Kadir Gecesini İhya Sevabı Kazandıran Ameller (005219)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €24,52
İndirimli : €14,42  + KDV
KDV Dahil : €17,16
Test2
15
:

Kadir Gecesini İhya Sevabı Kazandıran Ameller

Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Lalegül Yayınları
Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa :Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 184
Dil : Arapça - Türkçe
Ebat : 13 x 19.5 cm
Ağırlık : 144 gr

MUKADDİME
Bunca ümmet arasından bizlere bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni bahşeden Allâh-u Te‘âlâ’ya ziyâdesiyle hamd-ü senâ eder, bütün bu faziletlerin yegâne vesilesi olan MuhammedMustafâ (Sallellâhu Aleyhi veSellem) Ehl-İ Beyti’ne ve sahâbesine de bilâ hudûd salât-ü selâm ederim.
Bilindiği üzere; Kadir Gecesi’nin fazileti ve onda yapılan ibâdetlerin bin ayda yapılandan daha hayırlı olduğu Kur’ân-ı Kerîm’de inzâl buyrulan müstakil bir sûre ile beyân edilmektedir. Zâten hâl böyle olmasaydı birçok bidat ehli İlâhiyatçı diğer geceleri reddettikleri gibi bu gecenin faziletini de kabûl etmeyecekti. Ancak bu husus Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça beyân edildiği için kimisi kâfirliğini gizlemek üzere, kimisi de insâfa gelerek bu geceyi reddedememektedir.
Ebû Hureyre (RadıyallâhuAnh) dan rivâyet edilen:"Ümmetimin ömürleri altmış ile yetmişe varan müddet arasıdır, onların pek azı o yaşı geçebilecektir." (et-Tirmizî, es-Sünen, rakam:3550, 5/553; İbnü Mâce, es-Sünen, rakam:4236, 2/1415; İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:2980, 7/246) hadis-i şerifinden anlaşıldığı üzere; bu ümmetten bir insan ömrü ortalama altmış-yetmiş sene olduğuna göre ve insanın büluğ çağma kadarki dönemini çocukluk, ondan sonrasını otuza kadar gençlik çağındaki delilik ve cehâlet, o yaştan sonraki vakitlerini ise çoluk-çocuk geçindirme derdi ile tükettiğini kabûl ettiğimizde, bir de yaşaması için elzem olan yeme-içme ve istirahat gibi ih ve not;tiyaçlarını temin etmeye harcaması gereken vakitleri düştüğümüzde bir kulun, ömründen birkaç senenin tamâmını, hattâ birkaç ayın tüm va ve not;kitlerini bile Allâh-u Te‘âlâ’yı râzı edecek sâlih amellere sarf edemeyeceğini kolayca anlarız.
İşte kendi ümmetinin diğer ümmetlerin ömrüne göre daha az yaşayacağı Rasûlüllâh (Sal- lellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) bildirilince bundan dolayı çok üzülmüş, Allâh-u Te‘âlâ da ona bir ikrâm olmak üzere seksen üç sene dört aya tekabül eden bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi’ni ümmetine bahşetmiştir.
Nitekim büyük müctehid İmâm-ı Mâlik(Radıyallâhu Te‘âlâAnh)m rivâyetine göre:"Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ken-disinden önce geçen insanların uzun ömürle ve not;rinden Allâh-u Te‘âlâ’nm göstermeyi dilediği bâzı kısımlar arz edilince kendi ümmetinin ömürlerinin çok kısa olduğunu düşünerek diğerlerinin uzun ömür içerisinde ulaştıkları ecirlere ümmetinin ulaşamayacağı endişesine düşmüş, işte bunun üzerine Allâh-u Te‘âlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir." (Mâlik ibnü Enes, el-Muvatta’rakam:335, 3/462)
Bu noktada iyi düşündüğümüzde yetmiş sene yaşayan bir Müslüman’ın on yaşından sonra aklı başında olarak idrâk edeceği Kadir Gecesisayısının altmış olacağı ve bu altmış gece bin ile çarpıldığında bu sayının beş bin seneye tekabül edeceği gerçeği ortaya çıkar.
