İstanbul ve Anadolu Evliyaları - M. Necati Bursalı (T27295)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €101,29
İndirimli : €59,58  + KDV
KDV Dahil : €70,91
15
:

İstanbul ve Anadolu Evliyaları - M. Necati Bursalı
Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Muallim
  • Yazar : M. Necati Bursalı
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 1024
  • Ebat : 14 x24 cm
  • Ağırlık : 1550 gr
  • Dil : Türkçe
  • Barkod : 9786054709236ÖNSÖZ

Hamd, âlemlerin Rabbı Allah’a mahsustur. (Ona Hamd olsun ki, Kadri yüce Kur’ânın bereketiyle ve âlemlere Rahmet alarak gönderdiği Resûlü ile bizi hidâyete erdirdi, gönüllerimizi nice irfan nuruyla doldurdu, akılla bezedi, îmanla süsledi.)
Rahmet ve selâmet, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, onun Ehl-i Beytine ve bütün ashabı üzerine olsun...
Bu eser, Ay meşâlesinin aydınlattığı cihan köşkünde sultanlık makamına eren Velîlerden bir demettir... Nice zühre gibi parlak Velîlerin hayatından pırıltılar sunmaktadır... O Velîler ki, onların eli cennetten gül toplayan bir el; O velîler ki, onlar en nadide çiçekten daha güzel... O Velîler ki, zamanın ve mekânın incileri, Allah ve kemâl yolunun en büyük ve eşsiz kahramanı... O Velîler ki, Kâh Kâbe mumu gibi yanar, kâh yaralı Keklikler gibi çırpınır, kâh gözyaşı ırmağını dünyanın çorak topraklarına döküp gam Yakubu gibi inler... O Velîler ki, Hızır’ın kutlu çeşmesi gibi ölü gönüllere hayat bahşeder, dünyanın kara derelerini irfan incileriyle doldurur, iman dudaklarına muhabbet balı değdirerek insanı Rabbına erdirir...
O Velîler ki, onların ufkuna ne şiir, ne sanat, ne fikir, ne tılsım, ne ilim, ne fen ulaşabilir... Akıl dişi bu lokmaya katiyyen işlemez. Ten gözü, bu ufkun ötesini göremez... Ruh lâzım... Tamamiyle ruh iklimlerine ve ruhanîler âlemine dalmak gerek...
Kendini aşmanın, fânilikten sıçramanın, gerçek insanı bulmanın, büyük oluşa ermenin tek kapısı ve tek çâresi onların eteğine tutunmaktır... îman, ahlâk, güzellik, iyilik, doğruluk, zevk, safâ, hayâ, edep, iş, dâvâ, gâye. kaide... Topyekûn ne arayıp da bulamamışsak hepsi ve her şartiyle onların âleminde mevcut...
Hüsranlarının hakikatini görmek isteyenler bir kerre baksın yeter... Fakat insana göz gerek, kafa gözü, akıl gözü değil; can gözü lâzım...
Bir damlasında denizlerin gizlendiği o büyük Peygamberin ruhâniyet seması, Velîlerin gönül toprağına inciler yağdırıp durmadadır.. Hazret-i Mevlânâ, o coşkun âşık ne güzel söyler:
Akl kurban kün be pişi Mustafa “Hasbiyallah” gû ki Allahümme kefâ Ehli dînra bâzdân ez ehli kin Hemnişîni Hak bicû ba o nişin
Aklı, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nın önüne kurban et!
“Hasbiyallah” de ki; Allahım yeter.
Ehli dîni, ehli kinden ayrı bil:
Hak’la oturanı ara; onunla otur!...
İşte bu eser, Hak'la oturanların, Hak’la beraber olanların, Hak aşkiyle yananların destanıdır...
