Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları (003402)

Fiyat : €55,37  + KDV
KDV Dahil : €65,89
Test2
15
:

Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı
Yazar Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi
Tercüme Ahmet Faik Arslanoğlu
Yayınevi Bahar Yayınları
Kağıt - Cilt 1.Hamur sarı şamua, Ciltli
Sayfa - Ebat 560 sayfa, 17x24 cm
Yayın Yılı 2015
ISBN 9789754500355

Ayet-i Kerime ve Duaların Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi tarafından, seçkin insanların devamlı okudukları dualar ve tesbihatın toplandığı, güvenilir ve sağlam kaynaklı bu dua kitabını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz..

Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.

Bahar Yayınevi tarafından hazırlanan Mecmuatul Ahzab Büyük Dua kitabını incelemektesiniz. Büyük Dua Kitabı Mecmuatu’l Ahzab kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı

ÖNSÖZ

İslam dininde en fazla yapılan ibadetlerden birisi de duadır. Duada hem şükür ve hem de hamdetmek manası vardır. Maddi ve manevi sahada Allahü Zülcelal’a yapılan bir sığınma ve yalvarmadır. Aynı zamanda dünya ve ahret için bir vasıtadır.

Dua aynı zamanda acziyetimizi ortaya koyan ve Allah’ın kudret ve azametini izhar eden ilahi bir buyruktur.

İnsan, her sıkıntı ve genişlik anında Allah’a sarılır, ona güvenir ve ondan isterse, yaratılış gayesini anlamış ve görevini yapmış demektir. Bunu da ancak dua vesilesiyle yapmış olur. Onun için dua bütün dileklerimizin tercümanı sayılmıştır. Amellerin içinde riyanın karışmadığı bir husus varsa, o da dua dır. Onun için Allah dua eden kuluna değer veriyor, dua etmeyenin değeri nazarımda hiçbir diyor. Bu hususta Furkan suresinin son ayeti kesin olarak açıklanmaktadır.

Dua eden etmiyenden Allah’ın rahmetine daha yakındır. Dua yalnız beş vakit namazların arkasından olmaz, bunlardan hariç her yerde dua yapılır ve o dua, şartlarına riayet edilerek yapılırsa muhakkak kabüldür.

Duanın kabulüne ait şartlar vardır. Onlar bu kitabın muhtelif yerlerinde açıklanmıştır. Çok sesli bir şekilde, gösteriş vaziyetinde yapılan dualar kabul değil ve o şekil dua yapandan da Mevla razı değildir. Dua yapmak için alim olmak ta şart değildir. İnsanın gönlünde bulunan istekleri şüphesiz Allah bilmektedir, rızasına uygun ise onları kabul buyuracak, değil ise red edecektir. Öyle ise yapacağımız duaların çok sade ve ihlaslı bir haldi olmaları lazımdır.

İşte şu elinize aldığınız kitap, bir dua kılavuzu ve seçme dualar mecmuası dır. Bu kitabın ana kaynağı, merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Mecmuatül Ahzab isimli dua kitap-larından seçilmiş ve alınmıştır.

Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi Hazretleri, topladı-ğı ve meydana getirdiği Mecmuatul Ahzab isimli iki bin sahifeye yakın külliyatı, dikkatle gözden geçirmiş ve her bir duayı teker teker talebele-rine de okutmuştur.

Bu hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizb-i Bahr, yani Denizde Okunacak Hizb, Hizb-i Nasr: Yardım İçin Okunacak Hizb. Hizb-i Ekber, Hizb-i Bahiye, Kenz-i A'zam, Hizb-i Nevevi, Hizb-i Konevi, Hizb-i Ebissuud, Hizb-i Mevlana, Hizb-i Suhreverdi, Hizb-i Masfun, Hizb-i İbni Meşiş gibi. Bazıları tarikatta muteber olan kitaplardan mübarek duaları bu kitaba eklemiştir. Bazı duaları da büyük alimlerin evlatlarından isteye-rek bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin sahifeyi aşkın bir dua hazi-nesi hazırlamıştır.

