Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları - 1976 (003275)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €159,80
İndirimli : €94,00  + KDV
KDV Dahil : €111,86
Test2
15
:

Kurân-ı Kerim’den Cevherler Ömer Nasûhî Bilmen Tefsiri’nden Seçme Sureler ve Kelime Manaları (2 Cilt Takım)

Ömer Nasuhi Bilmen

YASİN YAYINEVİ

  • Meal ve Tefsir:  Ömer Nasuhî BİLMEN
  • Kelime Manası:  Ali KARA
  • Baskı Tarihi:      2017 - İstanbul
  • Baskı Sayısı:     1. Baskı
  • Sayfa Sayısı:     980
  • Cilt Tipi:             Ciltli
  • Kağıt Cinsi:       1. Hamur Kağıt
  • Boyut:               16 x 24 cm

Önsöz

Yüce Allah’a hamd, Onun seçilmiş Peygamberi Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)' e, âile efradına ve değerli Ashabına salat ve selam olsun!

Bilinen bir gerçektir ki, Kurân-ı Kerim bütün insanlık âlemini hidayet nurları içinde bırakacak bir semavî kitaptır. Onun kutsal âyetleri binlerce hakikatleri kapsar, bütün akıl sahiplerini irşada, aydınlatmaya kâfidir. Elverir ki, o yüce kitabın emirleri, yasakları, bütün hükümleri, tavsiyeleri canı gönülden kabul edilsin, onun bütün beyanlarının birer hakikat, birer hikmet kaynağı olduğu tasdik olunsun.

Kurân-ı Kerim, bütün insanlığın bir mukaddes İlahî kitabıdır. Bu mübarek kitabın bütün lafızları da, manaları da İlahîdir, vahye dayanmak-tadır. Bütün insanları bir birlik, bir kardeşlik dairesine davet etmektedir. Binâenaleyh Kurân-ı Kerim’in aslını, hikmet dolu hükümlerini olduğu gibi korumaya çalışmak, içerdiği bütün manalara tümüyle uymak, bütün insanlık için en kutsal, en faydalı bir vazifedir.

Kurân-ı Kerim’i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kurân-ı Kerim’den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhî Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Kurân-ı Kerim’de geçen kelimelerinde, Arapça’ya meraklı olan kişilerce rağbet görüleceği düşünülerek, kelimelere değerli hocalarımız tarafından mana verilmiştir. Bu yaptığımız çalışmalarda muhtemel hatalarımız olmuştur ki, bunlar kasıttan değil, kulluk vasfımızdandır.

Eserin yayına hazırlamasında emeği geçen hocalarımıza Allah’tan rahmet talep eder; Allahu Teala’nın bu mütevazi çalışmayı dünya ve ahirette aleyhimize bir delil kılmayıp, rızasına giden yolda, bizim ve Ümmet-i Muhammed için manevî bir sermaye yapmasıdır.
Yasin Yayınevi

1. Cilt İçeriği: Fâtiha, Ayetül Kürsi, Amenerresulü, Lev Enzelna, İsra Suresi, Nur Suresi, Lokman Suresi, Secde Suresi, Ahzâb Suresi, Yâsîn Suresi