Bu da Allâh-u Te‘âlâ’nm Nûh ve Şu‘ayb(Aleyhimesselâm)in binlerce sene süren mübarekömürlerinden daha ziyâde bir zaman dilimini ibâdetle ihyâ etmenin sevâbım, bu ümmetin her bir ferdine bahşetmesi anlamına gelmektedir.
Daha da ilerisini düşünürsek; Ömer ibni’l-Hattâb (Radıyallâhu Te'âlâ Anh)dan rivâyet edilen:"Dünyâ(nm ömrü) yedi bin senedir. " (el-Hakîmü’t-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, 2/36; İbnü Ebi’d-Dünyâ, ez-Zühd, rakam: 374, sh:170; Aynı mlf., Zemmü’d- dünyâ, rakam:247, sh:116; Aynı mlf., Muhâsebetü’n-nefs, rakam: 102, sh:120; ed-Dînevrî, el-Mücâlese, rakam:917, 3/278; ‘Alî el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh, rakam:5514, 8/3499; el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, rakam:6758, 3/547; es-Süyûtî, Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam:23504, 21/278; ‘Alî el-Müttakî,
Kenzü’l-‘ummâl, rakam: 16459, 6/444) hadîsine göre he-men hemen dünyânın ömrüne yakın bir zamânı ibâdetle geçirme nimetinin bu ümmetten herhangi bir kişiye lütfedilmesi mânâsı taşımaktadır.
Lâkin burada en mühim mesele; Kadir Gecesi’nin tâyini husûsunda ulemânın birçok kaviller üzere ihtilâf etmiş olmasıdır.
Tabî ki onların bu ihtilâfı kendi ictihadlarından kaynaklanmayıp, ancak Rasûlüllâh(Sallellâhu Te'âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’den bu hususta sahîh senedlerle vârid olan farklı hadîs-i şerifler bulunduğu içindir.
Hattâ İbnü Hacer (Rahimehullâh) bu hususta kırktan fazla kavil zikretmiştir ki Ramazân-ı Şerif geceleri otuzu geçmeyeceğine göre bu kavillerin otuzdan fazla olması diğer bâzı ulemânın Kadir Gecesi’nin Ramazân-ı Şerif dışında ola ve not;bileceği konusundaki görüşlerinden nâşî olsa gerektir. (İbnü Hacer el-‘Askalânî, Fethu ’l-Bârî, 4/262)
Bundan dolayıdır ki İmâm-ı ve Acirc;zam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh) (fıkhî hükümlerin teret ve not;tübü bakımından) Kadir Gecesi’nin senenin tümünde olabileceğini söylemiş ve (meselâ Ramazan’m on beşinden sonra) kölesini âzâd etmeyi veyâ karısını boşamayı Kadir Gecesi’ne ulaşmaya bağlayan kişi hakkında:
"Onun söylediği senenin Kadir Gecesi ilk yarıda olup, bir dahaki sene ise ikinci yarı ve not;da olabilir ihtimâline binâen bir daha senenin Ramazan’ı bitmedikçe kölesi âzâd olmaz.
Eşi hakkında da talâk vâki olmaz." demiştir ki fetvâ da bu kavil (söz ve görüş) üzeredir, (ib-nü ‘ ve Acirc;bidin, Reddü’l-muhtâr, 2/452; Şeyh Nizâm ve Heyet, el-Fetâve’l-Hindiyye, 1/366; Bedruddîn Muhammed eş-Şiblî, Tesqîfîi’l-esinrıe, sh:140)
Hâl böyle olunca Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in bile vefât edene kadar her sene ilk başta Ramazan’ın diğer on gecelerinde, daha sonra Cibril (Aleyhisselâm)m uyarmasıyla son on gecesinde aradığı hattâ vefât edeceği sene son yirmi gecesinde mescid-i şerife kapanıp evlerine hiç gitmediği ve eşleriyle hiç görüşmeyerek Kadir Gecesi’ne kavuşma niyetiyle sürekli ibâdette bulunduğu böyle bir geceyi bizim gibi ömrü kısa ve sermâyesi kıt kişilerin nasıl idrâk edip ihyâ edeceğimiz çok büyük önem arz etmektedir.
