Mearicün Nübüvve Altıparmak Peygamberler Tarihi (003458)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €116,68
İndirimli : €68,64  + KDV
KDV Dahil : €81,68
Test2
15
:

Mearicün Nübüvve Altıparmak Peygamberler Tarihi

Muinüd-din Muhammed Emin Hirevi

  • Yayın Tarihi:        01 ocak 2013
  • Baskı Sayısı:       1. Baskı
  • Dil:                    TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı:      1000
  • Cilt Tipi:            Sert Kapak
  • Kağıt Cinsi:      1. Hamur kağıt
  • Boyut:            16 x 24cmÖNSÖZ

BESMELE

HER HAYIR KAPISININ ANAHTARI BESMELE BAŞLIYALIM KİTABA YÜCE ALLAH İSMİYLE RAHMET KAPILARINI SEN BİZE AÇ YA RABBÎ!

ÜSTÜMÜZE BEREKET, MAĞFİRET SAÇ YA RABBÎ!

Devamlı var olan, ondan başkası Onunla varlıkta duran, varlığının başlangıcı ve sonu olmıyan, zâtında, sıfatlarında ve işlerinde benzeri ve ortağı bulunmıyan, yaratılmışlardan hiçbirine benzemiyen; diri, bilici, işi- tici, görücü, dileyici, gücü yetici, söyleyici ve yaratıcı olmak sıfatlarına sâhib olan Allahü teâlâya, kulu, resûlü ve habîbi Ahmed-i Muhtar’ın hür-metine yarattıklarının sayısı kadar, sevdiği ve beğendiği şekilde hamd ü senâlar olsun!

Bütün düâlar, iyilikler Onun peygamberi ve insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa’ya (sallâllahü aleyhi ve sellem) ve onun yüksek, temiz ve: "Nûh aleyhisselâmın gemisi gibi" olan Ehl-i Beytine ve haklarında: "Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtulursunuz" buyurulan Eshâbının hepsine (nd- vânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) ve bunları bize bildiren, tanıtan, sevdiren müctehid din imâmlarına, Ehl-i sünnet âlim ve velîlerine ve izlerinde gi-denlere olsun!

Cenâb-ı Hak bütün insanlara, sayılamayacak kadar çok nîmet, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü, en kıymetlisi olarak da, Resûller ve Nebi-ler göndererek, ebedî saâdet yolunu göstermiştir. Ve: "Nimetlerimin kıy-metini bilir, emr ettiğim gibi kullanırsanız, onları arttırırım. Kıymet-lerini bilmezseniz, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azâb ederim" buyurmuştur.

Bugünkü Türkçeye çevirip, bu sadef içindeki eşsiz incileri umûmun faydasına sunduğumuz, ALTI PARMAK adıyla tanınan bu eşsiz kitabın aslı fârisidir. Müellifi MUİNÜ’L-MİSKİN adıyla bilinen Muinüddin Muhammed Emin bin Hac Muhammed-i Ferahi Hirevî’dir. İran’ın tanın-mış hadîs âlimlerinden olup, mahlası Muinî’dir. Otuzbir sene hadîs tahsil etti ve bu zaman zarfında her Cum’a Herat’daki Ulu Cami’de vaaz verdi. Bir sene müddetle bu şehirde kadılık ettiyse de, kendi isteği ile bu vazife-den çekildi 866 "m. 1461-62" yılında arkadaşlarından birinin recâsı üzeri-ne, Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatı hakkında küçük bir eser kaleme aldı. Bu küçük kitab, zamanla genişleyip, şarkta fevkalâde rağbet gören bir hal tercemesi "ME ve Acirc;RİCÜ’N-NÜBÜVVE FÎ MED ve Acirc;RİCÜ’L-FÜTÜVVE" hâline geldi ve ancak 891 "m. 1486" sene-sinde tamamlanabildi. Resûlüllahın (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını son derece etraflı anlatan bu eserin baş tarafında diğer peygamberler (aleyhimüsselâm) hakkında da geniş mâlûmat verilmektedir. Eser, bir mu-kaddime, dört bölüm ve bir hâtime’den ibarettir. Bu büyük eserden başka, bir tefsir "Bahru’d-Dürer" ile bir kırk hadîs mecmuası "Ravdatü’l-Va- izîn" meydana getirmiştir. Peygamberlerin hayatlarına dair çalışmalarına devamla, 904 "m. 1498-1499" de bitirdiği Mûsâ aleyhisselâmın hayatına dair bir eser. "Mu’cizât-ı Mûsevi" veya "Kısas-ı Mûsevi" ile Yûsuf aleyhisselâm ile Züleyha’ya dâir "Ahsenü’l Kısas" yazdı. 907 "1501- 1502" de vefât etti.

Bu eserin Altıparmak tarafından "ölümü 1033- m. 1624" tercemesi "Delâilü’n-Nübüvvet-i Muhammedi" adı altında basılmıştır. Eserin fâ- risîden Osmanlıcaya tercemesini yapan kemâl ve mârifetler sâhibi, vakti-nin bir tanesi âlim, âmil, Fâdıl Muhammed ibni Muhammed "Altıpar-mak" efendi hazretleri Üsküp şehrinde doğmuş, büyümüş ve ilim tahsil etmiş, Çıkrıkçızâde denmekte meşhur olmuş idi. Medrese tahsilini ta-mamladıktan sonra tasavvufa da merak etmiş ve Bayramiyye tarikatı ulu-larından Seyyid Ca’fer efendi , hazretlerinden inâbe almış, sonra bay-ram hilali gibi gönüllerin maksadı olan İstanbul’a gelmiş, va’z ve nasîhat kürsüsüne çıkıp ilim neşr etmiş idi. Nice yıllar sultan Muhammed han ca-misinde va’z , tezkir, nakl-i hadîs ve tefsîr ve şöhreti âlemi tuttuktan son-ra Mısır’a yani Kahire’ye gitmiş, orada da meşihat mesnedinde bulunmuş idi. Hac farizesini edâ ettikten sonra. Kahire’de parmakla gösterilen âlim-lerden olup, arab âlimleri üstünlüğünü teslim ve kendisini emsalinden takdim etmişler idi. Bin otuzüç "m. 1624" yılında vefât eylemiştir.

