İstanbul ve Anadolu Evliyaları-1562 (002672)

Fiyat : €51,47  + KDV
KDV Dahil : €61,25
Test2
15
:

İstanbul ve Anadolu Evliyaları

Derleyici: Rahmi Serin
Yayın Tarihi 1999-01-31
ISBN 9756594131
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 845
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi 3. Hamur Kağıt
Boyut 17 x 24 cm

Güzel İstanbulumuzun ve Anadolu'nun gerçek zenginliği olan Allah dostları (Hak erenleri) elbetteki yazılanlardan ibaret değildir. Hatta yazılanlar yazılmayanlara göre denizde bir damla gibidir. Damlanın denizleri temsil ettiği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır.

ÖNSÖZ

En büyük Allah dostu Hazreti Muhammed (s.a.v.)’ dir.

İlk insan Adem (a.s.) ’den en son gelecek Allah dostuna kadar ışık ve kaynak O’dur. Çünkü o ışığı mülkün gerçek sahibi, her şeye gücü yeten yüceler yücesi Allah (c.c.) den almaktadır.
Kainat yaratıldığından itibaren ışık hep ondan yansımıştır. Onun sevgili sahabelerinin durumu da çok özeldi. Onlar ışığı canlı bir biçimde ondan alarak gerçeği gördüler. Sonradan gelenler, değerde hemen peşinden onları izliyordu.

Allah Resulü (s.a.v.) güneşse, sahabeler onun ışığını yansıtan velilerse, karanlıktan yine aynı ışıkla parlayan yıldızlardır. Bu yıldızlar ordusu, kıyamete kadar ilahi ışığı yansıtmaya devam edeceklerdir.
İslam’ın ilk devirlerinde "zühd" olarak ortaya çıkan "Tasavvuf’, insanın derin bir sezgi ile kainattaki yalnızlığını hissetmesi, dünyaya esir olmaması, ona ihtirasla bağlanmamasıdır. Her biri birer Allah dostu olan velilerin kaçındığı dünya, Mevlana’nın deyişi ile "İnsana Allah’ı unutturan dünyadır."

İnsan evlendiği, mal-mülk, evlat sahibi olduğu, ticaret yaptığı zamanlarda da zahid olarak hayat sürebilir.

Büyük velilerden Ebu Yezid Bistami (k.s.) Hazretleri:

"Zahid, bir şeye sahip olmayan değildir. Asıl zahid, malın-mülkün kendi-sine sahip olmadığı kimsedir" demiştir.


Uyduların, dünyadan uzaklaştıkça yer çekiminden kurtulması gibi, insan da manen yükseldikçe maddenin tutsak eden çekiminden kurtulur.
Dünya cazibesi her zaman insanları aldanışa itmiştir. Ancak durmadan doğan batan güneşler... Geceler ve gündüzler, gelip geçen günler, mevsimler ve yıllar, evrende insanı düşünmeye çağıran sayısız hikmetli görüntüler, düşünen insanın gönül kulağına bir şeyler fısıldamıştır.

Kimdir bu uçsuz bucaksız evreni yaratan ve muntazam bir şekilde çalıştıran? O’na nasıl ulaşılır? O sırra nasıl erişilir?

İlk insanın bir peygamber olarak yaratılışı düşündürücüdür...

Dünya cazibesine kapılıp aldanmak ve görülenlerden, olan bitenlerden ibret alıp tefekküre dalmak... İki ayrı tablo... İki ayrı tarz ve yol.

İnsanların bir kısmı anlaşılmaz bir gafletle yolunu kaybederken, bu yol bir çok insanın önünde aydınlandı. Onların içinden tefekkürle gerçeği yakala-yan seçkin kimseler ortaya çıktı. İşte onlar Allah’ın gerçek dostları ve velile-rinden başkası değildir.

Güzel İstanbul’umuzun ve Anadolu’nun gerçek zenginliği olan Allah dostlan (Hak erenleri) elbetteki yazılanlardan ibaret değildir. Hatta yazılanlar yazılamayanlara göre denizlerden bir damla gibidir. Damlanın denizleri temsil ettiği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır.

Dostlarının anıldığı yeri Yüce Allah rahmetiyle bezer. Kulların orada ibadet ve zikir neşvesi artar. Ananlar arasında kardeşlik duygusu gelişir. Talibin yoluna çıkan nefsaniyet engelleri bir bir kalkar.

Ne mutlu Allah dostlarını (Hak erenleri) sevenlere ve yollarından gitme-ye özenenlere!..