2. Cilt İçeriği: Duhân Suresi, Fetih Suresi, Hucurât Suresi, Rahmân Suresi, Vâkıa Suresi, Mülk Suresi ve Amme Cüzü

İçindekiler

Fatiha sûre-i celîlesi ve sûreler ile âyetlerin sayısı
Fatiha Sûresi
Besmele-i şerife ve fatihanın meali ve açıklaması
Allahü Teala’ya nasıl yalvaracağımız
Ayetül Kürsi
Amenerresulü
Lev Enzelna
İmanın esaslarını toplayan âyeti kerime, unutma ve hatâ durumları
İsra Suresi
Kur’an-ı Kerim’in ne kadar muazzam tesire sahip bulunduğu
Peygamberin miracı hakkında malumat
Hazreti Musa ve İsrailoğulları’mn hayat tarzı
Kur’an-ı Kerim’in bir rehber ve müjde verici olduğu Ve insanların kavuştukları nimetler
Her ümmete bir peygamber gönderilmiş olduğu ve fetret ehlinin kısımları
Bir kısım ülkelerin ve kavimlerin fıskları yüzünden helâki
Ana ve baba hakkmdaki güzelce muameleler ve akrabanın haklarına riayet
İsraftan ve cimrilikten kaçınmak
İhtiyaç korkusu ile evlâdını öldürmekten, zinada ve yetimin malına tecavüzden men
Yirmi beş özellik hakkındaki Kurânî izahlar
Kurân-ı Kerim’deki hükümlerin hikmet ve rahmetin ta kendisi olduğu
Bütün kâinatın Cenabı Hakk’a hamd ve tesbihde bulunduğu
İnkârcılarla yapılacak tartışmaların ne kadar yumuşaklıkla ve akıllıca olması
Mucizelerin ne gibi faydalardan dolayı gösterildiği açık olduğu
Allah Teâlâ’nın kudretini, hikmetini gösteren bir kısım deliller
İnsanların haddizatında üstün yaratılmış oldukları Hazreti ve Acirc;dem’e meleklerin secdeleri
Beş vakit namaz ve Resûlü Ekrem’in teheccüd namazına devamı
Kurân-ı Kerim’in bir şifa ve İlâhî rahmet olduğu
Ruha dair malûmat Nefis ile ruh arasındaki ihtilâf
Kur’an-ı Kerim’in bir ebedî mucize olup benzerini getirmenin mümkün olmadığı
Müşriklerin çeşitli mucize talebinde bulunmuş olduğu
Musa Aleyhisselâm’ın göstermiş olduğu çeşitli mucizeler
Kurân-ı Kerim’in ne şekilde ve ne hikmetten dolayı indirilmiş olduğu
Cenabı Hakk’ın birçok mübarek ismi ve her birisiyle dua edilebileceği
Nur Suresi
Sûre-i Nûrun nüzulündeki hikmet
Zina rezaletini işleyenler hakkmdaki şer’î ceza ve zinanın mahiyeti ve şartları
İffetli kadınlara isnat edilip usulen ispat edilemeyen zinadan dolayı tatbik edilecek ceza, iftira cezası
Lianın mahiyeti ve lianın yapılabilmesi için şartlar
Münafıklar tarafından iftiraya uğrayan pek temiz, pek seçkin bir müslüman annesi Allah tarafından üstün ahlâk kazandırılması
Temiz, afif zatlar hakkındaki iftiranın suizanda bulunmanın pek büyük bir günah ve azabı gerektirmiş olduğu
Hâli vakti yerinde olan müslümanların kendi yakınlarına ve yardıma muhtaç din kardeşlerine yemin etmeleri
Müslüman namuslu kadınların haklarındaki iftiraların müthiş akıbetleri ve pis olanların da ancak pis bulunanlara mahsus bulundukları
Adabı muaşerete riayetin lüzumu ve başkalarının evlerine ne suretle girileceğini beyan
Ehli îmanın nasıl bir iffet ve temizlik dairesinde yaşayacakları
İyi hal sahibi olan köleler ve cariyelerin evlenmelerini ve yoksul olanların hareketlerini beyan