"Altıparmak" adıyla tanınmış olan eseri, Molla Miskinin farsça ola-rak yazdığı "Meâricü’n-Nübüvve fi Medâricü’l-Fütüvve" sinin terceme- sidir. Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) hayatından bahs eden bu eser ba-sılmıştır. "Tercüme-i Nigaristân-ı Gaffâr" ve "Kâşifü’l-Ulûm ve Fâtihu’l- Fünun" ve "Terceme-i Sittin fi Câmi’il-Besâtin" başlıca eserlerindendir.

Enbiyânın serveri, asfiyânın rehberi, Risâlet kubbesinin hümâsı, ya-kınlık makâmının ankası, Rabb-i cemîlin Halîl-i celîli, Hak yolunun eşsiz delîli, öncekilerin öncekisi, delillerin yol göstericisi, İlâhî nûrların meb-dei, kemâl mertebelerinin müntehası, bütün peygamberlerin ümmetlerinin şefâatçısı, bütün hasta ve sakatlann şifa sunucusu, her iki dünyanın efen-disi, din ve dünyanın büyüğü, peygamberlerin imamı, evliyanın pişvası, kıyâmet gününün şefâatçısı, Kibriyâ’nın mahbubu "sevgilisi", asfiyanın medar-ı iftihârı Ahmed-i Müctebâ Muhammed Mustafa (sallâllahü aleyhi ve sellem) den söz söylemek, Cenab-ı Hakkın, Kur’ân-ı kerîmde çok yer-de övdüğü ve "Seni âlemlere, yalnız rahmet olarak gönderdik" buyur-duğu, o bütün insanların her bakımdan en üstünü ve en güzelinden bah-setmek, bizim gibi âcizler için, denizi bir bardağa sığdırmaktan daha zor-dur. Bunun için, O Birinci Bin’in müceddîdi, o İslâm semasının kıyâme- te kadar batmayacak güneşini, o her mahlukun varlığına sebebini, kısaca kâinâtın direğinin anlatılmasını, kendisinin müjdelediği İkinci Bin’in mü- ceddidi, dînin yenileyicisi, kuvvetlendiricisi ve nûrlandırıcısı İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruki Serhendi’den (kuddise sirruh) dinleyelim:

BİRİNCİ CİLD 44. MEKTUB

Bu mektub, Nakîb, seyyid şeyh Ferid’e gönderilmiştir. İnsanla-rın iyisini medh etmekte ve ona uymağa teşvik etmektedir:

Merhamet ederek göndermiş olduğunuz, kıymetli mektûbunuz, en iyi bir zemânda, fakîri şereflendirdi. Okuyarak mesrûr olduk. Allahü te- âlâya hamd olsun ki, Muhammed aleyhisselâmın fakrinden, size mîrâs na- sîb olmuş. Fakirlere karşı teveccüh ve sevgi ve onlara bağlılık, bu mîrâs- dan hâsıl olmakdadır. Hiçbirşeyi olmayan bu fakîr, ne cevâb yazacağımı şaşırdım. Arabın en hayırlısı olan, büyük ceddinizin üstünlüklerini bildi-ren haberleri yazarak, bu mektûbumu, âhıretde azâblardan kurtulmak için vesîle yapacağım. Aleyhissalâtü vettehıyye efendimizi medh etmeğe kal-kışmıyorum. Yazılarımı, Onun ile kıymetlendiriyorum. Beyt: Muhammed aleyhisselâmı medh edemiyorum;

Onunla, yazılarımı kıymetlendiriyorum.

Allahü teâlâya sığınarak ve Ondan yardım dileyerek bildiriyorum ki: Muhammed (aleyhisselâm), Allahü teâlânın resûlüdür. Adem oğullarının seyyidi, efendisidir. Kıyâmet gününde, kendisine uyarak Cehennemden kurtulanların en cömerdidir.

[Seyyid Abdülhakim-i Arvasî buyurdu ki: Her Peygamber, kendi za-manında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üs-tündür. Muhammed (aleyhisselâm) ise, her zemânda, her memleketde, ya'nî dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncıya kadar, gelmiş ve ge-lecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde değildir. Bu, güç birşey değildir. Dilediğini ya-pan, her istediğini yaratan, Onu böyle yaratmışdır. Hiçbir insanın Onu medh edecek gücü yokdur. Hiçbir insanın, Onu tenkîd edecek iktidârı yokdurj.