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Tasavvuf nedir? 11
İslam tasavvufunun kaynakları 13
Tasavvufun tarihi gelişim seyri 17
Önceleri tasavvuf ilmine verilen diğer isimler 20
Tasavvuf alimleri ile fıkıh alimleri arasında geçen acı ve tatlı durumlar 20
Son üç asır boyunca dünyada ve özellikle de ülkemizde tasavvuf 22
Dervişlik üzerine bir nefes 24
Çok önemli bir cetvel 26
Seyr-i sülük sırasında nefsin geçirdiği makam ve merhaleler hakkında
özet bilgi 27
Cezbe 28
Tasavvufun dayanağı ve bir mecliste Allah dostlarından bahsetmenin Yararları 29
Kulu Allah’a kavuşturan yollar 32
Veli-Evliya 34
Gavs kimdir ve kutub kime denir? 37
Ricalül Ğayb (Gayb Erenleri) 38
Mürşid 39
İstanbul ve Anadolu’da bulunan Peygamber makamları
Şit (Şis) Aleyhisselam 42
Nuh Aleyhisselam 43
İbrahim Aleyhisselam 47
Eyyüb Aleyhisselam 50
Zülkifl Aleyhisselam 52
Elyesa’ Aleyhisselam 53
Yûşâ Aleyhisselam 59
Yûşâ Aleyhisselam’ın fiziki görünümü ve ahlakı 63
Lokman Aleyhisselam 67
Uzeyr Aleyhisselam 69
Daniyal Aleyhisselam 71
Türkiye’de ve özellikle de İstanbul’da bulunan sahabe kabri ve Makamları
Ebu Eyyüb el-Ensârî 74
Abdullah el-Ensârî Hazretleri 78
Abdullah b. Hişam Hazretleri 78
Abdullah el-Hudrî Hazretleri 79
Abdullah b. Amr. b. As Hazretleri 79
Abdurrahman Şâmî Hazretleri 80
Abdüssâdık b. Amir b. Sâme Hazretleri 80
Abdülvehhab Hazretleri 81
Ahmed el-Ensârî Hazretleri 81
Ahmed el-Ensâri Hazretleri 81
Ali Tabiî Hazretleri 81
Arpacı Hayreddin Hazretleri 82
Câbir b. Abdullah el-Ensâri (r.a.) 82
Câbir b. Muhammed el-Ensârî Hazretleri 83
Cafer b. Abdullah el-Ensâri Hazretleri 83
Çifte Sultanlar. 85
Daye Hatun. 88
Ebüd Derda (r.a.) 88
Ebu Said el-Hudrî (r.a.) Hazretleri 89
Ebu Şeybetül Hudri (r.a.) Hazretleri 90
Ebu Zerril Gıfarî (r.a.) Hazretleri 90
Edhem Hazretleri 94
Hâfır Hazretleri 94
Hamdullah Ensarî (r.a.) Hazretleri 95
Haşan ve Hüseyin kardeşleri 95
Hazreti Ka’b (r.a.) 97
Mesleme b. Abdülmelik 97
Muhammed el-Ensarî (r.a.) 98
Süfyan b. Übeyne (Uyeyne) Hazretleri 99
Şu’be Hazretleri 99
Veheb b. Huşeyre Hazretleri 100
Ashab ve tabiîn 100
Adıyaman’da Bulunan Sahabeler
Amrb. Ümeyye 102
Ebu Zerr-i Gıfarî (r.a.) Hazretleri 103
Mahmud-i Ensârî (r.a.) Hazretleri 103
Haşan Mekkî Hazretleri 104
Safvan Dede 104
Süraka (r.a.) Hazretleri 105
Ubade Hazretleri 106
Balıkesir’de Bulunan Sahabeler
Seyyid Gazi. 109
Bursa’da Bulunan Sahabeler
İznik’te Abdülvehhab (Gazi) Sultan 110
Gaziantep’te Bulunan Sahabeler
Pür Safa Hazretleri 112
İçel’de Bulunan Sahabeler
Tarsus’ta bir sahabi, Bilal-i Habeşî (r.a.) 114
Kahramanmaraş’ta Bulunan Sahabeler Adana’da Bulunan Veliler
Arpacı Dede Hazretleri 119
Cabbar Dede Hazretleri 119
Seyyid Abdülğafur Dede Hazretleri 120
Adıyaman’da Bulunan Veliler
Abdülhakim Hüseynî Hazretleri 121
Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri 122
Afyonkarahisar’da Bulunan Veliler
Abapûş-i Veli Hazretleri 122
Abdürrahim Karahisarî Efendi Hazretleri 123
Abdurrahman Sultan Hazretleri 123
Başmakçılı Ahmed Dede Hazretleri 124
Çelebi Arif Küçük Efendi Hazretleri 125
Karacaahmed Sultan Hazretleri 125
Seyyid Abdülaziz Efendi Hazretleri 126
Sultan Divanî Hazretleri 128
Ağrı’da Bulunan Veliler
Abdürrahim Arvasi Hazretleri 131
Hânî Baba Hazretleri 132
İbrahim Arvasî Efendi Hazretleri 133
Mehmet Emin Efendi Hazretleri 133
Aksaray’da Bulunan Veliler
Cemâleddin Aksarâyi Hazretleri 134
Haşan Rızâi b. Abdurrahman Efendi Hazretleri 134
Pîr Ali Aksarâyî Hazretleri 135
Yusuf Hakikî Baba Hazretleri 135
Amasya’da Bulunan Veliler
Abdurrahman Çelebi Hazretleri 138
Abdürrahman Erzincâni Efendi Hazretleri 138
Abdurrahman Efendi Hazretleri 138
Abdürrahim Merzifonî Efendi Hazretleri 140
Ali Hafız Efendi Hazretleri 141
Amasyalı Mustafa ve Acirc;kif Efendi Hazretleri 143
Amasyalı Şeydi Halife Hazretleri 143
Baba İlyas Amasyavî Hazretleri 144
Bahşî Halife Hazretleri 145
Garip Hafız Efendi Hazretleri 146
Habib Karamanî Hazretleri 148
HamzaNigarî Efendi Hazretleri 148
Hicabî Abdülbaki Efendi Hazretleri 149
İsmail Sirâceddin Şirvânî Hazretleri 150
Kadızâde Küçük Muhammed Alemi Efendi Hazretleri 150
Kurtboğan Hamza Efendi Hazretleri 151
Pir Cemaleddin Abdürrahman-ı Sânî Hazretleri 152
Piri Baba Hazretleri 152
Pir İlyas Hazretleri 152
Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi Hazretleri 153
Yâr Ali b. Siyavuş b. Averen Divriği Hazretleri 154
Ankara’da Bulunan Veliler
Abdülhakim Arvâsi Hazretleri. 157
Ahmed Mekkî Efendi Hazretleri. 159
Ali Semerkandî Hazretleri 159
Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri 164
Antalya’da Bulunan Veliler
Muhammed Sinan Ümmî Efendi Hazretleri 166
Aydm’da Bulunan Veliler
Ali Gâlip Vasfî Efendi Hazretleri 166
Karaçelebi Mehmed Efendi Hazretleri 167
Muhammed Zühdî Efendi Hazretleri 168
Süleyman Rüşdî Efendi Hazretleri 168
Şehâbeddin Ahmed Sivasî Hazretleri 169
Balıkesir’de Bulunan Veliler
Küçük Hamid Efendi Hazretleri 172
Batman’da Bulunan Veliler
Seyyid Şeyh Hacı Hâlid Zilânî Hazretleri 173
Bilecik’te Bulunan Veliler
Dursun Fakih Hazretleri 177
Şeyh Edebâlî Hazretleri 178
Bingöl’de Bulunan Veliler
Yusuf Harpûtî Hazretleri 179
Bitlis’de Bulunan Veliler
Abdurrahman Tâğî (Tâhî) Hazretleri 180
Ammâr-ı Yâser Efendi Hazretleri 183
Hüsameddin Ali el-Bitlisî Hazretleri 184
Seyyid Sıbğatüllah Arvâsî Hazretleri 184
Ziyâeddin Nurşinî Hazretleri 185
Bolu’da Bulunan Veliler
Abdullah Efendi Hazretleri 190
Abdülkâdir Efendi Hazretleri 190
Abdürrahim Tirsî Hazretleri 190
Akşemseddin Hazretleri 191
Ali Hamza Efendi Hazretleri 196
Baba Hızır ve türbesi 196
Eşref-i Sânî Hazretleri 196
Geredeli Abdullah Efendi Hazretleri 197
Hacı Halil Efendi Hazretleri 198
Dâvûd-i Halveti Hazretleri 198
Fahrüddin-i Rûmi Hazretleri 199
Hayreddin Tokadî Hazretleri 199
Halil Rahmi Efendi Hazretleri 201
İmam Kurtubî Hazretleri 202
Kâmil Efendi ve Hamdi Baba Hazretleri 202
Konuralp Hazretleri 203
İsmail Efendi Hazretleri 203
Muhammed Muhyiddin-i Hâki Hazretleri 204
Muslihiddin Efendi Hazretleri 205
Ömer Sikkînî (Bıçakçı Ömer Dede) Hazretleri 205
Sarı Kız Hazretleri.. 206
Sâfî Amidî Boluvî Hazretleri 206
Semerkand-ı Buhârâ Hazretleri 207
Seyyid b. Ebû Bekir Aslahaddin Efendi Hazretleri 208
Şeyh Sırrı Ali Efendi Hazretleri 208
Tabak Dede Hazretleri 209
Ümmî Kemal Hazretleri 209
Bursa’da Bulunan Veliler
Abdülkâdir Necib Efendi Hazretleri (Eşrefzâde) 213
Abdülğani Efendi Hazretleri 213
Abdüllâtif Makdisî Hazretleri 214
Abdürrahim Tirsî Hazretleri 214
Abdürrahman b. Yûsuf Rûmî Hazretleri 217
Abdürrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Antakî 218
Açıkbaş Mahmud Efendi Hazretleri 218
Akbıyık Sultan Hazretleri 219
Alâeddin Ali Aksarâyî Hazretleri 219
Alâeddin Ali Esved Karahisârî Hazretleri 220
Alâeddin Ali Fenârî Hazretleri 221
Ayn-ı Ekber Muhammed Efendi Hazretleri 221
Bahri Dede Hazretleri 222
Cünûnî Ahmed Dede Hazretleri 222
Dâvud-ı Kayseri Hazretleri 223
Dede Halife Hazretleri 224
Abdal Kumral 225
Abdal Mehmed 225
Abdal Murad 225
Abdal Musa 226
Emir Sultan Hazretleri 226
Eskici Mehmed Dede Hazretleri 232
Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri 232
Gazzîzâde Mustafa Nesib Efendi Hazretleri 235
Geyikli Baba Hazretleri (Baba Sultan) 236
Gümüş Ayak Muhammed Dede Hazretleri 238
Haşan Can Hazretleri 238
Hızır Dede Hazretleri 239
Hüsameddin Bursavî Hazretleri 240
İsmail Hakkı Bursavî Hazretleri 241
İsmail Vehbi Efendi Hazretleri 243
Kasım Efendi Hazretleri 244
Karababazâde İbrahim Efendi Hazretleri 244
Kay gulu Halil Efendi Hazretleri 245
Kutbiddin İznikî Hazretleri 245
Lâmiî Çelebi Hazretleri 246
Lütfullah Karamânî Efendi Hazretleri 247
Müezzinzade Mehmed Efendi Hazretleri 247
Miskâlî Efendi Hazretleri 247
Molla Arap Hazretleri 248
Muhyiddin Bursâvî Hazretleri 249
Muslihiddin Tavil Hazretleri 250
Nazîf Haşan Dede Efendi Hazretleri 250
Pîr Emir Sultan Hazretleri 252
Rüstem Halife Bursayî Hazretleri 252
Sarı Saltuk Hazretleri 253
Sûfî Muhammed Efendi Hazretleri (Sahaf) 254
Sükûnî Mehmed Efendi Hazretleri 255
Süleyman Çelebi Hazretleri 256
Şamlızâde Ahmed Efendi Hazretleri 257
Şeyh Ahmed Efendi Hazretleri 257
Tâcüddin İbrahim Karamânî Hazretleri 258
Tokatlı Hayreddin Efendi Hazretleri 259
Üftade Kutub İbrahim Efendi Hazretleri 260
Üç Kuzular 261
Üftâde Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri 261
Vânî Ahmed Efendi Hazretleri 264
Vânî Mehmed Efendi Hazretleri 264
Veli Şemseddin Efendi Hazretleri 265
Visali İbrahim Efendi Hazretleri 266
Çanakkale’de Bulunan Veliler
