Mektubat-ı Rabbani (2 Cilt) Merve Yayınları-1516 (001286)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €75,93
İndirimli : €44,66  + KDV
KDV Dahil : €53,15
Test2
15
:

MEKTUBAT-I RABBANİ

  • Çevirmen: Kasım Yayla
  • Baskı Sayısı 1. Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 1544
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi 2. Hamur Kitap Kağıdı
  • Boyut 16.5 x 24.5 cm
  • 2,166 gr.
Asırlardır ilgiyle okunan Kur’an-ı Kerim ve sünnetten süzülen İman, İslam, Ahlak Fazileti ve Tasavvuf Deryasıdır. Mektûbat-ı Rabbani; yeniden tercüme edilerek titiz bir çalışma sonucu sade bir dilde günümüz türkçesine kazandırılmıştı.
2. Hamur Kağıt, Lüks Cilt, Ofset Baskı, Büyük Boy, 2 Cilt, 1544 Sayfa.
MEKTUPLAR (1 - 313)

1.MEKTUP: a) Yüce Allah'ın Zâhir ismi ile münasebeti olan hallerin beyanı, b)

Tevhid babında has kısmın zuhuru beyanı, c) Arşın üstündeki derecelere yükselmenin beyanı, d) Cennet derecelerinin aşikâr olması, e) Özellikle bazı velîlere ait mertebelerin meydana çıkması. D Molla Kasım Ali'nin hali ve diğer müridler 40

2.MEKTUP: Yükselişlerin olması ve Yüce Hakk'ın yardımları ile övünmek 44

3.MEKTUP: Yarenlerin, belli bir makamda durakladıkları ve bu mânâda bazı

MEKTUBAT-I RABBANİmeseleler 46

4.MEKTUP: a)Mübârek Ramazan ayının faziletleri, b) Hakikat-ı Muhammediye’nin

(kabiliyet-i ulâ) beyanı. Ona ve aline, salât, selâm ve saygılar, c)Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi 47

5.MEKTUP: Hâce Bürhan’ın Muhammed Bâkîbillah’a gönderilmesi ve bazı

hallerinin beyanı. Ki o ihlâs sahiplerinden biri idi 49

6.MEKTUP: a) Cezbe ve sülük husulünün beyanı, b) Celâl ve Cemal sıfatları ile

terbiye almak, c) Fenânın ve Bekânın beyanı, d) Nakşibendi tarikatına mensup olmanın üstünlüğü, e) Belâ ve musibet için dua 50

7.MEKTUP: İMAM-I RABB ve Acirc;NÎ Hz.leri bazı garip hallerini beyan etmekte ve bazı

zarurî işlerini sormaktadır 53

8.MEKTUP: a)Bekâ ve sahv (ayrılık) mertebeleri ile ilgili hallerin beyanı, b)

İtikada dair bazı meseleler 56www.ihvan.com.tr

9.MEKTUP: a) Nüzul makamına münasip hallerin beyanı, b) Hayır-şer. c) Cezbe-

sülûk. d) Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e tâbî olmak 60

10.MEKTUP: a)Kurb (yakınlık) ve Bu’dün (uzaklığın) husulü, b) Farkın ve vaslın,

(ayrılığın ve birliğin) alışılmamış şekilde .mânâlandırılması. c) Üstteki mevzular, bu makama münasip ilimlerle anlatılacaktır 63www.ihvan.com.trwww.ihvan.com.tr

11.MEKTUP: a) Bazı keşiflerin beyanı, nefsin kusurlarını görme makamının husulü

ve bütün hallerde onu itham etmek, b) Ebülhayr Şeyh Ebû Said Harraz’a ait üç cümlenin mânâsı ve sırrı, c) Arkadaşlarından bazısına ait hallerin beyanı 65

12.MEKTUP: a)Fenâ ve Bekânın elde edilmesi, b) Her şeyde has yüzün ortaya

çıkması, c) Seyr-i fillâhın hakikati, d) Zat-ı berki tecellîsi ve diğerleri 73

13.MEKTUP: a) Bu yolun nihayetsiz olduğu, b) Hakikat ilimlerinin, şeriat ilimlerine

mutabık bulunduğu 74www.ihvan.com.tr

MEKTUBAT-I RABBANİ14.MEKTUP: a) Bu tarikatta iken, arız olan bazı vâkıalar. b) İrşad olma talebinde

olanlardan bazılarının hallerini beyan 76

15.MEKTUP: Bazı saklı sırlarla, hübut ve nüzul (iniş ve düşüş) makamı ile bağlantısı

olan hallerin beyanı 79www.ihvan.com.tr

16.MEKTUP: Uruc (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı 81

17.MEKTUP: Uruc (çıkış), nüzul (iniş) ile ilgili haller hakkındadır 84

18.MEKTUP: a) Telvinden sonra hasıl olan temkin, b) Üç velâyet mertebesinin

beyanı, c) VâcibTaâlâ’nın varlığının zatından ayrı olduğu ve daha başka hususlar 85

19.MEKTUP: İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerini ısmarlamaya dair 93

20.MEKTUP: İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerine dairdir. 94

21.MEKTUP: a) Velâyet-i Muhammediye başta olmak üzere, velâyet dereceleri. O

velâyet sahibine salât ü selâm ve saygılar, b) Nakşibendi tarikatının medhi, şâir tarikatlara nazaran üstünlük nisbeti. Allahü Teâlâ, bu yol ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın 95

22.MEKTUP: a) Ruhla nefis arasındaki ilişki şeklinin ve bunların urûcu (yükselişi)

ile inişlerinin beyanı, b) Ruha ve cesede dair fenâ beyanı ile bunların bekâsı. c) Devlet makamının beyanı ve evliyâdan istihlâke (yok olmaya) varanlarla davete dönenler arasındaki fark 98www.ihvan.com.tr

23.MEKTUP: a)Nâkıs vasıflı olanlardan tarikat almaya mani olmak ve böylesinin

mazarratı, b) Küfür ehlininkine benzeyen lâkapları almayı engellemek 101

24.MEKTUP: a) Sofi, kâin-bain’dir (Mânâları anlatılacak), b) Kalb birden fazla şeyle

bağ kuramaz, c) Zati muhabbetin zuhuru, mahbubdan gelen elemle nimetin, aynı seviyede olmasını gerektirir.d) Mukarreblerleebrarınibâdeti arasındaki fark, e) İstihlâke dalıp kalan evliyâ ile halkı davete dönen evliyâ arasındaki fark 104www.ihvan.com.tr

25.MEKTUP: Seyyidü’l-mürselînResûlüllahEfendimiz'e, Hülefâ-i Râşidîne tâbî

olmaya teşvik. ResûlüllahEfendimiz'e ve diğerlerine salevâtın ekmeli, selâmların en tamamı olsun 106www.ihvan.com.tr

26.MEKTUP: Şevk halinin ebrar için olduğu; mukarrebler için olmadığının beyanı.

Ayrıca, bu makama uygun ilimler 107

27.MEKTUP: Nakşibendî tarikatının medhi ve o büyüklere bağlanmanın üstünlüğü

beyanındadır. Allahü Teâlâ onların sırlarının kudsiyetini artırsın. 110

28.MEKTUP: Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud (iniş ve uzaklaşış)

vehmini veren bir ibare ile 112www.ihvan.com.tr

29.MEKTUP: a) Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik ve sünnetlere, edeplere göre

hareket etmek, b) Farz ibâdetler yanında nâfileibâdetlere fazla önem vermemek, c) Yatsı namazını gecenin sonuna bırakmayı men etmek, d) Abdestle kullanılmış (müsta’mel) suyun içilmesinin cevazına engel olmak, e) Müridlerin, şeyhlerine olan, başkalarına olsun secde etme yoluna engel olmak 113www.ihvan.com.tr

