Kenzül Esrar Fil Havas Vel Ezkar Kitabı-1239 (002058)

Fiyat : €13,26  + KDV
KDV Dahil : €15,78
Test2
15
:

Kenzü'l Esrar Fi'l Havas Ve'l Ezkar Kitabı

Ürün Özellikleri :


  • Ebat : 13,5x19,5 cm
  • Sayfa Sayısı : 348
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Kağıt Kalitesi : 2.Hamur Kağıt
  • Dili : Türkçe
  • Ağırlık :260 gr

ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdii Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedirı Hâtemil- Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.V.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalamaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emir-lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.) nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm’dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur’ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’minler! Yaşayışın boyunca Allah’ın son peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resûlü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor:
"Ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyar, tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tâbi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah'ın Kitabı Kur ’ân ’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. "
Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi em-rediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. " buyurmuştur.
Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını aç-mayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sün-net ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak Mecburiyetin-dedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur:
"Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız." buyuruyor.
Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken gü-naha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan 1332- 1344 Hicrî, 1916 Milâdî yılında Osmanlıca baskısı esas alınarak Kenzil Esrar Seyyid Süleyman el-Hüseyni isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bu eserde Esmail Hüsna’yı Sübhaniye ile Ayet-i Celile’yi, Kur’âniyye ile Evliyayı Azam ve Meşayihı Kiram Hazretlerinden Menkûl Ezkar-ı Celilenin Mücerrep Kat-i Havvasından bahis mukim bir eseridir.
Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulun-maktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-i Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin)

Kenz'ül Esrar ve Havvas, bir zaman aşımından sonra, bizi yoktan vareden yüce Rabbimin Lütfi inayeti ile noktalamış bulunmaktayım.
Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defada günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edici yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini can-ı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hâk ile Hâk olmadan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyet ile en latif şekilde kedisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek.
Kitabımızın içerisinde bulunan vefk ve ebced hesaplarında kullanılan esma ve ayet-i celileleri Kur'ân-ı Kerimde konularla ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlamış bulunmaktayım. Yapacağınız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.
Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygı değer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınır, Cenab-ı Allah (C.C.) bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cenneti ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin.
ve Acirc;min bihürmeti seyyidi'l-mürseliyn. Velhamdüliİlahi Rabbil-âlemin.
H. Mustafa VARLI