Kıyâmet günü kabirden en önce O kalkacakdır. En önce, O şefâ'at edecekdir. En önce, Onun şefâ'ati kabûl olacakdır. Cennet kapısını önce O çalacakdır. Kapı, Ona hemen açılacakdır. "Livâ-i hamd" denilen sancak, Onun elinde bulunacakdır. Adem (aleyhisselâm) ve Onun zemânından kı- yâmete kadar gelen her mü'min, bu sancak altında bulunacakdır. Bir ha- dîs-i şerîfde, "Kıyâmet günü, önce gelenlerin ve sonra gelenlerin sey- yidiyim. Hakikati bildiriyorum, öğünmüyorum" buyurdu. Bir hadîs-i şerîfde, "Allahü teâlânm habîbiyim, sevgilisiyim. Peygamberlerin re-isiyim. Öğünmek için söylemiyorum." Bir hadîs-i şerîfde, "Peygam-berlerin (aleyhimüsselâm) sonuncusuyum, öğünmüyorum. Ben Ab- düllahın oğlu Muhammedim (aleyhissalâtü vesselâm) Allahü teâlâ in-sanları yaratdı. Beni insanların en iyisinde yaratdı. Allahü teâlâ, in-sanları fırkalara "kavmlere, ırklara" ayırdı. Beni, en iyisinde bulun-durdu. Sonra bu en iyi fırkayı kabilelere "cemâ'atlere" ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra, bu cemâ'ati evlere ayırdı. Beni, en iyi evden "ya'nî âileden" dünyâya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi âiledenim. Kıyâmetde, herkes susduğu zamân, ben söyliyeceğim. Kimsenin kımıldıyamadığı vakitde, onlara şefâ'at ediciyim. Kimsede ümid kalmadığı bir zemânda, onlara müjde vericiyim. O gün her iyi-lik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livâ-i hamd be-nim elimdedir. İnsanların en hayrlısı, en cömerdi, en iyisiyim. O gün emrimde binlerce hizmetçi vardır. Kıyâmet günü, Peygamberlerin imâmı, hatibi ve hepsine şefâ'at edici benim. Bunları öğünmek için söylemiyorum. "Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifem-dir. Bunları söylemezsem, vazifemi yapmamış olurum" buyurdu. O ol-masaydı (aleyhissalâtü vesselâm), Allahü teâlâ, hiçbirşeyi yaratmazdı. Rab olduğu, ma'bûd olduğu meydâna çıkmazdı. ve Acirc;dem (aleyhisselâm), su ile toprak arasında iken "ya'nî çamuru yoğrulurken" O (aleyhisselâm) Peygamber idi. Beyt:

Günâh işlese de, çekilmez hesâba,

Böyle bir seyyidin izindeki kimse.

Bütün insanlığın seyyidi, en üstünü olan, böyle bir Peygambere (aleyhissalevâtü vettehıyyât) inanan, Onun yolunda giden kimse, elbette ümmetlerin en iyisi olur. ve Acirc;l-i İmrân sûresi yüzonuncu âyetindeki: "Siz ümmetlerin, din sâhiblerinin en hayırlısı, en iyisisiniz!" bunlara müj-dedir. Ona inanmıyan, [Onu anlıyamıyan, kendileri gibi sanan], insanla-rın en kötüsüdür. Tevbe sûresinin, doksansekizinci âyetindeki: "Vahşî, kalbleri katı câhiller, sana inanmaz. Dahâ çok münâfıkdırlar" bunla-rı göstermekdedir. Dünyânın bugünkü hâline, Onun sünnet-i seniyyesine "ya'nî şerîatine" uymakla şereflendirilenler, ne kadar bahtiyârdır. Onun dînine inanan, Ona ümmet olanın, az bir iyiliğine katkat sevâb verilir. Es- hâb-ı Kehf "ya'nî Tarsusdaki mağarada bulunan yedi kişi" bir güzel iş yapmakla, yüksek derecelere kavuşdu. Bu işleri de, din düşmanları, her tarafı kapladığı vakit, kalblerindeki îmânı korumak için, başka yere hicret etmeleri idi. Bugün, Ona îmân edip, az bir ibâdet yapmak, sanki düşman saldırıp, her tarafı kapladığı zamânda, askerin, az bir hareketinin çok kıy-metli olmasına benzer. Sulh zamânında, askerin, bundan katkat fazla ça-lışması, böyle kıymetli olamaz.

Muhammed aleyhisselâm, Allahü teâlânın mahbûbu olduğu için, Onun izinde giden, mahbûbluk derecesine yükselir. Çünki, muhib "ya'nî âşık" sevgilisinin ahlâkını, alâmetlerini kimde görürse, onu da sever. Ona uymıyanlarm hâlini, bundan anlamalıdır. Beyt: Muhammed aleyhisselâm, yüzü suyudur cihânın,

Kapısının toprağı olmıyan, toprak altında kalsın!

Eshâb-ı Kehf gibi hicret edemiyen, bâtın yolu ile hicret etmeğe ça-lışmalıdır. Düşmanlar arasında bulunurken, gönülleri, onlardan ayrı, uzak olmalıdır. Allahü teâlâ, bu sûretle de, seâdet kapılan açabilir. Nazik başı-nı ağntmamak için, mektûbuma son veriyorum. Allahü teâlâ, kerîm olan babalarınızın yolundan ayırmasın! Size ve onlara kıyâmete kadar selâm olsun! ve Acirc;mîn.