30.MEKTUP: a) ve Acirc;fâkî ve enfüsî şühudun beyanı ve enfüsî şühudlasûrîtecellî

arasındaki fark, b) Ubudiyet makamına ait yüksek şanın beyanı ve bu makama ait ilimlerin şer’i ilimlere uygunluğu, c) Ayrıca bunlara dair

bazı hususlar 117www.ihvan.com.tr

31.MEKTUP: a)Tevhid-i vücud hakikatinin zuhuru. (Tek varlık gerçeğinin meydana

çıkması.) b) Yüce Hakk'ın yakınlığı, zatiyyin ile maiyeti (özle bağlantı kuranlarla beraberliği) ve bu makamı aşmak. Ayrıca, bu makama dair sualler ve cevaplar 122

32.MEKTUP: Ashab-ı kirama mahsus kemâl (yükseklik, olgun eksiksiz) derecesinin

beyanına dairdir. Allah onlardan razı olsun. İşbu kemâl derecesine evliyâdan pek azı nazil olmuştur. Bu münasebetle daha başka şeyler de yazılmıştır 129

33.MEKTUP: Dünya sevgisine esir olan uygunsuz âlimleri zemmetmek ve zâhid

gönüllü olup dünyadan kaçan âlimleri medhetmek beyanındadır 134

34.MEKTUP: Cevâhir-i hamse-i emriyenin açık bir şekilde tafsilâtı ile, imkân

nisbetinde beyanı 137www.ihvan.com.tr

35.MEKTUP: Zatî muhabbet beyanındadır. Bu makamda elem ve nimet bir olur 140

36.MEKTUP: a) Şeriatın, din ve dünyaya ait saâdetlerin tümünü tekeffül ettiğinin

beyanı, b) Tarikat ve hakikatin, şeriata hâdim (şeriatın hizmetinde) oldukları. Ayrıca, bu mânâlara uygun bazı şeyler. 141www.ihvan.com.tr

37.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyyeyemütâbaata teşvik. Onun sahibine salât, selâm ve

tahiyyat. b) Nakşibendiye-i Aliyye’ye bağlılık bulmaya rağbet 143

38.MEKTUP: a) İsim, sıfat, şüun (fiil) ve itibarlardan münezzeh olan yüce mukaddes

Zat-ı Buht’le alâkanın beyanı, b) Misilden münezzehliği, misli olmak; keyfiyetsizliği keyfî sayıp bağlandıktan sonra fitneye düşenleri zemmetmek, c) Çeşitli ilimlerin ve maarifin üzerine kurulan fenâ halinin değişik kademelerinin beyanı. Bunlar gibi daha başka şeyler 144

39.MEKTUP: İşin aslı kalbe dayanır; kalb de, sûrette yapılan amellerin, zâhirî

ibâdetlerin ve bunlar benzeri işlerin mücerred durumu ile açılmaz.. 149

40.MEKTUP: a) Şeriat-ı garrânın üç cüz’ünden biri olan ihlâsın tahsil edilmesinin

beyanı, b) Tarikat ve hakikat, bu cüz’ün tekmili zımnında şeriata yardımcıdırlar. Bunlar gibi daha başka şeyler 150www.ihvan.com.tr

41.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyye-i Mustafaviye’ye tâbî olmaya teşvik. Ona salât,

selâm ve tahiyyat. b) Tarikat ve hakikatin şeriatın tamamlayıcısı olduklarının beyanı. Bunlara münasip bazı şeyler 151

42.MEKTUP: Parlatmaların en faziletlisi: Yüce Hakk'ın zatından gayrına karşı

duyulan sevgi pasını Resûlüllah’ın sünnetine tâbî olmak suretiyle hakikat-ı câmia-ı kalbiyeden gidermektir. Ona salât ve selâm 155www.ihvan.com.tr

43.MEKTUP: Tevhidin şühûdî ve vücûdî olarak iki kısım olduğu; bunun da, fenâya

bağlışühudî olanının mutlaka lâzım olduğu; bunun dahi aynelyakin mertebesinde bulunduğu; bundan üstün olanın da hakkalyakin olduğunun beyanı. Bu münasebetle sualler, cevaplar ve açıklayıcı misaller 156

44.MEKTUP: a)HayrülbeşerResûlüllah’ı övmek. Ona ve âline salât ü selâm, b)

Resûlüllah’ı tasdik edenin, ümmetlerin hayırlısı; onu tekzib edenlerin de ümmetlerin şerlisi olduğunun beyanı, c)Resûlüllah’ın sünnet-i seniyesine tâbî olmaya rağbet ettirmek. Ona ve onun âline salât, selâm, tahiyyat 161www.ihvan.com.tr

45.MEKTUP: a) Şeyhinin vefatından sonra, Hânigahm fukarasına (tekkenin

dervişlerine) zâhirî destek olması dolayısiyle teşekkür izharı, b) Camiiyet-i însan, (insanda her şeyin topluca var olması) onun kemâline sebep olduğu gibi; noksan kalmasının da sebebi olduğunun beyanı, c) Ramazan ayının faziletleri ve buna münasib bazı şeyler 165

46.MEKTUP: a) Yüce mukaddes Vâcib Allah’ın varlığı ve vahdaniyeti, b) Muhammed

Resûlüllah’ın nübüvveti ve risaleti. Allahü Teâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Onun Allah katından getirdiklerinin her biri açıktır; fikre, delile, uzun uzun anlatılmaya muhtaç değildir. İşbu mânânın izahında geniş bir mukaddime 169

47.MEKTUP: a)Elıl-i İslâmın zaafı ve küffarın galebesinden şikâyet, b) İslâm

dininin tervici ve Müslümanların takviyesi için sultanları teşvik... 171

48.MEKTUP: Hamele-i Şeriat-ı Garrâ (şeriat emirlerini taşıyan) âlimlere ve ilim

talebelerine tazim edilmesine teşvik 173www.ihvan.com.tr

49.MEKTUP: Zâhirî durumu, şeriat ahkâmını yerine getirmekle süslemek, yüce

Hakk'ın zatından gayrı şeyden bâtınîmânâyı temizlemek devletlerini bir arada bulmaya teşvik 175

50.MEKTUP: Bu düşük dünyayı kötülemek hakkında 176

51.MEKTUP: Şeriat-ı Garrâ’nın tervicine (üstün tutulmasına) rağbetli kılmak. Onun

kurucusuna salât ve selâm 177

52.MEKTUP: Nefs-i emmâreyi zemmetmek; onun zatî hastalığının, bu hastalığın

giderilmesine dair ilâcın beyanı 178www.ihvan.com.tr

53.MEKTUP: Kötü âlimlerin ihtilâfları, bu âlemin fesadını gerektirdiği ve buna

münasip bazı şeyler 181

54.MEKTUP: a)Bid’atçı (kendine göre, dinde yeni icad çıkarmaya kalkan kimse) ile

sohbetten kaçınmanın lâzım olduğu; böyleleri ile sohbetin zararı, küffarla sohbet zararından çok olduğunun beyanı, b) Şeni bid’atçışîa fırkalarının şerri ve bunlarla münasebeti olan bazı bilginler 182

55.MEKTUP: Muhabbet izharı 185

56.MEKTUP: Sâdâttan bir şahsı tavsiyedir 185

57.MEKTUP: Nasihatten ibarettir 186

58.MEKTUP: a) Bu tarikatın tümünün yedi adımdan ibaret olduğunun beyanı, b)

Nakşibendiyemeşâyihinin diğer silsileler hilâfına ilk seyirlerine âlem-i emirden başlamayı tercih ettikleri, c) Bu büyüklerin yollarının, ashab-ı kiramın yolu olduğu. Ve bu münasebetle bazı şeyler 187

59.MEKTUP: a) Necatın husulü için, üç şeyin olması mutlaka lâzımdır, b) Keza

necatınehl-i sünnet vel-cemaate uymadan tasavvur edilemeyeceği, c) İlimle amel, şeriatle alâkalı iki şeydir, d) İhlâs, sofiye tarikatı sülûkü ile bağlantılıdır. Ve bunlarla münasebetleri olan bazı şeyler 190

