İslamda Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi (003390)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €107,38
İndirimli : €63,17  + KDV
KDV Dahil : €75,17
Test2
15
:

Katkıda Bulunanlar Çevirmen Abdülkadir Şener, Hasan Karakaya, Kerim Aytekin Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e salat ve selam olsun. Ayrıca onun, hidayet önderleri olan, yaşayışlarıyla doğru yolu gösteren ve izlerinden gidilen ashabın salat ve selam olsun. O ashab ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) haklarında şöyle buyurmuştur: "Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz." islam mezhepleri hakkında bir kitap yazmak yönünde, pek çok talep aldım. Anlaşılması güç bazı meselelerin kolaylıkla anlaşılmasını sağlayan, bazı hususları aydınlığa kavuşturan, kültürlü kesimin anlamakta zorluk çekmeyeceği ve islam mezheplerinin fikri önemini ortaya koyan bir kitap... İslam mezhepleri, değişik yönelişleri olan bazı türlere ayrılmışrır. Bu türleri, kabaca üç grupta toplayabiliriz. İtikadi mezhepler, siyasi mezhepler ve fıkhi mezhepler'dir

Özellikler
Boyut : 17.00x24.00
Sayfa Sayısı : 783
Basım Tarihi : 2011
Çeviren : Kerim Aytekin
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 2. Hamur
Dili : Türkçe
Format : Kitap

ÖNSÖZ

Aziz Okuyucu,

Allah Teâlâ hazretlerinin lütfü ile Peygamber Efendimizin ve onun güzide Ashabından sonra, yüce dinimizi en iyi anlayan ve en güzel izah buyuran ilim, iman, cesaret ve şecaatleri dillerde ve gönüllerde eksilmeyen büyük Mezhep İmamlarımızın İlmî dehalarını ve mezheplerini anlatan bu değerli kitabı sizlere sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Bu eserde; bu büyük insanların, engin ahkâm bilgileriyle, Allah’ın ve onun Resulünün emirlerini en ince teferruatına kadar nasıl inceledikleri, Şeriat deryasının uçsuz bucaksız köşelerini keşfedip insanlığın hizmetine nasıl sundukları anlatılmıştır.

Onların, çalışmaları sırasında ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları, gadre uğratılmaları hatta işkence görmeleri, fakat asla yılmamaları, muarızlarına hiç bir zaman taviz vermemeleri izah edilmiştir.

Böylece çağımızın büyük inceleme kitaplarından biri ortaya çıkmış, bütün Müslüman’ların, bu büyük din İmamlarının hayatları hakkında daha kolay bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

İçinde bulunduğumuz bu asırda tercümesini sunduğumuz bu eseri kaleme alan büyük üstad, Muhammed Ebu Zehra'dır. Hayatını İslâmî ilimlere vakfeden çağımızın büyük İslâm Hukuku Profesörlerinden bu kıymetli in-sanın 1974 yılında aramızdan ebediyen ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğ-renmiş bulunuyoruz, kendisine Allah'tan rahmet dileriz.

Eserin birinci kısmını, muhterem Haşan Karakaya ve Kerim Aytekin hoca efendiler tercüme etmişlerdir. Eserin ikinci kısmının tercümesini ise Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nin muhterem Hocalarından Dr. Abdülkadir Şener yapmıştır. Hazırlanması sırasında titizlikle gözden geçiren mütercimlere teşekkürlerimizi arz ederiz.

Okuyucumuza böyle bir eseri takdim etmeyi yayınevimize müyesser kılan Allaha hamdeder; Bu türlü lütuf ve ihsanlarım daim etmesini niyaz eyleriz.

Tevfik Allah’tandır...

HİSAR YAYINEVİ

ÖNSÖZ

İSLAMDA SİYASİ VE İTİKADÎ MEZHEPLER TARİHÎ

Hamd, yüce Allah’a mahsustur. O’na hamdederiz, O’ndan yardım dileriz. Günahlarımızın affını isteriz, O’na tevbe ederiz, nefislerimizin şerrinden, yaptıklarımızın fenalıklarından O’na sığınırız. Allah, kimi doğru yola erişti- rirse artık onu saptıracak hiçbir kimse yoktur. Kimi de saptırırsa onu, doğru yola ulaştıracak yoktur.

ve Acirc;lemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’e (S.A.V.), hidayet önderleri olan, kendilerine uyulduğu takdirde doğru yol bulunan, o nurlu ashabına salat’ü selâm olsun.

