Kuran-ı Kerimdeki Tüm Dualar-1119 (002190)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €67,47
İndirimli : €39,69  + KDV
KDV Dahil : €47,23
Test2
15
:

Kuran-ı Kerimdeki Tüm Dualar

  • 667 Sayfa
  • 17x24 Cm Ebatında
  • Sert Karton Kapak
  • Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Yayınları
  • 1. Hamur Şamua Kağıt

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Yazdığı Dua Kitabı Kuran-ı Kerim'de ki Tüm Dualar Kitabı Önsözü:

Bizlere Yüce Zâtı’na dua etmemizi emreden ve kabûlünü vaad eden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan, duâ eden-lerin imamı olan Muhammed Mustafâ’ya, Ehl-i Beyti’ne ve cümle sahâbesine sınırsız salât-ü selâmdan sonra!

Mâlum ola ki Mevlâ-i Müte‘âl rasüllerinin en faziletlisine in-dirmiş olduğu kitaplarının en şereflisi olan Kur’ân-ı Kerîm’inde:

"(Ey insanlar!) Rabbiniz buyurdu ki: ‘(Sonsuza kadar yal- varsanız bile size hiçbir cevap veremeyecek putlardan medet ummayı bırakın da) Bana duâ (ve ibâdet) edin ki, (isteklerinizi yerine getirerek) size icâbet edeyim (ve sevap vereyim).

Şüphesiz o kimseler ki Bana kulluk etmekten büyüklen- mektedirler; pek yakında alçak kimseler olarak cehenneme girecektirler" (Mümin Sûresi:60) buyurarak, bizlere kendisine duâ etmemizi emretmiş, yaptığımız duâları kabul edeceğini vaad et-miş, duâ ve ibâdetten kibirlenenleri de cehenneme girdirmekle tehdit etmiştir. Dolayısıyla biz müminler için duâ etmek hayâtî önem arzeden olmazsa olmaz bir vazifedir ki hiç kimseye duâyı terk etme gibi bir ruhsat (serbestlik) verilmemiştir.

Yine şu bilinsin ki; maddî-mânevî dertlere karşı devâların ve ilaçların en faydalısı duâdır. Hiç şüphesiz ki duâ belânın düşma-nıdır; onunla savaşır, sahibinin başına inmesine engel olur, inerse de onu kaldırır veya en azından hafifletir.

Nitekim Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz duânın tesiri hakkında şöyle buyurmuştur:

"Sakınmak kadere yaramaz (tedbir takdiri bozamaz). Duâ, inen ve inmeyen her şeye yarar (başa gelen belâyı kaldırır; he-nüz gelmemiş olanı da durdurur) ve mübrem kazayı (Allâh in-dinde o kişinin duâ etmemesi durumunda başına inmesi kesinleş-miş olan kaderi bile) bozar.

Şüphesiz ki duâ (gökten inmeye başlayan) belâya (henüz havada iken) kavuşur da böylece o ikisi gök ile yer arasın-da kıyâmet kopuncaya kadar birbiri tarafından engellenir.

(Duâ, gökten inen belâyı karşılar ve onun yeryüzüne inerek sahi-bine zarar vermesine engel olur, hattâ kişi ölse de geride bıraktık-larına dahî O belâ inemez.)" (Abdülğanî el-Makdisî, et-Terğîbü fı'd-du‘â, no:2, sh:32-33; Hâkim, el-Müstedrek, no: 1813, 1/491)

Nümeyr ibni Evs (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ŞÖyle buyurmuştur:

‘Duâ Allâh-u Tebârake ve Te‘âlâ’nın orduları içerisin-de bir arada toplanmış büyük bir ordudur ki kesinleştikten

sonra bile kazayı (belâ ile ilgili kaderi) geri çevirir. (ibnüAsâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 22/158; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-'ummâl, no:3119, 2/63)

"Ey oğulcağızım! Duâyı çok yap, zira şüphesiz ki duâ ke-sinleşmiş kaderi bile geri çevirir." (İbnü Asâkir, Târîhu Medîneti Di- meşk, 61/208; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-‘ummâl, no:3120, 2/63)

Vehb ibni Münebbih (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre Isâ (Aleyhisselâm) şöyle demiştir:

"Ey Îsrâîloğulları! Şüphesiz ecir ve sevap herkesin ulaşmak istediği bir şeydir. Ama ona ancak (Allâh-u Te‘âlâ’nm rızâsına kavuşmak üzere) kendisi için amel eden kavuşabilir. Onu ancak talep eden bulabilir. Her kalbin nûru hikmet (ince ve isabetli ilim-lerdir, her hikmetin başı ise takvâ (haramlardan sakınmak)dır.