Kurân-ı Kerim’in topladığı üç muazzam sıfatını beyan
İlahiyata ait en beliğ en nuranî bir mesele ve Allah’ın nurunun bütüm kainatı aydınlattığını beyan
Ehl-i küfrün pek karanlık olan hallerini ve fecî âkıbetlerini beyan
Allah’ın birliğini ve kudretini isbat eden delilleri, işaret ve kalp karanlığı içinde kalmış olanların bunları görmekten mahrum oldukların beyan
Cenabı Hakk’ın yaratıcılığı ve kudreti hakkında diğer nevî deliller
İslâm dinini lisanen kabul edip kalben kabul etmeyen münâfıklar
Ehli îmanın emin istikbali ve hâkimiyeti, kâfirlerin de ateşli akıbeti
İslâm toplumunun temiz bir insani terbiye dairesinde yaşamaları, setr avrete riayetleri
Pek ihtiyar kadınlar hakkındaki bir dini müsaadeyi ve daha münafık bir vaziyeti beyan
Bir takım mazur kimselerin ve aralarında soy yakınlığı bulunan kimselerin taam ve saire hakkındaki İçtimaî hareketleri
Hakikî müminlerin dinlerine ne kadar bağlı, peygamberin emrine riayetkâr oldukları
Resûlü Ekrem’e karşı nasıl hürmetle hitap edileceği, emirlerine riayetin lüzumu
Lokman Suresi
Bir kısım insanların nasıl beyhude, inkârcı bir hâlde yaşadıkları
Göklerin nasıl muazzam bir kudret eseri olduğu ve Cenabı Hakk’tan başka yaratıcı bulunmadığı
Hazreti Lokman’a hikmet verilmiş olduğu ve O’nun evlâdına nasihatleri ve hal tercümesi
Hak Teâlâ’nın çeşitli nimetleri ve sözlerinin sonsuz bulunduğu
İnsanlara takvayı emir Kıyametin kopma zamanını ve rahimde olanı ve vefat vaktini kimsenin bilemeyeceği
Secde Suresi
Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı ve Cenabı Hakk’ın çeşitleri tasarrufları, ruhun üfürülmesi
Müminlerin ile fâsıklar arasındaki fark ve fışkın cezası
Musa Aleyhisselâm ve İsrailoğulları ve onlardan evvelki kavimler ve akıbetleri
Ahzâb Suresi
İnsanların birer kalbe sahip oldukları ve karı-kocalık meselesi, evlilikten doğan akrabalık
Resûlü Ekrem’in ve peygamber eşlerinin müminlere karşı yüksek vaziyetleri
Müminler hakkındaki İlâhî nimetler ve münafıkların lâkırdıları ve Hendek mucizesi
Ölümden ve savaştan kaçmanın kaçanlara bir fayda veremeyeceği
Hendek gazvesi
Peygamberimizin eşlerine âit tebligat ve mehr ve mut’a meseleleri
Müminler ve itaate vaad edilen İlâhî mükâfat
İmân sahiplerinin Resûlullah’a karşı vaziyetleri ve Zeynep (radıyâllahu anha) meselesi
Resûlü Ekrem’in vaziyeti ve Son Peygamber olduğu
Müminlerin zikirle tesbîhle mükellefiyetleri
Peygamberimizin bir şahit ve bir müjdeci ve uyarıcı ve bir aydınlatıcı lamba olduğu
Müminlerin âile hayatına âit mühim bir vazifeleri
Resûlü Ekrem’e hangi kadınların eş olmak üzere helâl oldukları ve haklarındaki muamele
Peygamberimizin hane-i saadetine ashab-ı kiram’ın ne şekilde girebilecekleri
Müslüman kadınlarının kimler ile örtüsüz görüşebilecekleri
Peygamber eşlerinin ve diğer müslüman kadınların şereflerini muhafaza için örtünmeye riayetleri
Kıyametin ne vakit gerçekleşeceğine dâir sual ve cevap
