâyesi 167
BEDİR GAZ ve Acirc;SI (H. 2 - M.624) 168
Medine'den Bedir'e Hareket 171
Peygamberimiz'in Eshâbıyla İstişâresi 171
Müdâfaa Hazırlıkları 172
Harp Tarzının Müzakeresi 173
Tarafların Karşılaşması 174
Harbin Şiddetlenmesi 176
Müşriklerin Mağlubiyeti 176
Ebû Cehl'in Son Sözleri ve Başının Kesilmesi 178
Müşrik Ölülerine Peygamberimiz'in Hitabı 179
İslâm'ın Zaferi ve Medine'ye Dönüş 182
Esirler Hakkındaki Muâmeleler 183
Yahûdîlerin Fitne Çıkarmaları 183
Sevik Gazvesi 184
UHUD GAZ ve Acirc;SI (H. 3-M. 625) 185
Peygamber Efendimiz'in Rüyâsı 186
Gençlerin Arzusu 186
Harp İçin Medine'den Ayrılış 187
Uhud'daki İslam Karargâhı 188
Uhud'da Müşriklerin Yeri 189
Uhud Muhârebesinin Başlaması 189
Hazreti 1 lamza'nın Şehâdeti 191
Bir Hatâ ve Neticesi 192
Peygamberimiz'in Übeyy ibni Halef 'i Öldürmesi 194
Sahâbenin Peygamberimiz'in Etrafında Toplanmaları 195
Müşriklerin Geri Çekilmesi 197
Peygamber Efendimiz'in Harp Sahasında Şehitlerle İlgilenmesi 197
Hamrâü'l-Esed'de Düşmana Gözdağı 201
Uhud Harbi'nden Alınan Târihî Ders 202
Kuzman'm Gösterdiği Yararlıklara Rağmen
Cehennemlik Oluşu 202
HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI H ve Acirc;DİSELERİ 203
HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI H ve Acirc;DİSELERİ 204
Lihyânoğulları'nm Hilesi ve Racî' Seriyyesi 204
Bi'r-i Maûne (Maûne Kuyusu) Hâdisesi 205
Benî Nadir Gazâsı 205
Hased ve Kibirden Gelen Münafıklık Hastalığı 206
HİCRETİN BEŞİNCİ YILI HADİSELERİ 207
Müreysi' (Benî Mustalik) Gazâsı 207
Cüveyriye Hâdisesi 208
Abdullâh ibni Übeyy'in Muhâcirlerle Ensar'm
Arasını Açma Teşebbüsü 209
İfk Hâdisesi 210
HENDEK MUH ve Acirc;REBESİ (H. 5-M. 626) 212
Peygamberimiz'in Eshâbıyla İstişâresi 213
Hendeğin Kazılması ve Zuhûr Eden Mûcizeler 213
Muhârebenin Başlaması 217
Harp Hiledir 219
Peygamber Efendimiz'in Duası ve Zafer 220
Benî Kurayza Gazâsı ve Ebû Lübâbe 220
Umre Haccı İçin Niyyet ve Mekke'ye Hareket 223
Hudeybiye'de Konaklama 224
Hudeybiye Biati (H. 6-M. 628) 224
Hudeybiye Musâlahasınm Şartları 227
Musâlehanm Yazılması 228
Hudeybiye Musâlehasımn Ehemmiyeti 229
İslâm'a Davet Mektupları ve Elçiler 230
Hayber'in Fethi (H. 7-M. 628) 232
Hayber Kalesi'nin Muhâsarası 232
Peygamberimiz'in Sancağı Hazreti Ali'ye Vermesi 234
Hayber'in Fethi Esnasında Teşri Kılman Hükümler 236
Bir Yahûdî Kadının Peygamberimiz'e Sûikastı 236
Peygamberimiz'in Hazreti Safivye İle İzdivacı 237
Yahûdîlerin İtaati 238
KABE'Yİ ZİY ve Acirc;RET VE UMRE HACCI (H. 7-M. 629) 238
Müslümanların Hasretle Beytullâh'ı Ziyareti 239
Kabe'de İlk Ezan 239
Mekke'den Önce Kalplerin Fethi 240
Hâlid ibni Velid ile Amr ibni ve Acirc;s'in Müslüman Olmaları 241
MÛTE MUH ve Acirc;REBESİ (EL 8-M. 629) 242
Mûte Muhârebesi'nin Başlaması 244
Hazreti Hâlid ibni Velid'in Harp Dehâsı 245
Mute Muhârebesi'ni Peygamberimiz'in Takibi 246
ALTINCI BÖLÜM
MEKKE'NİN FETHİ (H. 8-M. 630) 248
Hudeybiye Antlaşmasının Bozulması 248
Ebû Süfyân'm Peygamberimiz'e Müracaatı 249
Ebû Süfyân'm Çaresizliği 250
Fetih Hazırlığı 251
Medine'den Hareket 252
Kureyş'in Ebû Süfyân'ı Peygamberimiz'e Göndermesi 253