Aziz okuyucu! Resûlüllah efendimizi (sallâllahü aleyhi ve sellem) anlatan böyle bir kitabı, siz okuyucularımızın istifadesine sunmak ve bu yolda dînine hizmet etmek fırsat ve saadetini bize bahş eden Cenab-ı Hak-ka şükr ediyor, günâhlarımıza kefâret olur düşüncesiyle ve ındellah mak-bul tutulur zannıyle ve İslâm dînine hizmet etmek baş gayesiyle, sıkıntı ve imkânsızlıklara katlanarak çalışıyor, gayret ediyor. Kitabevimizin çıkardı-ğı kitablar, ehl-i sünnet îtikâdını, mezhebin sağlam bilgilerini, ilmi ile âmil olmağı ve Resûlüllaha (sallâllahü aleyhi ve sellem) tâbi olmağı, ah-lâk bilgilerini bildiren, sapık fikirlerden bid’at düşünce ve yollardan uzak, sağlam esaslar üzerine yazılan kitaplardan terceme ve te’liftir. Bunun için hiç çekinmeden tavsiye edebiliriz. Cenâb-ı Hak, yılmadan yorulmadan yazan büyük İslâm âlimlerinin rûhlarına rahmet eylesin ki, Kur’ân-ı ke- rîm’in hadîs-i şeriflerin ma’nalarım anlayıp, icma ve kıyasla berâber bize bildirdiler. Aldanmaktan, yanılmaktan kurtardılar. Biz onlara uyduğumuz, onları kabûl ettiğimiz kadar doğru yoldayız. Büyüklerimizin: "Dört mez- hebden birini kabûl etmeyip, onunla amel etmeyen sapıktır" sözleri, bir kerâmettir. Çünkü zamanımızda mezheblere karşı, hattâ mezhebleri ce-halet neticesi kabûl eden ma’nevî ledünnî ve huzûrî ilmi inkâr eden, ta-savvufu ve ehlini ya’ni Ca’fer-i Sâdık, Hasan-ı Basrî, İbrâhim-i Edhem, Fudayl İbni İyad, Ma’ruf-i Kerhî, Bayezid-i Bistâmî, Abdulkadir-i Geylâ- ni, Şihâbüddîn-i Sühreverdî, Seyyid Ahmed Rufâî, Necmeddîn-i Kübrâ, Şâh-ı Nakşibend Muhammed Buhârî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, İmâm- ı Rabbâni’yi bu ilim, amel, edeb ve ahlâk, kısaca şerîat timsallerini redde-denler, elbette sapıktırlar ve çıkacakları önceden haber verilmiştir.

Aziz okuyucu! Resûlüllah'ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) hidâyet yıl-dızları diye bildirdiği Eshâbına dil uzatan, onlara uymak değil, hatâlarını aramak ve saymağa kalkmak yolunu açan İbn-i Teymiye'nin bozuk fikir-lerine aldananlardan, onu tebcil edenleri, profesör de olsa yaldızlı sözle-rine kanmaktan sakın, aslandan kaçar gibi kaç. Bu dîn-i mübîni bize bil-diren, mezheb imamlarına, müctehid talebesinin ve mezhebindeki âlimle-rin kitablarına sarıl. Onları oku. Onların bildirdiklerine uy, onlarla amel et. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi amel eyle. Kurtuluş fırkası budur.

Aziz okuyucu! Resûlüllah efendimizden (sallâllahü aleyhi ve sellem) şefâat istemeyi küfür sayan, ziyâretine ve evliyânın kabirlerini ziyârete şirk diyen Vehhâbîlere aldanma! Sevgi ve muhabbetleri kurtuluş vesilesi olan evliyâya hüsn-i zan ve muhabbet üzere ol. Son zamanlarda memle-ket dışında ve içinde çıkan Abduh, Rıza Reşid, Seyyid Kutub, Mevdûdi ve Hamidullah gibi reformculara aldanıp, ehl-i sünnet velcemâat âlimle-rinin bildirdiklerinden ayrılma! Onların kitab ve sözlerine karşı yazılan reddiyeleri oku! Sorumluluktan kurtulmak için haber vermek bize, hüsn- i kabûl ve ileriyi gören akıl ile inceleyip tasdik size düşer.

Cenâb-ı Hak, Habîbi Muhammed Mustafa'nın (sallâllahü aleyhi ve sellem) şefâatine kavuşturduklarından eylesin! Hatâ ve kusurlarımızı hüsn-i niyyetimize ve Habîbine ve Eshâbına, tâbiîne, müctehid din imam-

A

lanna, âlimlere ve velîlere olan sevgimize bağışlasın. Amin, yâ Rabbel âlemin!

A. F ve Acirc;RÛK MEY ve Acirc;N

27 Ağustos 1976 1 Ramezân-ı mübârek 1396

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Müellifi Önsözü 13

Mukaddime 21

Hamd ve Sena 21

Allahü teâlâ Hazretlerine Münâcaat 32

Muhammed (aleyhisselâm)’ın Medhi 50

Resûlüllah’ın Husûsiyetleri ve Fâziletleri 59

Resûlüllah’ın Husûsiyetleri: 59

Resûlüllah’ın Faziletleri 81

Resûlüllah’ın İdris Aleyhisselâm Üzerine Fazileti Beş Türlüdür: 84

Resûlüllah’n Nûh Aleyhisselâm Üzerine Fazileti

Altı Madde Halinde Beyân Olunur: 85

Habîbullah’ın, îbrâhim Halîlullah Üzerine Fazileti Yirmi Maddedir 85

Resûlüllah’ın, Yûsuf Aleyhisselâm Üzerine Fazileti Altıdır 87

Resûlüllah’ın Mûsâ Aleyhisselâm Üzerine Fazileti Yirmidir: 88

Resûlüllah’ın Dâvud Aleyhisselâm Üzerine Fazileti: 90

Resûlüllah’ın Süleyman Aleyhisselâm Üzerine Fazileti Ondur: 91

Resûlüllah’ın İsâ Aleyhisselâm Üzerine Fazileti Yedidir: 92

Salavât-ı Şerife Okumanın Fâziletleri 92

Resûlüllah'ın Nûru’nun Yaratılmasından Vefâtına Kadar Olan Vâkıalar

BİRİNCİ RÜKÜN

Resûlüllah’ın Nûru’nun Yaratılması 127

Adem Aleyhisselâm’ın Yaratılmasının Başlangıcı 137

Adem Aleyhisselâm’ın Yaratılması 139

Adem Aleyhisselâma Rûh Verilişi 141

Rûhun Bedene Ünsiyeti 144

Meleklerin ve Acirc;dem Aleyhisselâma Secde Etmeleri 145

İblis’in Kendini Beğenmesi 147

Havvâ Vâlidemizin Yaratılması 150

ve Acirc;dem Aleyhisselâm İle Hâvva Vâlidemizin Dünyaya Nakledilmeleri 152

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Açlığı ve Çektiği Zorluklar 158