Resûlullah’a karşı yapılacak ahlâk vazifesi, ona ezâ verilmesinden kaçınmak
Cenabı Hakk’ın mahlûkatına yönelen mühim vazifeler, emanetler
Yâsîn Suresi
Resûlü Ekrem’in Kur’an-ı Kerîm ile gönderilmiş olduğu ve ona muhalefet edenlerin âkıbetleri
Cenabı Hakk’ın bâzı şeylere yemin buyurmasındaki hakikat ve yeminin hükmü
Asli yaratılışlarını zayi eden kimselerin korkunç vaziyetleri
İnkârcı bir kavmin peygamberlerine karşı almış oldukları vaziyetlerinin ibret verici neticesi
O inkârcı kavme bir zâtın gelip ne şekilde öğüt vermiş olduğu ve onların suikastı
Bir kısım yaratılış delillerine dikkatleri çekmek Gece ile gündüzün ehemmiyeti
İnsanlığın soyu hakkındaki İlâhî nîmetler ve bir kısım insanların inkârcı hâlleri
İnkârcıların infâk emrine itaat etmemeleri ve onların nasıl bir korkunç sesle helâk olacakları
Kıyametin ne suretle vuku bulacağı, Sur’a üfürme hâdisesi
Cennet ehlinin pek mutlu hâlleri
Suçluların nasıl yalnız kalarak cezalara çarpılacakları
Kur’an-ı Kerim’in bir şiir olmadığı ve nüzulündeki hikmet ve Resûlü Ekrem’e teselli vermesi
Yâsîn Sûresinin ne kadar mukaddes bir sûre olduğu
Duhan Suresi
Kurân-ı Azîmüşşan’ın mübârek bir gecede indirilmiş olduğu ve O’nun nüzulündeki hikmet ve o gecede her hikmetli emrin açıklanacağım beyan etmek
İnkârcıların başlarına nihayet nasıl azaplar geleceğini beyan ile Resûlü Ekrem’e teselli vermek ve bilâhare yapılacak pişmanlığın inkârcılara fayda vermeyeceğini ihtar
Asr-ı Saadetten evvel de bir nice kâfir kavimlerin bulunduğuna bir misâl olarak firavunun îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları
Hazreti Mûsa’ya îman etmiş olan zâtların firavunun helâkinden sonra ne kadar muvaffakiyetlere nâil oldukları
Cenabı Hakk’m bütün âlemleri birer hikmet ve faydaya dayalı olarak yarattığı ve insanların kıyamet günündeki vaziyetleri
Kâfirlerin inkârları sebebiyle ne müthiş surette azap görecekleri
Ehli îmanın ebedî nîmetlere nâil olacakları ve Kur’an-ı Kerim’in peygamber lisanı üzerine nüzulündeki hikmet
Fetih Suresi
Resûlü Ekrem’in pek parlak bir fethe nâil olduğunu beyan ve nice yardımlara nâil olacağını ve müminlerin de pek kuvvetli bir iman mertebesinde bulunacaklarını müjdelemek
Ortaya çıkacak olan İlâhî zaferin hikmetine işaret, müminlerin pek güzel, kâfirlerin de pek müthiş âkıbetlerini beyan. Müminlerin cihad ile mükellef olup Allah’ın desteğine mazhar bulunduklarını müjdelemek
Resûlü Ekrem’in ne gibi vasıflarla Peygamber gönderilmiş olduğunu ve bu gönderilişteki faydaları beyan. Hudeybiye seferinde yapılmış olan biatin ehemiyetine işaret
Hazreti Peygamber ile yapılan bir biate riayet etmemenin pek mühim mesuliyetine işaret, itaat edenlerin de nâil olacakları mükâfatları müjdelemek
Hudeybiye seferine iştirâk etmemiş olan bedevîlerin bilâhare ganimet elde etmek için Hayber Gazvesine iştirak etmelerine müsaade edilmediğini beyan etmek