Gümüşhaneli Merhum birçok şeyhlerin evradını da bu kitaplara toplamış ve en muteber olan virdlerini yazmıştır. Mesela: Şeyh Vefa, Şeyh Bekri ve Halveti. Onların çeşitli münacatlarını yazıp almıştır. Bü-tün bu dualar Peygamberimiz'in hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir.

Gavs-i Geylaniye, Mevleviye, Bedeviye, Rufaiye, Dusükiye, Kübreviye, Ekberiye, Halvetiye, Celvetiye, Sadiye, Gazaliye, Melami-ye, Vahşiye. Suhreverdiye, Hamzeviye, Şabaniye, Gülşeniye, Sünbü-liye, Uşşakiye, Gavsiye, Şazeliye ve Kaside-i Celcelütiye gibi önemli kaynaklar bu kitapta mevcuttur. Kaside-i Celcelütiye'yi Hz. Ali yazmış ve onda birçok hikmetler konulmuştur.

Birçok alimlerin ve bilhassa meşayihin (büyüklerin) virdleri bu kitapta toplanmıştır. Üstün bilginler tarafından hazırlanan manalı dua-lar üç ciltlik kitapta yazılmıştır.

İşte bu kitapların bir tanesini Hasan eş-Şazeli hazırladı, ikincisini Muhiddin-i Arabi, üçüncüsünü de mübarek Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi hazırlamıştır.

Ben de iki bin sahifeyi aşan Mecmûatul-Ahzab isimli dua kitap-larının içinden özlü ve seçkin duaları inceleyerek ayırdım ve şu eliniz-deki kitapta önünüze koydum.

Sıraladığımız ve seçtiğimiz dualar, diğer dualar içerisinden seçil-miş ve öylece alınmıştır. Bu dualar ihlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşula-caktır.

Kusur ve hata kuldan, bağışlama Mevla'dandır. Tevfik ve hida-yet de O'ndandır. Merhumun himmetini dilerken, din kardeşlerimin de bol bol faydalanmalarını dilerim. ( Mecmuatül ahzab dua kitabı, mecmutul ahzab seçme dualar, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, mecmuatül ahzab türkçe, mecmuatul ahzab tercümesi, bahar yayınları, mucmuatül ahzap, büyük dua kitabı, mecmuatül ahzab duaları )

1 Recep 1407 Hicri
Ahmet Faik Arslantürkoğlu


Gümüşhanevi Merhumun Önemli Bir Vasiyetnamesi

Bu büyük zat, bütün insanlığa şu canlı öğütlen veriyor:

Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve ken-din aynısını yaparsan, dünyan ve ahiretin mesut olur, çünkü bunlar güzel ahlakın en önemli hususlarıdır:
Asla kafirlerden dost edinme, müminlerden de düşmanın olma-sın.
Dünyada sermayen takva olsun. Nefsini de ölülerden say.
Allah'ı ve Resûlullah'ı an ki, her tehlikeden kurtulmuş olasın.
"Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve hayır ile şerre inandım." de. Çünkü biz, hiçbir peygamberi ayırmayız, hepsine iman ederiz. Müminler: "işittik ve itaat ettik ve Senden af dileriz, çün-kü Sana geleceğiz Allah'ım." derler.
Eğer bu sayılanlara riayet edersen, Yüce Allah (celle ve âlâ) sana dört şey ihsan eder: Dördü dünyada, dördü de ahirette.
Dünyada verilecek olanlar: 1. Sözde Doğruluk, 2. Amelde İhlas, 3. Rızıkta Kanaat, 4. Kötülüklerden Korunmak.
Ahirettekiler: 1. Büyük Bir Bağışlama, 2. Hakk'a Yaklaşma, 3. Me'va Cenneti'ne Girme. 4. Yüce Makamlara Ulaşma...
Sözünde doğruluk istersen, Innâ enzelnâhu (Kadir) Suresi'ne devam et.
Eğer rızkının yağmur gibi helalinden gelmesini istersen, Felâk Suresi ni okumaya devam et.
İnsanların şerrinden emin olmak istersen. Kul eûzü bi-Rabbinnasa (Nas Suresi'ne) devam et.