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’m Tevbesinin Kabûl Olunması 161

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Hazreti Havvâ İle Buluşması 161

Şît Aleyhisselâm’ın Evlâdı 162

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Belinden, Evlâdının

Rûhlarınm Çıkıp Tekrar Yerlerine Girmesi 164

ve Acirc;dem Aleyhisselâma Peygamberliğin Gelmesi 168

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Vefâtı 168

ve Acirc;dem Aleyhisselâm ’ ın Husûsiyetleri 171

Şît Aleyhisselâm 172

İdris Aleyhisselâm 173

Nûh Aleyhisselâm 176

Nûh Aleyhisselâm’m Husûsiyetleri 178

Nûh Aleyhisselâm ’ ın Gemisi 180

Nûh Tûfânı 182

Gemide Olan Vakıalar 183

Tûfândan Sonraki Hâller 185

Nûh Aleyhisselâm’ın Vefâtı 185

Sâm’ın Ahvâli 185

Hûd Aleyhisselâm 185

Hûd Aleyhisselâm ’ın Vefâtı 189

Nûr'un Hûd Aleyhisselâm’ın Evlâdına İntikali 189

İbrâhim Aleyhisselâm 190

İbrâhim Aleyhisselâm ’ ın Tefekkürü 192

İbrâhim Aleyhisselâm’m ve Acirc;zer'e Nasîhati 193

İbrâhim Aleyhisselâm’ın Putları Kırması 194

İbrâhim Aleyhisselâm’m Ateşe Atılması 196

İbrâhim Aleyhisselâm’m Hicreti 202

İsmâil Aleyhisselâm 205

İbrâhim Aleyhisselâm’ın İmtihan Edilmesi 207

İbrâhim Aleyhisselâm’ın Oğlu İsmâil Aleyhisselâm’ı

Kurban Etmesindeki Hikmetler 213

İbrâhim Aleyhisselâm’m İsmâil Aleyhisselâm İle

Müşâvere Etmesinin Hikmeti 214

Kâbe-i Şerifin Yapılması 219

İbrâhim Aleyhisselâm’ın Hasleti 222

İbrâhim Aleyhisselâm’m Husûsiyetleri 223

İbrâhim Aleyhisselâm’a Mahsus Olan Hususiyetler 225

İbrâhim Aleyhisselâm’ın Vefâtı 229

İsmâil Aleyhisselâm 231

Abdülmuttalib ve Zamanındaki Hâdiseler 239

Zemzem Kuyusunun Kazılması 240

Hazret-i Abdullah’ın Kurban Olunması 244

Abdülmuttalib’in Rü'yası 245

Abdülmuttalib’in Ebrehe İle Konuşması 245

Ebrehe'nin Kilise Yaptırması 247

Abdullah İbni Abdülmuttalib’in Ahvâli 252

Hazret-i Abdullah’ın Vefâtı 256

ve Acirc;mine Hâtûn ve O Hazretin Nesebi 257

İKİNCİ RÜKÜN

Doğumdan Önceki Vâkıalar 258

Melâike ve Peygamberlere Verilen Müjdeler 262

1) ve Acirc;dem aleyhisselâma verilen müjdedir: 263

2) Şît aleyhisselâma ve Acirc;dem aleyhisselâm tarafından verilen müjde: 263

*Cebrâil aleyhisselâmm ve Acirc;dem aleyhisselâma müjdesi: 265

3) Şît aleyhisselâma verilen müjdedir: 266

4) Nûh aleyhisselâma verilen müjdedir: 266

5) İbrâhim aleyhisselâmm müjdesidir: 267

6) Yûsuf aleyhisselâmm müjdesidir: 267

7) Mûsâ aleyhisselâmm müjdesidir: 268

8) Dâvud aleyhisselâmm müjdesidir: 269

9) Süleyman aleyhisselâmm müjdesidir: 269

10) Şuayb aleyhisselâmm müjdesidir: 270

11) Isâ aleyhisselâmm müjdesidir: 270

Diğer Bazı Müjdeler 271

*Tebi isimli zâtın müjdesidir: 271

12) Mürsed ibni Külâl'in rü'yâsı: 274

13) Seyfbin Zülyezen'in müjdesi: 276

Rebia İbn-i Nadr’ın Rü’yası 282

Kâhin Sâtih’in Husûsiyetleri: 283

Sâtih’in Evsafı: 284

Buhtu'n-Nasr’m Rü'yası: 285

Cinnîlerin Peygamberimizi Müjdelemeleri: 286

Cinlerden Hatîr Bin Mâlik’e Verilen Haber: 288

Resûlüllah’ın Sûret-i Şerifleri: 289

Resûlüllah’ın Mübârek İsim ve Lâkabları: 292

O hazretin göklerde olan isimleri 293

Gök tabakalarındaki ism-i şerifleri 293

O hazretin mahlûkât arasındaki isimleri 293

Resül-i Ekrem’in İsmiyle Müsemma Olanların Hakkında

Vârid Olan Müjdeler . 294

Resûlüllah’ın Doğumunda Olan Hâdiseler 295

Abdülmuttalib’in ve Acirc;mine Hâtun'la Konuşması 299

Resûlüllah’ın Süt Anneleri 306

14) Sevbe'nin, Resûlüllah’ı (sallâllahü aleyhi ve sellem) emzirmesi: 306

Halîme Hâtun'un, Resûlüllah'ı emzirmesi: 307

Resûlüllah’ın Sütten Kesilmesi 315

Sadr Hâdisesi "Mübârek göğsünün yarılması" 316

Altıncı Yaşındaki Vâkıalar 320

Yedinci Yaşındaki Vâkıalar 321

Abdülmuttalib’in Vefâtı 322

Onuncu Yaşındaki Vâkıalar 325