Her hayrın kapısı hak (doğruluktan ayrılmamaktır, her hak-kın kapısı ise Allâh’ın acımasıdır. Bütün bu sayılanların anah-tarı ise Allâh-u Te‘âlâ’ya yalvarıp duâ yapmaktır." (Abdülğanî el- Makdisî, et-Terğîbfı’d-du‘â, no:14, sh:47)

Sahâbe-i kirâmın ulularından Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: "Duâyı çok yapın, zira her kim kapıyı çokça (ve ısrarla) çalarsa o kapının kendisi için açılması yakın olur."

(Abdülğanîel-Makdisî, et-Terğîbfı’d-du'â, sh:48)

Tâbi‘în tabakasının önde gelenlerinden Sâbit el-Bünânî

(Rahimehullâh) Hazretleri bir kere:

"Ben Rabbim’in beni ne zaman andığını biliyorum" deyince orada bulunanlar hayrete kapılarak: "Sen bunu nasıl bilebiliyor-sun?" dediklerinde kendisi: "Ben O’nu zikredince O da beni zik-rediyor" diye cevap vermiştir. (Ğazâlî, el-îhyâ, 1/494)

İşte bütün bu rivâyetlerden anlaşıldığı üzere; mümin kul hiç-bir zaman Rabbi’ne duâ etmeden duramaz.

Duâların en üstünü ise hiç şüphesiz ki Yüce Rabbimiz’in keremli kitabı olan Hazreti Kur’ân’da bize öğrettiği yâhut pey-gamberlerinden naklettiği ya da velîlerinin diliyle bahsettiği veya meleklerinin lisanı ile zikrettiği duâlardır.

İşte bu risâlemizde sizlere Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bütün duâları tertip üzere (sûre sırasını gözeterek) mânâlarıyla birlikte zikredeceğiz. Ancak okumak isteyenlere kolaylık olsun diye sağ taraftan da sadece Arapça metinlerini peşpeşe zikredeceğiz. Duâ bizden, kabûlü ise Rabbimiz’dendir.

Böyle bir risâle tertip etmemizi aklımıza getiren şey, Hicrî 1033 yılında vefat eden büyük âlim Mer‘î ibni Yûsuf el-Kermî el-Makdisî (Rahimehullâh)in, "Câmi‘u’d-duâ ve Virdü’l-evliyâ ve Münâcâtü’l-esfiyâ" isimli eserinin ilk bölümünü "Kur’ân-ı Azîm’in Duâları" başlığı altında Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen tüm duâlardan müteşekkil vaziyette derlemiş olmasıdır.

Gerçi biz Kur’ân-ı Azîmuşşân’m tamamını dikkatle incele-yerek bu duâlara bu konudaki bu ve diğer kitaplarda zikredilme-yen Fâtiha-i Şerîfe gibi bazı ilaveler yapmayı münâsip gördük.

Mer‘î ibni Yûsuf (Rahimehullâh) Hazretleri kitabının ikinci bölümünü "Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem/m duâları" başlığı altın-da sahih hadîs-i şeriflerden derlemiştir.

Üçüncü bölümünü ise "Ariflerin münâcâtmdan ve sâlihlerin ibtihâlât (yalvarıp yakarışlarından derlenmiş duâlar" şeklinde isimlendirmiştir. Biz size diğer iki bölümü inşâallâh ileride müs-takil iki risâle halinde hazırlamak niyetindeyiz.

Yüce Rabbimiz’den niyazımız ömrümüze ve vakitlerimize bereketler ihsan ederek bu niyetlerimizi ihlâs üzere gerçekleştir-meye bizleri muvaffak kılmasıdır. Tevfîk ve hidâyet ancak Rab- bimiz’dendir. O’ndan niyâzımız bizlere ehliyet vermesidir.