Alim Sinan Efendi Hazretleri 268
Câhidî Ahmed Efendi Hazretleri 268
Parsâ Sâbır Muhammed Dede Hazretleri 269
Yazıcızâde Ahmed Bîcan Efendi Hazretleri 269
Yazıcızâde Muhammed Efendi Hazretleri 271
Çankırı’da Bulunan Veliler
Çerkeşî Mustafa Efendi Hazretleri 273
Çorum’da Bulunan Veliler
Abdülbâki Efendi Hazretleri 274
Ahmed Feyzi Efendi Hazretleri 275
Çerkez Şeyhi Ömer Lütfı Efendi Hazretleri 275
Elvan Çelebi Hazretleri 277
Koyun Baba Hazretleri 278
Muhyiddin İskilibî Hazretleri 278
Muhammed b. Muhammed el-Kâdî Hazretleri 279
Yavsî Muhammed Muhyiddin İmâdî Efendi Hazretleri 279
Yusuf Bahri Efendi Hazretleri 280
Denizli’de Bulunan Veliler
Ahi Sinan Efendi Hazretleri 284
Ali Galip Vasfı Efendi Hazretleri 284
Avdan Baba Hazretleri 285
Hacı Osman Nûri Kepenek Efendi Hazretleri 285
Hüseyin Hulusi Efendi (Üzüm Dede) Hazretleri 286
Nüzûlî Mustafa Efendi Hazretleri 286
Şeyh Mehmed Şivanî Hazretleri 287
Diyarbakır’da Bulunan Veliler
Ahmed Karâzî Diyârbekirî Hazretleri 287
Ahmed Mürşidi Efendi Hazretleri 288
Sâdık Ali Efendi Hazretleri 288
Edirne’de Bulunan Veliler
Abdülkerim Efendi Hazretleri (Pamuk Kadı) 292
Ahmed Lârendî (Karamanî) Efendi Hazretleri 292
Ali b. Emrullah Efendi Hazretleri 293
Alemi Muhammed Efendi (Arapzâde) Hazretleri 293
Aşçı Yahya Baba Hazretleri 294
ve Acirc;şık Efendi Hazretleri. 295
Bahaeddin b. Lütfullah Efendi Hazretleri 295
Bâyezid Halife Hazretleri 296
Bedreddin Baba Hazretleri 297
Câhidî Ahmed Efendi Hazretleri 297
Cerrahzâde Hazretleri 297
Dizdarzâde Hazretleri 298
Ebü’l-Vefâ Ahmed Müslim Efendi Hazretleri 299
Evliya Kasım Paşa Hazretleri 299
Fahreddin Acemi Hazretleri 300
Haşan Sezai Efendi Hazretleri 300
Kabûlî Mustafa Efendi Hazretleri 304
Karakaşzâde Ömer Efendi Hazretleri 304
Koyun Baba Hazretleri 305
Ömer b. Hamza Efendi Hazretleri 305
Ramazan Halife Hazretleri 306
Receb Enis Dede Hazretleri 306
Süleyman Zâti Efendi Hazretleri 307
Şekmetî Mehmed Efendi Hazretleri 308
Şerefüddin Şuayb Efendi Hazretleri 308
Şücâeddin-i Karamânî Hazretleri 309
Vahdeti Osman Efendi Hazretleri 310
Veli Dede Hazretleri 310
Zâti Süleyman Efendi Hazretleri 311
Elazığ’da Bulunan Veliler
Ali Septi Efendi Hazretleri 314
Ankuzu Baba Hazretleri 314
Arab Baba Hazretleri 315
Beşik Baba Hazretleri 316
Beyzâde Hacı Mehmed Nûri Efendi Hazretleri 316
Fâtih Ahmed Baba Hazretleri 317
Hacı Ali Efendi Hazretleri 317
Hacı Muharrem Hilmi Efendi Hazretleri 318
Hacı Tevfık Rıfkı Efendi Hazretleri 319
imam Efendi Hazretleri 320
Mahmud Sâmini Hazretleri 322
Seyyid Ahmed Çapaçukûrî Hazretleri 323
Teşbih Baba Hazretleri 325
Erzincan’da Bulunan Veliler
Hacı Muhammed Sâmi Efendi Hazretleri 328
Pîr Mehmed Erzincanî Hazretleri 329
Pîr Muhammed Erzincanî Hazretleri 329
Salih Baba Hazretleri 331
Terzi Baba Hazretleri 332
Erzurum’da Bulunan Veliler
Abbas Mehdî Hazretleri 334
Abdurrahman Gâzî Hazretleri 335
Al var lı Muhammed Lütfı Efendi Hazretleri 335
Arapkirli Ömer Baba Hazretleri 337
Seyyid Abdürrazzak Ali Efendi Hazretleri 337
Taşkesenli Ahmed Efendi Hazretleri 338
Taşkesenli İbrahim Efendi Hazretleri 339
Eskişehir’de Bulunan Veliler
Ebu Muhammed Bayram Efendi Hazretleri 340
Osman Nakşibendî Efendi Hazretleri 341
Yunus Emre Hazretleri 342
Giresun’da Bulunan Veliler
Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri 346
Gaziantep’te Bulunan Veliler
Abdülhamid Efendi (Karamollazâde) Hazretleri 347
Aydî Baba Hazretleri 347
Fethüllah Efendi Hazretleri 348
Gözükızıl Mehmed Baba Hazretleri 348
Mehmed Hasib Dürrî Efendi Hazretleri 349
Muhammed Sâmî Hazretleri (Sâm Şeyhi) 350
Şâh-ı Velî Ayıntâbî Hazretleri 351
Şeyh Saçaklı Hazretleri 351
Şuaybzâde Ali ve Acirc;kif Efendi Hazretleri 352
Hakkari’de Bulunan Veliler
Abdullah Şemdînî Hazretleri 352
Ebü’l-Berekât Emevî Hakkâri Hazretleri 353
Seyyid Sâlih Hazretleri 354
Seyyid Tâhâ el-Hakkârî Hazretleri 356
Hatay’da Bulunan Veliler
Ahmed Kuseyrî Hazretleri 358
İsparta’da Bulunan Veliler
Berde-i Sultan Hazretleri 358
Burhâneddin b. Muhammed Eğridîrî Hazretleri 359
Muhammed Çelebî Sultan Hazretleri 361
Pîrî Halife Hamîdî Hazretleri 362
Pîrî Halife Sultan Hazretleri 363
İSTANBUL VELİLERİ
Abdülehad Nûri Efendi Hazretleri 368
Abdullah b. Abdurrahman Celvetî 371
Abdullah Hulusî Efendi Hazretleri 372