Ebû Süfyân'm Müslüman Olması 254
Peygamberimiz'in Ebû Süfyân'a İltifatı 254
Ebû Süfyân'a İslam Ordusunun İhtişamının Gösterilmesi 255
Müslümanlar'm Dört Koldan Mekke'ye Girişi 257
Kâbe'nin Putlardan Temizlenmesi 260
FETİH HUTBESİ 262
Büyük Afv 262
Fetih Akabinde Yapılan Bîatlar 263
Kadınların Biati 263
HUNEYN GAZ ve Acirc;SI (H. 8-M. 630) 264
Çokluğa Aklanılmamasının Lüzumu 266
Müslümanların Tekrar Toparlanması ve Gâlibiyeti 267
Biivük Vefakârlık 268
Tâif Muhâsarası (H. 8-M. 630) 269
1 lunevn Ganimetlerinin Taksimi 271
Müellefe-i Kulûb 272
Üzücü Söylentiler ve Ensar'm Ağlaması 272
Şâir Ka'b'ın Müslüman Olması 273
Hâtem-i Tâî'ııin Kızı 276
Adiyy ibni Hâtem'in Müslüman Oluşu 277
TEBÜK GAZ ve Acirc;SI (H. 9-M. 630) 278
Eshâbın Cömertlik Yarışı 279
Tebük Seferine Çıkış 280
Ebû Hay seme'nin Tavrı 282
Tebük'te İstişâre 283
Münâfıklarm Fitne, Fesat ve Bozgunculuğu 283
Mescid-i Dırâr'm Yıktırılması 285
Tebük Seferi'ne Katılmayanlar 288
Tebük Gazası'mn Neticesi 290
Necâşî'nin Gıyâbi Cenaze Namazının Kılınması 291
Peygamber Efendimiz'in Oğlu İbrahim'in Vefatı 291
Peygamber Efendimiz'in Kızı Ümmü Gülsüm'ün Vefâtı 292
Münafıkların Reisi Abdullâh ibni Übeyy'in Ölümü 292
Peygamber Efendimiz'in İslâm'ı Tebliğ için
Mürşitler Göndermesi 293
YEDİNCİ BÖLÜM
VED ve Acirc; HACCI (H. 10-M. 632) 298
Hazreti Ebû Bekir'in Hac Emirliği 298
Peygamber Efendimiz'in Vedâ Haccı 298
Vedâ Hutbesi 300
HİCRETİN ON BİRİNCİ SENESİ 305
ÜS ve Acirc;ME ORDUSU 306
SEKİZİNCİ BÖLÜM
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İRTİH ve Acirc;LLERİ (H. 11-M. 632) 309
Rasûlüllâh Efendimiz'in Hastalanması 309
Rasûlüllâh'm Nesi Varsa Sadaka Olarak Vermesi 309
Rasûlüllâh'm, Kızı Hazreti Fâtıma ile Başbaşa Görüşmesi 310
Rasûlüllâh'm Hastalığı Esnasındaki Nasihatleri 311
Rasûlüllâh'm Vasiyetnâme Yazdırma Arzusu 312
Rasûlüllâh'm Mübârek Ağzından En Son İşitilen Söz 312
Son Vazifenin İfâsı 313
En Güzel Netice ve bdquo; 315
Eshâb'da Rasûlüllah Sevgisi 315
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MÜB ve Acirc;REK ŞEM ve Acirc;İLİ 317
RASÛLÜ EKREM'İN MEK ve Acirc;RİM-İ AHL ve Acirc;KI 318
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HANIMLARI (EZV ve Acirc;C-IT ve Acirc;HİR ve Acirc;T) 320
DOKUZUNCU BÖLÜM
HULEF ve Acirc;-İ R ve Acirc;ŞİDÎN (DÖRT BÜYÜK HALİFE) 334
1-HAZRETİ EBÛ BEKİR (Radıyallâhü anh) 335
Hazreti Ebû Bekr'iıı İman Etmesi 335
Hazreti Ebû Bekr'in Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti 337
Hazreti Ebû Bekr'in Halifeliği 338
Yalancı Peygamber Müseylime Hâdisesi 339
İran'a Tâbi Arap Memleketleri Üzerine Sefer 340
Hîre'nin Fethi 342
Bizans'a Tâbi Araplar Üzerine Sefer 343
Yermuk Gazâsı 344
Hazreti Ebû Bekr'in Vefatı 346
Hazreti Ebû Bekir Cennettedir 346
Teveccüh Kazanma Dersi 347
Yüzük Hâdisesi 348
Dokuz Hurma oldu 349
Sevir Mağarasında Ayağını Yılan Isırması 349
Hazreti Ebû Bekr'in Babasının Müslüman Olması 350
2-HAZRETİ ÖMER (Radıyallâhü anh) 351
Hazreti Ömer'in Halifeliği 352
Hicretin Târih Başlangıcı Oluşu 353
Irak Sâsânîleri Üzerine sefer 353
İran'ın Fethi 354