Resûlü Ekrem bir ağaç altında biatte bulunan müminlerden Cenabı Hakk’ın razı olduğunu beyan ve o müminlerin bilâhare nice ganimetlere, fetihlere nail olacaklarını müjdelemek
Resûlü Ekrem’in Mescid-i Haram’ı ziyaretine ve kurbanlarının gönderilmesine mâni olan kâfirler ile savaşta bulunmadığının sebep ve hikmetine işaret etmek
Kâfirlerin aralarında bulunan müminleri korumak için savaşın tehir edilmiş olduğunu ve kâfirlerin cahilce taassuplarını beyan ve Resûlullah ile müminlerin ne kadar kalp sakinliğine kavuşmuş olduğunu methetmek ve bilâhare fe-tihlere ve Beytullah’ı ziyarete muvaffak olacaklarını müjdelemek
Resûlü Ekrem’in ve Ashabı Kiram’ın pek yüce vasıflarını beyan ve müminlerin kâfirlere karşı tek cephe olup kendi aralarında ise pek merhametli ve ne kadar kutsî bir maksatla ibadet ve itaatte bulunduklarını tavsif etmek
Hucurat Suresi
Ehli îmanın Allah Teâlâ’ya ve Resûlü Ekrem’ine karşı nasıl bir vasiyette bulu-nacaklarını ve Peygamber Efendimizin huzurunda nasıl konuşacaklarını beyan ve odalarının arkasından nidâ edilmesinin uygun olmadığını ihtar etmek
Müminlerin fasıklara karşı nasıl bir vaziyet almalarının, o fâsıkların sözlerine kıymet vermemelerini beyan etmek. Resûlü Ekrem’in aldığı vaziyetine işaret etmek
Müminlerin dînen kardeş olup birbirine karşı nasıl bir vaziyet almalarını, birbiriyle savaşmamalarını emir ve aralarının ıslâhına çalışılmasını tavsiye ve müslüman erkeklerin ve kadınların, güzel ahlâk ile vasıflanıp birbiriyle alay etmemelerini, ahlâka aykırı hareketlerde bulunmamalarını ihtar etmek
İnsanları büyük bir sosyal terbiyeye davet, kötü zanlardan kaçınmalarını emir Hakikî müminlerin nâil olacakları mükâfatlara işaret etmek. Olgun îmanın alâmetini ve hakîki müminlerin vasıflarını beyan etmek, vazifelerini telkin etmek
Rahman Suresi
Allah Teâlâ’nın pek geniş rahmet ve hikmeti ve Kurân-ı Mübin’in ne büyük bir İlâhî lütuf olduğu. Gök cisimlerinin pek letafeti, o Kerîm yaratıcımızın muaz-zam nimetlerinin yalanlanamayacağı
İlâhi nimetlerin yalanlanması mümkün olmayan diğer bir kısmı
Yüce yaratıcıdan başka bütün mevcudatın fenaya. mâruz bulundukları
Kıyamet gününde hiçbir kimsenin kaçıp kendisini mesuliyetten kurtaramayacağı ve ehli cehenneme yönelecek olan âteşin şiddeti
İnkârcıları kınamak için cehennemin müthiş vaziyetini ihtar etmek, muttaki zâtları da çeşitli nimetlerle müjdelemek
Müminlerin nâil olacakları müteaddit cennet nimetlerini ve hurilerin vasıflarını tasvir etmek. Bütün bu nimetlerin yalanlanamayacağını ihtar etmek. Ve Cenabı Hakk’m yücelik ve kutsiyetini hatırlatmak
Vâkıa Suresi
Kıyametin vukuuna, ashabı Yemîn ve ashabı Meş’eme’ye dair bilgiler
Sabikun’un kimlerden ibaret olduğu ve mükâfatları
Ashâbı Yemîn’in mükâfatları, Ashabı Şimal’in de müthiş âkıbetleri
Cenabı Hakk’m Yaratıcılığına, alemin rızık vericisi olduğuna dair deliller
Kur’an-ı Kerim’in bir ilahi kitap olduğuna beyan
İlâhlığı inkâr edenleri kınama ve susturmak mukarreblerden olan zatların nâil olacakları mükâfatlar
