Kırk Hadisi Şerif - Cübbeli Ahmet Hoca (003807)

Fiyat : €26,21  + KDV
KDV Dahil : €31,19
Test2
15
:

Kırk Hadisi Şerif

Kitap Özellikleri

DİL: Türkçe


SAYFA SAYISI:712 Sayfa

ISBN : 9789944933644


CİLT TİPİ: Sert Kapak

KAĞIT CİNSİ: İthal Kağıt

BOYUT:19 x 27 cm

ÖNSÖZ

Bizlere en büyük Rasûlü’nü gönderen ve: "Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın (kabûl edin ve gereğince amel edin), sizi neden engellerse hemen (ondan) vazgeçin." (el-Haşr Sûresi:7’den) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun.
Mu‘âz ibni Cebel (Radıyallâhu Anh)dm rivâyet edilen: "Her kim dîni ile alâkalı işlere dâir ümmetime (teblîğ için) kırk hadîs ezberlerse, Allâh-u Te‘âlâ kıyâmet günü onu (fıkıh ilmine sâhip) bir fakîh ve âlim olarak diriltir." (ed-Dârekutnî, el-llel, rakam:959, 6/33) hadîs-i şerifinde kırk hadîs ezberleyen ümmetini müjdeleyen Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine sınırsız salât-ü selâmlar olsun.
Okuyucularımızın mâlumu veçhile; her sene Mevlid ayında Fahr-i Kâinât Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı yerine getirmeye biiznillâh devâm etmekteyim. Bundan dolayı Yüce Rabbim’e ne kadar hamdetsem ve şükretsem azdır.
Başıma gelen bütün belâları nefsimin şerrine ve günahları-ma bağladığım gibi, kavuştuğum bütün iyilikleri de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in muhabbeti uğrunda yaptığım sohbet-lerle ve neşrettiğim risâlelerle irtibatlandırmaktayım.
Bu sene de Mevlid ayında sizlere Mefhar-i Mevcûdât (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kırk hadîs-i şerifini metinleriyle, mânâlarıyla ve şerhleriyle neşretmek nasîb oldu ki kırk hadîs-i şerîf ezberleyip insanlara tebliğ etmenin fazileti hakkında vârid olan hadîs-i şerifleri bu eserin hidâyetinde bulacaksınız.
Ulemâ namaz, oruç, dört halîfenin ayrı ayrı faziletleri gibi birçok farklı konu hakkında kırk hadîsler tertip etmişlerdir.
Bu fakir ise bu risâlede sizlere "Kütüb-iSitte-i Sahîha"yı telif eden; Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbni Mâce (Rahimehümullâh)m ittifakla zikrettiği 336 hadîs-i şeriften farklı konularda 40 tâne hadîs-i şerîf intihâb ettim (seçtim) ki bunların müşterek özelliği her birinin de altı imam tarafından zikredilmiş olmasıdır.
Allâh-u Te‘âlâ bu ehâdîs-i nebeviyyeyi ezberlemeyi, bunlarla amel etmeyi ve bunları insanlara tebliğ etmeyi, neticesinde de kırk hadîs ezberleyip tebliğ edenlere vaad edilen Şefâat-i Mustafaviyye’yi şu mübârek Mevlid-i Şerîf ayı hürmetine cümlemize nasîb eylesin. Amîn!
Yüce Rabbim hayırlı uzun ömürle ve sıhhat-ü âfıyet içerisinde her sene Mevlid-i Şerîf ayında yine böylece sizlere Rasûlüİlâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e taalluk eden nice eserler sunabilmeyi müyesser eylesin. Amîn!