Bundan dolayı ümmetine çok acıyan Ra- SÛlÜllah (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz diğer bâzı sâlih ameller zikredip onların herhangi bir gecede veyâ günde yapılması
hâlinde Kadir Gecesi’ne ulaşıp onu ibâdetle ihyâ etmenin sevâbma denk olacağını beyân etmiş ve bu sûretle bizleri Allâh-u Te‘âlâ’nm çok büyük lütuflarından haberdâr etmiştir.
Tabî ki Ramazân-ı Şerîf ayının on yedinci gecesi, on dokuzuncu gecesi özellikle son on gecelerinin tek geceleri, çift gecelerden özellikle yirmi dördüncü gecesi ve bâhusus ümmetin genel kabûlüne mazhar olan yirmi yedinci gecesi gibi Kadir Gecesi olduğu kuvvetle umulan ve her biri hakkında sahîh hadîs-i şerifler vârid olan bu gecelerde ve günlerinde bu risâlede zikredilen amellerin yapılması müstehablık bakımından daha ziyâde kuvvet kazanmaktadır.
Zîrâ başka zamanda yapıldığında bile Kadir Gecesi’nde yapılmış gibi ecir kazandıran hattâ bâzısı hakkında "Kadir Gecesi’nin tümünü ihyâya denk olur." buyrulan amellerin, bir de Kadir Gecesi’nde yapılmış olduğunu düşündüğümüzde faziletlerinin ne kadar katlanacağını hiçbir hesap makinesinin ihsâ edemeyeceğini idrakte hiç kimse güçlük çekmez.
hâlinde Kadir Gecesi’ne ulaşıp onu ibâdetle ihyâ etmenin sevâbma denk olacağını beyân etmiş ve bu sûretle bizleri Allâh-u Te‘âlâ’nm çok büyük lütuflarmdan haberdâr etmiştir.
Tabî ki Ramazân-ı Şerîf ayının on yedinci gecesi, on dokuzuncu gecesi özellikle son on gecelerinin tek geceleri, çift gecelerden özellikle yirmi dördüncü gecesi ve bâhusus ümmetin genel kabûlüne mazhar olan yirmi yedinci gecesi gibi Kadir Gecesi olduğu kuvvetle umulan ve her biri hakkında sahih hadîs-i şerifler vârid olan bu gecelerde ve günlerinde bu risâlede zikredilen amellerin yapılması müstehablık bakımından daha ziyâde kuvvet kazanmaktadır.
Zîrâ başka zamanda yapıldığında bile Ka ve not;dir Gecesi’nde yapılmış gibi ecir kazandıran hattâ bâzısı hakkında "Kadir Gecesi’nin tümünü ihyâya denk olur." buyrulan amellerin, bir de Kadir Gecesi’nde yapılmış olduğunu düşündüğümüzde faziletlerinin ne kadar katlanacağını hiçbir hesap makinesinin ihsâ edemeyeceğini idrakte hiç kimse güçlük çekmez.
İşte bu risâlede biz sizlere bu amellere dâir mûteber eserlerde bulabildiğimiz bütün zikirleri, namazları ve Kur’ân-ı Kerîm’den okunacak sûreleri tek tek beyân etmeye çalıştık. Dolayısıyla bu eserde biz sizlere ilk önceKadir Gecesi’ni ihyâ etmenin ne kadar önemli
olduğunu beyâna çalıştık.Zîrâ Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"O (Ramazân-ı Şerîf ayı)nda öyle bir gece vardır ki o (Kadir Gecesi Ramazan’m dışındaki aylar itibârıyla) bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum olursa, işte o kişi gerçekten (bütün hayırlardan) mahrum
olmuştur." (en-Nesâî, es-Sünerı, es-Sıyâm:5, rakam:2106, 4/129; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:8991, 14/541; İbnü Ebî Şeybe, el-Musannef rakam:8959, 3/1)
Böylece kitabımız iki bölümden derlenmişmenin Ehemmiyeti" başlığı altında kaydedilmiş, ikinci bölüm ise "Kadir Gecesi’ni İhyâ Sevâbı Kazandıracak Sâlih Ameller" ismi altında sizlerin istifâdesine arz edilmiştir.