Şu husus iyi bilinmelidir ki; bu kitapta geçen bazı duâlar zikir şeklinde görülüp bir istek içermemekte ise de aslında onlar duânın en faziletlisidir.

Nitekim İbnü’l-Esîr (Rahimehullâh)m: "Tehlîl, tahmîd ve temcîd ifâdelerine duâ ismi verilmesi, Allâh-u Te‘âlâ’nm sevap ve mükâfâtım kazandırma husûsunda aynı konumda oldukları içindir" sözü de bu mânâyı anlatmaktadır.

İbni Uyeyne (Radıyallâhu Anh)a: "Teşbih ve hamd gibi lafızlar duâ anlamına nasıl gelir?" diye sorulduğunda o: "Siz (Ebû Sa‘îd (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i kudsîde):

"Rabb Azze ve Celle: ‘Kur’ân okumak ve Beni zikret-mek her kimi Benden bir şey istemekten alıkoyarsa, isteyen-lere vereceğimin daha üstününü ona veririm’ buyuruyor"

şeklindeki beyanı işitmediniz mi?" (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân:25, no:2926, 5/45; Se ‘âlihî, el-Cevâhiru’l-hisân, 3/225; Kurtubî, el-Câmi‘u li ahkâmi ’I-Kur 'ân, 10/460) diye cevap vermiştir.

Buna göre Allâh-u Te‘âlâ’ya tâzim ve senâ ifâdeleri içeren teşbih ve hamd lafızlarında duâ mânâsından hiçbir şey bulun-madığı halde bu zikirlere duâ ismi verildiği husûsu sâbit olup bu konudaki nihâî beyan ise Nesâî (Rahimehullâh)m, Sa‘d ibni Ebî Vakkâs (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet ettiği şu hadîs-i şeriftir:

"Zünnûn’un (Yûnus’un) balığın karnındayken kendisi ile duâ etmiş olduğu:

‘Senden başka hiçbir ilâh yoktur, Seni tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum’ duâsı var ya, herhangi bir şeyde bir Müslüman bununla duâ yapsa mutlaka (Rab-

bi) Ona icâbet eder." (Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, no: 10492, 6/168; Tirmizî, De‘avât:85, no:3505, 5/484; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 1462, 3/65-66)

Zira burada zâhiren bir istek ve duâ bulunmuyor gibi görün-se de hakikatte suç ve günah itirafı yapılarak mağfiret ve kurtuluş istenmektedir. Dolayısıyla bu eserde peygamberlerin duâları ve cennet ehlinin hamdleri içerisinde zâhirinde duâ mânâsı olmayan bazı zikirler göreceksiniz ki bunların bir kısmı kaynaklarımızda Kur’ân duâları olarak zikredilmemişse de geride geçen mânâları mülâhaza ederek biz onları kitabımıza dercettik.

Mühim Bir Not: Ay hâlindeki hanım kardeşlerimiz Kur’ân okumayı kastetmeksizin Fâtiha gibi birkaç âyet olsa da duâ mânâsı içeren âyet-i kerîmeleri duâ niyetiyle veya şükretmek için okuyabilirler. Mesela hamdetmek için "Elhamdülillâh", bir işe bereketle başlamak için "Bismillâh" diyebilirler.

Dolayısıyla zikir için okuyacaklarında bir âyetten az olmasına dikkat etmelidirler. Nitekim "Lâ ilâhe illâllâh" ve "Sübhânellâh" gibi zikirler bir âyetten az oldukları için onları okuyabilirler. Ama duâ mânâsı içerenleri duâ niyetiyle okuduklarında böyle bir kısıtlama ekserî ulemâya göre söz konusu değildir.

Bu itibarla bu kitapta duâ başlıkları altında zikredilen duâların tümünü hayız ve nifas halindeki hanımların okumalarında bir sa-kınca bulunmamaktadır.

A‘râf ehli kimlerdir.

A‘rafta kalanların kurtuluş duâsı

Abdest, tevbenin kabûlüne vesiledir.

Abdullâh ibni Ca‘fer (Radıyallâhu Anh)m, kızını gurbete gönderirken onu teselli için öğrettiği duâ.