Eserimiz altı bölümden ibarettir:
•Birinci Bölüm: Dünyadaki Büyük Evliyalar
•İkinci Bölüm: Anadolu ve İstanbul Evliyaları
•Üçüncü Bölüm: Cumhuriyet Devri İslâm Büyükleri
•Dördüncü Bölüm: İstanbul’daki Sahabe Kabirleri
•Beşinci Bölüm: İstanbul ve Anadolu Evliyâları
•Altıncı Bölüm: Türkistan - Horasan Hindistan ve Dünya'daki Sultan Velîler
Gönlünde bir nebze îman çırpınışı olan niçin yaratıldığını düşünür, hüsran tarlasına kamış dikmeye kalkışmaz... İşte bütün hüsranımızı görebilmek için Velîler âleminde gezinmeyi diledik... Ve istedik ki, bu denizden sizler de birer inci elde edin... Kim, ruhuyla Arş’a uçmak isterse Velîlerin eteğine tutunsun...
Söz zincirine şu mısralarla kilit vuralım:
Cıva gibi titreyen bir gönül iste Hak’tan,
Yoksa aşkın dumam hiç çıkmaz bu ocaktan!..
15/12/1982 MUSTAFA NECATİ BURSALI Yeniköy /İstanbul


İÇİNDEKİLER

Önsöz 11
Birinci Bölüm/13
DÜNYADAKİ BÜYÜK EVLİYALAR
•Haşan Basrî Hazretleri 15
•Arifler Sultam Bayezid-i Bestamî 28
•Velîler Başbuğu Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazretleri 38
•Zünnun Mısrî 53
•Seyyid Abdülkadir Geylanî 59
•İbrahim bin Edhem 80
•Seyyid Ahmed Rufai 95
•Süfyan-ı Sevri 99
•Muhiddin-i Arabi 104
•Cüneyd-i Bağdadi 108
•Şeyh İmam-i Şibli 114
•Şeyh Maruf Kerhi 121
•Abdullah bin Zeyd 124
•Bişr-i Hafi 127
•Şeyh Hatem-i Esam 131
•Şeyh Habib-i Acem 138
•Davud Taî Hazretleri 145
•Hace Alaeddin Attar 148
•Seyyid Ahmed Bedevi 152
•İmam-ı Rabbani 155
•Mevlana Halid-i Bağdadî 161
İkinci Bölüm/165
•Hazret-i Halid bin Zeyd (Eyyüb Sultan) 167
•Aşk Denizinin İncisi Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumî 183
•Emir Sultan 219
•Şeyh Ebül Hasanül - Harkanî 229
Hacı Bayram-ı Velî 236
Akşemseddin 244
Şeyh Yahya Efendi 255
Sümbül Efendi 266
Merkez Efendi 276
Kutbu 1-Arifîn Seyyid Kutbul Arifin Aziz Mahmud Hüdayî 284
Şeyh Vefa 304
Laleli Baba 314
Sine - Çak Yusuf Baba 320
Şeyh Galib 325
Üçüncü Bölüm / 339
CUMHURİYET DEVRİ İSLÂM BÜYÜKLERİ
İskilipli Âtıf Hoca 341
Şeyh Muhammed Esad Efendi 368
Bediüzzaman 388
Süleyman Efendi 414
Abdülhakim Arvasî 419
Mehmed Zahid Kotku 427
Sami Efendi Hazrederi 431
Ali Haydar Efendi 454
Muzaffer Özak. 459
Dördüncü Bölüm/465
İSTANBUL'DAKİ SAHABE KABİRLERİ
Ebû Zer Hazrederi 469
EbûDerdâ 475
Ebû Said el-Hudrî 482
Câbir bin Abdullah el-Ensâri 487
Câbir bin Semure 493
Kâ’b Hazrederi 494
Ebû Şeybetu 1-Hudrî 495
Hamidullah el-Ensârî 496
Abdullah İbni Hişâm 497
Hafir 498
Cafer el-Ensârî 499
Edhem 500
Şube 501
