Kıyamet Alametleri Pamuk Yayıncılık (003484)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €25,20
İndirimli : €14,82  + KDV
KDV Dahil : €17,64
Test2
15
:

Kıyamet Alametleri Pamuk Yayıncılık

Naim Erdoğan (Tercüme)

Pamuk Yayın Evi

Yayın Tarihi: 01 ocak 2014
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 310
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt
Boyut: 14x19

Sokaklarda başı boş, tam bir ruh bunalımı içinde, sağa-sola yalpa ederek dolaşan insanların perişanlığına, edep yerleri hariç, her tarafı açık ve saçık bir halde dolaşan iffet ve ismet mahrumu kadınların yürekler acısı haline, gökleri delecek kadar semâya uzanmış koca koca binalara, dünyanın her tarafını alabildiğine sarmış zinalara, nâhak yere işlenen cinayetlere, verilen ve alınan rüşvetlere, haksız kazançlara, anaya-babaya ve devlete karşı revâ görülen isyanlara, hak ve hakikate karşı girişilen saldırılara, mu-kaddesata karşı takınılan tavırlara bakarsanız ve dikkatle düşünür-seniz, Kıyametin eşiğinde olduğunuzu anlarsınız!..

Kıyametin küçük ve büyük alâmetlerini mükemmel bir bi-çimde dile getiren Allâme ve Muhakkik Eş-Şerif Muhammed b. Er-Resûl’ün kaleme aldığı (el-İşâatü li Eşrâtıssâati) eserini, (hadis-i şeriflerin ışığı altında Kıyamet Alâmetleri) adını vere-rek, Allah’ın yardımıyla dilimize kazandırmış oluyoruz...

Bu eserde, bugüne kadar merak edilen Kıyametin küçük ve büyük alâmetlerini görecek ve okuyacaksınız. Bu hususta bilgi edinir edinmez Kıyametin eşiğinde olduğunuzu anlamakta gecik-meyeceksiniz.

Bize gelince; biz eseri, büyük bir titizlik ve itina ile tercüme ettik. Ancak, okuyucuya bıkkınlık ve usanç verebilir endişesiyle eserdeki mükerrerlerin, az ve önemsiz bazı satırların tercümesin-den sarf-ı nazar ettik. Böylece Müslüman kardeşlerimizin karşı-sına gayet mükemmel bir şekilde pürüzsüz olarak çıkmak iste-dik.

Gaye; şöhret budalalığı değil, İslâına karınca kararınca hiz-mettir.

Saygıdeğer okurlarımızı, ihlâsla tercümesini bi iznillâh ba-şardığımız eserle baş başa bırakırken, mezkûr kitaptan azami de-recede faydalanmalarını Cenab-ı Hak’tan niyaz eyleriz.

Çalışmak bizden, tevfik ve hidayet Allah’tandır.

M. Naim ERDOĞAN

ESERE GİRİŞ

Hâfız Celâleddin-i Süyûtî’nin Berzah âlemini anlatan "Şer- hu’s-Sudûr bi Şerhi Halil Mevtâ fil-Kubûr" adlı eserini ve muhtevasını gördüm. Gönül isterdi ki, Kıyamet alâmetlerini, ka-birden diriliş hallerini, cennet ve cehennem durumlarını tafsilat-la anlatacak ilave bir kitap daha yazmış olsun.

Sonra, kabirden kalkışla bu kalkışı takip edecek halleri izah eden "el-Büdûrü’s-Sâfire fî Umûri’I- ve Acirc;hıra" adında bir kitap telif ettiğine şahit oldum. Ancak Kıyamet alâmetleri hakkında yazılmış bir kitabını göremedim. Herhalde ya böyle bir kitap yazmamıştır veyahut da biz görememişizdir.

İşte bu sebepledir ki, Celâleddin-i Süyûtî’nin de istediği gi-bi, bütün Kıyamet alâmetlerini içine alarak gayet mufassal bir ki-tap telif etmek istedim ki onun "Şerhu’s-Sudûr" kitabı ile "el- Büdûru’s-Sâfire" kitabı arasında bir berzah veyahut her ikisine birden mukaddime olabilsin.

Bu hususta Allah’a tevekkül ettim, O’nun yardımını dileye-rek söze şöyle başladım:

Kıyamet hakkında Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmuştur:

"İnsanların hesap (gün)leri yaklaştı. Onlar böyleyken hâlâ gaflet içindedirler, (bunu tefekkürden) yüz çeviricidir-

ler.’M)

"Ne bilirsin, belki de o saat (Kıyamet) yakın bir zaman-da olacaktır.