11 Rabî‘ulevvel 1439 / 29 Kasım 2017

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
BİRİNCİ BÖLÜM
KIRK HADÎS EZBERLEYİP TEBLİĞ ETMENİN FAZİLETLERİ 7
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Etmenin Faziletleri 11
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Eden Mahşere ve Acirc;limler Sınıfında Çıkacaktır 11
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Edene Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Şefaatçi ve Şâhit Olacaktır 14
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Edene Cennetin Sekiz Kapısı Açılacaktır 16
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Eden, Mahşere Şehitler Zümresinde Gelecektir 16
Kırk Hadîs Ezberleyip Tebliğ Eden, Cennette Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)Q Komşu Olacaktır 17
Vefatından Sonra Arkasında Kırk Hadîs Hakkında Bir Eser Bırakan, Cennette Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)Q Komşu Olacaktır 18
Kırk Hadîs Yazan Kişinin Allâh-u Te‘âlâ Günahlarını Mağfiret Eder ..18
Kırk Hadîs Ezberleyen Kıyâmet Günü Başkalarına
Şâhit ve Şefâatçi Olur 20
KIRK SAYISININ ÖNEMİ 21
Bir Hadîs Bile Rivâyet Etmek İnsana Neler Kazandırır 24
Kırk Hadîs Ezberlemeyen İki veyâ Bir Hadîs Ezberlesin 26
Hadîs Rivâyet Edenler Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellemfm Duâsını Almış Halîfeleridir 27
Kırk Hadîs Yazan ve Acirc;limler 28
Hadîs Müzâkere Etmenin Faydaları 30
Hadîs Rivâyet Etmenin Edepleri 30