Abdullâh ibni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) Habeşistan’a ilk hicrette vardı

Abdullâh ismini takınca ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) çocuğunun

ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı

Abdurrahmân ibni Avf (Radıyallâhu Anh) Habeşistana’a ilk hicrette vardı

Abdülhâris (şeytanın ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m çocuğuna taktırdığı isim)

Abdülmelik ibni Mervân kimin kızıyla evliydi

Acele etmeme vasfı Yûsuf (Aleyhisselâm)da zirvedeydi.

Acelecilik huyu, kendisi hakkında şer olacak şeyleri insana istetir.

Acem krallarına ne denir.

Acıyanların en merhametlisinin Allâh-u Te‘âlâ olduğu.

ve Acirc;ciz duruma düşen ne okumalı

ve Acirc;ciz varlıklara tapanların ahmaklığı.

Açlıkla kullarını imtihan edeceğine Allâh-u Te‘âlâ yemin etmiştir.

ve Acirc;d kavmi döneminde buğday ve nar gibi ürünler ne kadar büyük idi.

ve Acirc;d kavmi kuraklığın açılması için duâ yapmak üzere Mekke’ye gitti.

ve Acirc;d kavmine gönderilen kasırganın şiddeti ve ne kadar sürdüğü

ve Acirc;d kavminin başına gelenler Kur’ân-ı Kerîm’de çok zikredilmiştir

ve Acirc;d kavminin boyunu ve gücünü uzak görenleri ikna edecek deliller

ve Acirc;d kavminin boyunun uzunluğu hakkında hadîs-i şerif

ve Acirc;d kavminin lânete çarpılması

ve Acirc;d kavminin taptığı putlann isimleri

ve Acirc;d kavminin tehditlerine karşı Hûd (Aleyhisselâm)m duâsı

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) çocuğuna Abdullâh ismini takınca onun

ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) İblis’in aksine davranarak kurtuldu

A‘râf ehli kimlerdir.

A‘rafta kalanların kurtuluş duâsı.

Abdest, tevbenin kabûlüne vesiledir.

Abdullâh ibni Ca‘fer (Radıyallâhu Anh)m, kızını gurbete gönderirken onu teselli için öğrettiği duâ.

Abdullâh ibni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) Habeşistan’a ilk hicrette vardı.

Abdullâh ismini takınca ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) çocuğunun

ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı.

Abdurrahmân ibni Avf (Radıyallâhu Anh) Habeşistana’a ilk hicrette vardı.

Abdülhâris (şeytanın ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m çocuğuna taktırdığı isim).

Abdülmelik ibni Mervân kimin kızıyla evliydi.

Acele etmeme vasfı Yûsuf (Aleyhisselâm)da zirvedeydi.

Acelecilik huyu, kendisi hakkında şer olacak şeyleri insana istetir.

Acem krallarına ne denir.

Acıyanların en merhametlisinin Allâh-u Te‘âlâ olduğu.

ve Acirc;ciz duruma düşen ne okumalı.

ve Acirc;ciz varlıklara tapanların ahmaklığı.

Açlıkla kullarını imtihan edeceğine Allâh-u Te‘âlâ yemin etmiştir.

ve Acirc;d kavmi döneminde buğday ve nar gibi ürünler ne kadar büyük idi.

ve Acirc;d kavmi kuraklığın açılması için duâ yapmak üzere Mekke’ye gitti.

ve Acirc;d kavmine gönderilen kasırganın şiddeti ve ne kadar sürdüğü.

ve Acirc;d kavminin başına gelenler Kur’ân-ı Kerîm’de çok zikredilmiştir.

ve Acirc;d kavminin boyunu ve gücünü uzak görenleri ikna edecek deliller.

ve Acirc;d kavminin boyunun uzunluğu hakkında hadîs-i şerif.

ve Acirc;d kavminin lânete çarpılması.

ve Acirc;d kavminin taptığı putlann isimleri

ve Acirc;d kavminin tehditlerine karşı Hûd (Aleyhisselâm)m duâsı.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) çocuğuna Abdullâh ismini takınca onun

ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) İblis’in aksine davranarak kurtuldu.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) ile Nûh (Aleyhisselâm) arasında kaç baba vardır.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) ilk yaratıldığında boyu kaç metre idi.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) peygamberlerin ilkidir.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) utanarak cennette ağacın içine saklandı