"Onlar, kendileri farkında olmayarak, başlarına gelecek o saatten başkasını mı gözetliyorlar?"*3)

"Hâlâ onlar, o saat (Kıyamet)ten, onun kendilerine ansı-zın geleceğinden başkasını mı bekliyorlar? İşte onun alamet-leri gelmiştir."*4)

(Kıyamet hakkında daha böyle çok âyetler mevcuttur.)

Hadislere gelince; sayılamayacak kadar çoktur. Biz bu ki-tapta yalnız bir kısmını sunacağız.

Bilindiği gibi dünya, içinde ebedi olarak yaşanmak için ya-ratılmış bir yer değildir. Sürekli bir ikâmet yurdu hiç değildir. O sadece ahirete varmak için (uzanan yol) konaklarından bir ko-naktır. Orada hazırlık yapılarak ahirete gidilir. Orada olgunlaşa-rak Allah’a (c.c.) varılır.

Şurası da bir gerçektir ki, dünya, daha kurulmadan yok ola-cağını -lisanı haliyle- ilan etmiş; bir yana çekilmiştir. Öyleyse, her âlimin, Kıyamet alâmetlerini, bu hususta varit ve sabit olan hadis ve haberleri, insanlar arasında devamlı surette yazması ge-rekir. Belki bu sayede kalpleri yumuşatıp günahtan kaçınırlar, gafletten uyanıp fırsatı ganimet bilirler.

İşte, ben bu durumları gözönünde tutarak; muhtasar yazılar yazarak geçiştirenlerin tamamen aksine, bu konuda gayet uzun yazdım, meydana gelen tekrarlara aldırmadım. Gaye, aldananla- rı uyandırmak, uyanıklara hatırlatmaktır. Bu gayretimiz, belki Cebbar olan Allah’ın (c.c.) rızasına ve cennete girmemize bir ve-sile olur.

Allah’tan (c.c.) dileğim, niyetimin halis ve içimin tertemiz olmasıdır. Çünkü ameller niyetlere bağlıdır. Herkes niyetinin karşılığını görecektir.

Cenab-ı Hak’tan, eserimden bütün müminlerin faydalanma-sını, dolayısıyla beni, geçmişlerimi ve kardeşlerimi her bakım-dan mağfiret buyurmasını niyaz ederim.

Kitabıma, "El-İşâatü li Eşrâtissâah" adını verdim. Az amelim olmasına rağmen Peygamberimiz’in (a.s.) şefaatim dile-dim.

Allah'ın (c.c.) ihsan ettiği nimetleri sonsuz ve sayısızdır. Bu şuur içinde cevelan ederken, bu kitabıma behemehâl bir mukad-dime lazım geldiğini idrak ettim.

Malum olduğu veçhile, Kıyamet son derece şiddetli, ziyade-siyle korkunçtur.

Süresi; sonu gelmeyecek kadar uzundur.

Allah (c.c.) dünya kurulduğundan Kıyamete kadar yeryüzü-ne gelmiş geçmiş bütün insanlar arasında hükmedecek o gün... Kâfirlere karşı müminleri haklı çıkaracak, münafıklarla muhlis-ler arasını ayırt edecek... Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmuş-tur:

"O, bütün insanların bir arada toplanmış olacakları bir gündür, o, (istisnasız bütün halkın) hazır olacakları bir gün-dür."!5)

"O saat (in azabı) daha belalı, daha acıdır."!6)

"Ey ins ve cin, ileride siz(in hesabınızı görmey)e yönele-ceğiz."^)

Sonra bugün (Kıyamet), Kur’an’da Allah’ın (c.c.) beyan bu-yurduğu gibi ansızın gelecektir.

Yalnız ne zaman geleceğini kimseye bildirmemiştir. Yara-tıkları içinde yalnız Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e bildirmiştir, fakat dehşetli olduğu ve halkın korkmaması için sa-atini açıklamaktan onu nehyetmiştir. Çünkü dehşet verici, zararı kârından büyük bir gündür!

Ne var ki, Risâletpenâh Efendimiz, insanları uyarmak, şehe-vî hislerden azad olarak, nefsanîlikleri terk edip güzel güzel amellerle o güne hazırlık yapmaları için bütün insanlığa, onun şart ve alâmetlerinden bahsetmiş ve bu hususta hayli bilgi ver-miştir.