İKİNCİ BÖLÜM

KÜTÜB-Ü SİTTE İMAMLARININ İTTİFAK ETTİĞİ KIRK HADÎS-İ ŞERÎF 35
BÎRÎNCİ B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERÎFTEN İLK 5 T ve Acirc;NESİ ÎM ve Acirc;N,
ÎM ve Acirc;NIN ŞÛBELERİ VE İHL ve Acirc;S HAKKINDADIR 37
BİRİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 43
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 46
Birinci Mesele: Kaderi İspât Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 46
İkinci Mesele: Kadere îmânın Lüzûmuna Delâlet Eden Hadîs-i Şerifler 52
Üçüncü Mesele: İnsanın Sâdece Rızkı ve Eceli Değil,
Her Şeyi Ezelde Yazılmıştır 60
Dördüncü Mesele: Alın Yazısı Tâbiri Kocakarı Sözü Değildir,
Bilakis Hadîs-i Şeriflerde Geçmektedir 61
Beşinci Mesele: Ana Rahmiyle Görevli Bir Melek Vardır 62
Altıncı Mesele: Allâh-u Te‘âlâ’nm Ezeldeki İlmi, Kulu Bir Şeye Zorlayıcı Değildir, Sâdece Olacakları Tespitten İbârettir 63
Yedinci Mesele: Allâh-u Te‘âlâ Kaderlerini Önceden Yazarak Kullarına Zulmetmemiştir 68
Sekizinci Mesele: Amellerin Saâdet ve Şekâvete Sebebiyeti Vardır ....72
Dokuzuncu Mesele: Mâdem Yazı Değişmez, Niçin Amel Ediyoruz?..74
Onuncu Mesele: Cennetlik veyâ Cehennemlik Olmak Son Nefese Bağlıdır 80
On Birinci Mesele: Kader Konusunda Yorum Yapılamaz 83
İKİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 85
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 86
Birinci Mesele: Büyük Günahtan Dolayı îmânın Kendisi Değil Nûru Alınır 86
İkinci Mesele: İçki ve Zinâ ile İnsan Kâfir Olmaz 87
Üçüncü Mesele: Günahlar İmansız Ölmeye Sebebiyet Verebilir 87
ÜÇÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 89
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 90
Birinci Mesele: Davranışlarla Eseri Ortaya Çıkmayan Kötü Düşüncelerden Dolayı Sâhibi Günahkâr Olmaz 90
İkinci Mesele: Karar Verilip de Bir Engelden Dolayı Yapılamayan Bir Günahın Mesûliyeti Hakkında îki Görüş Vardır 91
DÖRDÜNCÜ HADÎS-İ ŞERİF 94
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 95
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerif İslâm’ın Yarısını Beyân Etmektedir 95
İkinci Mesele: Komşuya İyilik Etmenin ve Eziyet Etmemenin Önemi 96
Üçüncü Mesele: Komşuluk Hakkının Önemini Açıklayan Hadîs-i Şerifler 100
Dördüncü Mesele: Misâfıre İkrâm Etmenin Önemi 109
Beşinci Mesele: Misâfir Ağırlamanın Hükmü 113
Altıncı Mesele: Hadîs-i Şerifte Buyrulan "Ya Hayır Konuşmak ya da Sükût Etmek" Cümlesinin îzâhı 115
Yedinci Mesele: Çok Konuşmamanın Faziletleri Hakkında Rivâyetler 120
BEŞİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 122
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 123
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerifin İslâm’daki Yeri 123
İkinci Mesele: İbâdetlerde Niyet Farzdır 124
Üçüncü Mesele: Hangi İbâdetlerde Niyet Gerekir 125
Dördüncü Mesele: İyi Niyetle Yapılan Günahın Azâbı Kat Kat Olur 128
Beşinci Mesele: İhlâsla Başlanıp Sonra Riyâ Karışan Amel Kabûl Olunur mu? 130
Altıncı Mesele: Aynı Amelde Farklı Birçok Niyet Yapanın Sevapları Katlanır 131
Yedinci Mesele: Mübahlar, Niyetlerle Sevaplara Döner 134
Sekizinci Mesele: İhlâsm ve Niyetin Önemini Beyân Eden Hadîs-i Şerif ve Rivây etler 138
Dokuzuncu Mesele: îhlâsı Kazanmak İçin Murâkabe Hâli Üzere Olmak Lâzımdır 158
Onuncu Mesele: Niyeti Cennet Kazanmak Olanla,