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) vefat etmeden önce zürriyetleri çok bozulmuştu.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm), Kabil’i kovunca o ve zürriyeti nereye yerleşti.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)a Allâh-u Te‘âlâ niçin sitem etti.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)a âyette geçen isyan isnâdı nasıl anlaşılmalıdır.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)ı İblis, çocuğuna hangi ismi koydurarak yanılttı.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)in Allâh-u Te‘âlâ tarafından seçilmesi.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)in cennetten indirilmesine sebep olan hatâsı

peygamberliğinden önce mi yoksa sonra mı vukû buldu.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)ın cennetten indirilmesinin hikmeti neydi.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m diğer insanlardan farklı yaratılışı.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)ın hangi duâsıyla Allâh’a yalvaranlar reddolmaz.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m ismi Nûh (Aleyhisselâm)m gemisinin levhasında yazılıydı. 401 ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)ın şirk gibi günahlardan masum olduğu halde çocuğuna

Abdülhâris ismini takması ulemâ tarafından nasıl cevaplanmıştır.

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m tâbi tutulduğu imtihanlar.

ve Acirc;dem ile Havvâ (Aleyhimesselâm)m mağfiret isteme duâları.

ve Acirc;demoğullannm kalplerinin tamamı Allâh-u Te‘âlâ’nm tasarrufundadır.

Aden (Yemen) sahralarında Şeddâd’m 300 senede yaptığı eşsiz şehir.

ve Acirc;det görme hâli kadınlara niçin musallat edildi.

ve Acirc;det hâlindeki hanımlar Kur’ân duâlarını okuyabilir mi.

ve Acirc;d-ı ûlâ ile ve Acirc;d-ı uhrâ arasındaki fark.

Adiyy ibni Erdât’m nimetlerden endişelenme sorusuna

Ömer ibni Abdizazîz’in cevabı (Radıyallâhu Anhumâ) .

Adn cennetleri kimlere âittir.

ve Acirc;fıyet dünyâda istenecek hasenelerdendir.

Afiyet içerisinde iki cihanda kalmak için hangi duâ çok okunmalı.

ve Acirc;fiyet istemeyenler belâlarını bulurlar.

ve Acirc;fiyet mi yoksa sabır mı istemek gerekir.

Ağır yükleri kaldırma sıfatı (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e âit).

Ağır yüklerle mükellef tutulmamak için hangi duâ okunur.

Ağıtlarla meşgul olmaktansa istircâ‘ duâsını okumak gerekir.

Ağrının dinmesi için besmele kaç kere okunur.

Ahdi bozmak büyük günahlardandır.

ve Acirc;hiret ecri dünyâ mükâfatından daha iyidir

Ahidlerini bozmayanlar hâlis akıl sahiplerindendir.

Ağıtlarla meşgul olmaktansa istircâ‘ duâsını okumak gerekir

ve Acirc;dem ile Havvâ (Aleyhimesselâm)m mağfiret isteme duâları.

ve Acirc;demoğullannm kalplerinin tamamı Allâh-u Te‘âlâ’nm tasarrufundadır.

Aden (Yemen) sahralarında Şeddâd’m 300 senede yaptığı eşsiz şehir.

ve Acirc;det görme hâli kadınlara niçin musallat edildi.

ve Acirc;det hâlindeki hanımlar Kur’ân duâlarını okuyabilir mi.

ve Acirc;d-ı ûlâ ile ve Acirc;d-ı uhrâ arasındaki fark.

Adiyy ibni Erdât’m nimetlerden endişelenme sorusuna

Ömer ibni Abdizazîz’in cevabı (Radıyallâhu Anhumâ) .

Adn cennetleri kimlere âittir.

ve Acirc;fıyet dünyâda istenecek hasenelerdendir....

Afiyet içerisinde iki cihanda kalmak için hangi duâ çok okunmalı.

ve Acirc;fiyet istemeyenler belâlarını bulurlar..............

ve Acirc;fiyet mi yoksa sabır mı istemek gerekir...................

Ağır yükleri kaldırma sıfatı (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e âit)....

Ağır yüklerle mükellef tutulmamak için hangi duâ okunur......