Mısır'ın Fethi 355
Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'ye Damat Olması 355
Hazreti Ömer'in Şehâdeti 356
Onun Halifelik Zamanı Uzundur! 358
Yâ Sâriyete! El-cebele El-cebele 359
Beytülmâlin Mumu 359
Deveye Binme Nöbeti 360
En Çok İstediği: Hizmet Adamları 360
Çamurlu Parmakları 360
Ticaret Kervanında Nöbet Beklemesi 361
Amr ibni ve Acirc;s'a: Vallâhi ene âdilim min Nûşirevân 362
Hukuk ve Adâlete Dair Yazdığı Mektubu 363
Bizim Hukukumuzda Hükümdar İle Hamalın Hukuku Birdir 364
Kazaya Uğrayan At 365
Hazreti Ömer'in Oğluna Had Cezâsı Tatbiki 366
Keşke Halîfe Sen Olsaydın 367
Süte Biraz Su Kat 368
Kurt Koyuna Zarar Veremezdi 368
Hazreti Ömer'in Hazreti Bilal'e Ezan Okutması ve Hutbesi 369
3-HAZRETİ OSMAN (Radıyallâhü anlı) 370
Hazreti Osman'ın Müslüman Olması 371
Hazreti Osman'ın Halifeliği 372
Kuzey Afrika'ya Ordu Gönderilmesi 373
Ermenistan'ın Fethi 373
Anadolu'ya Düzenlenen Seferler 373
Denizlerdeki Mücâdeleler ve Kıbrıs'ın Fethi 374
Yahûdî ve Münâfıklarm Şer Faaliyetleri 374
Hazreti Osman'ın Muhâsara Edilmesi 374
Hazreti Osman'ın Şehâdeti 375
Nâşirü'l-Kur'ân 378
Hazreti Osman'ın Sehâveti 378
Sadakanın Böylesi 379
Melekler Bile Hayâ Eder 381
4-HAZRETİ ALİ (Radıyallâhü Anh) 381
Hazreti Ali'nin Halifeliği 382
Cemel Vakası 383
Sıffin Savaşları 384
Hazreti Ali'nin Şehâdeti 385
Hicret Gecesi Peygamberimiz'in Yatağında Yatma Fedâkârlığı 386
Tek Başına Hicret Etme Kahramanlığı 387
Hem Şecaatli Hem de Merhametli 388
Bire Elli 1 İaşene 388
HAZRETİ HASAN'IN HALİFE OLMASI 390
ESH ve Acirc;B-I KİR ve Acirc;M'IN FAZİLETİ 391
ESH ve Acirc;B-I KİR ve Acirc;MA HÜRMET 395
HAZRETİ MU ve Acirc;VİYE (Radıyallâhü anh) 398
Hazreti Muâvive'nin Halifeliği 400
KERBEL ve Acirc; VAK'ASI 401
MEZHEPLER 403
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat Mezhebi 405
Fhl-i Sünnete Uymanın Lüzumu 406
Ehl-i Sünnetten Ayrılan Fırkalar 407
ONUNCU BÖLÜM
İSLAM DEVLETLERİ 412
EMEVÎLER (H. 41-132; M. 662-750) 412
ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLETİ (H. 138-422; M. 756-1031) 415
(ENDÜLÜS) BENÎ AHMER DEVLETİ (H. 631-898; M. 1233-1492) 417
ABB ve Acirc;SÎLER (H. 132-956; M.749-1258) 418
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 422
İdil (Volga) Bulgarları 422
Sâmânoğulları (H. 203-394; M. 819-1005) 422
Karahanlılar (H. 225-608; M. 840-1212) 423
Gazneliler (H. 351-582; M. 963-1187) 423
Selçuklular (H. 431-551; M. 1040-1157) 425
Harzemşahlar (H. 470-628; M. 1097-1231) 427
Anadolu Selçukluları (H. 470-707; M.l077-1308) 428
Tolunoğlu Devleti (H. 254-292; M. 868-905) 429
İhşitler (H. 323-358; M. 935-969) 429
Eyyûbîler (H. 564-647; M.l 169-1348) 430
Memlûkler (H. 648-922; M.1250-1517) 430
İlhanlIlar (H. 654-754; M. 1256-1353) 431
Altmordu Devleti (H. 623-907; M.1226-1502) 431
Timurlular Devleti (H. 771-912; M.1370-1506) 432
Bâburlular (H. 932-1274; M.l526-1858) 437
OSMANLI DEVLETİ (H. 699-1340; Milâdî: 1299-1922) 438
OSMANLI BEYLİĞİ'Nİ DEVLET-İ ALİYYE YAPAN SEBEPLER 471
İSTİFADE EDİLEN KAYNAKLAR 474
LÜGATÇE (SÖZLÜK) 475

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.