Muhammed el-Ensârî 502
Abdullah el-Ensârî 503
Abdüssâdık bin Amir 504
Abdullah el-Ensârî 505
Dâye Hatun 506
AmrbinÂs 507
Süfyan bin Üyeyne 511
Vehb bin Huşeyre 514
Abdurrahmân-ı Şâmî 515
Hazreti Hüseyin’in Kızı Hazreti Fatıma 517
Hazreti Hüseyin’in Kızı Hazreti Sükeyne 520
Beşinci Bölüm / 523
Hazret-i Ca’fer-i Sâdık 525
Somuncu Baba 539
Derya Ali Baba 543
Ömer Sükeyni Dede 546
Yunus Emre 549
Şaban Veli 559
Şeyh Salâhaddin Zerkübî 568
Abdullah Şeyh-i 572
Geyikli Baba 575
Şems-i Tebrizi 578
Çelebi Hüsameddin 593
Mehmed Muhyiddin (Üftâde) 600
Şeyh Sadreddin Konevî 613
Molla Fenâri 619
Seyyid Burhâneddin Muhakkik Tirmizî 623
Şeyh Edebâli 629
Kemal Ahmed Dede 636
İbrahim Hakkı Erzurumlu 641
Eşrefoğlu Rûmî 650
Haşan Hüsâmeddin Uşşaki 654
Hacı Bektaş-ı Velî 659
Abdürrahim bin Emir Merzifoni 668
Sultan Behâeddin Veled 670
Ulu Ârif Çelebi 677
Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Velî) 685
•Ali Semerkandî 689
•Süleyman Çelebi 697
•Cemaleddin Mahmud Hulvî 700
•Hâşimî Emir Osman 703
•Çelebi Halîfe 706
•Abdülehad Nuri 713
•Ebü Sa’îd bin Sunullah 719
•Salih Efendi 722
•Seyyid Seyfullah Kâsım 724
•Ramazan Mahfî 726
•Şeyh Himmet Efendi 728
•Muhyiddîn-i İskilîbî 731
•Şeyh Beşir Ağa 735
•Ganem Dede 738
•İbrahim (bin Sarraf) 741
•İsmail Rusühî Dede 743
•Akbıyık Sultan 744
•Habîb Ömerî Karamam 746
•Kuşadalı İbrahim Halveti 749
•Mesnevihan Rıza Efendi 753
•Emir Ahmed-i Buhârî 756
•Seyyid M. Şefik Arvâsî 763
•Lâdikli Ahmed Ağa 765
Altıncı Bölüm / 769
TÜRKİSTAN - HORASAN HİNDİSTAN VE DÜNYA'DAKİ SULTAN VELÎLER
•Şakik Belhî 769
•Yusuf-i Hemedânî 779
•Abdülhâlık Gücdüvânî 786
•Evliya-yı Kebir 793
•Süleyman Hakim Ata 795
•Ebu 1-Hasen Şâzelî 801
•Mevlâna Sadeddin Kaşgari 809
•Ebû Hafs Haddâd 817
•Selh bin Abdullah Tüsterî 824
•Ferîdüddîn-i Attar 832
•Mâlik bin Dinar 841
•Ebu Bekir Varrak 851
•Fudayl bin İyad 856
Ahmed Yesevî 871
İnci Sultan Râbiatü’l-Adeviyye 879
Hallâc-ı Mansur 898
Sırrı Sakatı 907
Ebu Müslim Havlânî 911
Mevlâna Yakup Cerhi 917
Müslim bin Yesâr 921
Ahmed bin Hadraveyh 926
Ahmed bin Harb 932
Behlül Dânâ Hazretleri 937
Said bin Cübeyr 950
Yahya bin Muâz 960
Beka bin Batû 966
Osman bin Merzuk el-Kureşi 969
Rislan ed-Dımeşki 972
Musa bin Mâhîn el-Mardinî ez-Zûlî 975
Ebû Ali Fârmedî 977
Mevlânâ Abdurrahman Câmî 981
Mu’inüddin-i Çeştî 996
Ebû Ali Dekkak 1012
Ebû Osman Mağribi 1016
Abdullah bin Abdülazîz el-Yuneynî 1019
Bir Dilim Sohbet 1024
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.