Abdullah İlâhi Hazretleri 372
Abdülbâki Dede Hazretleri 373
Abdüllatif Efendi Hazretleri 374
Abdülhayy Celvetî Efendi 374
Abdülkerim Efendi (İştipli Emir Efendi) 374
Abdülkerim Efendi (Buhurîzâde) 375
Abdürrauf Samdanî Hazretleri 375
Abdülaziz Bekkine Hazretleri 376
Abdi Dede Abdullah Efendi Hazretleri 377
Abdülfettah Akrî Efendi Hazretleri 378
Abdülkerim Kâdirî Hazretleri 378
Abdülhay Efendi Hazretleri (Öztoprak) 379
Abdullah Hasib Yardımcı Efendi Hazretleri 380
Abdülmecid-i Sivasî Hazretleri 381
Abdurrahman-ı Harpûtî Hazretleri 383
Abdurrahman Nesib Dede Hazretleri 385
Abdurrahman Nesib Efendi Hazretleri 385
Abdurrahman Sâmî Niyazi Efendi Hazretleri 386
Adlî Haşan Efendi Hazretleri 387
Ahıskalı Abdullah Efendi Hazretleri 388
Ahmed Amiş Efendi Hazretleri 388
Ahmed Çâlâk Efendi Hazretleri 390
Ahmed (Gavsî) Dede Hazretleri 390
Ahmed Devrânı Hazretleri 390
Ahmed b. Molla Hamza Hazretleri 391
Ahmed Raufî Efendi Hazretleri (Seyyid) 391
Ahmed Ümidî Hazretleri 392
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri 392
Akbaba Mehmed Efendi Hazretleri 396
Alaeddin Abizî Hazretleri 397
Alaeddin Arabî Efendi Hazretleri 398
Alaeddin Kostantınî Hazretleri 399
Ali b. Şaban Aksarayî Hazretleri 399
Ali Behçet Efendi Hazretleri 400
Ali Haydar Efendi Hazretleri (Ahıskavî) 401
Ali Çelebi b. Hüseyin İznikî Hazretleri 402
Ali Gazi Baba Hazretleri 403
Ali İdris Efendi Hazretleri 403
Ali Örfî Efendi Hazretleri 404
Ali Tirhalavî Hazretleri 405
Ankaravî İsmail Rüsûhî Efendi Hazretleri 405
Atâ Efendi Hazretleri 407
Aynî Dede Hazretleri 410
Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri 413
Azbî Mustafa Efendi (Derviş Azbi) 417
Baba Haydar Semerkandî Hazretleri 418
Baba Yusuf Sivrihisarî Hazretleri 418
Babazâde Efendi Hazretleri 420
Bâli Efendi (Serkan) Hazretleri 421
Bekir Halife Hazretleri 422
Behçet Ali Efendi Hazretleri 422
Cihangiri Haşan Burhaneddin Efendi Hazretleri 422
Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri 423
Beşir Ağa Hazretleri 425
Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri 427
Bîvücûdî Muhammed Tâlip Üsküdârî Hazretleri 436
Buketzâde Veliyüddin Efendi Hazretleri 436
Bolulu Himmet Efendi Hazretleri 437
Bukağılı Baba Hazretleri 438
Carullah Veliyüddin Efendi Hazretleri 439
Cebe Ali Hazretleri 439
Cemal Halife Hazretleri 440
Cemâleddin İshak Karamanî Hazretleri 441
Cemâleddin Uşşâkî (Muhammed Cemâleddin Edimevî) Hazretleri 442
Cennet Muhammed Efendi Hazretleri 444
Cihangiri Haşan Burhâneddin Efendi Hazretleri 444
Derûnî Mehmed Efendi Hazretleri 445
Derya Ali Baba Hazretleri 446
Düğümlü Baba Hazretleri 447
Ebu Said b. Sun’ullah Efendi Hazretleri 448
Edhem Baba Hazretleri 449
Emir Ahmed-i Buharî Hazretleri 450
Esrar Dede Hazretleri 451
Fahri Ahmed Efendi Hazretleri 452
Fenayî Mustafa Efendi Hazretleri 452
Fethi Abdülkerim Efendi Hazretleri 453
Ferdî Abdullah Efendi Hazretleri 454
Fevzi Haşan Efendi Hazretleri 454
Feyzullah Efendi Hazretleri 455
Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri 456
Gül Baba Hazretleri 459
Gafurî Mahmud Efendi Hazretleri 460
Gavsî Ahmed Dede Hazretleri 460
Hacı Ramazan Efendi Hazretleri 461
Hafız Ahmed Rifat Efendi Hazretleri 461
Hakim Çelebi Hazretleri 462
Halevi Mahmud Efendi (Cemâleddin Mahmud Halevi Hazretleri) 462
Hakikizâde Osman Efendi Hazretleri 463
Hoca Hüsam Efendi (Mesnevi Han) Hazretleri 463
Harputlu İshak Efendi Hazretleri 464
Haririzâde Seyyid Muhammed Kemaleddin Efendi 464
Haşan Adlî Efendi Hazretleri 466
Haşan Efendi (Ümmü Sinanzâde) Hazretleri 466
Haşan Hilmi Efendi Hazretleri 467
Haşan Zarifi Efendi Hazretleri 468
Hasırîzâde Şeyh Ahmed Muhtar Efendi Hazretleri 469
Haşimî Emir Osman-Efendi Hazretleri 470
Haşim Mustafa Baba Hazretleri 471
Haydarzâde Muhammed Feyzi Efendi (Kefevî) Hazretleri 472
İdris-i Muhtefî Hazretleri 472
Himmet Efendi Hazretleri 472
Hızır Çelebi (Hızır Bey) Hazretleri 473
Horoz Dede Hazretleri 474
Hüsameddin Uşşâkî Hazretleri 474
Hüsameddin Nakşi Efendi Hazretleri 476
Hüseyin Efendi Hazretleri (Hacı Evhad Şeyhi) 477
İbrahim Hayranı Efendi Hazretleri 478
İsmail Ma’şukî Hazretleri 478
İsmail Rûmî Efendi Hazretleri 480
İzzeddin Ahmed Efendi Hazretleri 480