60.MEKTUP: Kalbe gelen uygunsuz hatıraları atmak, vesveselerin tümünü def etmek

ve bu münasebetle anlatılan bazı şeyler 193www.ihvan.com.tr

61.MEKTUP: a) Kâmil mükemmil şeyhin sohbetine girmeye teşvik, b) Noksan

kimsenin sohbetinden kaçınmak. Ve bu münasebetle bazı bilgiler.... 195

62.MEKTUP: Sülük (tarikatta yapılması gereken ön işler) öncesi gelen cezbenin esas

maksad olmadığı, belki de, sülük menzillerinin sühûletle kat edilmesine bir vesile olduğunun beyanı. Asıl maksud olan cezbe, sülükten sonrakidir. Bu münasebetle bazı şeylerin beyanı 198

63.MEKTUP: Enbiyâaleyhissalâtüvesselâmın, dinî esaslarda ittifak halinde

oldukları; değişik durumlarının ancak teferruatta olduğunun beyanı ile, ittifak halinde oldukları bazı hususların beyanı 199

64.MEKTUP: a) Cismanî ve rûhânî olan elemlerin beyanı, b) Cismanî elemlere ve

musibetlere tahammül etmeye teşvik. Bu münasebette bazı şeyler 202

65.MEKTUP: a) İslâm'ın zaafına ve Müslümanların aczine üzülüp kederlenmek, b)

Ehl-i İslâm’ı güçlendirmeye teşvik, c) Din ahkâmının icrâsına davet 204

66.MEKTUP: a) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye’ninmedhi. b) Bu yolun, ashab-ı

kiramın yolu ile münasebetinin beyanı, c) Diğerlerine nazaran, ashâb-ı kiramın fazileti. İsterse bu diğerleri Veys’el-Karanî veya Ömer b.

AbdilazizMervanî olsun 207www.ihvan.com.tr

67.MEKTUP: Muhtaçların durumu anlatılıyor 209

68.MEKTUP: Tevazuun zenginlerde, istiğnanın ise fakirlerde güzel olduğunun

beyanı. Ve bunlara münasip bazı şeyler 210

69.MEKTUP: a) Tevazuun, iki cihanda rifatımucib olduğunun beyanı, b) Necat,

fırka-i nâciye olan ehl-i sünnet vel-cemaate tâbî olmaya bağlıdır 211

70.MEKTUP: İnsanın camiiyet durumu; yakınlık bulmasına sebeb olduğu gibi

uzaklığına da sebebdir 213

71.MEKTUP: a) Nimet ihsan eden zata, kendisine nimet verilenin şükretmesi vâcib

olduğunun beyanı, b) Şükrün husûlünün, ancak şeriat hükümlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu 215

72.MEKTUP: Din ile dünyanın birarada tutulmasının zorluğu ve bu münasebetle bazı

hususların beyanı 217

73.MEKTUP: a) Dünyanın ve dünya adamlarının zemmi. b) Faydasız ilimlerin

tahsilini bırakmak, c) Fuzulî mübahlardan kaçınmak, d) Hayırlı işlere ve yararlı ameller işlemeye teşvik. Anlatılanlara uygun bazı hususlar 218

74.MEKTUP: a)FUKARA'ya karşı muhabbete teşvik ve onlara teveccüh, b) Sahib-i

şeriata tâbî olmaya teşvik 226

75.MEKTUP: a)Seyyid’ül-kevneynResûlüllah'amütâbaate teşvik. Ona ve âline salât

ü selâm, b) Öncelikle itikadı düzeltmek; ikinci olarak, zarurî olan fıkha dair hükümleri öğrenmek. Bu münasebetle bazı bilgiler. 228

76.MEKTUP: a) Terakkinin vera’a ve takvaya bağlı olduğunun beyanı, b) Fuzulî

sayılanmübahları terk etmeye teşvik. Ve. bu münasebetle bazı hususların beyanı 229

77.MEKTUP: "Onun misli gibi bir şey yoktur." (42/11) meâlindekiâyet-i

kerîme ile şanı yüce Allah'a ibâdetin, ne zaman müyesser olacağının beyanı. Ve. bu mevzuda bazı hususlar 233

78.MEKTUP: a) - Vatanda sefer; (Sefer dervatan.) cümlesinin mânâsı, b) ve Acirc;fâkî ve

enfüsî seyr. (Dıştan ve içten.) c) Bu devletin husulü, Resûlüllah'a tâbî olmaya bağlıdır. Ona salât ve selâm 235

79.MEKTUP: a) Bu şeriat-ı garrâ, kadim şeriatları dahi câmîdir. b) Bu şeriatın iktiza

ettiği şekilde hareket etmek, diğer şeriatların dahi iktizasına göre hareket sayılır. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 238

80.MEKTUP: a) Yetmiş üç fırka arasındaki fırka-i nâciyenin; ehl-i sünnet vel-cemaat

fırkası olduğunun beyanı, b) Bid'atçı fırkalara iltifatı ve onların arasına karışmayı engellemek. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 240

81.MEKTUP: a) İslâm dininin revaçta tutulmasına teşvik.b) İslâm'a ve

müslümanlara zaaf ve gevşeklik düştüğü.c) Şerli küffarın ve onların ağır basmaları 246

82.MEKTUP: Kalbin selâmeti, yüce Hakk'ın gayrı sayılanları unutmadan tasavvur

edilemez. Bu unutmak ise, fenâ halinden ibarettir. 247www.ihvan.com.tr

83.MEKTUP: Şeriat ve hakikat üzere istikamet sahibi olduktan sonra; zâhiri ve bâtını

birleştirmeye teşvik 248

84.MEKTUP: a) Şeriat ve hakikattan her birinin, diğerinin aynı olduğunun beyanı, b)

Hakkal-yakin mertebesine ermenin alâmeti odur ki, bu makamın ilimleri ve maarifi, şeriatın ilimlerine ve maarifine mutabık buluna. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 249

85.MEKTUP: Yararlı amelleri işlemeye; bilhassa, namazları cemaatle kılmaya

teşvik etmek. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 251

86.MEKTUP: Yüce Hakk'ın zatının gayrı şeylerden kalbi selâmete çıkarmak 253

87.MEKTUP: Allahü Teâlâ'nın velî kullarını kabul eden kimsenin saâdeti 253

88.MEKTUP: a) İmanı ve salâh (yararlı amel) içinde saç ağartmanın fazileti, b)

Gençlik çağında, korkunun ağır basmasının lüzumu, c) Yaşlılıkta ümitvar ol 254

89.MEKTUP: Taziye hakkındadır 255

90.MEKTUP: a) Her bakımdan Sübhan Hakk'a yönelmeye teşvik, b) Üstte anlatılan

devletin Lu zamanda husulü, bu tâife-i aliye-i Nakşibendiyeye ihlâsla yönelmeye bağlıdır. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın.... 256

91.MEKTUP: a) İtikadı düzeltmek, amel-i sâlih işlemek. Her ikisi de alem-i kudse

uçmaya iki kanattır, b) Şeriat amellerinden ve hakikat hallerinden maksad nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesidir. 257www.ihvan.com.tr

92.MEKTUP: Kalbitmi’nânının, nazar ve istidlâl ile değil; zikirle olacağının

beyanı 259

93.MEKTUP: Vakitleri, yüce Sübhaıı Allah'ın zikrine harcamaya teşvik 260

94.MEKTUP: İnsan için gerekli olan şu işlerin beyanı: a) İtikadını tashih edip

sağlığa kavuşturmak, b) Yararlı sâlih amelleri işlemek. Bu iki kanattır ki, Hak yolcusunun hakikat âlemine uçmasına sebep olur 260

95.MEKTUP: a) İnsanın, her mânâyı özünde toplayan nüsha-i câmia olduğu; onun

kalbi dahi bu camiiyet vasfına göre yaratıldığı, b) Bazı meşayihin, sekir halinde söyledikleri sözlerin tevelii yönleri olduğu. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 261

96.MEKTUP: a) Ertelemeyi ve tehir etmeyi engellemek, b) Şeriata tâbî olmaya teşvik.