Resûlüllah’m Busra Seferi 326

Yirmibeşinci Yaşındaki Vâkıalar 331

Resûlüllah’m İkinci Defa Ticaret İçin Şam’a Gitmesi 331

Resûlüllah İle Hadîce Hâtun’un Nikâh Akidleri 338

Hazretin Otuzbeşinci Yaşında Vâki Olan Hâdiseler 341

Kâ'be-i Şerifin Tâmir Edilmesi 341

ve Acirc;dem Aleyhisselâm'dan Bu Zamana Kadar

Kâ’be-i Şerif’in Kaç Kerre Bina Olduğu 344

Putperestliği Kabul Etmeyenler 345

ÜÇÜNCÜ RÜKÜN

Resûlüllah’ın Kırkıncı Yaşından Hicretine Kadar Olan Vâkıalar 347

İlk Vahiy Hakkındadır 354

İlk Gelen Sûre-i Şerife: 354

Vahyin Şekilleri 356

Resûlüllah’m Tebliğine Dâirdir 358

Hazreti Hadîce’nin İslâmî Kabûl Edişi: 358

Hazreti Alî’nin (radıyallahü anh) îmâna Gelişi 359

Zeyd Bin Hâris’in (radıyallahü anh) îmâna Gelişi 360

Ebû Bekr-i Sıddîk’ın (radıyallahü anh)’ın İmâna Gelişi 362

Hazret-i Osman (radıyallahü anh)’ın îmâna Gelişi: 367

Sa’d Bin Ebî Vakkâs (radıyallahü anh)’m îmâna Gelişi: 367

Şeytanların Semâdan Men Edilmesi 370

Resûlüllah’m Halkı Dîne ve Acirc;şikâre Da’veti 370

Mekke Kâfirlerinin Zulümleri 375

Müşriklerin Eshâb-ı Kirama Yaptıkları Eza ve Cefalar 380

Nübüvvetin Beşinci Senesi Vâkıalan 383

Mü’minlerin Habeşistan’a Hicretleri 383

Muhâcirlerin Habeşistan’dan Dönmeleri 385

Osman bin Maz'ûn'un, Velîd bin Mugîre'nin himâyesinden çıkması 386

Mü’minlerin Habeşistan’a İkinci Hicreti 386

* Ebû Bekr-i Sıddîk'ın (radıyallahü anh) hicreti 387

Melik Necâşi’nin Muhacirler Yardımı 388

Necaşî'nin Adâleti 392

Necaşî'nin Gizlice îmâna Gelişi 393

Resûlüllah'ı Habeş’den Gelen Rahiblerin Ziyareti 394

Nübüvvetin Altıncı Yılında Olan Vâkıalar 395

Hamza Bin Abdülmuttalîb (radıyallahü anh)’ın îmâna Gelmesi: 395

Hazret-i Ömer (radıyallahü anh)’ın Müsliman Olması: 402

Nübüvvetin Yedinci Senesinde Olan Vâkıalar 409

Resûlüllah’a Hakâret Eden Müşriklerin Düştükleri Haller 414

Nübüvvetin OnuncuYılındaki Vâkıalar 415

Hadîce-i Kübrâ (radıyallahü anhâ) nın Vefâtı 419

Ebû Leheb’in , Resûlüllah'a Kefâleti 421

Resûlüllah’ın Tâif Kabilelerini İslâm’a Dâveti 422

Cinnîlerin İslâmiyyeti Kabûl Edişi 425

Nübüvvetin Onuncu Senesinde Olan Vâkıa 427

Resûlüllah’ın ve Acirc;işe (radıyallahü anhâ)’yı Tezvici 429

Resûlüllah’ın Şevde (radıyallahü anhâ)’yı Tezvici 430

Ebû Cehl’in Resûlüllah'ı Öldürmeğe Teşebbüsü 432

Ebû Leheb’in Resûlüllah'a Eziyyeti 433

Ümeyye-Tebni Half’in Resûlüllah İle Alayı 434

As Bin Vâil’in İhaneti 434

Nadr Bin El-Hâris’in Resûlüllah'ı Rencide Etmesi 434

Diğer Müşriklerin Düşmanlıkları 435

Nübüvvetin Onbirinci Senesinde Olan Vâkıalar 436

Resûlüllah’ın Miracı 437

Mi’racın Gece Oluşunun Hikmeti 443

Mi’rac Mu'cizesi: 446

Beyt-i Mukaddeste Resûlüllah'a Zuhûr Eden Hâdiseler 451

Resûlüllah’ın Birinci Göğe Erişmeleri 454

İkinci Gökte Resûlüllah’ın Gördüğü Hâdiseler : 458

Üçüncü Gökte Resûlüllah’ın Gördüğü Hâdiseler 459

Dördüncü Gökte Resûlüllah’ın Gördüğü Hâdiseler 461

Resûlüllah’ın Beşinci Gökte Gördüğü Hâdiseler 465

Resûlüllah’ın Altıncı Gökte Gördüğü Hâdiseler 466

Resûlüllah’ın Yedinci Gökte Gördüğü Hâdiseler 468

Sidretü'l-Müntehâ’daki Garâibler 470

Resûlüllah’m Zirveye Yükselişi ve Allahü teâlâ İle Konuşması 473

Yüksek Huzurdaki Senâ'nm Hikmet ve Berekâtı 477

Hikmetli Sözler 481

Cennette Görülen Acâib ve Garâibler 494

Cehennemde Görülen Acâibât 500

Resûlüllah’ın, Kabe Kavseyn’den Döndüğündeki Hâdiseler 503

Mi’racdan Sonra Zuhûr Eden Vâkıalar 506

Mi’raca Ait Hâdiseler 512

Mi’racın Beden ve Rûh İle Birlikte Olmasının Delilleri 513

Resûlüllah’ın Mi’racda Gördükleri 514

Bi’setten Sonra Onikinci Sene Hâdiseleri 520

Bi’setten Sonra Onüçüncü Sene Hâdiseleri 522

DÖRDÜNCÜ RÜKÜN Resûlüllah’ın Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye Hicreti ve Vefâtına Kadar Olan Vâkıalar 529