Allâh-u Te‘âlâ’nm Rızâsını Kazanmak Olan Bir Olmaz 161
IKÎNCİ B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 6-16 ARASI TAH ve Acirc;RET,
ABDEST, EZ ve Acirc;N VE NAMAZLA AL ve Acirc;KALIDIR 171
ALTINCI HADÎS-İ ŞERİF 177
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 178
Birinci Mesele: Abdest Bozarken Ka‘be’ye Hürmetsizlik Etmemek .178
İkinci Mesele: Abdest Bozarken Doğuya veyâ Batıya Yönelmek 178
Üçüncü Mesele: Hadîs-i Şerifte Geçen Hüküm, Binâ İçinde Bulunan Helâlarda da Geçerli midir? 179
Dördüncü Mesele: Günümüzde İslâm’ın Bu Edebine Riâyet Edilmesi İçin Uyarı 179
YEDİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 180
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 181
Birinci Mesele: Misvağın Abdestin Sünnetlerinden Oluşu 181
İkinci Mesele: Misvak Hangi Amellerde Müstehaptır? 182
Üçüncü Mesele: Misvağm Boyu ve Hangi Ağaçtan Elde Edildiği 183
Dördüncü Mesele: Misvağm Kullanım Şekli 185
Beşinci Mesele: Misvağın Faydaları 186
Altıncı Mesele: Misvağm Faziletine Dâir Hadîs-i Şerifler 187
SEKİZİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 190
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 190
Birinci Mesele: Müezzine İcâbetin Faziletleri 190
İkinci Mesele: Müezzine İcâbet Hakkında Fıkhî Mâlûmât 192
Ezanın İkinci Şehâdetinde Okuyanın Şefâat-i Nebeviyyeye Kavuşacağı Bir Duâ 194
Körlükten ve Göz Hastalıklarından Korunmak İçin Ezanın İkinci Şehâdetinde Okunacak Duâ 195
Aslâ Kör Olmamak İçin Okunması Teşvik Edilen Bir Duâ 197
Günahların Bağışlanması İçin Okunacak Bir Zikir 197
Bağışlanmak İçin İkinci Eşhedüde Okunacak Duâ 198
DOKUZUNCU HADÎS-İ ŞERÎF 199
HADÎS-İ ŞERİFİN TOPLU M ve Acirc;N ve Acirc;SI 199
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 200
Birinci Mesele: Safları Düzgün Yapmanın Ehemmiyeti 200
İkinci Mesele: Safların Düzeltilmesi Namazın Güzelliği ve Tamâmından Sayılmaktadır 201
Üçüncü Mesele: Safları Düzeltmekle İlgili Bâzı Hükümler 202
ONUNCU HADÎS-İ ŞERÎF 204
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 205
Birinci Mesele: " ve Acirc;mîn!" Demek Sünnettir 205
İkinci Mesele: " ve Acirc;mîn"in Mânâsı ve Okunuşu 205
Üçüncü Mesele: Namazın Dışındaki Fâtihalarda " ve Acirc;mîn!" Denir mi? 208
Dördüncü Mesele: " ve Acirc;mîn"i Yerinde Söylemek 208
Beşinci Mesele: " ve Acirc;mîn!" Demenin Fazîletinin Beyânı Hakkındadır 210
ON BİRİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 216
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 217
Birinci Mesele: "Semiallâhü Limen Hamideh"
Zikrinin Mânâsı Hakkındadır 217
İkinci Mesele: Meleklerin Namaz Kılanlarla Berâber Hamdetmesi...218
Üçüncü Mesele: Bu Hamdi Yapanın Duâsı Kabûl Edilir 218
Dördüncü Mesele: "Rabbenâ LekeT-Hamd"i Yerinde Söylemek 219
ON İKİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 220
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 221
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerifte Geçen "İmamdan Evvel Kaldıran" İfâdesi Rükû veyâ Secde ile Alâkalıdır 221
İkinci Mesele: Ta‘dîl-i Erkân Beyânındadır 221
Üçüncü Mesele: İmamdan Önce Eğilip Kalkmak İnsanın Namazını İptâl Eder 223
Dördüncü Mesele: Başının Eşek Başına Döndürülmesinin Hikmeti Beyânındadır 223