O ashab ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) haklarında şöyle bu-yurmuştur: "Ashabım, yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz."

Milli Eğitim Bakanlığı genel kültür merkezi, ilim tahsiline kapıları aç-mayı, bu husustaki engelleri kaldırmayı, kültürlü insanlara kolaylıklar sağ-lamayı planlamıştır. Böylece aydın kişiler her ilmin meyvesini elde etsinler, halk tabakasına ağır gelmeyecek, aydınların da zevkini tatmin edecek bir üslupla yazılan, aklî verilerden istifade etsinler. Bu maksatla adı geçen Kül-tür Merkezi, felsefe, tarih, teknik ve dinî ilim dallarında bin kadar kitap ya-yınlamayı öngörmüş ve Allah (C.C.)’ın yardımıyla bu büyük işi mükemmel bir şekilde başarma çalışması içinde yayınlamayı programladığı eserlerin birçoğunu yayınlamıştır.

Bu başarılı merkez benden, bir takım zor meseleleri kolaylaştırıp, herke-sin anlayabileceği bir şekilde kaleme almak suretiyle, İslâm mezhepleri hakkında bir kitap yazmamı istemişti. Meydana getirilecek bu kolay eser öyle bir eser olmalıydı ki onu kimse yadırgamasın, açık seçik olsun, bütün kültürlü insanlar, onun ihtiva ettiği meseleleri anlamakta güçlük çekmesin ve İslâmî mezheplerin, düşünce aşamalarını kolaylıkla kavrasın.

İslâm mezhepleri, inceledikleri meselelere göre çeşitli kısımlara ayrılmış-lardır.

1) İtikadî mezhepler:

Bunlar, inancın temel meselelerinde ihtilâf etmemiş (kulun, yaptığı işleri cebren mi yoksa kendi isteğiyle mi yaptığı meselesinde olduğu gibi) kelam- cıların ihtilaf ettikleri fer’i meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Meselâ: Bütün mezhepler, İslam inancının cevherini teşkil eden, Allah’ın birliği mevzuun-da ittifak etmişlerdir.

2) Siyasi mezhepler:

Bunlar, Halifenin seçim şekli ve benzeri meselelerde ihtilaf etmişlerdir. İlerde bu mezhepleri ve her birinin izlediği metodu anlatacağız.

3) Fıkhi mezhepler:

Fıkıh; insanların birbirleriyle olan münasebetlerini, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile beyan edilen, kul ile Allah arasında olan ibadete ait me-seleleri tanzim eder.

Bu konuları etraflıca incelemek, büyük eserlerin yazılmasını gerektirir. Bunun içindir ki biz, meseleleri kolaylaştırmakla birlikte az ve öz olarak aktarmaya çalışacağız. Ancak, meseleleri kısaca anlatmaya çalışsak da, bü-tün konuları bir kitapta toplamak mümkün değildi. Bunun için bu kitapta sadece siyasî ve itikadî mezhepleri zikredeceğiz. Fıkhî mezhepleri ise başka bir kitaba bırakmayı uygun gördük.

İnşallah yakında okuyuculara o bölümü de sunmaya muvaffak oluruz. Başarı Allah’tandır. Doğru yola sevk eden O’dur. Her zaman olduğu gibi bu işimizde de bize başarı ihsan etmesini niyaz ederiz. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Muhammed EBU ZEHRA

BİRİNCİ CİLDİN FİHRİSTİ

Önsöz 7

GİRİŞ 9

4) İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİNİN DEĞİŞİK OLUŞU 9

24) İhtilaf konusu olan meselelerin aslında açık olmayıp kapalı oluşu 9

25) Arzu heva ve heveslerin ve mizaçların değişik oluşu 10

26) Branşların değişik oluşu 10

27) Eskileri taklit 11

28) Anlayış kabiliyeti ve algılama güçlerinin farklı oluşu 11

29) Liderlik savaşı ve başkalarına hükmetme arzusu 12

5) MÜSLÜMANLARIN İHTİLAF ETMELERİNİN SEBEPLERİ 13

1) Arap ırkçılığı 14

2) Hilafet anlaşmazlıkları 15

3) Müslümanların eski din mensuplarından birçoğuna komşu olmaları.. 16

4) Birçok kapalı meseleleri incelemeye girişmek 17

5) Çeşitli hikâyeler 17

6) Kur’an-ı Kerinr de manası kesinlikle anlaşılamayan miiteşabih ayetlerin bulunması 18