Mülk Suresi
Allah Teâlâ’nın kudretini, azametini, bütün mahlûkatı üzerindeki hâkimiyetini beyan, dikkatleri kudret eserlerine çekmek
Dünya semasının yıldızlarla bezenmiş olduğu, bunların şeytanları kovmak içir birer önemli sebep olduğu, dinsizlerin müthiş âkıbetleri ve cinayetlerini ahirette itiraz edecekleri
Müminleri îmanda sebat etmeye teşvik, insanların çalışıp dünya nimetlerinden yararlanmalarına, ahiret hayatını da unutmamalarına işaret
Hazreti Muhammed’in Peygamberliğini inkâr eden dinsizlerin başlarına bir takım felâketlerin geleceğini ihtar. Onlardan evvel Peygamberlerini yalanlayanların helâke uğramış olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine dikkatleri çekmek
Cenabı Hakk’ın kudret eserlerini ve birlik delillerini gördükleri hâlde putlara tapanları kınamak, o putlardan bir fayda göremeyeceklerini ihtar, müminle rin hidayet üzere bulunduklarını, müşriklerin de ne kadar sapıklığa düşmü: olduklarını beyan ve bir kısım kudret delillerine işaret
Kıyametin kopma zamanını bir alay maksadıyla soran inkârcılara Resûlü Ekrem’in ne veçhile cevap vereceğini tayin ve o kâfirlerin kıyamette nasıl biı kınamaya uğrayacaklarım beyan ve o kâfirlere putlarının ve diğerlerinin fayda veremeyeceğini ihtar
Nebe Suresi
Kıyamet hakkında ve Resulü Ekrem ile Kur’ân-ı Mübin hakkında dedikodu-larda bulunan kimseleri red Ve İlahî kudretin görünen eserlerinden dokuz nevi eserleri dikkatlere sunmak
Kıyameti inkar edenlerin pek vahim akıbetlerini beyan ve ihtar
Müttaki olan zatların nâil olacakları uhrevî mükafatları müjdelemek. Bir takım ruhanî mahlukların nasıl huzur bulacaklarını tasvir
Nâziât Suresi
Kıyametin ehemmiyetine ve herhalde vukua geleceğine işaret için çeşitli yaratılış eserlerine yemin
Mûsa Aleyhisselâm ile firavunun kıssasını bir uyanma vesilesi olmak üzere beyan ve dinsizliğin pek vâhim âkıbetine işaret
Kıyameti inkâr edenlere bir uyanma vesîlesi olmak üzere bir kısım kudret eserlerine dikkatleri çekmek
Kıyametin pek müthiş hâdiselere saha olacağı ve kıyamete dair malûmat vermek hususunda Resûlü Ekrem’in vaziyeti, vazifesi
Abese Suresi
Resulü Ekrem’in bir cemaati din-i İslâm’a dâvet ederken âmâ bulunan Bilâl-i Habeşi (radıyallahü anh)a karşı nasıl bir vaziyet almış olduğu ve tebliğ edilen İslâmî hükümlerin nasıl yüce sayfalarda tespit edilmiş bulunduğu
Yüce yaratıcının dış ve iç âlemde ne kadar faydalı şeyleri yaratmış olduğunu beyan, isyankâr kimselerin ne kadar çirkin hâllerini teşhir
Kıyametin ne kadar korkunç bir hâlde bulunduğu, o günde bir takım zatların, aydınlık bir hâlde bulunacakları, dinsizlerin, fasıklarında karanlıklar içinde kalacakları
Tekvir Suresi
Kıyametin pek şiddetli vukuunu ihtar ile insanlığı o gün için hazırlanmaya davet
Kurân-ı Azîm’in yüksek bir makama sahip olan Cibrîl-i Emin vasıtasıyla Resûlü Ekrem’e verilen yüce bir kelâm olduğu ve Resûl-i Zîşan’ın cinnet gibi, sihirbazlık gibi kusurlardan uzak bulunduğu