Eğer bir iş yapmaya ve helal kazanmaya talip isen şu duayı oku "BismillâhirRahmânirRahîm, el-Melikül-Hakkül-Mübîn. ni'mel-Mevla ve ni'men-Nasîr." (Esirgeyici ve Bağışlayıcı olan Allah'ın adıyla, Apacık Hak ve Melik Olan Allah, bizim Velimiz ve Yardımcı'mız Sen'sin.)
Yâsîn Suresi ile Vakıa Suresi'ni de oku; rızkın yağmur gibi gelir.

Eğer her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen, istiğfara (tevbeye) devam et, günde en az yüz defa istiğfar et.
Eğer binlerce dertten kurtulmak istersen. "Lâ havle velâ kuvveti illâ billâhil aliyyil azîm"e (Yüceler Yücesi olan Allah'tan başka gerçek güç ve kudret sahibi yoktur.) devam et.

Eğer sana gelen musibeti kaldırmak istersen İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciun'a (Şüphesiz biz Allah içiniz ve yine O'na döneceğiz.) devam et.
Eğer huşu istersen, fuzuli bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzuli konuşmayı bırak.
Eğer ibadetin tadını almak istersen, gündüz oruç tut ve geceleyin ibadet et.
Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen, insanların ayıpların aramaktan vazgeç.
Eğer Allah korkusunu yaşamak istersen, vesveseyi bırak.
Her kötülükten korunmak istesen, kötü zan yapmayı bırak.
Kalbinin öldürülmesini istemezsen, günde kırk defa "Yâ Hayyu yâ Kayyûmü lâ ilahe illâ ente'' (Ey Diri ve Ey Sürekli Olan, Senden başka tanrı yoktur.) duasına devam et.

Eğer kıyamette Peygamberimiz'i görmek istersen, Küvviret (Tekvir), İnfitâr ve İnşikâk surelerine devam et.
Eğer kıyamette yüzünün berraklığını istersen, Gece Namazı'na devam et.
Eğer kıyametteki susuzluktan kurtulmak istersen, Oruç'a devam et.
Kabir azabından kurtulmak istersen, pisliklerden sakın ve haram rızık yemekten kaçın.
İnsanların en zengini olmak istersen, kanaat ehli ol.
İnsanların en abidi olmak istersen, Resûlullah'ın sünnetlerine ya-pış. Çünkü Resülullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu:
"Haramlardan kaçın ki en iyi ibadet edenlerden olasın. Allah'ın taksimine razı ol 'ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bu-lun ki mümin olasın, insanları sev ki, Müslüman olasın. Çok fazla gülme; çünkü fazla gülmek kalbi öldürür."
İyi Müslümanlardan olmak istersen, Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen O'nu göremez isen de O seni görmekte-dir.
İmanını olgunlaştırmak istersen, ahlakını güzelleştireceksin. Allah'ın sevgisini kazanmak istersen, insanların işlerini görecek-sin.
Alnın açık Allah'a kavuşmak istersen, cenabetlikten yıkanacak-sın.
Kıyamet gününde nurlandırılmak istersen, hiçbir kimseye zul-metmeyeceksin. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah'a tevek-kül edeceksin. Allah'ın gazabından emin olmak istersen, Allah'ın kulla-rına buğzetmeyeceksin (kin tutmayacaksın, nefret etmeyeceksin).
Duanın kabulünü istersen, faiz yemeyi, haram yemeyi bıraka-caksın.