İznik’li Vahîzâde Muhammed Efendi Hazretleri 481
Karabaş Abdurrahman Efendi Hazretleri 481
Kasım Çelebi Hazretleri 482
Kenan Rufaî Hazretleri 483
Keşfi Cafer Efendi Hazretleri 485
Kovacıdede Hazretleri (Şeyh Sevündük) 486
Koyun Baba Hazretleri 487
Kurt Muhammed Efendi (Muhammed b. Ömer) Hazretleri 487
Kutup İbrahim Sadık Efendi Hazretleri 488
Küçük Emir Efendi Hazretleri 489
Lâleli Baba Hazretleri 489
Mahmud Baba Hazretleri 491
Mahmud Çelebi Hazretleri 493
Mahruk Efendi Hazretleri 493
Manevi Mustafa Efendi Hazretleri 494
Mehmed Emin Tokadî Hazretleri 495
Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri 499
Merkez Muslihiddin Efendi Hazretleri 502
Mesnevihan Feyzullah Efendi Hazretleri 504
Mevlana Seyyid İbrahim Efendi Hazretleri 505
Mudanyalızâde Muhammed Ruşen Tevfikî Efendi Hazretleri 506
Selamî Mustafa Efendi Hazretleri 507
Muhammed Fethi Ali Efendi Hazretleri 507
Muhammed Kâmil Efendi Hazretleri 508
Muhammed Kumul Efendi Hazretleri 508
Muhammed Muizzüddin Efendi Hazretleri 509
Muhammed Murad Nakşibendî Hazretleri 510
Muhammed Murad Efendi Hazretleri 511
Muhammed Nuri Efendi Hazretleri 511
Muhammed Şakir Efendi Hazretleri 512
Muhammed Tevfık Bosnavî Hazretleri 512
Muhammed Ziyad Efendi Hazretleri 513
Murad-ı Munzâvî Hazretleri 514
Murtazâ Efendi Hazretleri 515
Mustafa Enver Efendi Hazretleri 516
Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri 516
Mustafa Hâkî Efendi Hazretleri 517
Mustafa İzzî Efendi Hazretleri 518
Mustafa Manevî Efendi Hazretleri 519
Müeyyedzâde Abdürrahim Çelebî Efendi Hazretleri 519
Müstakîmzâde Süleyman Sâdettin Efendi Hazretleri 520
Nakşî İbrahim Efendi Hazretleri 521
Nalıncı Dede (Mimi Dede) Hazretleri 521
Nasuhi Muhammed Efendi Hazretleri 522
Nazmi Muhammed Efendi Hazretleri 523
Neccarzâde Muhammed Sıddîk Efendi Hazretleri 524
Neccarzâde Mustafa Rızâüddin Efendi Hazretleri 524
Nuri Efendi Hazretleri 526
Nureddin Efendi Hazretleri 526
Nureddin Efendi Hazretleri 527
Nureddin Muhammed Cerrahî Hazretleri 528
Nureddinzâde Muslihiddin Efendi Hazretleri 529
Nureddinzâde Muslihiddin Mustafa Efendi Hazretleri 530
Nuri Muhammed Şemseddin Efendi Hazretleri 530
Oğlanlar (Olanlar) Şeyhi İbrahim Efendi Hazretleri 531
Osman Kemalî Efendi Hazretleri 532
Osman Selâheddin Efendi Hazretleri 533
Ömer Ziyaeddin Dağıstanî Hazretleri 533
Pir Muhammed Efendi Hazretleri 534
Rahîkîzade Uyunî Muhammed Efendi Hazretleri 535
Ramazan Mahfî Efendi Hazretleri 535
Raufı Seyyid Ahmed Üsküdarî Hazretleri 536
Ruşen Efendi Hazretleri (Büyük Rûşen) 537
Sa’düddin İsmail Efendi Hazretleri 537
Sadık Muhammed Erzincanî Hazretleri 538
Safranbolulu İsmail Necati Efendi Hazretleri 38
Sahaflar Şeyhi Hacı Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri 539
Salâhaddin Uşşâkî Hazretleri 544
Salih Efendi Hazretleri 546
Sani Ahmed Efendi Hazretleri 546
Sarhoş Bali Efendi Hazretleri 547
Sarı Abdullah Efendi Hazretleri 547
Selami Ali Efendi Hazretleri 549
Selâmî Mustafa Efendi Hazretleri 549
Seyfullah Musa Dede Efendi Hazretleri 550
Bosnalı Muhammed Fazıl Paşa Hazretleri 550
Seyyid (Baba) Ca’fer Hazretleri 551
Seyyid M. Şefik Efendi Hazretleri 552
Seyyid Nasuhî Üsküdarî Hazretleri 553
Seyyid Nizam Efendi Hazretleri 555
Seyyid Muslihiddin Efendi Hazretleri 556
Seyyid Seyfullah Kasım Efendi Hazretleri 557
Seyyid Velayet Efendi Hazretleri 558
Seyyid Yahya Efendi Hazretleri 559
Sinan Erdebilî Hazretleri 560
Sinanüddin Yusuf Amasî Hazretleri 561
Sineçak Yusuf Sinaneddin-i Mevlevi Efendi Hazretleri 561
Sırrı Abdülbaki Dede Hazretleri 562
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri 563
Sümbül Sinan Efendi Hazretleri 566
Süleyman Sıdkı Efendi Hazretleri 572
Şaban Nakşibendî Efendi Hazretleri 572
Nasuhizâde Şemseddin Efendi Hazretleri 573
Şeyh Ali Behçet Efendi Hazretleri 573
Şeyh Galib Hazretleri 574
Şeyh İzzeddin Ahmed Efendi Hazretleri 575
Şeyh Vefa-i Konevi Hazretleri 576
Tahrirü’l-Mevlevî (Olgun) Hazretleri 579
Takkeci (Arâkiyeci) Baba Hazretleri 579
Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri 581
Telli Baba Hazretleri 582
Tezveren Dede Hazretleri 583
Tuz Baba Hazretleri 583
Urfalı Nâbî Efendi Hazretleri 584
Ümmî Sinan Hazretleri 587
Ünsî Haşan Efendi Hazretleri 588