7) Metinlerden dini hükümler çıkarmak 19

6) MÜSLÜMANLAR ARASINDA MEYDANA GELEN İHTİLAFIN SAHASI 19

a) Tatbikat sahasındaki ihtilaf 19

b) İlim ve teori sahasındaki ihtilaf 21

1) Düşünce sahasında 21

2) Savaş sahasında 21

SİYASİ MEZHEPLER 23

*Siyasi mezheplerin ihtilaf ettikleri konular 25

*Hilafet meselesi hakkındaki ihtilafın aşamaları 26

İslam'daki siyasi mezhepler birer dini mezheptir 35

I. ŞİİLİK 36

A) Kısaca izahı 36

7) Şiiliğin doğduğu yer ve zamanı 38

8) Eski felsefenin Şia mezhebine tesiri 40

9) Şia mezhebinin fırkaları 41

30) Selbiyye 41

31) Gurabiye 43

ŞİİLİĞİN DIŞINDAKİ FIRKALAR 44

32) Keysaniye 44

33) Zeydiyye 47

Zeydiyyenin bazı görüşleri 49

34) İmamiyye 52

8) İsnaaşeriyye 54

İmamiyye’ye göre halifenin mevkii 54

9) İsmailiyye 59

35) Hakimiyye 62

36) Düıziler 62

37) Nusayriyye 62

HARİCİLİK 64

*Harici fırkaların müşterek prensipleri 69

*Haricilerin kendi aralarındaki ihtilafları 72

*Haricilerin tartışmaları 74

Harici fırkalar 78

c) Müslüman sayılan hariciler 79

d) Müslüman sayılmayan hariciler 85

Hilafet konusunda ehlisünnet mezhebinin görüşü 86

3) Kureyş kabilesinden olmak 87

4) Kendisine biat edilmek 89

5) İstişare ile seçilmiş olmak 91

6) Adaletli davranmak 97

*Hilafet şartlarının dışına çıkan halifenin durumu 101

İTİKADI MEZHEPLER 107

Giriş 107

1- Kader meselesi 108

2- Büyük günah işleyenin durumu 112

3- Düşüncelerin felsefi bir mahiyet alması 113

1- CEBRİYYE 114

2- KADERİYY E 124

3- MÜRCİ E 134

4- MUTEZİLE 139

A- Mutezile mezhebinin mahiyeti 141

10) Tevhid 142

11) Adalet 143

12) Vad ve vaid 144

13) Elmenziletii beynel menzileteyn 144

14) Emr-i bilma’ruf ve nehy-i anil münker 145

B- Mutezile mezhebinin itikadi meselelerde delil getirme sistemi 145

C- Mutezilenin bazı görüşleri Yunan felsefesi ve

diğer felsefelerden alması 147

D- Mutezilîlerin İslam'ı savunmaları 148

E- Abbasilerin Mutezileye yardım edişi 149

F- Çağdaşlarına göre Mutezile 150

G- Fıkıh ve hadis âlimlerinin Mutezileyi eleştirmeleri 154

H- Mutezilenin münazaraları 155

38) Mutezilenin tartıştığı hısımları 158

39) Mutezilenin fıkıh ve hadis âlimleriyle münakaşaları 167

EŞ’ ve Acirc;RİLİK 179

İmam Eş’ari’den sonra Eş’ari mezhebi 191

Eş’ari ile Cıibbani tartışması 194

MATURÎDİLİK 195

Maturidi’nin metodu ve görüşleri 198

SELEFİYYÛN (Selcfciler) 210

*Vahdaniyet 213

^Vahdaniyetin üç yönü 214

10) Allah Teala’mn zatının ve sıfatlarının tek oluşu 214

e) Selefıler ve Eş’ariler 215

f) Metinleri te’vil etme veya olduğu gibi bırakma 221

g) Kur’an-ı Kerim’in mahlûk olup olmaması 223

11) Vahdaniyet ve tekvin 224

7) Cebir ve ihtiyar 224

8) Fiillerin sebepleri 227

İbni Teymiye’nin görüşlerinin değerlendirilmesi 232

YENİ MEZHEPLER 235

VAHHABÎLİK 236