Beşinci Mesele: Hadîs-i Şerifteki Tehdidin Hakikat mı, Mecaz mı Olduğunun Beyânındadır 224
Altıncı Mesele: Hadîs-i Şerifteki Tehdit Dünyâda mı,
ve Acirc;hirette mi Vukû Bulacaktır? 225
ON ÜÇÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 227
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 228
Birinci Mesele: Bu Duâyı Teşehhüdde Okumanın Önemi 228
İkinci Mesele: Altı İmamın da İttifak Ettiği Bu Sahih Hadîs-i Şerif Kabir Azâbının Hak Olduğuna Delâlet Etmektedir 229
Üçüncü Mesele: Deccâl ile İlgili Hadîslerin Mütevâtir Oluşu 236
Dördüncü Mesele: Deccal’ın Çıkışıyla İlgili Mânen Mütevâtir Derecesine Ulaşan Hadîs-i Şerifleri İnsanlara Öğretmenin Önemi 237
ON DÖRDÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 241
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 242
Birinci Mesele: Unutulma veyâ Uyuyakalma Nedeniyle Kaçırılan Namaz Mutlaka Kazâ Edilmelidir 242
İkinci Mesele: Kasten Terk Edilen Namaz Mutlaka Kazâ Edilmelidir 243
Üçüncü Mesele: Namazı Kasten Kazâya Bırakmak Şirkten Sonra En Büyük Günahtır ve Büyük Azapları Mûciptir 244
Dördüncü Mesele: Kaçırılan Namazı Kazâ Etmekle İlgili Bâzı Fıkhî Hükümler 245
ON BEŞİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 247
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 248
Birinci Mesele: İkindi Namazının Önemi ve Salât-ı Vustâ Oluşunun Beyânı 248
İkinci Mesele: İkindi Namazını Zâyi Edenin Bütün Sevapları Silinir 249
Üçüncü Mesele: İkindi Namazına Devâm Edenlere İki Kat Mükâfat Verilir 250
ON ALTINCI HADÎS-İ ŞERİF 251
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 251
Birinci Mesele: Evleri Namazdan Boş Bırakmamak 251
İkinci Mesele: Nâfılelerin Evde Kılınmasının Daha Faziletli Olduğuna Dâir Hadîs-i Şerifler 253
Üçüncü Mesele: Nâfılelerin Evde Kılınması ile İlgili Bâzı Hükümler 255
ÜÇÜNCÜ B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 17-19 ARASI DU ve Acirc; ve Acirc;D ve Acirc;BI VE SEHER VAKTİ İLE CUM ve Acirc; GÜNÜNDE DU ve Acirc; ETMENİN FAZİLETLERİ HAKKINDADIR 257
ON YEDİNCİ HADÎS-İ ŞERİF .261
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 262
Birinci Mesele: Duâda "İnşâallâh" Demek Yasaktır 262
İkinci Mesele: Duâ Ederken Kesin Hüsn-ü Zanda Bulunmak 262
Üçüncü Mesele: Duâda Büyük Şeyler İstemek 263
ON SEKİZİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 264
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 265
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerif Müteşâbihattandır 265
İkinci Mesele: Seher Vaktinin Faziletinin Beyânındadır 267
ON DOKUZUNCU HADÎS-İ ŞERİF 271
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 272
Birinci Mesele: Cumâ Günü Kabûl Saati Hangi Vakittir? 272
İkinci Mesele: Cumâ Gününün Fazileti Nereden Gelmektedir? 275
Üçüncü Mesele: Cumâ Günü Yapıldığında Mutlaka Kabûl Olunacak Duâlar 276
DÖRDÜNCÜ B ve Acirc;B
YİRMİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 283
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 284
Birinci Mesele: ve Acirc;yet-i Kerîmelerin İniş Sebebi 284
Üçüncü Mesele: ve Acirc;mene’r-Rasûlü’nün Sonunda " ve Acirc;mîn!" Demek 289
YİRMİ BİRİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 299
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 300
İkinci Mesele: Kur’ân-ı Kerîm’i Zorla Ezberlemeye Çalışana İki Ecir Vardır 304