Hicret 529

Hicretin Başlangıcı 529

Resûlüllah’ın Sevr Mağarasını Teşrifleri 533

Hicret Esnasındaki Vâkıalar 538

Resûlüllah’ın Medine’ye Vâsıl Oluşları 543

Hicretin Birinci Yılında Olan Vâkıalar

* Resûlüllah’ın Medine’ye Gelip,

Ebû Eyyûb Ensâri’nin Hânesine İnmesi 544

Hicretin İkinci Yılında Olan Vâkıalar

Kıblenin Dönme Hâdisesi 556

Fâtımâ-tüz-Zehrâ (radıyallahü anhâ)’nın Nikâhı 557

Cihâd ve Kıtal’in Emrolunuşu 564

Hazret-i Hamza Bölüğü 565

Ubeyde-tübnil-Haris Bölüğü 565

Sa’d İbn-i Ebî Vakkas Bölüğü 566

Zül Uşeyre Gazası 566

Hazret-i Ali Bölüğü 567

Abdullah Bin Cahş Bölüğü 567

Büyük Bedir Gazâsı 569

Bedir’e Ulaşıncaya Kadar Zuhur Eden Olaylar 571

Büyük Bedir Gazâsmm Başlaması 588

Melâikenin İslâm Askerine Yardımı 589

Muharebe Esnasındaki Olaylar 592

Ebû Cehil’in Katli 594

Ganîmet Mallarının Taksimi 599

Fetih Haberinin Medine’ye Erişmesi 605

Müşriklerin Bedir Yenilgisini Mekke’de Duyması 609

Ümeyr İbni Veheb Cemhi’nin îmana Gelişi 611

Yehûdî Kızı Asmâ’nm Katli 614

Benî Kaynuka Muharebesi 615

Sevik Muharebesi 616

Hicretin Üçüncü Senesinde Olan Hâdiseler

Karkara-i Kedr Gazvesi 617

Enmâr Gazvesi 618

Seriyye-i Karde 619

Kâ'b İbni Eşref’in Katli 619

Hicaz Tâciri Ebû Râfi’in Katli 622

Ümmü Gülsüm (radıyallahü anhâ) nın Nikâhı 623

Hafsa (radıyallahü anhâ) nın Nikâhı 624

Zeyneb Binti Huzeyme (radıyallahü anhâ) nın Nikâhı 625

İmâm-ı Hasen (radıyallahü anh) m Tevellüdü 625

Uhud Gazvesi Uhud Gazvesinin Başlangıcı 626

İki Tarafın Muharebeye Tutuşması 632

Uhud Muharebesinde Zuhûr Eden Vâkıalar 632

Uhud Muhârebesinden Sonra Olan Vâkıalar 650

Resûlüllah’ın Medine’ye Mürâcaatı 650

Uhud Şehîdlerinin Fazîleti 655

Hamra-ül Esed Gazası 657

Seriyye-i Reci Kıssası 659

Süfyân İbni Hâlid Hezelî’nin Katli 662

Ebû Seleme-tübnil-Esedil-Mahzûmî Seriyyesi 662

Bi'r-i Ma'ûne Seriyyesi 663

Benî Nudayr Gazvesi 665

Bâzı Vâkıalar 668

Bedr-i Mev’üd Gazâsı 668

Şarabın Yasaklanması 670

Hicretin Beşinci Senesinde Olan Vâkıalar

Zâtirrika' Gazvesi 671

Devmetül Cendel Gazvesi 672

Müreysa Gazvesi 673

Aişe (radıyallahü anhâ)’ya Yapılan İftira 677

Teyemmüm ve Acirc;yetinin Nüzûlü 681

Hendek Gazvesi 682

Hendek Günü Resûlüllah’ın Düâsı 693

Hendek Gazâsmda Olan Vâkıalar 695

15) Sa'd ibni Muâz'ın kıssası: 695

16) Câbir (radıyallahü anh)’ ın ziyâfeti: 696

Benî Kureyza Vâkıası 697

Ebû Süfyân’ın Peygamberimize Kasdı 704

Hicretin Altıncı Senesinde Olan Vâkıalar

17) Sümâme ibn-i Esâme'nin îmâna gelişi: 706

18) Benî Lihân gazvesi: 707

19) Gazve-i Karde: 708

20) ve Acirc;tıl Ureyne vak'ası: 709

21) Kıtlık vâkıası: 710

Hudeybiye Vak’ası 710

22) Ebû Busayr'ın Mekke'ye gidişi: 721

Resûlüllah’ın Hükümdarlara Gönderdiği Mektûblar 723

23) Dıhye-i Kelebi vak'ası: 724

24) Mukavkıs'a verilen mektûb: 731

Hicretin Yedinci Senesinde Olan Vâkıalar

Hayber Gazâsı 733

25) Hayber ganimetinin taksimi: 742

26) Ehl-i Fedek'in sulhu: 745

27) Câfer ibni Ebi Tâlib ve Habeşistan'a hicret 746

28) Ebû Süfyân'ın kızı Ümmü Habîbe'nin zifafı: 746