O şeriatın sahibine salât ve selâm. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 265

97.MEKTUP: İbâdettenmaksad, yakin halinin hâsıl olmasıdır. Ve buna münasip

şeyler 268

98.MEKTUP: Yumuşak davranmaya teşvik edip sert davranmayı, hadis-i şerifler

getirerek terk ettirmek 269www.ihvan.com.tr

99.MEKTUP: a) Huzurun devam keyfiyeti; (şekli), b) Gaflet kaynağı uykusunda

onunla (Yüce Allah'ın varlık tecellîsi ile) olduğuna dair sorulara cevap mahiyetindedir 274

100.MEKTUP: Şeyh Abdülkerim Yemenî'nin: Sübhan Hak gaybi bilmez sözüne

cevab 278

101.MEKTUP: Kemâl ehli zatlara sataşan ve onlara çeşitli sözlerle dil uzatan bir

cemaate reddiye 281

102.MEKTUP: Faizli borcun, faizi ile birlikte haram olduğunun beyanı. Yani para

miktarının tamamı; yalnız borçtan ziyadesi değil. Bununla ilgili bazı meseleler 282

103.MEKTUP: a) Afiyetin mânâsını beyan: b) Serhend beldesi için kadı talebi 286

104.MEKTUP: Tâziye hakkındadır 287

105.MEKTUP: Hasta, sağlığını bulup hastalıktan beri olmayınca; asla gıdanın ona

faydası olmaz 288

106.MEKTUP: Bu tâife-i aliyyeyi (sofiyeyi, velîleri, tarikata bağlananları) marifet

hallerindeki değişik durumlarına göre sevmek; şanı büyük Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir 289

107.MEKTUP: a) Kendisine sorulan suallere cevaplar, b) Bu tâifeye teslimde zarurî

olark bazı faydaların bulunduğu 290

108.MEKTUP: Velâyet, nübüvvetten daha faziletli; diyenlerin aksine; nübüvvet,

velâyetten daha faziletlidir 296

109.MEKTUP: Kalbin selâmeti, Sübhan Hakk'ın (zatından) gayrını unutması 297

110.MEKTUP: İnsanın yaratılmasından gaye: a) Sülük vazifelerini eda. b) Yüce

Sübhan Hakk'ın zatına tam mânâsı ile ikbal olduğunun beyanı 298

111.MEKTUP: Tevhid, kalbi yüce Hakk'ın zatından gayrı şeylerden halâs etmekten

ibaret olduğunun beyanı. Buna münasip bazı şeyler 299

112.MEKTUP: Asıl mesele, ehl-i sünnet vel-cemaat (fırka-i nâciye-kurtulan zümre)

itikadı üzerinde tahakkuk etmiş olmaktır 301

113.MEKTUP: a) Müptedînincezebsiile, müntehinin cezbesi arasındaki farkın beyanı.

b) Meczupların müşahede ettiği, önceleri kalbin üstünde bulunan ruhtur. Halbuki onlar, bu müşahedeyi Hakk'ın müşahedesi olarak hayal ederler 302

114.MEKTUP: Seyyid’il-mürselînResûlüllah'a tâbî olmaya teşvik. Ona ve âline

salâtlar ve selâmlar 304

115.MEKTUP: Bizim katetmekte (aşmakta) olduğumuz bu tarikatın hepsi yedi

adımdır 306

116.MEKTUP: a) Kalbin selâmeti, Yüce Hakk’ın zatından gayrını unutmaya ve tam

olarakkalbden gidermeye kaldığının beyanı, b) Bu düşük dünya ile meşgul olmayı engellemeli ki; ona rağbet hâsıl olmaya 307

117.MEKTUP: a) Başta iken, kalbin hisse tâbî (uymuş) olduğu; nihayette (sonda bu tâbî

olmanın (uymanın) kalmayacağının beyanı 308

118.MEKTUP: Ehlullaha itiraz eden cemaatın ziyanı 309

119.MEKTUP: a)İktida edilen (uyulan) şeyhin sohbetine devam etmeye teşvik, b)

Kâmil zatlar bazı nâkıs (noksan halli) müridlerine; iyi niyet ve doğru gaye ile, zaman zaman tarikat talimi yapmalarına cevaz verirler.... 309www.ihvan.com.tr

120.MEKTUP: Gönül birliği bulan zatlarla sohbete teşvik 311

121.MEKTUP: a) Bu tarikatın yedi adım üzere olduğu takarrür ettiğinin

(kararlaştırıldığının); b)Müridlerinden bazılarının, altıncı adımda vâsıl olduğunun beyanı 312

122.MEKTUP: Üstün himmet sahibi olmaya, her kolay gelen işle yetinmeyi bırakmaya

teşvik 313

123.MEKTUP: Nâfileibâdetlerin edası hac dahi olsa (aşırısı) mâlâyânî sınıfına

dahildir. Farzlardan herhangi bir farz kaçırılabilir 314

324. MEKTUP: a)Haccmvücubu için, güç yetmesinin şart olduğu, b) Güç yeteneği

olmadan hacca gidişin, vakti boşa harcamak olduğunun beyanı. Bilhassa matlub olanı elde etmek şanında 315www.ihvan.com.tr

125.MEKTUP: a) ve Acirc;lemin büyüğü ve küçüğü İlâhî isimlerin ve sıfatların

ır.azharlarıdır, b) ve Acirc;lemin mahluk olma ve mazhariyetten başka Allahü Teâlâ ile hiçbir münasebeti yoktur 316

126.MEKTUP: Hak yoluna tâlib olan bir kimsenin: a) ve Acirc;fâkî olsun, enfüsî olsun; (içte

ve dışta) bâtıl ilâhları nefyetmeye. (Atmaya), b) Hak mabudu isbat etmeye. İhtimam göstermesinin gerekli olduğunun beyanıdır. Ve buna münasip bazı hususlar 318

127.MEKTUP: Ana babaya hizmet, her ne kadar hasenattan sayılır ise de; hakikî

matlubun tahsili yanında sırf hiçbir şey olmamaktan ileri gidemez, b) Buna münasip bazı hususların beyanı 320

128.MEKTUP: Üstün hizmet sahibi olmaya, hakikî matlubun gayrı ile yetinmemeye

teşvik 321

124.MEKTUP: İnsanın camiiyet (her şeye sahih olma) durumu; mânâ olarak derlenip

toparlanmasına sebep olduğu gibi, dağınık kalmasına da sebep olur. Bu durum, mahbub (sevilen) zatlara bir nâiliyet olmakla beraber, aynı zamanda mahcuplara bir belâdır 322

125.MEKTUP: Hallerin telvinatına itibar edilemeyeceği; mutlaka misilden ve

benzerden münezzeh matlubun tahsili gerektiğinin beyanıdır 323

126.MEKTUP: a)Hâcegân hazretleri tarikatının yüce şanını beyan, b) Bu tarikatta yeni

icatlar çıkaran, bu çıkardıklarını da, bu tarikatı tekmil sayan cemaattan şikâyet 324

127.MEKTUP: a) Zenginlerle sohbetten sakındırmak, b) Fukara ile sohbete teşvik... 327

128.MEKTUP: Fırsatı ganimet bilip vakti boşa geçirmemek 328

129.MEKTUP: Ertelemeye engel olmak 329www.ihvan.com.tr

130.MEKTUP: Bazı hususiyetleri ile, umumî ve hususî mânâda velâyet mertebelerinin

beyanı 330

131.MEKTUP: Hakikî matlubu elde etmek için, tehiri ve ertelemeyi men etmek 331

132.MEKTUP: Namazın üstün şanı ve kemâlinin, nihayetin nihayetine kavuşmakla

olacağının beyanı 332

133.MEKTUP: Dünyayı kötülemek ve dünya erbabı ile sohbetten sakındırmak 333

134.MEKTUP: Ehlüllahataan eden (kötü söyleyen) kimseleri hicvetmenin cevazı ve

onları zemmetmenin iyiliği beyanındadır 335

135.MEKTUP: Elem ve mihnetin, muhabbet levazimi arasında olduğunun beyanı.