BEŞİNİ B ve Acirc;B
YİRMİ İKİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 309
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 310
Üçüncü Mesele: Oruçlu İken Kötü Söz Konuşmak ve Kavga Gürültüye Karışmak Nehyedilmiştir 315
Dördüncü Mesele: Kendisini Sövmeye yâhut Dövmeye Kalkışana "Oruçluyum." Deyip Bulaşmamak Gerekir 317
YİRMİ ÜÇÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 319
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 320
Birinci Mesele: îmân ve İhlâs Şartıyla Kadir Gecesi’nin Kıyâmı ve Ramazan’ın
Sıyâmı Günahları Affettirir 320
İkinci Mesele: Kadir Gecesi’nin Kıyâmı ve Ramazan’ın Sıyâmı Hangi Günahları Mağfiret Ettirir? 321
Üçüncü Mesele: Bir Çok Amel Günahlara Keffâret Oluyorken Biri Günahları Temizleyince Diğer
Amelin Keffâreti Ne Mânâya Geliyor? 323
Dördüncü Mesele: Kadir Gecesi Hiç Uyumadan İbâdet Etmek Mekruh Olur mu? 324
Beşinci Mesele: Kadir Gecesi’ne Bağlanan Mağfiret Vaadinin Ramazan Orucuna ve Terâvihe Nispetle Farkı Nedir? 325
YİRMİ DÖRDÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 327
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 328
Birinci Mesele: Ramazan’ın Kıyâmı Ne ile Hâsıl Olur? 328
İkinci Mesele: Ramazan’da Kâim Olanların Hangi Günahları Affolunur? 329
Üçüncü Mesele: Ramazan’da Kâim Olanların, Gelecek Günahlarının Bağışlanmasının Mânâsı Nedir? 329
ALTINCI B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 25-29 ARASI NİK ve Acirc;H,
MEHİR VE CİM ve Acirc; MES ve Acirc;İLİ HAKKINDADIR 333
YİRMİ BEŞİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 337
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 338
Birinci Mesele: Evlenmeye Gücü Yeten Hemen Evlenmelidir 338
İkinci Mesele: Maddî Durumu Olup da Evlenmeyenleri Şeriatın Sâhibi Zemmetmiştir 340
Üçüncü Mesele: Evlenemeyenler Oruca Devâm Etmelidirler 342
YİRMİ ALTINCI HADÎS-İ ŞERİF 346
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 347
Birinci Mesele: Kocanın Eşine Mehrini Vermesi Vâciptir 347
İkinci Mesele: Mehir Vermeyen, En Büyük Günahı İşlemiş Olur 348
Üçüncü Mesele: Mehir Kızın Kendisine Verilir,
O Dilerse İstediğine Bağışlayabilir 352
Dördüncü Mesele: Mehrin Kısımlarını Beyân Eder 354
Beşinci Mesele: Mehrin Miktârmı Beyân Eder 355
Altıncı Mesele: Mehirde Aşırıya Gitmemek Müstehaptır 356
YİRMİ YEDİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 358
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 358
Birinci Mesele: Bâzı Hadîsler Kur’ânT-Kerîm’i Tahsis Eder. Dolayısıyla ve Acirc;yetlerde Geçen Bir Mesele Hakkında Son Hükmü Hadîs Söyler ki Bu Hadîs-i Şerif de Onlardandır 358
İkinci Mesele: Sünnet de Kur’ân Gibi Delildir 362
Hadîs-i Şeriflerin de Vahiy Olduğuna ve Dinde Hüccet
Kabûl Edildiğine Delâlet Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 362
Hadîs-i Şeriflerin de Kur’an Gibi Vahiy Olduğuna
Delâlet Eden Hadîs-i Şerifler 369
Vahiy İki Türlü Olup, Bunlardan Birinin Kur’ân, Diğerinin ise Sünnet Olduğu Husûsunda Tâbi‘înden Gelen Nakiller 374
YİRMİ SEKİZİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 376
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 377
Birinci Mesele: Süt ile Meydana Gelen Haramlığın Diğer Delilleri ..377
İkinci Mesele: Süt Haramlığınm Hikmetleri 378
