Marifetname - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (K.S.)-1551 (002652)

Fiyat : €62,00  + KDV
KDV Dahil : €73,78
Test2
15
:

Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (K.S.) - Tam Metin

Derleyici:

A. Faruk MEYAN

Baskı

Şubat 2017

Dil

TÜRKÇE

Sayfa Sayısı

1166

Cilt Tipi

Ciltli

Kağıt Cinsi

Kitap Kağıdı

Boyut

16,5 x 24 cm


Güzel sözlü ve güleç yüzlü ol.
Konuşursan doğru konuş,
Asla yalan söyleme,
kendini rezil etme.
Söz verir isen yerine getir.
Sözün en güzeli kısa ve anlamı derin olandır.
Sözleri güzel olanın güzelliği artar.
Hak şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayreyler
Arif anı seyreyler
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler
Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul
Sabreyle ve razı ol
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

BİLGİ: Bu sayfa kitabın sadece içindeki konuların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız için kitabın içindekiler kısmından türetilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Hey’et-i İslâm’ı dört fasıl ile bildirir

BİRİNCİ FASIL: Kısa ve toplu olarak âlemin yaratılışını ve Arş-ı a’zamı altı nevi ile bildirir
1. Nevi: Cihânı yaratan Allahü Teâlâ’nın âlemde olan bedil san’atını düşünmeye sebep olan âyetler
2. Nevi : Kısaca âlemin yaradılışındaki tertibi bildirir
3. Nevi: Arş-ı a’zamı ve onu taşıyanları bildirir
4. Nevi: Arş-ı a’zamın etrafında olannehirleri ve melekleri bildirir
5. Nevi: Kürsi, Levh, Kalem, Sidre, Tûba ve Sûr’u bildirir
6. Nevi: Sidre meleklerini, Arş horozunu ve tesbihlerini bildirir

İKİNCİ FASIL: Cennetleri, hûri ve gılmanları dört nevi ile bildirir
1. Nevi: Cennetlerin isimleri ve sıfatları ve onlardaki nehir, ağaç ve köşkler
2. Nevi: Cennet ni’metlerinin, hûri, gılmanı ve Allahû Teâlâ’yı görme devletini bildirir
3. Nevi: Cennet ni’metlerinin özünü ve o devlete kavuşanı bildirir.
4. Nevi: Livâ-i hamd’i ve Beyt-i ma’mur’u bildirir.

ÜÇÜNCÜ FASIL: Meleklerin hicablarını, denizleri, hazineleri, gökleri ve meleklerini, şekil ve tesbihlerini bildirir.
1. Nevi: Meleklerin hicâblarını, denizleri, hazineleri, gökleri ve meleklerini, şekil ve tesbihlerini bildirir.
2. Nevi: Güneş, ay ve yıldızların deryâ içinden doğup batmaları.
3. Nevi : Gece ve gündüzü, güneşin secdesini, güneş ve ay tutulmasını bildirir.
4. Nevi: Kâinatın bazı hallerini ve gök boşluğunu bildirir.

DÖRDÜNCÜ FASIL: Yedi deniz, Kaf dağları, yerin tabakaları,Cehennem, kıyâmet alâmetleri, mahşer beş nevi ile bildirir.
1. Nevi: Yedi deniz, Kaf dağları, yerin tabakaları, Cehennem, kıyâmet alâmetleri, mahşer beş nevi ile bildirir.
2. Nevi: Yedi kat yer, Cehennem’in tabakaları ve her birinin isim ve ehilleri.
3. Nevi: Hazret-i âdem’in zuhûrunu, Cennet’e çıkış ve inişini, Habib-i Ekrem’in dünyayı teşrifini ve şeriatının bekasını bildirir.
4. Nevi: Kıyâmet alâmetleri, sûr’ün üfürülmesi, zelzele, futûr ve göklerin harâb olması.
5. Nevi: Sûr’un üfürülmesi, cesedlerin haşri, defter, mizân, sıfat ve A’raf.