(Yani sevginin ayrılmaz parçaları olduğunu açıklamak.) 336

136.MEKTUP: Bu işte esas dayanak; muhabbet ve ihlâs olduğunun beyanı 337

137.MEKTUP: Bu büyüklere az mensubiyeti çok saymanın beyanıdır 338

138.MEKTUP: Gençlik mevsimini ganimet bilip, onu lüzumsuz olan oyun oyuncak

işlere harcamamanın beyanı 339www.ihvan.com.tr

139.MEKTUP: a)Seyr ü sülûkun beyanı, b) Seyr-i ilellah, seyr-i fillah ve diğer iki

seyrin beyanı 340

140.MEKTUP: a)Nakşi'oendiye tarikatı meşayihiiptidâ seyre âlem-i emirden

başlamayı tercih ettiklerinin beyanı. Allah sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Bu yolun müptedilerinin, sür’atle tesir alamayışlarının beyanı 341

141.MEKTUP: Zikrin tekrarı için nasihat 343

142.MEKTUP: İnkıta (ayrılmak), ittisalden (birleşmeden) önce midir yoksa sonra

mıdır? Bunun beyanı 344

143.MEKTUP: a) Gösteriş meraklısını zemmetmek, (kötülemek), b) Meşâyihin

rûhânîyeti ve imdadları sebebi ile aldanmamak 345

144.MEKTUP: Nazarı muayyen bir sebebe bağlamamak 346

145.MEKTUP: Yüce mukaddes Hak'tan başka matlub olmaya hakkı olan yoktur.... 347

146.MEKTUP: a)Nakşibendiye tarikatının üstün şanını beyandır. Allah, bu tarikat

ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Yaddaşt'ınmânâsı 348

147.MEKTUP: Resule itaatin, aynıyle Hakka itaat olduğunun beyanıdır 349

148.MEKTUP: Yüce Hakk’ın zatından gayrı sayılan şeylerden tam mânâsı ile halâs

bulmak, mutlak fenâya bağlı olduğunun beyanı 351www.ihvan.com.tr

149.MEKTUP: Nefsi bırakmanın ve ona yürümenin zarurî olduğunun beyanı 352

150.MEKTUP: Aslına dönmeye teşvik 353

151.MEKTUP: Ehlüllah ile sohbete teşvik 354

152.MEKTUP: a) Büyüklerin yanında tevazu ve ihtiyaç izharının lüzumu, b) İtikadı

düzeltmenin gerekli olduğunun beyanı 355

153.MEKTUP: Kemâl mertebelerinin değişik olması, istîdâtların değişik olmasına

bağlıdır 357

154.MEKTUP: Taziye 358
MEKTUBAT-I RABBANİ


155.MEKTUP: Tarikat meşayihinin üç tâife olduğunun beyanı ve bunlardan her birine

ait hallerin kemâli ve noksanı ile şerhi 359www.ihvan.com.tr

156.MEKTUP: Sülük menzillerini dürüp geçsmekten maksadın, nefsin itmi’nânına

mevkuf olan hakikî imanın husulü olduğunun beyanı 366

157.MEKTUP: Ramazan ayının fazileti ve bu ayın Kur'ân-ı Mecid ile münasebeti. Ve..

bu münasebetle bazı hususların beyanı 366

158.MEKTUP: İslâm ve küfür birbirinin zıddı olmuştur. İkisinin biraraya gelmesi

muhaldir. Birini ağırlamak, öbürünü küçük düşürmektir 369

159.MEKTUP: Noksan sıfatlardan münezzeh Yüce Hakk'ın feyzi avama da, havasa da

devamlı olarak gelir. Onun değişik olması; ancak kul tarafından kabul edilip edilmemesinde olduğunun beyanı 374

160.MEKTUP: a) Şeriat sahibi Resûlüllah (s.a.v) Efendimiz'e tâbî olmaya teşvik, b)

Şeriat düşmanlarına buğzetmek, onlara adâvet edip kendilerine sert

çıkışmak 375

168. MEKTUP: o) Bu kısa hayata aldanmamak, b) Çok zikirle kalb marazının

(hastalığının) giderilmesine çalışmak 377

129.MEKTUP: Allah'a ibâdet etmeye teşvik ve bâtıl putlara tapmaktan

sakındırmak 379

130.MEKTUP: a) Tarikat-ı Nakşibendiyeninmedhi. b) Tarikat-ı Nakşibendiye'de

olmayan şeyleri ihdas edenlerin zemmi 381

131.MEKTUP: Bir kimsenin, şeyhine: ve mdash; Eğer Sübhan Allah ile arama girersen,

bilhassa benim onunla olduğum sırada; senin boynunu keserim demesi

ve şeyhinin dahi bunu iyi karşılaması hususunu sormasına

cevaptır 384

132.MEKTUP: Halkın haklarına riayetin ve onlarla iyi geçinmenin lüzumu, Yüce

Allah'ın haklarına riayet lüzumu gibidir 385

133.MEKTUP: a) Züllü ve inkisarı tercih, b) Kulluk vazifelerini eda. c) Şeriat

sınırlarını muhafaza, d) Sünnet-i seniyyeyeittibâ. e) Allah korkusu. Faziletlerinin beyanı ve buna münasip bazı hususlar. 386

134.MEKTUP: Bazı hususî sırların beyanı ile buna münasip meseleler. 388

135.MEKTUP: Nefy ve isbatla (kelimo-i tevhidle) alâkalı olarak duyulmamış sırların

beyanı zımnında kendisine sorulan suâle cevap 391

136.MEKTUP: a) Bu yola dalan kimsenin, bu maiyetle (beraberlikle) teselli bulacağı;

bu yakınlığa benzeyen uzaklıkla tatmin olamayacağı; buna mukabil uzaklığa benzeyen bir yakınlık ve ayrılığa benzeyen bir vuslat (buluşma) talep edeceğinin beyanı, b) Gördüğü bir rüyanın tabiri 394

161.MEKTUP: a) Hallerin telvinatı ve temkin husulünün beyanı, b) ve mdash; "Benim Allah

ile bir vaktim vardır." hadis-i şerifinin mânâsı 395www.ihvan.com.tr

162.MEKTUP: Vakitleri korumak, bu tarikatın zarurî görülen işlerindendir 397

163.MEKTUP: İtikadı, ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre düzeltmeye

teşvik 398

164.MEKTUP: a) Bir şahsın tavsiyesi, b) Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e tâbî olmaya

teşvik 399

165.MEKTUP: Nasihat 400

166.MEKTUP: Üzerinde tereddüdvâkî olan bazı meşayihin sorulan isimleri 400

167.MEKTUP: Meşayihten bazılarının, kendi makamlarından daha yüksekte;

bazılarının ise, kendi makamlarının altında olmaları sebebinin sorulması 402

168.MEKTUP: Bir hadis-i şerifte anlatıldığı üzere; hatıraların ve vesveselerin imanın

kemâlinden gelişinin beyanı 404

169.MEKTUP: Nasihat 406

170.MEKTUP: Seyyid’ül-mürselînResûlüllah'a tâbî olmaya teşvik. Allahü Teâlâ, ona

salât ve selâm eylesin 406

171.MEKTUP: Bir şahsın işini ısmarlamak 407

172.MEKTUP: Sünnete tâbî olmaya ve bid’attan kaçınmaya teşvik. Zira, her bid’at

dalâlettir 408

173.MEKTUP: Müride göre, rabıta yolunun zikre nazaran daha faziletli olduğu 411

174.MEKTUP: Sorulan müşkil soruların halli 412

175.MEKTUP: a) Birçok meşguliyet içinde fukarayı (ehlüllahı, velîleri, dervişleri)

hatırlamanın fazileti, b) Dünya metaına kanmaktan sakındırmak.c) Kalb zikrine tazim 413

176.MEKTUP: a) Zikre devama teşvik, b) Tarikat-ı Nakşibendiyeyi tercih, c) Zikir

keyfiyetinin (şeklinin) beyanı 414

177.MEKTUP: a) Peygamberlere tâbî olmaya teşvik. Onlara selâm olsun, b)Şer’î

tekliflerde bir zorluk bulunmadığı 417

178.MEKTUP: Sorulara cevaplar 419

179.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaat görüşüne göre, itikadi düzeltmek, b) Fıkha

dair hükümleri öğrenmek, c) İslâm'ın garipliğinden şikâyet ve onun tervicine, teyidine (üstün gelip güçlenmesine, yardıma) teşvik 420

180.MEKTUP: Şer’î hükümlerin tervici, dinin teyidi ve bunlarla alâkalı meseleler. 424