29) Safiyye binti Hayyi ibni Ahtâb'ın zifâfi: 747

30) Güneşin, Hazret-i Alî (radıyallahü anh) için geri dönüşü: 747

31) Vâdi-i Kurâ yehûdîlerinin gazâsı: 748

32) "Leyle-i ta'ris" kıssası: 748

Resûlüllah’m Gassânî Melikine Yazdığı Mektûb 751

Hicretin Sekizinci Senesinde Zuhûr Eden Vâkıalar

33) Seriyye-i Zât-is-selâsil: 755

Mûte Gazâsı 756

Mekke’nin Fethi 760

34) Beytü'l-Harâm'ın temizliği: 772

35) Mekke'nin fethinde vâki olan vâkıa 777

Resûlüllah, Mekke’de Oldukları Vakit Zuhûr Eden Vâkıalar 784

Huneyn Gazvesi 786

Tâif Gazvesi 792

Resûlüllah'ın, Ce'râne'ye nüzulü ve orada vâki olan atâ ve ihsanı: 794

36) Hicretin sekizinci yılında olan Olaylar 798

Hicretin Dokuzuncu Yılındaki Olaylar

37) İlâ kıssası 803

38) Sebi'a-ı Gâmıdiyye'nin recmi 805

Tebûk Gazâsı 806

Hâlid Bin Velîd’in (radıyallahü anh) Dûmetül Cündül’e Gidişi 811

Resûlüllah'ın o gazâda görülen bâzı mûcizeleri: 812

39) Mescid-i Dırâr: 818

40) Eshâb içinden beş kişinin özürsüz geri kaldığı: 818

41) Abdullah ibni Ebi Selûl münâfıkın ölümü: 827

42) Habeş Meliki Necâşî’nin Vefâtı: 828

43) Hazret-i Ebû Bekr ile Hazret-i Alî’nin Mekke-i mükerreme'ye

hacca gönderilişi: 829

Hicretin Onuncu Yılında Vâki Olan Olaylar

44) Hazret-i Alî’nin (radıyallahü anh) Yemen’e gidişi 833

45) Resûlüllah'a (sallâllahü aleyhi ve sellem) o yıl elçilerin gelmesi 835

46) Cerîr ibni Abdullah Becelî'nin lslâma gelişi: 835

Resûlüllah’ın Veda Haccı 837

47) Resûlüllah’ın oğlu İbrâhim (radıyallahü anh)’ın vefâtı 843

Yalancı Peygamberler

Müseyleme-i Kezzâb: 846

Secâh BBinti Hâris: 846

Abhele-i Esved İbni Kâ’ab İbni Absân: 846

Talha Tebni Huveylid İbni Esved: 847

Resûlüllah’ın Son Hastalığı 849

Resûlüllah’ın Hastalığı 853

Resûlüllah’ın Hastalığının Şiddetlenmesi 854

Resûlüllah’ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) Mübârek Rûhunun

Kabz Olduğunu ve O Zaman Görünen Olayları Bildirir 863

Azrail Aleyhisselâm’ın İzin İstemesi: 864

Resûlüllah’ın Techîz, Tekfin ve Defni 869

Resûlüllah Ahirete Gittikten Sonra Zuhûr Eden Olaylar

ve Mübârek Kabrini Ziyâretin Fazileti 872

48) Madarr vak'ası: 873

Muâz bin Cebel (radıyallahü anh) hikâyesi: 877

* Bir A’rabî "köylü" Kıssası 878

H ve Acirc;TİME

Resûlüllah’ın Mûcizeleri 881

Resûlüllah’ın Aklî Mûcizeleri 882

Resûlüllah’ın Hissi Olan Mûcizeleri 887

Resûlüllah’ın Sıfatlarının Mûcizeleri 893

Resûlüllah’ın Haricî Mûcizeleri 898

Hilye-i Seâdet 939

Hilye-tün-Nebi (sallallâhü aleyhi ve sellem) 954

Sâlih Aleyhisselâm 956

Lût Aleyhisselâm 956

İshâk Aleyhisselâm 957

Ya'kûb ve Yûsuf Aleyhimesselâm 957

Eyyûb Aleyhisselâm 964

Şuayb Aleyhisselâm 965

Mûsa Aleyhisselâm 965

Hârûn Aleyhisselâm 967

Yûşa' Aleyhisselâm 967

İlyas ve Esyesa' Aleyhimesselâm 969

Yûnus Bin Meta Aleyhisselâm 970

Dâvûd Aleyhisselâm 970

Süleymân Aleyhisselâm 971

Zekeriyyâ Aleyhisselâm 971

Yahyâ Aleyhisselâm 972

Danyâl Aleyhisselâm 972

İsâ (Aleyhisselâm) 972

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.