Vahhabîliğin değerlendirilmesi 238

BAHAÎLİK 239

Bahaîliğin değerlendirilmesi 245

KADYANÎLİK 247

İKİNCİ CİLDİN FİHRİSTİ

Önsöz 263

Giriş 265

Peygamber Devrinde İctihad 267

Sahabiler Devrinde İctihad 270

Sahabiler Devrinde Fıkhın Kaynakları 278

Sahabilerin İctihad Metodları 279

Tabiîn Devrinde İctihad 283

İcma' ve Sahabi Sözünün Delil Oluşu 288

Mıictehid İmamlar Devrinde İctihad 291

Şia ve Haricilerde Fıkıh 299

Siyasi Fırkalar 299

Hariciler 303

Fıkhi Mezhepleri Olan Fırkalar 304

İtikadi Fırkalar 304

Mezhepler Arasındaki İhtilaf ve Sebepleri 306

İhtilâfın Mihveri 307

Kitab (Kur’an) Etrafındaki İhtilâflar 307

Sünnet (Hadis) Üzerindeki İhtilâflar 309

Re’y Üzerindeki İhtilâflar 311

İcma’ Üzerindeki İhtilâflar 314

Medinelilerin İcma'ı 318

Sahabilerin Fetva ve Sözleri 320

Tabiîlerin Fetva ve Sözleri 323

Mezheplerarası İhtilâfın Tesirleri 323

İslâmi Hükümlerin Amaçları 326

İslâmın Gözettiği Maslahatlar 329

Maslahatın Dereceleri 332

Tekliflerde Maslahatın Dereceleri 335

Güçlüğün Kaldırılması 338

İnsan Gücünün Üstünde Teklif Yoktur 339

İctihad 341

Kâmil İctihad ve İçtihadın Şartlan 342

İçtihadın Dereceleri ve Müctehidlerin Tabakaları 350

Şeriatte Müctehid Olanlar 350

Miintesib Müctehidler 354

Mezhebde Müctehid Olanlar 355

Tercih Sahibi Müctehidler '. 355

İstidlâl Sahibi Müctehidler 356

Hafızlar Tabakası 356

Mukallidler Tabakası 357

İçtihadın Bölünmesi 358

İftâ (Fetva Verme) ve Müftide Aranan Şartlar 359

İMAM ZEYD VE MEZHEBİ

İmam Zeyd 365

İmam Zeyd'in Doğumu ve Gençliği 367

İmam Zeyd Mücadele Alanında 369

Hişam b. Abdıılmelik’e Karşı İsyanı 372

İmam Zeyd'in Savaşa Girişi ve Şehid Oluşu 373

Savaştan Sonra 374

İmam Zeyd’in Şahsiyet ve Karakteri ....376

İmam Zeyd'in Görüşleri 380

Siyasete Dair Görüşleri 381

Usûlu’d-Din'e Dair Görüşleri 384

İmam Zeyd'in Fıkhı 387

El-Mecmu’ Adlı Eseri 387

El-Mecmu’ Nasıl Yazıldı? 390

İmanı Zeyd'in Fıkıh ve Hadisinin Genel Görünüşü 391

İmanı Zeyd’e Göre Aklın Görevi 394

İmam Zeyd’den Sonra Zeydiyye Fıkhının Durumu 394

İMAM CA’FER VE MEZHEBİ

İmam Ca’fer-i Sadık 399

Doğumu ve Gençliği 401

Kozmonoloji Flakkındaki Görüşü 404

Cefr İlıııi 406

İmam Cafer’in İlmi 410

İmam Cafer ve Siyaset 412

İmam Cafer’in Şahsiyeti ve Karakteri 420

İhlâsı 420

Basiret ve İlmi 422

Cömertliği 422

Hilim ve Müsamahası 423

Sabır ve Şükrü 424

Yiğitliği , 424

Firaseti 425

Heybeti 426

İmam Cafer’in Görüşleri 426

Tevhid Görüşü 427

Kader Görüşü 428

Kur’ân Hakkındaki Görüşleri 429

İmam Cafer’in Fıkhı 431

İMAM EBU HANİFE VE MEZHEBİ

İmam Ebû Hanife 433

Doğumu ve Gençliği 434

İlme Doğru 435

Fıkha Doğru 436

İlim ve Fıkıh Alanında 437

Büyük Bir Bilgine Bağlanışı 439

Üstad Ebu Hanife 440

Ebu Hanife’nin Usulü 442

Filozof Ebu Hanife 443