Vişnezâde Muhammed b. Lütfullah Efendi Hazretleri 589
Yakub Afvî Efendi Hazretleri 590
Yakub-ı Germiyânî Efendi Hazretleri 591
Yanyalı İsmetüllah Efendi Hazretleri 592
Yâvedud Sultan Hazretleri 592
Yusuf Dede Hazretleri 593
Zekaî Mustafa Efendi Hazretleri 594
Zâkirzâde Abdullah Efendi Hazretleri 594
Zuhûrat Baba Hazretleri 595
İzmir’de Bulunan Veliler
Ahmed Eğribozî Efendi 598
Bekir Sıdkı Visali Efendi Hazretleri 598
Erbilli Esad Efendi Hazretleri 599
İzmirli Osman.Nurî Efendi Hazretleri 600
Kahramanmaraş’ta Bulunan Veliler
Çomak Dede Hazretleri 601
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi Hazretleri 601
Derdmend Dede Hazretleri 603
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi Hazretleri 604
Kanadıkırıkzâde Mustafâ Efendi Hazretleri 604
Karaman’da Bulunan Veliler
Abdullah b. Durmuş Fakih Karamanî Hazretleri 606
Alâeddin Ali Semerkandî Hazretleri 606
Alâeddin Halveti Hazretleri 606
Şeyh Alâeddin Rûşenî Hazretleri 607
Kars’ta Bulunan Veliler
EbüT-HasanüT-Hırkânî (Harakânî) Hazretleri 607
Muhammed Karsî Hazretleri 610
Kastamonu’da Bulunan Veliler
Abdülfettah Veli Hazretleri 611
Abdülmecid b. Şeyh Nasuh Efendi Hazretleri 611
Ahmed Siyahi Efendi Hazretleri 612
Bayraklı Sultan Hazretleri 613
Benli Sultan Hazretleri 614
Ebdal Haşan Hazretleri 614
Hayreddin Halil b. Kasım Efendi Hazretleri 615
İbrahim Nureddin Efeîıdi Hazretleri 615
Muhammed İhsan Oğuz.. 616
Ömer Fuâdî Hazretleri 616
Seyyid Ahmed Hicabî Efendi Hazretleri 618
Seyyid Ahmed Sünneti Hazretleri 620
Şeyh Şa’ban-ı Velî Hazretleri 620
Zileli Abdurrahman Efendi Hazretleri 623
Kayseri’de Bulunan Veliler
Ahmed Remzi Dede Hazretleri 626
Bahaddinzâde Muhyiddin Efendi Hazretleri 626
Bostancı Baba Elazretleri 629
Bürhâneddin Muhakkik Tirmizî Hazretleri 631
Gönçüzâde Kâsım Efendi Hazretleri 633
Hacı Haşan Efendi Hazretleri 634
Hacı Torun Efendi Hazretleri 635
Harputlu Hacı Ömer Efendi Hazretleri 636
İbrahim Tennûrî Hazretleri 637
Kılıçlılı Ali Efendi Hazretleri 637
Necmeddin İmâd Efendi Hazretleri 637
Sâdık Efendi Hazretleri 639
Vecîhüddin İbrahim Halveti Hazretleri 640
Veliyyüddin Oğlu Hacı Bulam Efendi Hazretleri 641
Zeynelabidîn Kayserânî Hazretleri. 641
Kırklareli’de Bulunan Veliler
Mehmed Eşref Efendi Hazretleri 644
Şühûdî Efendi Hazretleri 644
Kırşehir’de Bulunan Veliler
Ahi*Evran Hazretleri 645
ve Acirc;şık Paşa Hazretleri 647
Mirim Halveti Hazretleri 648
Muhammed Saîd Efendi Hazretleri 348
Kilis’te Bulunan Veliler
Baytazzâde Hacı Abdullah Efendi Hazretleri 649
Kocaeli’de Bulunan Veliler
Ahmed Efendi Hazretleri (Hafız Seyyid Ahmed) 650
. Ahmed Hilmi Efendi Hazretleri 651
Akif Efendi Hazretleri 651
Konya’da Bulunan Veliler
Ahmed Eflâkî Hazretleri 654
Ahmed Fakih Efendi Hazretleri (Beş tane Ahmed Fakih) 654
Ali Gav Sultan Hazretleri 656
Ateşbaz Veli Hazretleri 656
Baba Nimetüllah Mahmud Efendi Hazretleri 657
Bahaeddin Veled Hazretleri (Sultanü’l-Ulemâ) 658
Bergamalı Hacı İbrahim Efendi Hazretleri 660
Bosnalı Abdullah Efendi Hazretleri 661
Bostan Çelebi Hazretleri 662
Burhaneddin Efendi Hazretleri 664
Mevlana Celaleddin-i Rûmî Hazretleri 664
Cemal Ali Dede Hazretleri 673
Çelebi Bustan Hazretleri 674
Çelebi Cemaleddin Efendi Hazretleri 674
Çelebi Ferruh Efendi Hazretleri 675
Çelebi Hüsameddin Efendi Hazretleri 676
Çelebi Husrev Efendi Hazretleri 678
Evhadüddin Kirmânî Hazretleri 679
Fahri Efendi Hazretleri 680
Hacı Abdullah Efendi Hazretleri 681
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Hazretleri 681
Konevî Mehmed Vehbi Efendi Hazretleri 682
Müstakim Mustafa Niyazi Efendi Hazretleri 683
Köseç Ahmed Efendi Hazretleri 683
Ladikli Ahmed Ağa Hazretleri 684
Muhammed Bahaeddin Efendi Hazretleri 685
Muhammed Kudsî Bozkırî Hazretlerif 685
Nasreddin Hoca Efendi Hazretleri 687
Pirebi Sultan Hazretleri 689
Sadreddin Konevî Hazretleri 689
Selahaddin Zerkûb Hazretleri 691
Seyyid Harun Veli Hazretleri 693
Sultan Veled Hazretleri 696
Şems-i Tebrizî Hazretleri 698
Ulu Arif Çelebi Hazretleri 703
Kütahya’da Bulunan Veliler
Gaybi Sun’ullah Efendi Hazretleri 706
Kalburcu Şeyhi Ahmed Dede Hazretleri 706
Sâkıb Dede Hazretleri
Şeyhi Hazretleri 708
Malatya’da Bulunan Veliler
Abdullah Fahri Baba Hazretleri 709
Boranlı Mustafa Baba Hazretleri 711
Fâzıl Baba Hazretleri