Ağıtlarla meşgul olmaktansa istircâ‘ duâsını okumak gerekir.........

Ağrının dinmesi için besmele kaç kere okunur............

Ahdi bozmak büyük günahlardandır................

Ahidlerini bozmayanlar hâlis akıl sahiplerindendir...........

ve Acirc;hiret ecri dünyâ mükâfatından daha iyidir....................

ve Acirc;hiret haseneleri nelerden ibarettir.............................

ve Acirc;hirete Müslüman olarak gidebilmek için ne okunur.............

soru onu çok zor duruma düşürecektir.............................................

ve Acirc;hirette altın ve para geçmeyeceğine göre ne geçecektir......................

ve Acirc;hirette karşılaşılacak zorluklar için hangi duâ okunmalı................

ve Acirc;hirette oğluyla buluşamama endişesi Ya‘kûb (Aleyhisselâm) nasıl kör etti........

ve Acirc;hirette rahmet kimlere tahsis edilmiştir........

ve Acirc;hirette rezil olmamak için ne okumalı.........

ve Acirc;hiretteki azap dünyâda istenerek duâ yapılmamalı...

" ve Acirc;hiyâ Şerâhiyâ" ism-i şeriflerinin mânâları.............

Ahkâf ismindeki ve Acirc;d kavminin yaşadığı yer neresiydi.....

Ahmaklar da cennete girecek.......

Ahmed ibni Mûsâ ibni Uceyl Hazretleri’nin virdinin önemi...............

ve Acirc;ilesine İslâm’ı öğretmeyenler duâ ile kurtulamazlar.............................................

ve Acirc;ilesine mal bırakmamasını Ömer ibni Abdizazîz (Radıyallâhu Anh) ölüm

döşeğinde nasıl izah etti................................

ve Acirc;kıbetin güzel olması için okunacak duâ...................................

Akıl, sayısız olaylardaki sırlan kavrayamaz...........

Akılları hâlis olanlardan başkası Kur’ân’ı iyi anlayamaz.................

Aklını kaybetmişin şifâsı için besmele kulağına kaç kere okunur.....

Akraba ile ilişkiyi kesmek, azâbı çabuklaştınr......

Akrabayı arayıp sormak mükâfatı çabuklaştınr.....

Akrebin, kurbağanın sırtında Nil’i geçerek yılandan genci kurtarması..

Akşam-sabah yedi kere okunduğunda her derde kâfi gelecek bir duâ..

Aldatılmaktan kurtulmak için Fâtiha kaç kere okunmalıdır........

Alınyazısı cennete girecek adamın önüne geçip cehenneme nasıl çevirir...........

Ali (Radıyallâhu Anh)m "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum" sözü......

Ali (Radıyallâhu Anh)m "Kadere rızâ" hakkındaki sözü..

Ali (Radıyallâhu Anh)m ismi Nûh (Aleyhisselâm)ın gemisinin levhasındaki yeri....

Ali (Radıyallâhu Anh)m, oğullarına bile öğretmeyip Abdullâh ibni Ca‘fer (Radıyallâhu Anh)a öğrettiği çok husûsî bir duâ..............

ve Acirc;L-İ ‘IMR ve Acirc;N SÛRE-İ CELÎLESİ’NDEKİ DU ve Acirc;LAR...........

ve Acirc;l-i ‘Imrân Sûresi’in son on âyetinin faziletleri........

ve Acirc;l-i ‘Imrân Sûresi’nin 35. âyeti hangi niyetlerle nasıl yazılmalıdır.........................

ve Acirc;l-i ‘Imrân Sûresi’nin 38. âyeti çocuk isteyenler için nasıl yazılmalı 102

Al-i ‘Imrân Sûresi’nin hangi âyetlerinde Ism-i Azam bulunmaktadır..................

Ali Haydar Efendi hangi duânın çok okunmasını emretmiştir...............

Ali Haydar Efendi’nin, hacca giden oğluna nasihati........................

Ali ibni Isâ’mn Rasûlüllâh (SaUâllâhu Aleyhi ve Sellem) nezdindeki itibarı.................

Ali ile Mu’âviye (Radıyallâhu Anhumâ) arasında çıkacak harbi

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bildirmesi................