Ebu Hanife’nin Şahsiyet ve Karakteri 445

Yaşayışı ve Siyasi Tutumu 450

Yaşayışı 451

Siyasi Tutumu 453

İmam Ebu Hanife’nin Fıkhı 461

Metodu 462

Fıkhı’nın Bariz Vasfı 464

Hanefi Mezhebinin Nakil ve Tedvini 470

Hanefi Mezhebinin Gelişme ve Yayılışı 473

Hanefi Mezhebi’nin Yayıldığı Ülkeler 473

İMAM MALİK VE MEZHEBİ

İmam Malik 477

Soyu, Doğumu ve Gençliği 477

İlim Tahsili 479

İlim Tahsilindeki Gayreti 480

Tahsil Ettiği İlimler 481

Hocaları 483

Medine’de Re’y Fıkhı 486

İmam Malik’in Ders Vermeye Başlayışı 488

Ders Verme Usulü 489

İmam Malik'in Şahsiyet ve Karakteri 492

Hafıza ve Zekâsı 492

Sabır ve Tahammülü 493

İhlâsı 493

İmam Malik ve Kadılar 495

Firaseti 496

Heybeti 496

İmam Malik’in Yaşayış ve Geçim Kaynağı 498

Hükümdarlarla İlişkisi 501

Mihneti 502

Vefatı 505

Görüşleri 506

İman Mes’elesi 507

Kader Mes’elesi 507

Kebire Mes’elesi 508

Kur’ân-ı Kerimin Yaratılmış Olup Olmaması Mes’elesi 508

Kıyamet Günü Allah'ın Görülüp Görülmemesi Mes’elesi 508

Siyaset ve Hilâfet Mes’elesi 509

İmam Malikin Fıkıh ve Hadisi 511

Kitab 512

Sünnet 513

Medinelilerin Ameli 515

Sahabinin Fetvası 516

Kıyas, İstihsan ve Masâlih-i Müısele 516

Seddü’z-Zerâyi’ 517

Eserleri , 518

El-Muvatta’ Adlı Eseri 519

Maliki Mezhebi’nin Gelişmesi ve Yayılışı 520

Maliki Mezhebinin Yayıldığı Yerler 522

İMAM ŞAFİİ VE MEZHEBİ

İmam Şafii 525

Doğumu ve Nesebi 525

Gençliği ve Yetişmesi 527

İmam Mâlik’in Himayesinde 529

Vazifeye Tayin Edilişi 530

Mihneti 531

Şafii’nin ilme Tekrar Dönüşü 533

Beytu’l-Harâm’a Gelişi 535

Bağdad'a Tekrar Gelişi 536

Bağdad’ta Kısa Bir İkameti 537

Şafii Mısır’da 538

Şafii’nin İlmi 540

İlme Yönelişi ve Çağı 541

Şafii’nin Şahsiyet ve Karakteri 543

İdrak ve Hafıza Gücü 543

İfade Gücü 543

Basiret ve Firâseti 544

İhlâsı 544

Şafii’nin Görüşleri 546

Hilâfet Hakkındaki Görüşü 547

Şafiî Fıkhı 549

Şafii Fıkhının Kaynakları 550

Kitab ve Sünnet 550

İcmâ’ 555

Sahabilerin Sözleri 557

Kıyas 559

Şafii’nin İstihsânı İbtali 563

Şafii’nin Usûl-i Fıkıh Çalışmaları 564

Şafii Mezhebi 566

Şafii Mezhebinde Tahriç 569

Şafiî Mezhebinde Mtictehidler 569

Şafii Mezhebinin Yayılışı 571

İMAM AHMED B. HANBEL VE MEZHEBİ

İmam Ahnıed b. Flanbel 573

Doğumu ve Gençliği 573

Tahsili 575

Hadis Tahsili İçin Yapmış Olduğu Seyahatler 576

Hokka ve Kalem ile Mezara 577

Fıkha Doğru 578

Ahmed b. Hanbel Farsça Bilir miydi? 580

Ahmed b. Hanbel’in Hadis Rivayetine ve Fetva Vermeye Başlayışı 580

Mihneti, Mihnetinin Sebeb ve Devreleri 585

Kur’ân’ın Yaratılmış Olup Olmaması Hakkındaki Ahmed b. Hanbel ve

Diğerlerinin Görüşleri 590

Ahmed b. Hanbel’in Yaşayışı 595

Halifelerin İhsanlarını ve Vazife Almayı Reddedişi 597

Şahsiyet ve Karakteri 602

Hafızası 602

Sabır ve Tahammülü 603

Nezâheti 605

İhlâsı 606