BİRİNCİ FEN
Cevher ve a’râzın mahiyetini, unsurların hey’et ve tebeddülünü üç bâb ile beyan eder.

BİRİNCİ B ve Acirc;B : Kâinatın yaratılmasındaki tertibi, cevher ve a’râzların keyfiyetini dört fasılda bildirir.

BİRİNCİ FASIL: Vâcibü’l-vücûdun isbâtı, cevher ve a’râzların üç nevi ile beyân eder.

1. Nevi : Vâcibü’l-vücûdun isbâtını akli delilerle bildirir.
2. Nevi : Mümkinü’vücûd olan beş cevheri bildirir.
3. Nevi : Mümkinü’l vücûd olan a’râzın dokuz kısmı

İKİNCİ FASIL: Akıl, nefs ve feleklerin tertibini, anâsır-ı erbâanın sırasını, rûhların, mebde ve meâdını dört nevi ile bildirir.
1. Nevi: Akıl, nefs ve feleklerin zuhûrundaki tertibi ve dört unsurdan meydana gelenler.
2. Nevi: Anâsır-ı erbaânın mertebe ve tabiatları ve birbirlerine değişmeleri.
3. Nevi: Unsurlardaki istihâle delileri, maden, bitki, hayvan ve insanın meydana gelmesi.
4. Nevi. Ruhların bebde ve meâdı.

ÜÇÜNCÜ FASIL: Hesap ilminin en önemli olan kaidelerini on nevi ele açıklar.
1. Nevi: Sayısının tarifu, sahih, kesir, muntık, es’am , tam, ziyâde ve nâkıs sayılır.
2. Nevi: sayıların mertebelerinin usûl ve fütûunu, toplama ve çıkarma, iki kat olma, çarpma, bölme.
3. Nevi: Toplamanın kolay yolu
4. Nevi: Çıkarmanın kolay yolu
5. Nevi : taz’if (bir sayının iki katını almak)
6. Nevi : tansıf (bir sayının yarısını almak)
7. Nevi: Çeşitli çarpmanın kolay yolu
8. Nevi: Bölmenin kolay yolu
9. Nevi: Sayıların kareköyünü, bayağı kesir ve dört işlemini bildirir.
10. Nevi: Bilinmeyen sayıları bulmanın kolay yolu.

DÖRDÜNCÜ FASIL: Hendese (Geometri) ilminin en lüzûmlu şekillerinidört nevi ile beyân eder.
1. Nevi: Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tarifleri, çizgi ve düzlem çeşitleri.
2. Nevi: Üçgen, dörtken, açılar, daire, merkez, çevre, çap , yay
3. Nevi: küp, silindir, koni. Küre ve kısımları
4. Nevi: alan hesapları ve cisimlerin yüksekliklerinin ölçölmesi

İKİNCİ BAB: Alemin yuvarlak olduğunu, feleklere ve yıldızlara ait bilgileri on fasıl ile açıklar.

BİRİNCİ FASIL: Alem-i ecsamın küre şeklinde olduğunu, gök küresi üzerindeki büyük daireleri, Göklerin tabakalarını, Felek-i a’zamın altı şeklini altı nevi ile açıklar.
1. Nevi : eflâk ve anâsırın iç içe küreler şeklinde olduğu
2. Nevi: ve Acirc;lemin ve dünyanın yuvarlak olduğunun aklî delilleri
3. Nevi : dünyanın yuvarlaklığına dXâir hayret verici birkaç mes’ele
4. Nevi: Gök küresi üzerinde kabûl edilen on daireyi bildirir.
5. Nevi: Gök tabakalarını, üz’i, felekleri, feleklerin günlük dönmesini kısaca bildirir.
6. Nevi: Atlas feleki, günlük hareketi ve diğer sıfatları

İKİNCİ FASIL: Sekizinci feleği, oniki burcu, Ay’ın menzillerini, sabit yıldızların uzaklık ve büyüklüklerini dört mevi ile bildirir.
1. Nevi : Sekizinci felek
2. Nevi: burçların isim, şekil ve üçlü tabiatları.
3. Nevi: Ayın menzilleri, isim ve şekilleri.
4. Nevi: Burçlar feleğinin ve bu gökteki sabıt yıldızların büyüklük ve uzaklıkları.