Kıyamette rezil rüsvay olmayayım dersen, şehvet ahlaklarından vazgeçeceksin.
Büyük günahlardan korunmak istersen, çirkin ahlaklarından vazgeçeceksin.
Allah'ın gazabından kurtulmak istersen, verdiğin sadakayı gizli yapacaksın ve sıla-i rahmi (yakın akrabaları ziyareti) ihmal etmeyecek-sin, akrabanı yoklayacaksın.
Eğer kalbini din üzerine sabit kılmak istersen, şu duayı okuya-caksın: "Allâhümme sebbit kalbi alâ dînike." (Allah'ım, kalbimi Senin dinin üzerine sabit kıl.) diyeceksin.

İşte Aziz Okurlarım, yukarıdan beri sıralanan hadis-i şeriflerin bi-rer sızıntısı olan bu tavsiyeler bize, Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi tarafından yapılmıştır.

Dua kitaplarının içinden alın-mıştır. Arapça ifadelerden tercüme edilmiş ve sizlere sunulmuştur. O büyük insanın ruhu şad olsun. Bizlere de şefaatçi olmasını Mevlâ nasip buyursun. Amin.


İçindekiler

Önsöz
Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Özgeçmişi
Onun Ölümü İle Şeyhlik Makamına Geçenler
Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Feyiz Halkası
Gümüşhanevi Merhum'un Eserleri
Bu Büyük Şeyhin Kerameti
Gümüşhaneli Merhum'dan Sekiz Seçme Dua
Hz. Adem'in Üç Duası

1.BÖLÜM
DU ve Acirc; İLE İLGİLİ MESELELER

Duanın Kabulüne Ait Sebepler
Vakitlerin Dua Hakkındaki Tesirleri
Kıymetli Mekanların Duanın Kabulüne Vesile Olması
Duanın Özelliği Bakımından Kabulüne Sebep Olması

2.BÖLÜM
DU ve Acirc; ve Acirc;YETLERİ

Duâ ile İlgili ve Acirc;yet-i Kerimeler

3.BÖLÜM
DU ve Acirc; HUSUSUNDA BAZI HADİSLER

Duâ İle İlgili Hadis-i Şerifler
Bir Mukayese
Dua İçin Şerefli Vakitler

4.Bölüm
BÖLÜM ABDEST İLE İLGİLİ DUALAR

Helaya Girerken Okunacak Dua
Heladan Çıkınca Okunacak Dua
Abdest Hakkında Kısa Bilgi
Abdestin Fazileti
Abdeste Başlama Duası
Ağıza Su Verirken Okunacak Dua
Misvak Kullanırken Okunacak Dua
Buruna Su Verirken Okunacak Dua
Yüzü Yıkarken Okunacak Dua
Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua
Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua
Başı Meshederken Okunacak Dua
Kulakları Meshederken Okunacak Dua
Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua
Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua
Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua
Abdest Alındıktan Sonra Okunan Dua
Hamama Girerken Okunacak Dua
Hamama Girdikten Sonra Okunacak Dua
Hamamdan Çıktıktan Sonra Okunacak Dua
Aynaya Bakarken Okunacak Dua

5.BÖLÜM
İMAN İLE İLGİLİ DUALAR

İman ile İlgili Dualar
İman Duası
İmanla Can Verme Duası
Nurlanma Duası
İman Tazeleme Duası
Hidayet İsteme Duası
Tevhid Duası
Hz. Muaz İbn-i Cebel'in Yaptığı Dua
İmam-ı Taberâni'nin Tevhid Hakkındaki Duası
Şeytan'dan Korunma Duası
Nur Duası
İsm-i Azam Duası
Şirkten Korunma Duası
İmanı Muhafaza Duası
Küfürden Korunma Duası
Hasbiye Duası
Hay ve Kayyum Duası
İmam-ı Azam Duası
Hz. Enes İbn-i Malik'in Duası
İman Duası
Azalarımızın Nurlanması İçin Okunacak Dua
İmanı Zinetlendirme Duası
Sığınma Duası
İmanı Kuvvetlendirme Duası
Emn-ü İman İsteme Duası