Kıyamet alâmetleri başlıca üçe ayrılır:

1) Kıyametten çok önce zahir olan alâmetler ki, bugüne ka-dar vuku bulmuştur.

2) Zahir olmuş; fakat henüz bitmemiş, hattâ her gün biraz daha artmakta olan alâmetler.

3) Yakın ve büyük alâmetler ki, zahir olur olmaz hemen Kı-yamet kopacaktır. Ve varlık âlemi, dizisi kopan teşbih taneleri gi-bi birer birer kopup dağılacaktır.

Şimdi bu üç bölümü, müstakil olarak kendi kısımlarında an-latalım. ve Acirc;limler arasında kendimden başkasında göremediğim bu tertip, umarım ki, ezberlemek ve yararlanmak için daha uygun olacaktır, inşallah.

BİR İKAZ

Bu kitapta zikrettiğimiz hadisler, umumiyetle şu imamın ki-taplarından alınmıştır:

  1. El-Hâfız İbni Hacer el-Askalânî,
  2. El-Hâfız Celâleddin es-Süyûtî.

İbni Hacer’in, Buhârî’nin Şerhi olan (Fethu’I-Bârî) ile, Ce- laleddin es-Süyûtî’nin (Eddürül-Mensûr, el-Hasâisu’l-Kübrâ, Cem’ul-Cevâmi) gibi kitapları olmuştur kaynaklarımız.

Şerefli İmam Nuriddin Ali’nin (Târîhu’l-Medine ve Cevâ- hiru’l-Akdeyn) kitapları da başvurduğumuz kaynaklardandır. Her defasında bunlardan ayrı ayrı bahsetmemek için yazıyorum bunu.

Biraz da (Tahrîcu’I-Mesâbih) - El Hafız El-Menay’ın, (Es- sanâa) - El Hafız es-Sehavî’nindir. - Bu gibi kitaplardan istifade ettim.

Araştırma yaptığımı ispat etmek, okuyucunun kaynaklara müracaat etme imkanını sağlamak için bu mukaddimeyi yazdım.

Bu kitabı telif etmemdeki asıl maksadım, Peygamberin (s.a.v.) şefaatim ümit ederek onun hadislerini Müslümanlara ez-berletmektir. Bunun içindir ki, herkesin (kolayca) anlayabilmesi için çeşitli rivayetlerle nakledilen hadisleri serdettik. İşin inceli-ğini idrak edemeyenler, bunun bir tekrar olduğunu zannederler.

Oysa aynı hadisleri, ancak gerektiği ve münasip görüldüğü yerlerde nakletmişimdir.

Müellife karşı bir sû-i zanda bulunulmaması için bunun böyle bilinmesini isterim.

Tevfik Allah’tan (c.c.) dır.

İÇİNDEKİLER

Müellifin Hal Tercemesi 7

Esere Giriş 9

Birinci Kısım

Kıyamet Alâmetleri 15

Resulü Ekrem’in İrtihali Kıyamet Alâmetlerindendir 15

Ömer’in (r.a.) Şehit Edilmesi Kıyamet Alâmetlerindendir 15

Emirü’l-Mü’minîn Osman’ın (r.a.) Şehit Edilmesi

Kıyamet Alâmetlerindendir 28

Cemel Vakası Kıyamet Alâmetlerindendir 36

Sıffîn Vakası Kıyamet Alâmetlerindendir 48

Nehrevân Vakası Kıyamet Alâmetlerindendir 53

Ali Oğlu Hasan’ın (r.a.) Muaviye İçin Hilâfetten Feragat

Etmesi Kıyamet Alâmetlerindendir 57

Benî Ümeyye’nin Hakimiyeti Kıyamet Alâmetlerindendir 60

Hüseyin’in Şehit Edilmesi Kıyamet Alâmetlerindendir 66

Hüseyin’in Şehit Edildiği Gün Vukua Gelen Olağanüstü

Hadiseler 72

Hürre Vakası Kıyamet Alâmetlerindendir 73

Hürre Hadisesi’nden Sonra Medine’nin Harabı

Kıyamet Alâmetlerindendir 84

Mervanoğulları Zamanında Vâki Olan Fitneler 87

Abbâsilerin Zamanında Vukua Gelen Fitneler

Kıyamet Alâmetlerindendir 90

Fâtımîlerin Fitnesi, Mısır ve Mağrib’i istila Etmeleri

Kıyamet Alâmetlerindendir 91

Kıyamet Alâmetlerinden Birisi de Karamita’nın Fitnesidir 93

Kantura 96

Kıyamet Alâmetlerinden Biri de, Basra’daki Develerin

Boyunlarını Aydınlatacak Olan Ateşin Hicaz’dan Çıkmasıdır 98

Râfızîlerin Zuhuru, Hakimiyeti Ellerine Geçirmeleri,Yüce

Sahabelere Dil Uzatmaları da Kıyamet Alâmetlerindendir 103

Yalancı Peygamberlerin Zuhur Etmesi, Her Birinin Peygamberlik Davasında Bulunması da Kıyamet