İnfitar Suresi
Kıyamet alâmetlerinin mühim bir kısmım beyan ve bütün insan fiillerinin melekler tarafından yazıldığını ihtar
Kimlerin Allah’ın keremine nâil ve kimlerin azaba uğrayacakları
Mutafifin Suresi
Ölçüye ve tartıya riayet etmemenin kötü vasfını beyan bunlara riayet etmeyenlerin pek çirkin hâllerine işaret
İnkârcıların Kurân-ı Azîm hakkındaki iftiralarını beyan, onların ne kadar katı kalbe tutulmuş, mahrumiyetler içinde kalmış olduklarını ihtar
Sâlih müminlerin amellerine ait kitapların yüksekliğini beyan ve onların nâil olacakları çeşitli nîmetleri müjdelemek
Ehli îman ile alayda bulunanların pek çirkin, korkunç vaziyetlerini ihtar
İnşikak Suresi
Kıyametin bir takım alâmetlerine ve kitapların sağ ve sol taraftan verileceğine dair ihtarat
İnsanlara ait dünyevî ve uhrevî inkılaplara, müminlerin güzel âkıbetine inkârcıların da fenâ âkıbetine işaret
Bûruc Suresi
Müminlere karşı hakarette, suikastta bulunan bir eski kavmin başına gelmiş olan felaketleri beyan
Müminlere ezada bulunmuş olan kâfirlerin müthiş âkıbetlerini ve Cenabı Hakk’ın kudretini, af ve keremini beyan
Tarık Suresi
Alâ Suresi
Cenabı Hak Yüce Peygamberine hitaben: "Ey Yüce Resûl! (Rabb’inin pek yüce) müteâli (olan ismini takdise) onu tenzihe devam eyle" diye emrediyor
"Bu ibare izah kısmında unutularak yazılmamıştır
Allah’ın zatını, sıfatlarını, isimlerini, ve fiillerini tenzîh etmenin mahiyeti
Gaşiye Suresi
Kıyametin müthiş bir gün olduğu o günde bir takım kimselerin pek dehşetli azaplara uğrayacakları, bir kısım zatların da pek muhteşem nîmetlere nâil olacakları
İnsanların nazarlarını dünyadaki bir kısım kudret eserlerine çekmek. Resûlü Ekrem'in yüksek vazifesini tayin, inkârcıların korkunç âkıbetlerini ihtar
Fecr Suresi
Bir takım kavimlerin küfür ve azgınlıkları yüzünden nasıl helâke uğradıkları, varlıklarının kendilerini helakten kurtaramadığı
Alemlerin Rabbi Olan Allah’ın bütün hâdiseleri bildiği, zenginlik ile fakirliğin birer imtihan bulunduğu
Fanî varlıklara düşkün olanların iddialarını ret, imansızların ahirette nasıl bir hâlde kalacaklarını ihtar, mümin, sâlih kulların da o gün ne kadar ilâhı lütuflara nâil olacaklarını müjdelemek
Beled Suresi
İnsanların nasıl bir fıtratta yaratılmış oldukları ve kendi kuvvetlerine nasıl mağrur bulundukları ve insanlar için kurtuluş ve selâmet yolunun nelerden ibaret olduğu
Şems Suresi
Yemin suretiyle bir takım kudret eserlerine nazarları çekmek. Semûd kavminin felâketini bir uyanma vesilesi olmak üzere beyan
Leyi Suresi
Ashabı felâketi ihtar
İnsanların iki zümreye ayrılmış oldukları. Bir zümrenin fedakârlıklarda bulunup mükâfatlara nâiliyeti, diğer bir zümrenin de cimrilikte, böbürlenmekte bulunarak müthiş bir âkıbete tutuluşu
Duha Sûresi
Peygamber Efendimiz hakkmdaki lütuf, o Yüce Peygamberin yetimlere ve yoksullara karşı güzel muamelesi ve nâil olduğu nimetlerin şükrünü ifa ile mükellef bulunmuş olduğu
