Mücerrebat-ı Senusi Tercemesi (T27947)

Fiyat : €15,68  + KDV
KDV Dahil : €18,66
15
:

Mücerrebat-ı Senusi Tercemesi


Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :247
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 13.5 X 19.5 cm
  • Ağırlık : 196 gr
  • Barkod : 9786057378224

MUKADDİME

Bütün hamd-ü senâlar:
“Biz müminler için Kur’ân’dan öyle (faydalı) şeyler (ve her derde devâ olan âyetler) indirmekteyiz ki o(nlar) büyük bir şifâdır Ve yüce bir rahmettir.” (el-İsrâ Sûresi:82 ’den) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
Nâ mütenâhî salât-ü selâmlar da Abdullâh
ibnü Mes‘ûd (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte:
“Siz bal ve Kur’ân(-ı Kerîm’den ibâret) olan İki Şİfâya yapışın.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:7435, 4/222; el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:2581, 2/519) buyuran Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in, onun güzide ashâb-ı kirâmının ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Amîn!
Kuzey Afrika’da, devrinin en büyük kelâm âlimi olarak tanınan, akâid sahasında birden çok eser telif edip bunları şerh eden ve daha başka birçok eseri olan Ebû Abdillâh Muhammed ibnü Yûsuf es-Senûsî (Rahimehullâh) (v. 895/1490), sıkıntıların def olması ve hâcetlerin husûlü (isteklerin meydana gelmesi) gibi birçok faydaların celbi için de bir eser kaleme almıştır ki onun içe¬risinde birçok duâ, zikir ve terkibler mezkûrdur.
Bu eserin adı “el-Mücerrebât” olup, dört mezhep müftîsi Alî Hay der Efendi Hazretleri’nin kendi Mushaf-ı Şerîfi’nin hâmişinde üç yerde kendi el yazısı ile kaynak verdiği “Fethu’l- Meliki’l-Mecîd (Mücerrebât-ı Diyerbî)”nin elimizde olan üç baskısıyla birlikte basılmıştır.
Bu eseri terceme ederken en meşhur ve yaygın “el-Mücerrebât” nüshası olan ve Mısır’ın başkenti Kahire’deki Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabiy- yeti’l-Kübrâ’da basılan nüshayı esas aldık.
Ayrıca daha ziyâde tedkîk ve tahkik yapmak için, Süleymâniye Kütüphânesi, Lâleli, rakam: 1586’da kayıtlı olan nüsha başta olmak üzere Lâleli, rakam: 1587 ve Esad Efendi, rakam:3631’de kayıtlı olan diğer iki nüsha ile birlikte mukabele (mukayeseli karşılaştırma) yaparak, hacmi küçük ama faydası büyük olan bu eseri sizler için tercüme ettim.
Lâkin uygulaması zor olan ve yanlış anlaşılma ihtimâli bulunan birkaç havâssı tercüme etmemeyi uygun gördüm.
Yüce Rabbim bu eserde bulunan faydalı duâlar, zikirler ve terkîb-i şeriflerden istifâde etmeyi cümlemize nasîb eylesin. Amîn!İÇİNDEKİLER