ÜÇÜNCÜ FASIL: Yedinci kat göğü ve onda olan Zühal yıldızını altı nevi ile bildirir.
1. Nevi: zuhal’in felek-i mümessili
2. Nevi: Zühal’in hâricü’l merkez feleği
3. Nevi: Zühal’in felek-i tedviri
4. Nevi: Zühal’in istikametini, güneş ile olan irtibatını ve ihtirakını bildirir.
5. Nevi: Zühal’ın eve ve hadidi, re’s ve zenb düğüm noktaları.
6. Nevi: Zühal’ın tabiat ve sıfatlarını, uzaklığını ve büyüklüğünü bildirir.

DÖRDÜNCÜ FASIL: Altıncı göğü ve Müşteri’nin sıfatlarını beş nevi ile bildirir.
1. Nevi: Müşteri’nin mümessil feleği ve hareketi
2. Nevi Müşteri’nin hâric’ul merkez feleği ve hareketi
3. Nevi : müşteri’nin felek-i tedvîri ve hareketi
4. Nevi Müşteri’nin istikameti, güneş ile olan irtibat ve ihtirâkı
5. Nevi Müşteri’nin evc ve hadîdi, re’s ve zenb düğüm noktaları

BEŞİNCİ FASIL: Beşinci kat göğü ve Merih’in evsafını beş nevi ile bildirir.
1. Nevi : Merih’in mümmesil feleği
2. Nevi: merih’in hâricü’l merkez feleğinin şekil ve hareketi
3. Nevi: merih’in dedvîr feleği ve hareketi
4. Nevi: merih’in mütehayyir hareketi ve güneş ile olan irtibatı
5. Nevi: merih’in evc, had’id ve düğüm noktaları

ALTINCI FASIL: Dördüncü kat gök ve güneş
1. Nevi: Güneşin özelliklerini ve mümessil feleği bildirir.
2. Nevi: güneşin haric’ül-merkez feleği, keşli ve hareketi
3. Nevi: Güneşin evc ve hadîdini, ilkbahar ve sonbahar noktalarını bildirir.
4. Nevi: Güneşin tabiatı, sıfatları, fayda ve te’sirleri, uzaklığı ve büyüklüğünü bildirir.

YEDİNCİ FASIL: Üçüncü kat gök ve Zühre’nin sıfatları
1. Nevi: Zühre’nin mümessil feleği
2. Nevi: Zühre’nin haric’ül merkez feleği, şekli ve hareketi
3. Nevi: Zühre’nin devdir feleğinin şekil ve hareketi
4. Nevi: Zühre’nin istikamet ve güneşle olan irtibat ve ihtirakı
5. Nevi: Zühre’nin evc ve hadîdi

SEKİZİNCİ FASIL: Birinci göğü ve Utarit’i beş nevi ile bildirir
1. Nevi : Utarit’in mümmesil feleğinin şekil ve hareketi
2. Nevi : Utarit’in haricü’l-merkez feleği ve hareketi
3. Nevi : Utarit’in devdir şekil ve hareketi
4. Nevi : Utarit’in sür’at ve istikameti ve güneş ile irtibatı ve ihtirakı
5. Nevi : Utarit’in evc, hadid ve düğüm noktaları

DOKUZUNCU FASIL: Birinci göğü ve Ay’ı hâllerini, sıfatlarını altı nevi ile bildirir.

1. Nevi: Ay’ın mümessili ve mâl feleğinin hareket ve hey’eti
2. Nevi: Ay’ın hamil felegini şekil ve hareketiyle bildirir.
3. Nevi: Ay’ın devdir feleğini şekil ve hareketiyle bildirir
4. Nevi: Güneşe nisbetle ay’ın göinüşünündeki safhalar
5. Nevi: Güneş ve Ay tutulması
6. Nevi: Ay’ın tabiatı, sıfatları, uzaklığı vebüyüklüğü

ONUNCU FASIL: Ay’ın te’sirini, diğer gezegen ve eflakin hallerini beş nevi ile bildirir.