Alâmetlerindendir 110

Müseylemetü’l-Kezzâb’a Gelince 114

Kudüs’ün Fethi de Kıyamet Alâmetleri Arasında Sayılmıştır ...120

Medâin’in Fethi de Kıyamet Alâmetlerinden Sayılmıştır 121

Arabın Helâkı (Hakimiyetlerinin Ellerinden Gitmesi

Kıyamet Alâmetlerindendir 121

Mal Çokluğu Kıyamet Alâmetlerindendir 122

Dağların Yerlerinden Kopmasının da

Kıyamet Alâmetlerinden Olduğu Haber Verilmiştir 122

Üç Batış Kıyamet Alâmetlerindendir 123

Depremlerin Sık SıkVukuu ve Cinayetlerin Sürekli

Olarak Cereyan Etmesi Kıyamet Alâmetlerindendir 125

Suretin Maymun Suretine Dönmesi, Semadan Taş

Yağması da Kıyamet Alâmetlerindendir 127

Kızıl Yel (Şiddetli Yel) ve Büyük Olaylar Kıyamet

Alâmetlerindendir 131

Hac Yolunun Kapanması ve Hacerü’l-Esved’in Kâbe’den

Kaldırılması Kıyamet Alâmetlerindendir 138

Hacerü’l-Esved’in Kaldırılmasına Gelince 139

Milletlerin Başının Gök Yıldızlarıyla Ezilmesi

Kıyamet Alâmetlerindendir 140

Kuyruklu Yıldızın Görülmesi Kıyamet Alâmetlerindendir 141

Ölüm Hadiselerinin Çoğalması Kıyamet Alâmetlerindendir... 141

Mekke’nin Harap Edilmesini Mübah Görmek

Kıyamet Alâmetlerindendir 154

İkinci Kısım

Kıyamet Alâmetleri 156

(Sonuç) Konu İle İlgili Bazı Hadisler 178

Üçüncü Kısım

Hemen Akabinde Kıyametin Kopacağı Büyük Alâmetler 182

Mehdi 182

Birinci Safha, ismi - Soyu - Doğumu - Hilyesi -

Ona Tabi Olan - Ondan Yüz Çeviren 183

ikinci Safha 188

Gelmesinin Yaklaştığını Gösterecek işaretlere Gelince 189

Üçüncü Safha, Mehdi Çıkmadan Vâki Olacak Fitneler 190

Ehl-i Horasan’ın Hikâyesine Dönelim 194

Büyük ve Çetin Savaş Kıyamet Alâmetlerindendir 202

Nefsü’z-Zekiyye’nin Öldürülmesi 222

Horasan Tarafından Siyah Sancakların Meydana Çıkması 223

Yerin Ciğerparesi Altın ve Gümüşleri Dışarı Çıkarıp

Atması 224

Maden Ocağının Çökmesi 225

Dımaşk’ın Batısında Bulunan Gavta’da Bir Köyün Batması 225

Beydâ’nın Batışı 226

Ramazan Ayında Güneş ve Ay’ın Tutulması 227

Kuyruklu Yıldızın Doğması 228

Ramazan Ayında Ay’ın İki Kere Tutulması 228

Doğu Tarafından Bir Ateş Görünecek 228

Gökten Bir Sesleniş 229

Gökten Bir Elin Uzanması 230

Kabe’nin Definelerinin Meydana Çıkması 230

El-Melhametü’l-Uzmâ (Büyük Savaş) 231

Bir Kişinin Elli Tane Kadına Muhafız Olması

Miras ve Ganimetle Sevinilmesi 232

Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin Fethi 232

Mehdi Kimdir? 233

Deccal’ın Çıkması 238

Deccal’e Mesih Denilmesinin Sebebi 240

Deccal’ın Hilyesi, Fitnesi 241

Sireti 243

Fitneleri (Hile ve Desiseleri) 244

Göstermiş Olduğu Cennet İle Cehennem Hakiki Midir,

Yoksa Hayal Midir? 246

Beraberinde Peygamberlerden Bazılarına Benzeyen İki

Melek Bulunacak ve Onu Yalanlayacaklar 249