Üçüncü Mesele: Ne Zamâna Kadar Emilen Süt Haramlık Getirir 380
Dördüncü Mesele: Sütün Getirdiği Haramlık Sâdece Evlenmekle Alâkalıdır 381
Beşinci Mesele: Süt Hısımlığı Oluşarak Evlenilmesi Yasak Olan Kadın ve Erkekler 381
YİRMİ DOKUZUNCU HADÎS-İ ŞERÎF 384
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 385
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şeriften Çıkarılan Hükümler 385
İkinci Mesele: Cimâ Esnâsında Okunacak Duâlar 389
YEDİNCİ B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 30-36 ARASI İÇKİ, KİBİR VE EVDE KÖPEK BESLEMEK GİBİ B ve Acirc;ZI HARAM VE MEKRUHLARIN BEY ve Acirc;NI HAKKINDADIR 393
OTUZUNCU HADÎS-İ ŞERÎF 399
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 400
Birinci Mesele: Sâdece Şarap Değil, Diğer Sarhoş Edici Maddelerin Tümü Haramdır 400
İkinci Mesele: İçkinin Tulumu da, Yudumu da Haramdır 401
Üçüncü Mesele: İçkiden Tevbesiz Ölen Kişi, ve Acirc;hirette Cennet Şarabını İçemez 402
OTUZ BİRİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 404
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 404
Birinci Mesele: Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi veSellem) Evinde Bir Köpek Yavrusu Bulunduğu İçin Cibrîl (Aleyhisselâm) İçeri Girmemiştir...404
İkinci Mesele: Bu Melekler Hangileridir? 406
Üçüncü Mesele: Burada Zikredilen Sûret Ne Anlama Gelmektedir? .406
Dördüncü Mesele: Fotoğraflar Buna Dâhil Değildir 408
Beşinci Mesele: Çocuk Oyuncakları Bu Hükme Dâhil Değildir 411
OTUZ İKİNCİ HADÎS-İ ŞERÎF 413
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 414
Birinci Mesele: Evinde Köpek Besleyenin Sevapları Eksiltilir 414
İkinci Mesele: İşe Yarayan Köpekleri Saklamak Câizdir 415
Üçüncü Mesele: Avcılıkla Geçinmek Helâl ve Güzeldir 417
OTUZ ÜÇÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 420
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 420
OTUZ DÖRDÜNCÜ HADÎS-İ ŞERÎF 440
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 441
İkinci Mesele: Adağın Yerine Getirilmesinin Delilleri 442
Üçüncü Mesele: Nezrin Şartları Nelerdir? 444
OTUZ beşinci hadis-i şerif 459
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 460
OTUZ ALTINCI HADÎS-İ ŞERÎF 461
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 463
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerifin İslâm’daki Yeri 463
İkinci Mesele: Hadîs-i Şerifteki Teşbihin îzâhı 464
Üçüncü Mesele: Şüpheli Şeylerden Maksat Nedir? 465
Dördüncü Mesele: Şüphelilerden Sakınmak Takvâdandır 470
Beşinci Mesele: İnsanın Dînini ve Irzını Korumasının Önemi 473
Altıncı Mesele: Allâh’ın Korusu Haramlarıdır 475
Yedinci Mesele: İnsan Bedeninde Bulunan Kalbin Önemi 478
Sekizinci Mesele: Şüpheli Şeyler Husûsunda İnsan Kalbine Danışmalıdır 480
Dokuzuncu Mesele: Kalbi Kendisine Danışılacak Derecede Düzelten İlimler, Hâller ve Sâlih Ameller Nelerdir? 483
Kalbin Islâhını Temin Edecek Zâhirî (Bedenle Yapılan) Ameller 485
SEKİZİNCİ B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 37-39 ARASI SAH ve Acirc;BENİN FAZÎLETİ VE ÜLÜ’L-EMRE İT ve Acirc;AT HAKKINDADIR 491
OTUZ YEDİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 495
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 496
Birinci Mesele: Bu Hadîs-i Şerif Sahâbeden Her Birine Şâmildir 496