Heybeti i 607

İyi Muaşereti 608

Ahmed b. Hanbel’in Görüşleri 608

İman Hakkındaki Görüşü 608

Büyük Günah İşleyenler Hakkındaki Görüşleri 609

Kader ve İnsanın Fiilleri Hakkındaki Görüşleri 610

Allah’ın Sıfatları Hakkındaki Görüşü 611

Siyaset Hakkındaki Görüşleri 612

Ahmed b. Hanbel’in Hadis ve Fıkhı 614

El-Miisned 615

Ahmed b. Hanbel’in, el-Miisned’i Rivayetteki Metodu 617

El-Müsned’de Zaif Hadis Var mıdır? 618

Ahmed b. Hanbel’in Fıkhı 620

İcma 623

Kıyas 624

Masâlih 626

İstihsali 627

Zerâyi 628

İstishab 630

Hanbeli Mezhebi’nin Gelişmesi ve Yayılışı 630

Mezhebin Rivayeti 630

Mezhebdeki Kaviller 632

Mezheb’in Gelişmesi 633

Mezheb’in Yayılışı 635

DAVUD EZ-ZAHİRİ VE MEZHEBİ

Zahiri Mezhebi 637

Davud ez-Zâhirî 638

Mezhebi’nin Yayılışı 642

Endülüs’de Zahirî Mezhebi 643

İBNİ HAZM VE ZAHİRİ MEZHEBİ

İbni Hazm 645

Doğumu ve Gençliği 646

Refahtan Sıkıntıya Doğru 647

İlmin Yüceliğine Doğru 648

Geçici Olarak Siyasete Girişi 650

İlim Mihrabına Dönüşü 651

Tekrar Siyasete Dönüşü 651

Yaşayışı 652

Seyahatleri 653

Kitaplarının Yakılışı 654

Leble'deki Çiftliğine Dönüşü 656

Şahsiyet ve Karakteri 657

Sanat ve Edebî Zevki 662

İbni Hazm’m İlmi 663

İlmî Metodu 665

Akli Metodu 665

Ruhî ve Ahlâkî İncelemeleri 667

Tavku'l - Hamâme’si 669

Naklî İlimlere Ait Metodu ve Görüşleri 671

Akideye Ait Görüşleri 671

Vahdâniyyetle İlgili Görüşleri 672

Teşbih İfade Eden Lafızlarla İlgili Görüşleri 673

Cebr ve İhtiyar Hakkındaki Görüşleri 674

Siyasî Görüşleri 674

Kebire İşleyenler Hakkındaki Görüşleri 677

İbni Hazııı'm Fıkhı 677

Re’ye Dayanan İçtihadı İbtali 678

İbni Hazm’e Göre Şer’î Deliller 680

Kitab 680

Sünnet 681

Rivayet Bakımından Sünnetin Kısımları 682

İcmâ 686

Delil 688

NassTarm Tahlili 688

İstishâb 690

Sonuç 691

Zahirî Mezhebinin Yayılışı 691

İbni Hazm’den Sonra Zahirî Mezhebi’nin Durumu 693

İBNİ TEYMİYYE VE GÖRÜŞLERİ

İbni Teymiyye 696

Doğumu 697

Gençliği ve Yetişmesi 698

Yetiştiği İlk Çevre 700

İbni Teymiyye’niıı Mihneti ve Görüşleri 705

Birinci Mihneti 707

İşi Tatlıya Bağlayışı 709

İkinci Mihneti 711

Şam'a Dönüşü 715

Üçüncü Mihneti 719

Son Mihneti 720

Şahsiyet ve Karakteri 726

Hafızası 726

Tefekkürü 727

Hazır Cevaplılığı 727

Fikir Hürriyeti 727

İhlası 728

Fesahati 728

Şecaati, Sabır ve Tahammülü 729

İlim Mihrabından Savaş ve Siyaset Alanına 729

İbni Teymiyye’nin Çağı 733

Siyasî Durum 734

İçtimaî Durum 737

İlmî ve Fikrî Durum 738

İlmî Araştırmalar 739

Sufîler ve Tasavvuf 741

ve Acirc;limlerin Mevkii 743

İbni Teymiyye’nin Eserleri ve Etkisi 746

Talebeleri 749

İbni Teymiyye ve Vahhabîlik 750

Bibliyografya 753

Terimler Sözlüğü 756

Birinci Cildin Fihristi 773

İkinci Cildin Fihristi 776

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.