181.MEKTUP: a) Şeriatın tervicine (üstün tutulmasına) teşvik 425

182.MEKTUP: Kat etmek sadedinde (yolunu aşmakta) olduğumuz bu TARİKATIN yedi

adım olduğunun beyanıdır 427www.ihvan.com.tr

183.MEKTUP: Kalbini dünyadan soğutan ve onda Sübhan Hakk'ın sevgisini bırakan

kimseninmedhi (övülmesi) 428

184.MEKTUP: Bu zamanda, fakirlerle zenginler arasında sevgi olmasının zorluğunun

beyanı 430

185.MEKTUP: Arzu ettiği virdin kabulü 431

186.MEKTUP: Nefahat'ta şerhi taleb edilen bazı ibarelerin halli. Yani: İMAM-I

RABB ve Acirc;NÎ Hz.den. Allah sırrının kudsiyetini artırsın 431

187.MEKTUP: İlimler üzerine sorulan bir suâlin cevabıdır 437

188.MEKTUP: Bu tarikata girdikten sonra, sebepsiz yere bundan çıkanların zemmidir

438

189.MEKTUP: a) Bu tâifeye karşı muhabbet (tarikat mensuplarına sevgi) beslemeye

teşvik, b) Bir nebze o zatların medhi 440

190.MEKTUP: a)Muannidlerin, hâsidlerin (çekemeyenlerin) taarruzundan müteessir

olmamak, b) Meşgul olduğu şeye devam etmeye teşvik 443

191.MEKTUP: a) İşin esasının, Resûlüllah'amütâbaat olduğunun beyanı. Allahü

Teâlâ, ona salât ve selâm eylesin 444

192.MEKTUP: a) Dünyayı zemmetmek ve onun geçici nimetlerine iltifat etmemek. 445

193.MEKTUP: a) Cismanî yakınlığın, ruhanî yakınlığa tesiri, b) Şeriata muvafık

olmayan hallerin zemmi 446

194.MEKTUP: Sâlik olan bir kimsenin bazan kendisini peygamberlerin

makamlarında, bazan da, daha yukarıda gördüğü suâline verilen cevap 448

195.MEKTUP: a) EL-RİSALET’ÜL-MEBDEÜ VEL-MAAD adlı eserde geçen bazı muğlak

ibarelerin halli, b) Mektubuna cevap olarak, başka ibareler, c) Tarikatın zarurî işlerini beyan 451

196.MEKTUP: a)Nefehat adlı eserdeki bazı ibarelerin halli, b) İstediği bazı zarurî

nasihatler 459

197.MEKTUP: a)Suâle cevap, b) Tekmil ve irşad makamının bazı levazimi (gerekli

işlerinin) beyanı 465

198.MEKTUP: a) Bazı sorulara cevap, b) Görülen bir rüyanın yorumu 466

199.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemâsınaittibâ hususunda rağbet için, vaaz

ve nasihatler, b) Kötü âlimlerle müsâhabetten sakındırmak 468

200.MEKTUP: a) Dünyanın, âhiretin ekim yeri olduğu, b) Küffarın azabındaki teyidin

mânâsı, c) İhtiyaç sahiplerinden birinin işini ısmarlamak 470

201.MEKTUP: Dünyanın zemmi (kötülenmesi) 472

202.MEKTUP: a)Evliyânın bazısından harika kerametlerin çok, bazısından ise az

zuhur ettiklerinin sırrı, b) Tekmil ve irşad (olgunlaştırıp doğru yolu buldurması) makamının ehemmiyetinin beyanı. Ve buna münasip bazı hususlar 473

203.MEKTUP: a)Bâtınînisbet, her ne miktar cehalete ve hayrete müncer olursa da. o

miktar güzel olur, b) Bazı keşiflerde, galat vukuu sebebinin beyanı, c) Kaza-i muallak ile kaza-i mübrem arasındaki fark ve bu hususta kitap ve sünnete itimad edilmesi, d) Tarikat talimi icazetinin mutlak sûrette kemâle ve tekmile delâlet edemeyeceği 477

204.MEKTUP: Tarikat şeyhine karşı edeplere riayet etmek 483www.ihvan.com.tr

205.MEKTUP: Bir insanın, kendisine lâzım olan şeyleri bırakıp lâzım olmayan

şeylerle uğraşması onun cehaletinden ve gafletindendir 484

206.MEKTUP: Söfiyyenin bazı galatları ve bu galatların (mana dalgınlığı sonunda

yanılmaları) menşeinin beyanı 486

207.MEKTUP: a)Nakşibendiye Tarikatının hususiyetleri ve şâir tarikatlara nazaran

daha faziletli olduğu, b) Ona mensub olanların medhi. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 492

208.MEKTUP: a) Kötü hallerin beyanı, b) Amellerde kusurları görmek, c) İyilik

işlerinde niyetleri töhmet altında tutmak 503

209.MEKTUP: Halleri şeyhine açıklamayı tavsiye 505

210.MEKTUP: a) Edeplere riayetin beyanı, b) Tevehlıümü def etmek, c) Tarikat

taliminde ihtiyatı emretmek ve sıkıntılara tahammül etmek, d) Bu mektubun arkasına, Yar Muiıammed Kadim e yazılan bazı nasihatler ve tenbilıler 506

211.MEKTUP: Nihayetin hidayete dere edilmiş olması yolu ile;şâir tarikatların

nihayetinde hâsıl olan bu tarikat-ı aliyyenin başında hâsıl olur 509

212.MEKTUP: Fırsatı ganimet bilmek beyanındadır 510

213.MEKTUP: Şeyhlik makamı üzerine bazı nasihatlar öğütler 512

214.MEKTUP: Tekmil (olgunlaştırmak) ve tarikat talimi ile alâkalı bazı nasihatler.

Ve buna münasip bazı şeyler 513

215.MEKTUP: Darb-ı mesellerle, bu tarikatı değiştirmek vehmini def etmek 515

216.MEKTUP: a) Üstün himmet sahibi olmak, b) Hâsıl olan her şeyle yetinmemek, c)

Terakkiye (yükselmeye) çalışmak. Bunlara münasip bazı hususlar. 517

217.MEKTUP: a)Vüsul ve husul arasındaki fark, b) Peygamberlerin taayyün

mebde’lerivelîlerin de taayyün mebde’leri olur mu? c) Cehrî zikirle diğer zikirler arasındaki fark. Bu yeniliklerden birincisine engel olunur; İkincisine değil 519

218.MEKTUP: Dünyanın hakikati onun süslerinin çirkinliği ve bu düşük dünya

muhabbetinin izale çaresi. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.... 521

219.MEKTUP: Hüsn-ii edalı (hoş yollu) bazı nasihatler 523www.ihvan.com.tr

220.MEKTUP: a)Vâcibül-vücud'un hakikati, b) Mümkinatın hakikatleri, c) "Nefsini

bilen Rabbini bilir." hadis-i şerifinin ifade ettiği, mânâ, d) Zatî tecellîninmânâsı, e) "Allah semaların ve yerin nurudur." (24/35) âyet-i kerîmesinin ifade ettiği mânâ. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 524

221.MEKTUP: Bu tâifeye karşı sevgi, dünya ve âhiret sevgisinin başıdır. Bu

münasebetle bazı hususların beyanı 539

222.MEKTUP: Bazı sırların beyanıdır 540

223.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyeye tâbî olmaya teşvik, b) Tarikat-ı Aliyye-i

Nakşibendiye'ninmedhi 541

224.MEKTUP: a) İhvanı artırmaya teşvik, b) Müridlerin hallerinden dolayı ucubden

sakındırmak ve ucbün zararını beyan. Ve bunlara münasip bazı hususlar 543

225.MEKTUP: Bazı sorulara cevaplar mahniyetindedir 544

226.MEKTUP: a) Bu tarikat-ı aliyyenin nihayeti olmadığı., b) L ve Acirc; İL ve Acirc;HE İLLALLAH

kelime-i tevhidinin bazı faydaları 547

227.MEKTUP: Bazı arkadaşların terakki ettiği beyanındadır 548

228.MEKTUP: Suâllere cevap mahiyetindedir 549

229.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye'ye rağbeti artırmak 550

230.MEKTUP: Yazılan bir mektuba cevap mahiyetindedir 553

231.MEKTUP: Sorulara cevap mahiyetindedir 554

232.MEKTUP: a) Gözetilen ve elde edilmeye çalışılan makamın husulü, b) Kemâl ve

tekmil mertebeleri, c) Bazı vakitlerde gelen başarısızlık yönü 556

233.MEKTUP: Sübhan Hakk'ın varlığına delil, Sübhan Hakk'ın varlığının aynıdır.