İkinci Mesele: Sahâbe-i Kirâmm Faziletini Beyân Eden Bâzı ve Acirc;yet-i Kerîmeler 496
Üçüncü Mesele: Sahâbe-i Kirâmm Faziletini Beyân Eden Hadîs-i Şerifler 501
Dördüncü Mesele: Sahâbe-i Kirâmın Hepsi Adâletlidir,
Aleyhlerine Konuşan Zındıktır 508
Beşinci Mesele: Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh)m Faziletleri 512
Altıncı Mesele: Sahâbe-i Kirâmm Aleyhine Konuşulduğunda Faziletleri Hakkında Bildiğini Söylemeyen Lânetlenmiştir 527
Yedinci Mesele: Sahâbeye Hakâret Edenlerden Uzak Durmak Gerekir 529
Sekizinci Mesele: Yezîd Sahâbeden Olmadığı İçin Ona Hakâret Nehiy Kapsamına Girmez 532
OTUZ SEKİZİNCİ HADÎS-İ ŞERİF 533
HADÎS-İ ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 534
Birinci Mesele: Hadîs-i Şerifte Geçen Hâkimden Maksat Önüne Gelen Hâkim Olamayacağına Göre Kimdir? 534
İkinci Mesele: İctihâd Şeriatın Delillerindendir 535
Üçüncü Mesele: Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh) ile Alî (Radıyallâhu Anh) Arasındaki Harpler İctihâda Mebnî Olduğundan İki Tarafa da Ecir Kazandırmıştır 540
Dördüncü Mesele: Alî (Radıyallâhu Anh) Muhâliflerinin de İctihâd Üzere Olduklarına Delâlet
Eden Kelâmlar Sarf Etmiştir 548
Beşinci Mesele: Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh)m Müctehid Olduğuna Dâir Ömer ve İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhüm)den Gelen Rivâyetler 557
Altıncı Mesele: Alî ve Mu‘âviye (Radıyallâhu Anhümâ) Arasında Vukû Bulan Savaşların İctihâda Mebnî Olduğu Husûsunda İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun Beyanları 565
Yedinci Mesele: Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh) Gibi Alî (Radıyallâhu Anh)a Karşı Gelenlerin Aleyhine Konuşmamak Yetmez, Bilakis Sevmek de Gerekir 572
Sekizinci Mesele: Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh)m Hatâsı Ömer ibni Abdilaziz’in Doğrusundan Efdaldir 574
OTUZ DOKUZUNCU HADÎS-t ŞERÎF 575
HADÎS-İ ŞERİFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 576
Birinci Mesele: ÜlüT-Emre İtâati Emreden ve Acirc;yet-i Kerîmede İlk Olarak Allâh-u Te‘âlâ’ya ve
Rasûlü’ne İtâat Emredilmiştir 576
İkinci Mesele: ve Acirc;yet-i Celîlede Geçen "ÜlüT-Emr"den Kimler Kastedildiği Hakkında Birkaç Görüş Vardır 577
Üçüncü Mesele: Ülül-Emre İtâatin Farz Olduğunu İfâde Eden Hadîs-i Şerifler 578
Dördüncü Mesele: Allâh’a İsyân Noktasında ÜlüT-Emre İtâat Edilmez 586
DOKUZUNCU B ve Acirc;B
KIRK HADÎS-İ ŞERİFTEN 40.SI RÜY ve Acirc; HAKKINDADIR 595
KIRKINCI HADÎS-İ ŞERÎF ...599
HADÎS-Î ŞERÎFİN DEL ve Acirc;LET ETTİĞİ B ve Acirc;ZI MESELELER 600
Birinci Mesele: Sâlih Rüyânın Dînimizdeki Yeri 600
İkinci Mesele: Rüyânın Mâhiyeti ve Kaç Kısım Olduğu 601
Üçüncü Mesele: Kötü Rüyâdan Zarar Görmemek İçin Yapılacaklar 603
Dördüncü Mesele: Herkesin Gördüğü Rüyâ Mûteber Olmaz 606
Beşinci Mesele: Sâlih Rüyâ, Mümine Dünyâ Hayâtında Verilen Müjdedir 608
Altıncı Mesele: Rüyâ Herkese Tâbir Ettirilmemeli 611
Yedinci Mesele: İnsanlar Rüyâları Bakımından Üç Sınıfta Değerlendirilir 613
Sekizinci Mesele: Görmediği Şeyi "Gördüm." Diyenin Günahı 614
Dokuzuncu Mesele: Rüyâ ile Gayb Bilinir 615
Onuncu Mesele: Kötü Rüyâ Görenlerin Okuyacağı Duâlar 618
On Birinci Mesele: Kendisine Rüyâ Anlatılan Kişinin Okuyacağı Duâlar 621

Fihrister 623

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.