6. BÖLÜM
NAMAZ İLE İLGİLİ DUALAR

Namaz Hakkında Kısa Bir Bilgi
Camiye Girerken Okunacak Dua
Sabah Namazı'nın Sünnetinden Sonra Okunacak Dua
Sabah Namazı'nın Farzından Sonra Okunacak Dua
Sabah Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
Her Sabah Namazdan Sonra Okunacak Dua
Öğle Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
İkindi'den Sonra Okunacak Dua
Akşam Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
Yatsı Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
Camiden Çıkarken Okunacak Dua
Namazdan Sonra Okunacak Dua
Namaz İçindeki Dualar
Sübhâneke
Ettehiyyâtü
Allâhumme Salli
Allâhumme Bârik
Rabbena Atina
Kunut Duaları
Rükuda Okunacak Dualar
Secde Teşbihi
ve Acirc;yetel-Kürsi
Namazın Arkasında Okunacak Dua
Hacet Namazı İçin Dua
Cenaze Namazı İçin Dua

7. BÖLÜM
ZEK ve Acirc;T İLE İLGİLİ DUALAR

Zekât İle İlgili Kısa Bir Bilgi
Zekat, Servet ve Mala Ait Dualar
Servet İsteme Duası
Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası
Helal Mala Kavuşma Duası
Mürüvvet İsteme Duası
Nimetin Kadrini Bilme Duası
Çirkin Ahlaktan Korunma Duası
Rızık İstemek İçin Okunacak Dua
Evlat İstemek İçin Okunacak Dua
İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua
Sihiri Bozmak İçin Okunacak Dua
Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası
Fakirlikten Kurtulma Duası
Fakirlikten Emin Olma Duası

8. BÖLÜM
ORUÇ İLE İLGİLİ DUALAR

Oruç Hakkında Kısa Bir Bilgi
İftar Duası
İftar Davetindeki Dua

9. BÖLÜM
HAC İLE İLGİLİ DUALAR

Hac Hakkında Kısa Bilgi
Mikat Yerinde Okunacak Dua
Kabe Görüldüğünde Okunacak Dua
Hacerül-Esved'in Karşısında Okunacak Dua
Kabe Karşısında Okunacak Dua
Hacerül-Esved Öpüldükten Sonra Okunacak Dua
Kabe Tavaf Olunurken Okunacak Dua
Rükn-i Irâki'de Okunacak Dua
Rükn-i Yemâni'de Okunacak Dua
Rükn-i Sami'de Okunacak Dua
Altın Oluk Karşısında Okunacak Dua
Tavaf Yapıldıktan Sonra Okunacak Dua
Safa Tepesi'nde Okunacak Dua
Cebel-i Rahmet Görülünce Okunacak Dua
Arafat'a Giderken Okunacak Dua
Arafat'ta Okunacak Dualar
Zemzem Suyunu İçerken Okunacak Dua
Safa ve Merve Arasında Okunacak Dua
Tıraş Olmadan Okunacak Dua
Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua
Kurban Kesilirken Okunacak Dua
Kurban Kesildikten Sonra Okunacak Dua
Kurban Bayramı Günlerinde Okunacak Dua
Bayram Namazlarına Giderken Getirilen Tekbirler
Peygamberimiz'i Ziyaret Ederken Okunacak Dua
Hz. Ebu Bekir'in Kabri Başında Okunacak Dua
Hz. Ömer'in Kabri Başında Okunacak Dua
Peygamberimiz'e Veda Ederken Okunacak Dua
Medine-i Münevvere'den Ayrılırken Okunacak Dua
Hacıların Okuyacağı Dua