Hacı Ahmed Efendi Hazretleri 712
İrfanî Abdullah Darendevî Efendi Hazretleri 713
Keşşaf Hoca Efendi Hazretleri 713
(Dârendeli) Seyyid Osman Hulusî Efendi Hazretleri 714
Şeyh Hamidüddin Aksarâyî (Somuncu Baba) Hazretleri 715
Manisa’da Bulunan Veliler
Abdurrahman Kuddûsî Efendi Hazretleri 720
Ahmed Rûmî-i Akhisarî (Saruhânî) Hazretleri 720
Ahmed Şemseddin Marmaravî Hazretleri 721
Eroğlu Nûri Efendi Hazretleri 722
Kenzî Haşan Efendi Hazretleri 721
Mecdüddin İsa Hazretleri 723
Saruhanlı İsaoğlu (Manisalı) Hazretleri 724
Terzizâde Ahmed Efendi Hazretleri 725
Yâren Baba Hazretleri 725
Muğla’da Bulunan Veliler
Şahidi İbrahim Dede Hazretleri 726
Muş’ta Bulunan Veliler
Müştâk Baba Hazretleri (Mustafa Müştâk) 726
Nevşehir’de Bulunan Veliler
Demir Hoca Efendi Hazretleri 728
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri 729
Haşan Dede Hazretleri 731
Ahmed Kuddusî Efendi Hazretleri 732
Niğde’de Bulunan Veliler
Hacı Mahmud Efendi Hazretleri 735
Kemal Ümmî Hazretleri 735
Kuddûsî Ahmed Efendi Hazretleri 736
Misali Baba Hazretleri 737
Osman b. Ahmed Perteki Hazretleri Efendi 737
Rize’de Bulunan Veliler
Haşan Dede Hazretleri 738
Samsun’da Bulunan Veliler
Kılıç Dede Hazretleri 740
Seyyid Ahmed-i Kebîr er-Rufâî Hazretleri 740
Şeyh Kutbeddin Hazretleri 741
Siirt’te Bulunan Veliler
Gavsü’l-Memduh Efendi Hazretleri 741
İbrahim Hakkı Hazretleri 742
İsmail Fakîrullah Efendi Hazretleri 744
Molla Halil Siirdî Hazretleri 747
Muhammed Hazîn Efendi Hazretleri 747
Şeyh Abdürrahman eş-Şâvirî Hazretleri 748
Şeyh Hüseyin Basretî Hazretleri 749
Şeyh Muhammed Aynî Hazretleri 750
Veysel Karanî Hazretleri 751
Sinop’ta Bulunan Veliler
Mahmud Kefevî Hazretleri 753
Pîr Tevekkül Hazretleri 754
Seyyid Bilal Hazretleri 755
Sivas’ta Bulunan Veliler
Abdülvehhab Gazi Hazretleri 757
Hacı Abdullah Ergün Hazretleri 757
İsmail Hakkı Toprak (İhramcızâde) Hazretleri 759
Muhammed Rüstem Raşidî Efendi Hazretleri 761
Receb b. Şeyh İbrahim Cemaleddin Sivasî Hazretleri 761
Sûzî Ahmed Efendi Hazretleri 762
Şemseddin Sivasi (Kara Şems) Efendi Hazretleri 762
Şeyh Merzübân-ı Veli Hazretleri 765
Şanlıurfa’da Bulunan Veliler
Abdülkâdir Kemaleddin Efendi Hazretleri 768
Hayat b. El-Kays el-Harrânî Hazretleri 768
Sâid-i Nursî Hazretleri 769
Şırnak’ta Bulunan Veliler
Ahmed Cezeri Hazretleri 772
Muhammed Kadri Hazîn Efendi Hazretleri 772
Muhammed Saîd Efendi Hazretleri 774
Sâlih Sıbkî Hazretleri 774
Şeyh Halid-i Cezeri Hazretleri 776
Şeyh Halid-i Zibârî Hazretleri 776
Şeyh Şeyda Hazretleri 777
Tekirdağ’da Bulunan Veliler
Ahmed Hayrabolî Hazretleri 779
Ahmed Nehrî Efendi Hazretleri 779
Ahmed Sarban Hazretleri 779
Behiştî Ramazan Efendi Hazretleri 780
Pir Ali Efendi Hazretleri 782
Suyolcuzâde Nehrî Ahmed Efendi Hazretleri 783
Tokat’ta Bulunan Veliler
Abdülmecid Şirvâni Hazretleri 786
Acepşir Efendi Hazretleri 790
Ali Osman Efendi Hazretleri 791
Behrullah Efendi Hazretleri 793
Behzât-ı Veli Hazretleri 794
Sümbül Baba Hazretleri 795
Ethem Çelebi Hazretleri 795
îshak-ı Zencânî Hazretleri 796
Said Şemid Efendi Hazretleri 797
Muharrem Efendi Hazretleri 797
Musâ Fakih Efendi Hazretleri 798
Mustafa Kuddûsî Efendi Hazretleri 798
Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri 798
Seyyid Mahmud-i Veli (Keçeci Baba) Hazretleri 799
Seyyid Ömer Efendi Hazretleri 800
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi Hazretleri 800
Şehit Mehmed Nurullah Efendi Hazretleri 801
Şeyh Şehabeddin Sühreverdi 801
Uşak’ta Bulunan Veliler
Ahmed b. Merkez Muslihiddin Efendi Hazretleri 804
Alaeddin Uşşâkî Hazretleri 804
Van’da Bulunan Veliler
Abdurrahman Arvasî Hazretleri 804
Abdurrahman Baba Hazretleri 806
Abdülmecid Efendi Hazretleri 807
Muhammed Kutub Hazretleri 808
Muhammed Ma’sum Hazretleri 809
Muhammed Reşid Efendi Hazretleri 810
Muhammed Sıddîk Arvasî Hazretleri 811
Rasulü Zeki Efendi Hazretleri
Seyyid Abdülhakim Hazretleri
Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri
Sofu Baba Hazretleri
Yozgat’ta Bulunan Veliler
Emir-i Çin Şeyh Osman Çelebi Hazretleri
Zâhid-i Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi Hazretleri
Bu Eserin Hazırlanışı Sırasında Faydalanılan Kaynaklar

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.