1. Nevi : Ay’ın Allâhü Teâla’nın kudreti ile görülen te’sirleri.
2. Nevi: Ay’ın, burçlar itibariyle olan özellikleri
3. Nevi: Yedi gezegenin birbirine nisbetle teşbihleri ve te’sir saatlarnı bildirir.
4. Nevi: Feleklerin sayısını, ses ve nağmelerini ve merkezlerin hareketi ile meydana gelen dairelerin açıklanması.
5. Nevi:Yedi gezegenin ve dört keyfiyetinte’sirlerinin hakikatı

ÜÇÜNCÜ BAB: Kevn il fesad cihânı olan dört esasın ve üç mevailidin hâllerini on fasıl ile açıklar.

BİRİNCİ FASIL: Nâr (ateş) unsurunun mahiyeti, hali ve tavrını dört nevi ile beyân eder.

1. Nevi: Nar (ateş) küresinin bazı hallerini bildirir.
2. Nevi: Ateş unsurunun tabiat ve kabiliyeti ni bildirir.
3. Nevi: Ateşin çeşitleri
4. Nevi: Ateşin kaynağına kavuşması, rûhun bedene ulaşmasına benzer.

İKİNCİ FASIL: Hava unsuru ve üç tabakasından ikisini ve kâinat boşluğunu dört nevi ile bildirir.
1. Nevi: Hava küresinin yerini, tabiatını, uzaklık ve büyüklüğünü ve hareketini bildirir
2. Nevi: Hava küresinin üst tabakasında görülen boşluk kısmını bildirir.
3. Nevi:Hava küresinin orta tabakası
4. Nevi: Hava küresinin orta tabakasında meydana gelen gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım

ÜÇÜNCÜ FASIL: Havanın alt tabakasını, hareket ve sıfatlarını sekiz nevi ile bildirir.

1. Nevi: havanın üçüncü tabakasının bazı hallerini bildirir.
2. Nevi: havanın üçüncü tabakasında bulunan çeşitli rüzgarlar ve yönler
3. Nevi: bizi kuşatan havanın beden ve ruhlara tesir ve faydaları
4. Nevi: bizi kuşatan havanın değişmesi
5. Nevi: Bizi kuşatan havadaki tabii olmayan semâvi değişiklikler
6. Nevi: Bizi kuşatan havadaki gayr-i tabii arzi değişiklikler
7. Nevi: Bizi kuşatan havadaki tabii akışın zıddı olan değişiklikler
8. Nevi: Bizi kuşatan havanın bize etkisi ve faydalı rüzgarlar

DÖRDÜNCÜ FASIL: Gök, küresinin en alt tabakasında zuhur eden gökkuşağı, hâle, sis, vb ve gündüz, gece, ay ve yılı beş nevi ile beyân eder.

1. Nevi: Gökküşüğı, hale, sis, kırağı ve çiğ
2. Nevi: Sabah, şafak ve gölgenin hakikati
3. Nevi: Gece ve gündüzün tariflerini ve ortalama saat ile zamanî saati bildirir
4. Nevi: Güneş, yılı, ay yılı ve rûmî ayların isimleri
5. Nevi: Ay yılını, Arabî ayları, isimlerini ve Arabî ve rûmî ayların ilk günlerini bulma.

ALTINCI FASIL: Su insuru, onun hâl ve sıfatlarını yedi nevi ile açıklar
1. Nevi: Su unsurunun mahiyeti, tabiatı ve bazı hâlleri.
2. Nevi: Su unsurunun vasıflarının ve isimlerinin değişmesi
3. Nevi: Denizlerin çeşitli hareketleri
4. Nevi: Denizle karanın zamanla birbirine debeddül etmesi
5. Nevi: Denizin kara ve denizdekilere olan faydaları ve i ve ccedi
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.