Allâh-u Te‘âlâ yaşadığımız hayat boyunca cümlemizi Ehl-i Sünnet itikadından zerre kadar inhırâf etmemek kaydıyla her sene Kadir Gecesi’ne muvâfakata ve o mübârek mevsimi
Ayrıca Yüce Rabbimiz cümlemizi Kadir Gecesi’ni ihyâ sevâbı kazandıracak amellere dâir bu eserde yazılan sâlih amellerin tümünü işlemeye muvaffak buyurarak faziletli amellerden başka hiçbir şeyin en ufak bir fayda temin edemeyeceği kıyâmet gününde âhiret zen ve not;ginlerinden olmayı ve azaplardan emin olan kimseler arasında haşrolabilmeyi her birerlerimize lütfeylesin. Amîn!
olup birinci bölüm "Kadir Gecesi’ni İhyâ etmeye muvaffak eylesin. ve Acirc;mîn!

İÇİNDEKİLER

Mukaddime 5
BİRİNCİ BÖLÜM
KADİR GECESİ’Nİ İHY ve Acirc; ETMENİN EHEMMİYETİ 15
BİRİNCİ B ve Acirc;B
KADİR GECESİNİ İHY ve Acirc; ETMEK GEÇMİŞ GÜNAHLARI BAĞIŞLATIR 19
"Kadir Gecesi’ni İhyâ Edenin Geçmiş Günahları Bağışlanır" Hadîs-i Şerifinin Delâlet Ettiği Bâzı Meseleler 20
1.Mesele: îmân ve İhlâs Şartıyla Kadir Gecesi’nin Kıyâmı ve Ramazan’ın
Sıyâmı Günahları Affettirir 20
2.Mesele: Kadir Gecesi’nin Kıyâmı ve
Ramazan’ın Sıyâmı Günahları Affettirir 23
3.Mesele: Birçok Amel Günahlara Keffâret
Oluyorken Onlardan Biri Günahları Temizleyince Diğer Amelin Keffareti Ne Mânâya Geliyor? 26
4.Mesele: Kadir Gecesi Hiç Uyumadan
İbâdet Etmek Mekruh Olur mu? 28
5.Mesele: Kadir Gecesi’ne Bağlanan Mağfiret Vaadinin Ramazan Orucuna ve
Terâvîhe Nisbetle Farkı Nedir? 28
6.Mesele: Kadir Gecesi Olduğunu Anlamadan
İhyâ Eden Kişi Aynı Ecre Nâil Olur mu? 32
İKİNCİ B ve Acirc;B
KADİR GECESİNİ İHY ve Acirc; ETMEK GELECEK GÜNAHLARI DA BAĞIŞLATIR 34
İKİNCİ BÖLÜM
KADİR GECESİ’Nİ İHY ve Acirc; SEV ve Acirc;BI KAZANDIRACAK S ve Acirc;LİH AMELLER 41
Kadir Gecesi’ni İhyâ Sevâbı Kazandıracak Ameller 47
BİRİNCİ B ve Acirc;B
KADİR GECESİNE DENK OLAN GECELER 48
1.Amel: Zülhıcce’nin İlk On Gecelerinden Her Bir Gecenin İhyâsı 48
1.Mesele: Bu Hadîs-i Şerifte "Denk Olur"Buyrulmasmm Önemi 50
2.Mesele: Onuncu Gün Oruç Câiz Olmadığı
Hâlde Neden On Günlerin Orucu Denilmiştir? 54
Kurban Kesilinceye Kadar Bir Şey Yememenin ve İçmemenin Fazileti 54
3.Mesele: On Gecelerden Son Üçünü
İhyâ Edene Cennet Vâcib Olur 58
4.Mesele: Bu Geceler İçerisinden Özellikle
Terviye ve Arefe Gecelerinin Faziletleri 59
5.Mesele: Bu Gecelerden Özellikle
Bayram Gecesinin Fazileti 60
6.Mesele: On Gecelerin ve Günlerinin
İhyâsı İçin Hangi Amellerin Yapılacağı 62
a)Teşbih, Tekbîr ve Allâh’ı ZikretmeyiÇok Yapmak 63
b)İstiğfârı, Sadakayı ve Duâyı Çok Yapmak 67
c)Terviye, Arefe ve Nahr (Kurban Bayramı)Geceleri Okunacak İstiğfarlar 68
d)On Gecenin Her Birinde KılınabilecekMühim Bir Namaz 70