Deccal’in Çıkacağı Yer, Vakit, Süre, Nasıl Çıkacak ve

Ondan Nasıl Kurtulunacak? Onu Kim Öldürecek? 253

Deccal’ın Çıkacağı Yer 253

Deccal’ın Çıkacağı Vakit 253

Deccal’ın Süresi 254

Deccal’ın Nasıl Çıkacağı Hakkında 257

Deccal’dan Kurtulmanın Yolu 264

Onu Kim Öldürecek? Meselesine Gelince 265

Sonuç 265

Deccal’ın Kıssası Bize Birçok Kıyamet Alâmetlerinden Haber Vermiştir 274

Kıyametin Yaklaştığını Belirtecek Alâmetlerden Birisi de

İsa Aleyhisselam’ın inmesidir 275

Birinci Safha Hilyesi ve Sireti Hakkındadır 276

Sireti (Hareket ve Davranışı) 276

ikinci Safha İsa’nın (a.s.) Ne Zaman ve Nereye İneceği

Ne Gibi işler Yapacağı Hakkındadır 278

Üçüncü Safha Gökten indikten Sonra Dünyada Kalacağı

Süre ile Vefat Etmesi Hakkında 279

Ye’cüc - Me’cüc. Kıyamet Öncesi Vuku Bulacak Yakın ve Büyük Alâmetlerden Birisi de Ye’cüc - Me’cüc’ün

Zuhurudur 282

Birinci Makam Nesepleri (Soyları) 283

ikinci Makam Hilye ve Siretleri Hakkındadır 284

Üçüncü Makam Ye’cüc ve Me’cüc’ün Çıkmaları,Yeryüzünü

ifsad Edip Bilahare Helak Olmaları Hakkındadır 287

İsa Aleyhisselam’ın Kıssası Birçok Kıyamet Alâmetlerini

İhtiva Eder 288

Kıyamete Yakın Vâki Olacak Alâmetlerden Biri de

Medine’nin Harabıdır 291

Kâhtâni, Cehcâh, Heysem ve Mak’ad’ın Çıkması 294

Kabe’nin Yıkılması, Ziynetlerinin Alınması, Definelerinin

Çıkarılması, Kıyametin Büyük Alâmetlerindendir 297

(Sonuç) Kâbe’nin Ne Zaman Yıkılacağı Hakkında İhtilaf

Etmişlerdir 298

Güneş’in Batıdan Doğması, Dâbbetü’l-Ard’ın Zuhuru

Kıyametin Büyük Alâmetlerindendir 301

Tevbe Kapısı 305

Güneş Batıdan Doğduktan Sonra Yeryüzünde insanlar Ne Kadar Daha Kalacaklar? 307

Güneş Batıdan Doğduktan Sonra Zaman Eski Haline Gelip Uzarsa Bu Müddet Zarfında Kâfir Müslüman Olsa,

Günahkâr Tevbe Etse Kabul Edilir mi? 309

Sonuç 312

Dâbbetü’l-Ard da Kıyâmet Alâmetlerindendir 314

Şemaili 315

Gidişatı 315

Zuhuru (Çıkışı) 317

Kıyametin Alâmetlerinden Biri de Dumandır 319

Güzel Rüzgâr 320

Kıyamet Alâmetlerinden Biri de Kur’an-ı Kerim’in Mushaf

ve Göğüslerden Kaldırılmasıdır 326

Kâbe’nin Yıkılışı Kıyamet Alâmetlerindendir 326

İnsanların Tekrar Puta Dönmesi 327

İnsanları Denize Atacak Olan Rüzgâr (Kasırga)

Kıyamet Alâmetlerindendir 327

Zaman ve Günlerin Kısalması Kıyamet Alâmetlerindendir 328

Aden Körfezi’nden Çıkacak Olan Ateş. Bu da Kıyamet Alâmetlerindendir. Bu Ateş Çıkıp İnsanları

Mahşere Sürecek 328

Sonuç, Bu Haşir Kıyamet Gününden Önce mi Olacak,

Yoksa Kıyamet Gününde mi Olacak? Birinci Şıkka Göre

Ateş, Hakiki Ateş midir? Yoksa Mecazî Ateş midir? 332

(Sonuç) Dünyanın Yedi Bin Sene Ömrü Olduğuna Dair 340

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.