15/11/2005

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Mukaddime-i Kitap 9
Havasul Esrâr’ın Özü 23
Şifa İçin 52
Şirin Gözükmek İçin 53
Sevgi İçin 53
Dargını Barıştırmak İçin 57
Koruma İçin 58
Seyyid Süleyman el-Hüseyni Kitabın Münderecâtına
Dair Biraz İzahat 64
Buhur ve Tütsü 68
İstihzarat 69
Münasib Vakitler 70
Seyrakat-ı Seb’a 70
Burûc-ı Asliyye yahut Menâzil-i Şems 72
Burçların Şerhi 73
Menazil-i Kamer 74
Menazil-i Kamer’in On İki Burca Tabsili 76
Kamerin On İki Burçla Münasebeti 77
Usul-i Müracaat 77
Kenz-ül Esrâr Fi-1 Havas ve-1 Ezkâr 78
Said ve Nahs Vakitler, Onlardan Hayır ve Şerre
Muvaffak Olanlar 79
Menazil-i Kamer’in Fusul-i Erbaa’ya Taksimi 105
Şeref-i Kevâkib 105
Günlerin Seyyarata Nisbeti 106
îktıran-ı Kevâkib 106
Ba’zı Tabiat-ı Mahsuse 107
Esma-i Kamre 107
Huruf-i Hecânın Anasıra İnkısamı 108
İhtar-ı Mahsuse 108
BİRİNCİ FASIL 111
Besmele-i Mübarekenin Azimesi 112
Besmele-i Şerife’nin Havvası 112
Hayrı Getirmek, Şerri Gidermek 113
Belâ ve Afatlardan Emin Olmak İçin 113
Zalimin Şerrinden Emin Olmak İçin 114
Rızıklanmak İçin 114
Sevgi ve Muhabbet İçin 115
Zihni Açmak ve Unutkanlığı Gidermek İçin 115
Anlaşılması Güç Olan Şeylerin Anlaşılır Olması İçin. 116
Çevresinde Saygınlık Kazanmak İçin 116
Darlık, Sıkıntıdan ve Borçtan Kurtulmak İçin 117
Şifa ve Afiyet Bulmak İçin 118
Cin ve Şeytanın Musallatından Kurtulmak İçin 119
Fenalığa ve Belaya Uğramamak İçin 119
Çocuğu Olmayan veya Çocuk Düşüren Kadın İçin 119
Çocuğu Yaşamayan İçin 120
Tarlanın Mahsulünün Bereketli Olması İçin 120
Fİ’L HAVAS VE’L EZK ve Acirc;R • •- 345
Balık Avı Yapanlar İçin 121
Malının Bereketli Olması İçin 121
Zalimin Şerrinden Korunmak İçin 121
Kutsi Ruhlardan Haber Almak İçin 122
Heybetli ve İtibarlı Görünmek İçin 122
Refah ve Saadet İçinde Olmak İçin 123
Düşmanını Perişan Etmek İçin 124
Bir Hacet İçin 127
Baş ve Diş Ağrıları İçin 128
BİRİNCİ KISIM
Besmele-i Şerife’nin Bazı Havası Beyanındadır 129
Hacet İçin 130
Her Hacet İçin 136
Fakirlik ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin 137
Maksat ve Murat İçin 137
Allah’ın Lutfiına Mazhar Olur 140
Ervahi Ruhaniyeye Sahip Olur 140
Zulmedene Karşı 141
ve Acirc;lî Derecesi Olması İçin 144
19 Haneli Vefki Şerif. 146
Havası Adîde ve Celileyi Cami’ 151
İKİNCİ FASIL
Esma-ı Hüsna-yı Cenab-ı Perverdigâr 153
Esma’ul Hüsna’nın Üç Yönden Değerleri 155
Kabir Azabından Kurtulmak İçin 157
Hayırlı Bir Maksat İçin 157
Gece ve Gündüz Şerden Halas İçin 158
Hayır ve Selamet İçin 158
Arabaya ve Taşıta Takmak İçin 159
Lâfza-i Celâl yani "Allah" İsmi Şerifesinin Havassı... 166
Lâfza-i Celâlin Halvet ve Riyazeti 174
İsm-i A’zam Azimeti 176
Teşfıye-i Emraz 194
Celp ve Teshir 195
İlkayı Muhabbet 196
Te’lif-i Beyin 198
Tevsi’i-Rızk ve Def’i Fakir ve İhtiyaç 200
Hıfs-ı Nefis ve Mal 201
Selâmet-i Sefer 204
Halas-ı Hapis ve Esir 205
Te’min-i Galebe ve Zafer, Akd-i 207
Terfi’ ve Terakki, İhraz-ı Rütbe ve Mansab 208
Tezyid-i Kesb ve Kâr 210
Tervic-i Meram ve Husul-i Maksat 212
Kahir ve Tedmir 214
Tahrib-i Beyt 215
Ta’til-i Ticaret 217
Teslit-i Cin ve Emraz 218
İsm-i A’zam Dairesi 220
Havas Çelilesi 223
Hüsnü Kabul ve İsa’f-i Rica 223
İ’tilâf-ı Beyin 223
Teshil-i Vaz’ ve Hıfz-ı Cenin 223
Teşfıye-i Emraz 224
Sihr Bozmak ve Sihirden Muhafaza 224
Tezyid-i Bereket ve İdame-i Saadet 224
İhraz-ı Zafer ve Galebe 224
Fİ’L HAVAS VE’L EZK ve Acirc;R ve mdash; 347
Afattan Muhafaza 225
İsm-i A’zam Dairesinin Halveti 225
Lafza-i Celâl’in Kısmı ve Azimeti 229
Rahman İsm-i Şerifi 233
Rahim İsm-i Şerifi 237
Melik İsm-i Celili 240
Aziz İsm-i Celili 244
Cebbar İsm-i Şerifi 246
Razzak İsm-i Celili 252
Fettah İsm-i Şerifi 255
Lâtif İsm-i Celili 258
Hafız İsm-i Celili 273
Vedud İsm-i Celili 277
El-Hayy, El-Kayyûm Esma-i Şerifesi 283
Müntekim İsm-i Celili 287
Kahir ve İntikam İçin 288
Hasis ve Düşmandan Korunmak İçin 289
Bu Vefki Taşıyan Kimseye Cin ve
İnsan Zarar Vermez 289
Sara Tutana 291
Nazara İyi Gelir 292
Malik-ül Mülk Zü’l Celal-i Ve’l İkrâm 293
Zalim Zulum Edemez 297
Düşman Dili Bağlama 297
İş ve Bereket İçin 298
Çocuk Zayi İçin 298
Sevgi ve Muhabbet İçin 298
Mahfu Helak İçin 299
Kız ve Kadının Kısmeti Açılması İçin 299
Her İşin Asan Olması İçin 300
El-Cami’ İsm-i Şerifi 302
Kaçanı ve Cariyeyi Döndürmek İçin 303
Dünya ve Ahirette İhsan Eder 305
El-Ganî ve El-Muğnî İsm-i Şerifleri 306
El-Kahhar İsm-i Celili 310
Nefsin Şerrinden Korunmak İçin 314
Bir Şeyi Kazanmak İçin 315
Oğlu ve Kızı Olmayana Oku, İçir 316
İçki ve Kumar Kötü Huy 320
Bir Kimseyi Getirmek İçin 321
Muhabbet İçin 322
Sakar Günler 323
İçki ve Kötü Huydan Kurtarmak İçin 324
Korku Namazı 326
Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 327
Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 327
Görünmezlik Formülü 328
Bayılan Bir Kimse İçin / Sara 329
Hastalar İçin Mücerreb Şifa Formülü 330
Muhabbet ve Sevgi İçin 332
Kara Sevda İçin 332
Sihir İptali İçin 333
Azametli Vefkin Kullanımı 334
Büyü Var mı, Yok mu Öğrenmek İçin 336
Her Türlü Haber Alma 336
Hırsızı Görmek İçin 337
Allah’a Son Dua 339

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.