Başkası değil 557

234.MEKTUP: a) Kâmil mânâda, peygamberlere tâbî olanlara, onların bütün

kemâlâtında nasip vardır. Amma, tebaiyet sebebi ile. b) Hiçbir velî peygamberlerden bir peygamberin derecesine ulaşamaz, c) ve mdash; Zatî tecellîResûlüllahEfendimiz'e aittir. Cümlenin mânâsı. Ona salât ve selâm olsun 558

235.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'eittibâ etmenin faziletleri ve buna terettüb

eden 561

236.MEKTUP: Kendisine sorulan bazı müşkil soruların halli 563

237.MEKTUP: a)Hulefâ-i Râşidîn'in faziletleri. Bilhassa, Hazret-i Ebû Bekir ve

Hazret-i Ömer, b) Sair ashab-ı kirama tazim. Ve onların kötülüğüne söz etmekten çekinmek. Allah onlardan razı olsun 564

238.MEKTUP: Bazı soruların cevabı mahiyetindedir 576

239.MEKTUP: a)Suâllere cevap, b) Remz ve icmal yollu tarikat menzilleri ile tarikatın

bazı makamlarının tafsîlî (ayrıntıları) 577www.ihvan.com.tr

240.MEKTUP: Bazı soruların cevabı mahiyetindedir 579

241.MEKTUP: a) Sünnet-i seniyyeninihyâsına teşvik, b) Hoşnut olunmayan bid’atın

kaldırılması 581

242.MEKTUP: Kutub, Kutb’ül-Aktab, Gavs ve Halife sorularının cevabı. Ve bununla

alâkalı bazı hususlar 582

243.MEKTUP: İcmal yollu tarikat beyanı yapılmaktadır 587

244.MEKTUP: Yüce mukaddes Hakk'ın yakınlığı beyanındadır 589

245.MEKTUP: a)Resûllerin gönderilmesindeki faydalar, b) Allah'ı bilmekte aklın

müstakil olmadığı, c) Dağ başında yetişenin hükmü, d) Dâr-ı harpte bulunan müşriklerin çocukları, e) Daha önce, Hindistan'da Hind arzında peygamber geldiğinin tahkiki. Ve bu münasebetle bazı hususlar 590

246.MEKTUP: a) Kendisine tahsis edilen tarikatın beyanı, b) Suğrâ, kübrâ, ulyâ olarak

anlatılan üç velâyet. c) Mutlaka mübüvvetin velâyetten daha faziletli olduğu, d) İnsanda bulunan on letâif. Bunun beşi âlem-i emirde; beşi de âlem-i halkta olduğu. Bunlara mahsus olan ayrı ayrı kemâlâtın beyanı, e) ve Acirc;lem-i halkın, âlem-i emirden daha faziletli olduğu. Bu arada toprak unsuruna has kemâlâtın beyanı, f) Her makama münasip ilimlerin ve maarifin beyanı 596

247.MEKTUP: a) Namazın faziletleri, b) Bazı yüksek maarif ve üstün hakikatler

zımnında namaza mahsus kemâlât 625

248.MEKTUP: Nakşibendiye irtibatı muhabbet, onlara bağlılık dahi in’ikâsyollu

olduğunun beyanıdır 630

249.MEKTUP: a) Kâbe-i Rabbaniye ile alâkalı bilgiler, b) Namaza dair bazı faziletlerin

beyanı 630

250.MEKTUP: a) Muameleyi hayret ve cehalet tarafına çekmek, b) Hallere ve keşiflere

itimad etmemek, c) Kendisine anlatılan, çevredeki bazı meşayihevâki olan hal ve bu arada onun tabiri 633

251.MEKTUP: a) Uzlet sebebi ile, Müslümanların haklarını zayi etmemek, b) Riayet

edilmesi gereken hakların beyanı 635

252.MEKTUP: a)Ehl-i sünnet vel-cemaatm görüşlerine göre, bazı mesail-i kelâmiyenin

beyanı. Ki bunlar, kendisine keşif ve ilham yolu ile zâhir olmuştur; zan ve vehim yolu ile değil, b) Felsefecileri, felsefecilere tâbî olanları, zındıkları, söfiyeye benzeyen mülhidlerired. c) Namazla alâkalı bazı meselelerin boyanı, d) Tarikat-ı Nakşibendiye'ninmedhi. e) Şarkı-çalgı dinlemeyi, raks meclisinde bulunmayı men etmek. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 637

253.MEKTUP: Kendisinin imtiyazlı bulunduğu sırlar ve incelikleri. Bunların izharı

mümkün olmadığı gibi; remz ve işaret yollu anlatmak dahi mümkün değildir. Kaldı ki bunlar, nübüvvet kandilinden iktibas edilmiş olup mcle-i âlâ dahi onlarda müşterektir. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 682www.ihvan.com.tr

254.MEKTUP: a) Peygamberlerden veraset yollu gelen ilmin beyanı, b) "Ümmetimin

âlimleri, Benî İsrail'in enbiyâsı (İsrailoğulları'nm peygamberleridir) gibidir" ıneâline gelen hadis-i şeriften murad. c) Enbiyâdanmevrus olan (peygamberlerden kalan) ilmi; evliyânın konuştuğu tevhid-i vücudî, ihâta, sereyan olmayıp bundan başkasıdır 684

255.MEKTUP: a) Din düşmanlarına ihanet etmeye teşvik, b) Onların bâtıl putlarını

tahrip edip düşürmeye çalışmak, c) Anlatılan bu üstün işi, temenni etmeyi açıklamak 688

256.MEKTUP: Bazı sohbeti, uzlete tercih etmenin beyanı 689

257.MEKTUP: Görüp tabiri sorulan bir rüyanın yorumu 690

258.MEKTUP: a) İman-ı gaybî ile iman-ı şühudînin beyanı, b) Tevhid-i vücudî ile

tevhid-i şühudînin beyanı, c)Fenâ tahakkukunda zarurî olan şühudî olandır, d) Tevhid-i vücudîyi ilk açıklayan Fütûhat-ı Mekkiye sahibidir. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 690

259.MEKTUP: Sâlike lâzım olan odur ki: a) Başka tarikatlara iltifat etmeden, şeyhinin

yolunda sabit ve müstakim buluna, b) Hilâfı zuhur eden rüyalara itibar etmemeli ki; onlar düşman Şeytan'dandır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 710

260.MEKTUP: a) Üstün himmetli (gayretli) olmaya teşvik, b) Kesret aynalarında

görülen süflî müşahedelere iltifat etmemek 716

261.MEKTUP: a) Bazı sorulara cevap, b) Şe>'’î ilimleri öğrenmeye, fıkhî hükümleri

yaymaya teşrik. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 718

262.MEKTUP: a)Kur'âr.-ı Kerîm in muhkem âyetleri ile müteşabihâyetleri, b)

Ulemânın ve kemâlâtının beyanı. Bu münasebetle bazı hususlar 720

263.MEKTUP: a)İlmel-yakin, aynel-yakin, hakkal-yakin. b) Burada anlatılacakların

orta hale münasip ilimlerden olduğu, c) Burada şühudun nihayeti enfüsî şiihuddur. Belki de, enfüs ötesinin şühududur. Belki de, vüsulenisbetleşühudun bir şey olmadığı. Bu anlatılanlar, şâir mektup ve risalelerde dahi açıklanmıştır 726

264.MEKTUP: a) İtikadı tashih ettikten ve şeriat hükümlerinin muktezasına göre amel

işledikten sonra; her insana lâzımdır ki, yüce Hakk'ın zatından gayrı şeylerden yana kalp temizliğini tahsile çalışa, b) Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyyeninmedhi. c) Ölülere imdad ve yardıma teşvik. Bunlara münasip bazı hususlar 729