10. BÖLÜM
SIKINTIYA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua
Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır
Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua
Her Sabah Okunması Gereken Dua
Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua
Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua
Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua
Cuma'dan Sonra Okunacak Rızık Duası
Cinlerden Korunma Duası
Belaları Önleme Duası
Belanın Defi İçin Okunacak Dua
Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua
Hz. Adem'in Seçme Duaları
Peygamberimiz'in Bir Duası
Peygamberimiz'in Hicret Sırasında Mağaradaki Duası
Hz. Hamza'nın Duası
Hz. Ali Efendimiz'in Duası
Câfer-i Sâdık'ın Duası
Çok Müessir Bir Dua
Kim Bu Duayı Okursa Büyüklerin Gözünde Sevimli Olur
Hz. Hasan'ın Duası
Muhiddin-i Arabi'nin Duası
Şifa İçin Okunacak Dua
Düşman Şerrinden Halas (Kurtulmak) İçin Okunacak Dua
Câfer-i Sâdık'ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası
Çirkin Rüya Görmeme Duası
Doğumu Kolaylaştırma Duası
Yağmur Duası İçin Atın Alnına Asılacak Dua

11.BÖLÜM
HASTALAR İLE İLGİLİ DUALAR

Hastaya Okunacak Dua
Hasta İçin Şifa Duası
Hastalığı Önleme Duası
Şu Duayı Hasta Okursa Şifa Bulur
Çocuğun Ağlamaması İçin Okunacak Dua
Veba ve Kolera Hastalığını Önleme Duası
Şu Ayetler Şifa İçin Hastalara Okunur
Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua
Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua
Hakk'a Sığınma Duası
Korkudan Emin Olma Duası
Hastanın Okuyacağı Dua
Nazar İçin Okunacak Dua

12.BÖLÜM
ÖLÜM VE CENAZE İLE İLGİLİ DUALAR

Ölünün Gözü Kapanınca Okunacak Dua
Din Düşmanı Öldüğünde Bu Dua Okunur
Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua
Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua
Kocası Öldüğünde Kadının Okuyacağı Dua
Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua
Cenaze Gören Kişinin Okuyacağı Dua
Cenazeyi Mezara Koyan Kişinin Yapacağı Dua
Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua
Ölünün Arkasında Okunacak Dua
Ölüm Sarhoşluğu İçin Okunacak Dua
Ölen Çocuksa Şu Dua Okunur
Ölü Kabre Konulurken Bu Dua Okunur
Kabire Konduktan Sonra Telkin Duası
Şu Dua Ölünün Göğsüne Konur

13.BÖLÜM
UYUMAK VE RÜYA İLE İLGİLİ DUALAR

Uykuya Yatacak Olan Kimsenin Yapacağı Dua
Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
Uyku Duası
Güzel Rüya Görmek İçin Okunacak Dua
Gece Yarısında Uyanıp Tekrar Yatarken Okunacak Dua
Bir Türlü Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
Uykuda Korkutulan Kimsenin Okuyacağı Dua
Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Okuyacağı Dua

14.BÖLÜM
MÜBAREK GÜNLERDE OKUNACAK DUALAR

Receb Ayında Her Gün Okunması Gereken Dua
Kadir Gecesi'nde Okunacak Dua
Berat Gecesi'nde Okunacak Dua
Aşure Günü Duası
İstihare Duası
Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua
Ay Görüldüğünde Okunacak Dua
Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua
Şiddetli Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua
Rabiatu'l-Adeviyye'nin Seherdeki Münâcatı
Hafız Cemiyetinde Okunacak Dua

15. BÖLÜM
YOLCULUK İLE İLGİLİ DUALAR

Evimize Girerken Okuyacağımız Dua
Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua
Bir Şehre Girildiğinde Okunacak Dua
Arabaya Binerken Okunacak Dua ,
Gemiye Binildiğinde Okunacak Dua
Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua
Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır
Akşam Üzeri Yolculuk Yapılırken Okunacak Dua
Harpten Geri Gelen Yaralıya Yapılan Dua