e)îsâ (Aleyhisselâm)a Öğretilen Beş Faziletli Zikir.... 74
f)Geçmiş ve Gelecek Günahların Bağışlanması İçin Zülhıcce’nin İlk OnGününde Okunacak Zikirler 75
İKİNCİ B ve Acirc;B
KADİR GECESİ’NDE KILINMIŞSEV ve Acirc;BI KAZANDIRAN NAMAZLAR 81
-BİRİNCİ FASIL -
-AKŞAM VE YATSI NAMAZLARINI
CEM ve Acirc;ATLE KILMAK - 81
2.Amel: Akşamı Cemâatle Kılmak 81
3.Amel: Ramazan Ayında Akşam ve
Yatsıyı Cemâatle Kılmak 85
4.Amel: Sâdece Yatsı Namazını Cemâatle Kılmak. 86
-İKİNCİ FASIL -
-AKŞAMDAN SONRA KILINACAK
N ve Acirc;FİLE NAMAZLAR - 88
5.Amel: Akşam Namazından Sonra
Dört Rekât Kılmak 88
6.Amel: Akşamdan Sonra Altı Rekât Kılmak 89
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-YATSIDAN SONRA KILINACAK
N ve Acirc;FİLE NAMAZLAR - 90
7.Amel: Yatsıdan Sonra Secde ve
Tebârake Sûreleriyle İki Rekât Kılmak 90
8.Amel: Yatsıdan Sonraki Sünneti
Dört Rekât Kılmak 94
9.Amel: Yatsıdan Sonra Mescidden
Çıkmadan Dört Rekât Kılmak 99
10.Amel: Yatsıdan Sonra Kâfırûn-İhlâs, Secde
ve Tebârake Sûreleri ile Dört Rekât Kılmak 103
11.Amel: Yatsıdan Sonra Secde,
Duhân, Yâsîn ve Tebârake Sûreleri ile
Dört Rekât Kılmak 104
12.Amel: Yatsıdan Sonra Birinci Rekâtta
Üç ve Acirc;yete’l-Kürsî, Diğer Rekâtlarda ise Birer İhlâs Ve Felak-Nâs Sûreleri ile Dört Rekât Kılmak 122
13.Amel: Cumâ Gecesi Yatsıdan Sonra İhlâs
ve Felak-Nâs Sûreleri ile On Rekât Kılmak 123
14.Amel: Ramazan’da On Dördüncü
Gece Terâvîh Namazı Kılmak 125
15.Amel: Ramazan’da Terâvîh
Namazı Kılmak 126
16.Amel: Gece İçerisinde Duhân, Tebârake,
Secde ve Haşr Sûreleri ile Namaz Kılmak 128
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
KADİR GECESİ SE V ve Acirc;BI KAZANDIRAN SÛRE-İ CELÎLELER 132
17.Amel: Akşam Yatsı Arasında Secde
ve Tebârake Sûreleri Okumak 132
18.Amel: Herhangi Bir Vakitte Secde ve
Tebârake Sûreleri Okumak 133
19.Amel: Bir Gün ve Gece İçerisinde
Secde ve Tebârake Sûreleri Okumak 134
20.Amel: Özellikle Gece İçerisinde
Secde ve Tebârake Sûreleri Okumak 134
21.Amel: Husûsiyetle Yatsıdan Sonra
Secde ve Tebarake Sûreleri Okumak 136
22.Amel: İnnâ Enzelnâhu Sûresi Okumak 137
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B KADİR GECESİ SEV ve Acirc;BI
KAZANDIRAN FARKLI AMELLER 138
23.Amel: Serhad Boylarında Nöbet Beklemek 138
24.Amel: Fıkıh Öğrenmek İçin İlim
Meclisinde Bir Müddet Oturmak 141
25.Amel: Kadir Gecesi Sevâbı Kazandıran
Bir Tevhîd ve Tesbîh 144
26.Amel: İki Kişi Arasında Sulh Yapmak
İçin Adım Atmak 146
27.Amel: Alî (Radıyallâhu Anh)dan RivâyetEdilen Hızb-i Seyfî Virdini Okumak 147

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.