265.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'ye delâlet etmenin şükrünü eda. Bu

münasebetle bazı hususların beyanı 732

266.MEKTUP: Bu tâifeye muhabbetin, saâdet sermayesi olduğu 733

267.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'yeintisab etmenin şükrünü beyan, b)

Bu tarikat-ı aliyyenin bazı hususiyetlerini beyan ve onda lâzım olan edep hareketleri 734

268.MEKTUP: Hızır ve İlyas'm mülâkatı ile, bir nebze onların halinden beyan. Onlara

selâm 736

269.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in rabbini görmesi, âhiret yerinde

olmuştur; dünya yerinde değil 737

270.MEKTUP: a) Haller ve vecidlerin, emir âleminin nasibi olduğu, b) Hallere dair

ilmin, halk âleminin nasibi olduğu, c) Bu marifetlerin maarif-i

sâbıkadan olduğu ve muamelenin hakikati odur ki, tarikat beyanında

Merhum Merhum-u Ekber için sudur eden mektuba yazdım 738

271.MEKTUP: a)Semağ, vecd, raks ahkâmı beyanındadır. b) Ruha mütallik bazı

maarif 740

272.MEKTUP: a) Sahih itikad, ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşlerine uygun olarak,

Kur'ân'dan ve hadisten alınmış olandır, b)Ehl-i sünnet vel-cemaatın hilâfına olarak Kur'ân ve hadisten hüküm çıkaranın veya keşif yollu bir şey elde etmeye çalışanın reddi 749

273.MEKTUP: Cezbe, sülük ve bu iki makama münasip maarif beyanındadır 758

274.MEKTUP: Aşura, beraet ve bunlardan başka nâfile namazların cemaatle

kılınmasını men etmeye dairdir 785

275.MEKTUP: Kaza ve kader sırları ve bu münasebetle bazı hususların beyanı 788

276.MEKTUP: a)Allahü Teâlâ'nın, ilk hallerinde kendisine mahsus kıldığı yolun

beyanı ve talipleri o yola almaktaki başarısı, b) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye’nin beyanı, c) Nihayetin bidayete dere edilişinin beyanı, d) Bu tarikat-ı aliyyenin büyükleri katında: ve mdash; NakşibendiyeNisbeti. diye tabir edilen muteber huzurun beyanı, e) Tarikat-ı Nakşibendiye'de kendisine hâsıl olan haller, zevkler, maarif ve daha başka şeyler, f) Bu büyüklerin cezbelerinin beyanı, g) Bu münasebetle bazı hususların beyanı 796

277.MEKTUP: Tevhid-i vücudî ve şühudînin beyanı ve bunlara mütaallik maarif... 816

278.MEKTUP: Müridlere zarurî olan edeplerin beyanı ve bazı şüphelerin defi 824

279.MEKTUP: a)Resûlüllah (s.a.v.) Efendimizin buyurduğu: "Benim Allah ile bir

vaktim olur ki." hadis-i şerifin mânâsı. Ebû Zer-i Gıffarî dahi aynısını söylemiştir, b) Abdülkadir GeylânîHz.nin söylediği: Şu ayağım her velînin boynundadır cümlesinin mânâsı. Ki bu cümleyi başkası dahi söylemiştir. Bu cümle ile murad, asrında bulunan bütün velîler midir, yoksa mutlak her velî midir?. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 830

280.MEKTUP: a)SübhanHakkın sekiz sıfatı ile alâkalı hususlar, b) Peygamberlerin

taayyünatınınmebde’leri ve şâir halkın taayyünatmebde’leri ve bunlara taalluk eden hususlar, c) Peygamberlerin tecellîleri ile evliyânıntecellîleri ve şühudları arasındaki fark, d) Peygamberlerin vasıtalığı ile kâmil olan tabilere hâsıl olan vasl-ı üryanın tahkiki, e) Meşayihin ibarelerinde vâkî olan mahiv ve izmihlâl lafzının tahkiki. Allah, onların sırlarının kudsiyetini artırsın 836www.ihvan.com.tr

281.MEKTUP: Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyyenin esasları olan NAZAR BERKADEM

- HOŞ DERDEM - SEFER DERVATAN - HALVET DERENCÜMEN tabirlerinin beyanı üzerinedir 844

282.MEKTUP: Yüce Hakk'ın sıfatlarının yayıldığının beyanı ile eşyaya taalluku

taaddüdünü nefyetmek 847
MEKTUBAT-I RABBANİ


283.MEKTUP: a)SübhanHakkınihâta ve sereyanının tahkiki ile bunun misallerle

izahı, b) Vücubiyet ve imkâniyet mertebelerini korumaya riayetin beyanı 849

284.MEKTUP: İrşad yollu ve latif ibare ile işin nihayetini vüsul beyanında olup bu

muammanın sırrına büyük mahdumdan başka hiç kimsenin muttali olmadığı. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun 851

285.MEKTUP: a) Taziye, b) Kazaya razı olmaya delâlet, c) Taun hastalığı sonunda,

ölümün faziletini beyan. Bundan kaçmanın dahi, askerden kaçmak gibi büyük bir günah olduğu 851

286.MEKTUP: a) Anlaşılması zor sırlar ve remz ü işaretle anlatılan duyulmamış

maarif, b) Bu mektupta: "İki yayın birleşimi veya daha yakın." (53/9) meâline gelen âyetmânâsına dahi bir nebze îmâ eylemiştir 853www.ihvan.com.tr

287.MEKTUP: Kurb-u nübüvvet, kurb-u velâyet ve kurb-u nübüvvete ulaştıran

yollar 856

288.MEKTUP: a) Üç velâyetin farkı, b) Nübüvvetin velâyetten daha faziletli olduğu, c)

Nübüvvet makamının bazı hususiyetleri. Ve bunlara münasip bazı

bilgiler 859

289.MEKTUP: Ezan kelimelerinin mânâları 866

290.MEKTUP: a)Kur’ânâyetlerinin pek çoğunda; cennete girme vaadinin şartı

bulunan yararlı ameller, b) Şükür eda etmek, c) Namazın bazı mânâları ve sırları 868

291.MEKTUP: a) Namazın sırları, b) Avam müptedi ile, müntehinin kıldığı namaz

arasındaki fark 870

292.MEKTUP: a) Büyük Mahdum Hâce Muhammed Sadık'ın menkıbeleri, kemâlâtı ve

en küçük mahdumlar Hâce Muhammed Ferruh ve Muhammed îsa. b) Velâyet erbabının fenâsı ve kurb-ü nübüvvette ona ihtiyaç olmadığı. Ve bunlara münasip bazı hususlar 872

293.MEKTUP: "Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; ona hamd olsun."

(Siibhanellahi ve bihamdihi). mânâsına gelen kelime-i tayyibenin

açıklaması. Bu münasebetle bazı hususların beyanı 875www.ihvan.com.tr

294.MEKTUP: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in şu mânâya gelen hadis-i şerifi

üzerinedir: "İki kelime var ki dile kolay, mizanda ağır,

Rahmân'a sevimli gelir. Şudur: Allah sübhandır ona hamd olsun. Azim Allah sübhandır" 877

295.MEKTUP: "Hesaba çekilmeden önce hesaplaşınız" hadis-i şerifindeki

mânâ icabı olarak, geceli gündüzlü hesaplaşmak beyanı 879

296.MEKTUP: Bu makama taalluk eden sırlarla insanın camiiyet durumu

beyanındadır. Bu münasebetle bazı hususlar 881

297.MEKTUP: Huruf-u mukattaatla alâkalı nadirattan hakikatlar, derin sırlar

beyanındadır. Bunlar Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan müteşâbihâttan olup remz ve işaret yollu râsihûnulemânın onlara ıttılaı vardır 883

298.MEKTUP: Bazı suâllere cevaptır. Bu cümleden olarak Hanefi Mezhebine göre,

teşehhüdde işaret parmağının kaldırılmasının tahkiki

sorulmuştur ı 885

299.MEKTUP: a) Kendisine sorulan yedi suâli
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.