16.BÖLÜM
SAVAŞ İLE İLGİLİ DUALAR

Savaş Hakkında Kısa Bir Bilgi
Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua
Savaş Anında Yapılacak Dua
Düşmandan Çekinildiği An Okunacak Dua
Harp Arasında Okunacak Dua
Düşmanın Karşısında Şu Dua Okunur
Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua
Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası

17.BÖLÜM
GÜNLÜK HAYAT İLE İLGİLİ DUALAR

Elbise Giymek İçin Okunacak Dua
Musibete Karşı Okunacak Dua
Vesveseyi Önleme Duası
Çok Önemli Bir Dua
Nikah Duası
Hz. Ali'nin Haftalık Duası
1-Cuma Günü Okunacak Dua
2-Cumartesi Günü Okunacak Dua
3-Pazar Günü Okunacak Dua
4-Pazartesi Günü Okunacak Dua
5-Salı Günü Okunacak Dua
6-Çarşamba Günü Okunacak Dua
7-Perşembe Günü Okunacak Dua
Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Dua
Peygamberimiz'in Bir Duası
Veysel Karani'nin Duası
Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua
Sıkıntıları Defetme Duası
Yatağa Yatarken Okunacak Dua
Her Sabah Okunacak Dua
Uyku İçin Okunacak Dua
Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua
Uykudan Uyanmada Okunacak Dua
Su İçildikten Sonra Okunacak Dua
Su İçerken Arada Okunacak Dua
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Dua
Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua
Eve Girildiğinde Okunacak Dua
Evden Çıkarken Okunacak Dua
Gece Korkulduğu Vakit Okunacak Dua
Münâcat
Bir Hamd-ü Sena

18. BÖLÜM
TEŞBİH İLE İLGİLİ ve Acirc;YETLER

Tesbih İle İlgili ve Acirc;yetler
Tesbih İle İlgili Dualar
Tesbihin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler
Tesbih Çeşitleri
Peygamberlerin Teşbihi
Nuh Aleyhisselam'ın Teşbihi
İbrahim Aleyhisselam'ın Teşbihi
İsmail Aleyhisselam'ın Teşbihi
İshak Aleyhisselam'ın Teşbihi
Eyyüb Aleyhisselam'ın Teşbihi
Salih Aleyhisselam'ın Teşbihi
Yunus Aleyhisselam'ın Teşbihi
Yakub Aleyhisselam'ın Teşbihi
Yusuf Aleyhisselam'ın Teşbihi
Yahya Aleyhisselam'ın Teşbihi
Musa Aleyhisselam'ın Teşbihi
Harun Aleyhisselam'ın Teşbihi
İsa Aleyhisselam'ın Teşbihi
Muhammed Aleyhisselam'ın Teşbihi
Resûlullah'ın Diğer Bir Teşbihi
Resûlullah Efendimiz'in 99 İsimleriyle Yapılacak Dua
Ummet-i Muhammed'in Bağışlanma Duası
Bu Dua Günde Bin Defa Okunursa, Bütün İstekler Hallolur
Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua
Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar
İmam-ı Azam'ın Münâcatı
İmam-ı Şafiî'nin Münâcatı
İbrahim İbn-i Ethem'in Münâcatı

19. BÖLÜM
İSTİĞFAR İLE İLGİLİ DUALAR

İstiğfarın Önemi
İstiğfar İle İlgili Ayetler
İstiğfar İle İlgili Hadis-i Şerifler
Tevbenin Kabulü
Tevbenin Çeşitleri
Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua
İstiğfar Duası

20.BÖLÜM
TEVEKKÜL İLE İLGİLİ DUALAR

Tevekkül ile İlgili Dualar
Büyüklerin ve Şeytan'm Şerrinden Korunma Duası
İyilerden Sayılma Duası
Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dualar
Ebussuud Hazretleri'nin Münâcatı