"Alîm" ism-i şerifinin mânâsı................

"Aliyy" ism-i şerifinin mânâsı.................................

"Allâh bana yeter..." duâsınm kazandıracağı faydalar................

"Allâh beni mi buldu" sözünün tehlikesi.....................................

Allâh dilerse küçük belâyı büyük, büyüğü de küçük yapar............

"Allâh dosdoğru yol üzeredir" âyetini nasıl anlamalıyız..........

Allâh kuluna ne yapsa hayırlı olur..........................

"Allâh ve Rasûlü bilir" cevabının ehemmiyet arzettiği yerler..........

Allâh verdiği hiçbir sözü bozmaz........

Allâh’a benzeyen hiçbir şey yoktur...........

Allâh’a emanet etme duâsının tesirleri......

"Allâh’a rağbet edicileriz" sözünün mânâları....

Allâh’a tevekkülün lüzûmunu ifâde eden âyet-i kerîmeler.............

Allâh’ı görmeden inanmayacaklarını söyleyen yetmiş kişi........

Allâh’ı şâhit tutma duâsı........

Allâh’m acıması her hayrın kapısıdır.............

Allâh’ın bağışlaması niçin başkalarının affına benzemez

Allâh’m cemâlini müşâhede lezzeti istenecek hasenelerdendir.

Allâh’ın galip olması ne demektir.....

Allâh’ ın gücü değişmediğine göre eski Müslümanlara gönderdiği

yardımı niye bize göndermiyor.......

"Allâh’ın hizbi" tâbirini işiten Necâşî’nin sevinci.......

Allâh’ın kendisine kâfi gelmesini isteyen ne okusun........

Allâh’m kudretinin bölünmesi düşünülemez......

Allâh’m murad ettiği mânâ üzere âyetlere inanmak gerekir......

Allâh’ın rahmeti her şeyi kaplamıştır...

Anne kamında kaç günlükken çocuğun kaderi bildirilir..

Anne merhametine örnek teşkil edecek asr-ı saâdette yaşanan bir kıssa..

Anne-babamızın muhâfazası için hangi duâyı okumalıyız..

Annenin çocuğuna şefkati dünyâya indirilen bir rahmetin eseridir

Annesi, gözünü kör eden çocuğunu affetmeyince Rasûlüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ne muamele yaptı....

Annesine nisbet ederek Mûsâ (Aleyhisselâm)m, abisine hitabı........

Arabanın güzelliğini hasetçilere göstermemeli...

Arabistan kirazı ağacı evvelce dikensizken sonra niye dikenlendi.....

Arafat’ta peygamberlerin en çok okudukları duâ ve zikir...........

Aralık ayının 24’ünde îsâ (Aleyhisselâm) doğmuştur.................................

Arapça ile Süryânîce arasında çoğu kere yakınlık bulunur............................

Araplar, Nûh (Aleyhisselâm)m oğlu Sâm’ın neslindendir.......................

Arkadaşlarımızın muhâfazası için hangi duâyı okumalıyız.........

Arş bütün yaratıkların tavanı mesabesindedir........

Arş hangi mücevherden yapılmıştır............

Arş ile melekler arasında ne kadar perde vardır.........

Arş Kürsî’ye nisbetle ne kadar büyüktür.........

"Arş’a istivâ" müteşâbih bir konudur.........

Arş’a tutunup günahkârlara indirilmek istemeyen âyetler hangileridir......

Arş’ın altındaki hazîneden verilmiş olan âyetler......

Arş’ın büyüklüğü ve ehemmiyeti....................

"Arş’ın Rabbi" olma sıfatı nasıl anlaşılmalıdır...

Arş’tan melekler kulların amellerini izlerler.............

"Arz-ı Mev‘ûd" ne anlama gelmektedir...................

ve Acirc;saf ibni Berhıyâ Belkıs’ın tahtını hangi zikir ile getirdi........................

Asây-ı Mûsâ’nm ejderhaya dönüşmesi.......

Ashâb-ı Rass kavmine Şu‘ayb (Aleyhisselâm)m gönderilmesi..............

"Ashame" sözü Habeş lugatında ne anlama gelir............

Askerlerin zaferi için ne okunmalı......................