İnşirah Suresi
Resûlü Ekrem’in nâil olduğu nimetler, uğradığı mihnetlerin giderileceğini müjdelemek, sâlih âmellere devam ile ve Cenabı Hakk’a tevekkül ile mükellef bulunmuş olduğu
Tîn Suresi
Bütün insanlığın muhtelif hallerine ve istikballerine işaret
Kimlerin en ziyade mahkûm oldukları ve kimlerin de sonsuz nimetlere aday bulundukları ve ilâhı dinin yalanlamayacağı
Alâk Suresi
İlk nâzil olan âyetler
Resûlü Ekrem’in İlâhî vahye ilk mazhar oluşu ve kıraatle mükellef olup İlâhî bereketlere erişmesi ve nasıl bir kavim arasında dünyaya gelmiş bulunduğu
Kâdir Suresi
Kur’an-ı Kerim’in nüzûlü ve Kadir gecesinin şerefi ve şanının yüceliği
Beyyine Suresi
Kâfirlerin en açık hüccete ve en yüce bir Peygambere ve pek faydalı vazifelere karşı küfürlerinde ısrar edip durdukları ve bu yüzden ebedî azaba tutulacakları, mümin ve sâlih amellere sahip zatların da ne kadar yüksek makâmlara nâil olacakları
Zilzâl Suresi
Kıyamet kopunca yer yüzünün nasıl bir muzdarip hâle geleceği ve insanların kendi amelleri karşılığına kavuşacakları
Adiyat Suresi
İnsanların fâni şeylere vek haris oldukları, haşr ve neşr felâketleri
Karia Suresi
Kıyametin vasıflarını beyan, o günde kimlerin selâmete erecekleri ve kimlerin de felâketlere uğrayacakları
Tekasür suresi
Kibirli, mağrur kimselerin fecî âkıbetlerini ihtar
Asr Suresi
Dindar olmayan insanların pek korkunç akıbetlerini ihtar
Hümeze Suresi
Dindar olmayan insanların pek korkunç âkıbetlerini ihtar
Başkaları ile alay eden, kendi servetine güvenen bir takım kimselerin dehşetli azaplara uğrayacaklarını ihtar
Fîl Suresi
Allah’ın dinine, Yüce Peygamberine karşı düşmanlıkta bulunanların müthiş akıbetlerine dair bir ibret verici kıssası beyan 409
Kureyş Suresi
Ticaret ve seyahat hususunda İlâhî korumaya nâil bulunan Kureyş tâifesinin ibadetle, şükretmekle mükellef oldukları ihtar
Maun Suresi
Dini yalan sayan, cimrilikte bulunan, riyakârca namaz kılan kimselerin çirkin vaziyetlerini teşhir
Kevser Suresi
Peygamberimizin nâil olduğu nimetleri ve onun iki kutsî vazifesini beyan ve ona düşmanlıkta bulunanların her türlü mahrumiyete mâruz kalacaklarını ihtar
Kâfirun Suresi
İslâm dininin sair dinlerden uzak ve başkalarına ihtiyaçtan müstağni olduğu, Resûlü Ekrem’in de Allah’ın koruması altında. bulunduğu
Nasr Suresi
Resulullah Efendimizin fetih ve yardımla müjdelenmiş ve zikir ve tesbîh ile mükellef olduğu
Leheb Suresi
Resûlü Ekrem’e ezâ ve cefâda bulunan şahsın karanlık ateşi âkıbeti
İhlâs Suresi
Allah’ın birliğini, İlâhî sıfatları beyan
Sûre-i İhlasın yüceliği, faydaları
Felak Suresi
Ne gibi zararlı şeylerin şerrinden kerem sahibi yaratıcıya sığınılacağını emir ve bu mübârek sûrelerin nüzul sebeplerini beyan
Nâs Suresi
İnsanları dalâlete düşürmek isteyen bir takım cin ve şeytan tabiatlı insanların şerlerinden Cenabı Hakk’a sığınmanın lüzumu

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.