21.BÖLÜM
TEHLİL İLE İLGİLİ DUALAR

Tehlil İle İlgili Bazı ve Acirc;yetler
Tehlil Hakkında Çeşitli Dualar

22.BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KONULARA AİT DUALAR

Bâtıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duası
Kötü Komşudan Kurtulma Duası
İrade Kuvvetliliği İçin Okunacak Dua
Belaları Önleme Duası
İlim Meclisine Giderken Okunacak Dua
Hüznü Giderme Duası
Hz. Hamza'nın Duası

23.BÖLÜM
ZİKİR İLE İLGİLİ DUALAR

Zikrin Önemi
Zikir İle İlgili Ayetler
Zikrin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler

24.BÖLÜM
SEL ve Acirc;M İLE İLGİLİ DUALAR

Selâm ile İlgili Dualar
Selam Alıp Vermenin Fazileti
Devletin ve Nimetin Yok Olmaması İçin Dua
Azgın Nefsi Islah Etme Duası
Nurlanma Duası
Gönlün Ferahlanması İçin Dua

25.BÖLÜM
SAL ve Acirc;T-Ü SEL ve Acirc;M VE SALAV ve Acirc;T-I ŞERÎFELER

Salât-ü Selâm ve Salavât-ı Şerîfeler
Salât ve Selâm Örnekleri
Peygamber'e Bir Medhiye
Salât ve Selâma Çok Evvelden Başlanmıştır
Cenab-ı Hakk'ın Salâtı İle İlgili ve Acirc;yetler
Meleklerin Salât ve Selâmları
İnsanların ve Cinlerin Salâtı
Peygamberimiz'in Bize Salât ve Selâmı
Faziletli Salât ve Selâmlar
Salâten-Nâriye Duası
Dört Büyük Halife'nin Salât ve Selâm Duası
Abdülkâdir Geylâni'nin Salât ve Selâmı
Salât ve Selâmlar
Salât-ı Ümmiye
Fethiye Salâtı
Salât-ı Münciye

26. BÖLÜM
ESM ve Acirc;'ÜL-HÜSN ve Acirc;

Esmâ'ül-Hüsnâ
Esmâ'ül-Hüsnâ'nm Açıklaması
İsmullâhil Azam Duası
Maneviyat Takviyesi İçin Dua

27. BÖLÜM
KURANI KERİM İLE İLGİLİ DUALAR

Kur'an-ı Kerim ile İlgili Dualar
Kur'an'ın Üstünlüğü
Kur'an-ı Kerim'in Fazileti ile İlgili Hadisler
Kur'an Okunurken Okunacak Dua
Kur'an'ı Hıfzetmenin Duası
Tilavet Secdesinden Sonra Okunacak Dua
ve Acirc;mene'r-Resûlü
Haşr Suresi'nin Son Ayetleri
Yâsîn-i Şerif
Yâsîn-i Şerifin Fazileti
Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua
Duhan Suresi
Duhan Suresi'nden Sonra Okunacak Dua
Mülk Suresi
ve Acirc;yetel-Kürsî'nin Fazileti
Fâtihâ-i Şerife'nin Fazileti
Kevser Suresi'nin Fazileti
Kâfirûn Suresi'nin Fazileti
Nasr Suresi'nin Fazileti
İhlâs Suresi'nin Fazileti
İhlas Okuduktan Sonra Okunacak Dua
Felâk Suresi'nin Fazileti
Nâs Suresi'nin Fazileti
"Hasbünallâhu ve ni'mel-vekîl" Ayetinin Özellikleri
Berâe (Tevbe) Suresi'nin Sonunu Okumanın Fazileti
Kur'an'daki Secde Ayetlerinin Fazileti
Ezan ve Kamet'in Okunuşu ve Faziletleri
Ezan

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.