Aslanlar Denyâl (Aleyhisselâm,)a hangi duâ sâyesinde dokunamadı.....

Asma cezâsını ilk Firavun çıkardı............

Asr Sûresi nazar değen kişinin üstüne takılırsa şifâ bulur....

ve Acirc;şûrâ gününde Nûh (Aleyhisselâm) gemiden indi................

At beslemek hangi niyetlerle mübah olur....................

Ateşli hastalıklardan kurtulmak için taşınacak nüsha (muska)...

"Atlar üç türlüdür" hadîs-i şerifinin mânâsı nedir.............

Atlardan hangisi sahibini cehenneme götürür.................

Avâm nas bile cennette ulemâ gibi olacaktır.....................

Avâmmın ihlâsı ile havâssın ihlâsı arasındaki fark nedir.....

Ay hâlindeki hanımlar Kur’ân duâlarım okuyabilir mi..........

Ayakları üzerinde yürüyenlerin şerrinden sığınma duâsı...........

Aybaşı hâli kadınlara niçin musallat edildi......................................

ve Acirc;yet-i kerîmelerde geçen meseleler akıl ölçeğiyle tartılamaz...........

ve Acirc;yetler içerisinde "Muhkem" ve "Müteşâbih" ne demektir......

ve Acirc;yetlerden hangileri iki kere vahyedilmiştir.

ve Acirc;yetlerden hangileri nazar değen kişiye içirilirse şifâ bulur.........................

ve Acirc;yetlerden hangileri okunduğunda içindeki tüm duâlar kabul edilir............

ve Acirc;yetlere inandıktan sonra yanlış tevillere sapmama duâsı.....

ve Acirc;yetlerin hangisi kaybedileni bulmak için okunur............................

ve Acirc;yetlerin hangisinde İsm-i ve Acirc;zam bulunmaktadır.....................

ve Acirc;yetlerin müjdelerine güvenerek ibâdet terk edilmemelidir........

ve Acirc;yetlerin okunmasının ve taşınmasının tesiri inkâr edilemez......

ve Acirc;yetlerin tümüne inananlara âhirette rahmet ulaşacaktır..............

Az cemaatler Allâh’ın izniyle çok cemaatleri yener........

Azâbı en çabuk getirecek olan günah hangileridir...

Azâbın büyüklüğünü Müslüman bilse emin olmaz.

Azâbın en büyüğü kimlere yapılacak..

Azaptan emin olmamak mümine yakışan sıfattır....

Azgınlığın sonu âhirette husrân ile neticelenir.....................

Azgınlık büyük günahlardandır

Azgınlık, azâbı çabuklaştırır...

"Azîm" ism-i şerifinin mânâsı..

Azimetle amel etmek peygamberlerin makamına münâsiptir..

Azîz etmek ve zelîl etmek Allâh’a mahsustur...

Azrâîl (Aleyhisselâm)ı gören Ya‘kûb (Aleyhisselâm) ona ne sordu...

Babaların sulblerindekini ancak Allâh bilir.

Bağdat’ta Hızbü’l-Bahr virdi okunsaydı Tatarlar orayı alamazdı

Bağırarak zikretmek niçin yasaklanmıştır.

Belâlara çarpılmamak için müminlerin duâları..

Belâlardan korunmak için besmele ne zaman kaç kere okunur...

Belâlardan kurtaran yedi âyet-i kerîme...

Belâlardan kurtuluş için hızb (vird) okumak....

Belâları günahlara keffaret yapması Allâh’ın Gafur sıfatına râcidir...

Belâların peşpeşe gelmesi müridlerin bayramıdır..

Belânın büyüğüyle karşılaşıldığında ne okunması gerekir..

Belâya uğramamış kişi, başkaları adına sabır duâsı yapabilir...

Belâya uğrayan hangi şeyleri düşünerek teselli bulmalı.....

Belâya uğrayanların okuması gereken duâ...

Belkıs’ın tahtını ve Acirc;saf (Radıyallâhu Anh) hangi ism-i şeriflerle getirdi....,

Berberi ırkı, Nûh (Aleyhisselâm)ın oğlu Yâfes’in neslindendir.

"Berr" ism-i şerifi yeni doğan çocuğa kaç kere okunur....

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.