Mukaddime 5
İMÂM-I SENÛSÎ (RAHİMEHULLÂH)IN TERCEME-İ HÂLİNİN HULÂSASI 8
Eserleri 12
MÜCERREBÂT-I SENÛSÎ TERCÜMESİ 17
İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntılardan Kurtulmak ve Düşmanlara Gâlip Gelmek İçin Kılınacak Hâcet Namazları ve Okunacak Duâlar 17
Namazdan Sonra Okunacak Duâ 18
Sıkıntısının Neyle Çözüleceğini Rüyâsmda Görmek İsteyen Ne Yapmalı? 19
Dünyâ ve Âhiret İşlerindeki Sıkıntılara Kâfi Gelecek Mühim Bir Duâ 30
Uzun Ömür, Düşmanlara Karşı Gâlibiyet, Bol Rızık ve Kötü Ölümden Muhâfaza İçin Okunacak Duâ 32
Korkulan Şeylerden Muhâfaza Olmak İçin Okunacak Mühim Bir Duâ 34
Korkulan Şeylerden Muhâfaza Olmak İçin Sabah Namazının Sünnetinde Hangi Sûreler Okunmalıdır? . 37
Düşmanlardan, Hırsızlardan ve Tüm Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak ya da Yazılacak Duâ 38
Yolculukta Hırsızlardan ve Vahşî Hayvanlardan Korunmak İçin Okunacak Duâ 43
Her Yerde Her Tehlikeden Koruyan Sûreler 46
Yolculukta Her Tehlikeden Korunma Husûsunda Tecrübe Edilmiş Bir Ameliye 46
Canının ve Geride Bıraktığı veyâ Yanma Aldığı Mâlının Muhâfazası İçin Okunacak Esmâ-i Şerife 56
Kaybıyla veyâ İstediği Bir Şeyle Buluşmak İsteyenin Okuyacağı Duâ 57
Sevdiğini Unutmak İsteyenin Yapacağı Amel 58
Haram Şehvetin Kırılması İçin Esmâ-i Hüsnâ ile Yapılacak Ameliye 60
Rızık ve İtibâr Sâhibi Olmak ve Vesveselerden Kurtulmak İçin Yapılacak Amel 61
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İ Rüyâda Görmek İçin Okunacak Duâlar 62
İnsanların Kendi Aleyhine Konuşamaması, Yöneticilerin Zulmüne Uğramamak ve Kendisine Kızanların Sevgisini Kazanmak İçin Okunacak Duâ.. 66
Kısa Zamanda Hedefe Ulaşmak İçin Okunacak Duâ 70
Şeytandan, Sihirbazdan, Zorbadan, Zâlim İdârecinden ve Hırsızdan Korunmak İçin Sabah-Akşam Okunacak Âyet-i Kerîmeler 76
Mahlûkatın Heybet (Saygı), Tâzim (Hürmet) ve Muhabbetle Kişiye Yönelmesi İçin Yapılacak Duâ.... 89
Mahlûkâtm Kendisine Yönelmesini İsteyen Kişinin Okuması Gereken Âyet-i Kerîmeler 96
Vâlî (Yönetici) ya da Makam Sâhibi Biriyle Alâkalı Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Yapılacaklar 101
Sinirli Olan Kişiyi Yatıştırmak İçin Okunacak Duâ 101
Birisinden İsteği Olan Kişinin, İşinin Hâlloİması İçin Okunacak Âyet-i Kerîme 103
(İstenmedik) Birinin Uzaklaşması İçin Okunacak Âyet-i Kerîmeler 104
Emânetin ya da Malın Zâyi Olmaktan ve Çalınmaktan Korunması İçin Yazılacak Nuska 106
Birbirine Dargın Olan Eşlerin Barışması İçin Okunacak Âyet-i Kerîmeler 109
(Büyü Sebebiyle) Bağlı Olan Eşlerin Şifâsı İçin Yapılacaklar 111
(Özellikle Yeni) Evli Çiftlerin Büyüden ve Bağlanmaktan Korunması İçin Yapılacaklar 112
Sihrin İptâli İçin Yazılacak Duâ 113
Pire (Gibi Zararlı Haşere)yi Uzaklaştırmak İçin Yapılacaklar 128
Erkek Çocuk Sâhibi Olmak İçin Yapılacak Duâ.... 130
Erkek Çocuk Sâhibi Olmak İçin Yapılacak Ziyâret. 132
Ebu’l-Abbâs es-Sebtî Hazretlerinin Fazileti ve Kerâmetleri 133
Doğum Kolaylığı İçin Yapılacaklar 160
Helâlinden Rızık Bolluğuna Nâil Olmak İçin Cumâ Günü Okunacak Zikirler 163
Rızık Bolluğu İçin Kendisinde Özel Bir Sır Bulunan Kıymetli Bir Duâ 165
İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntıların Feraha Tebdili ve Duâlann Kabûlü İçin Okunacak Mühim Bir Duâ 173
Sıkıntının Açılması ve Rızkın Bollaşması İçin Yazılacak Bir Duâ 175
Helâlinden Rızık Bolluğuna Nâil Olmak İçin Okunacak Zikirler 178
Lütuflara Nâiliyet, Düşmanlara Gâlibiyet,
Kederlerin İzâlesi ve Bâzı Hastalıkların
Şifâsı İçin Kur’ân-ı Kerîm’in Bütün Harflerini
İçeren İki Âyet-i Kerîmenin Havâssı 180
Şiddetli Baş Ağrısının Şifâsı İçin Yapılacaklar 182
Hummâ (Şiddetli Sıtma Hastalığının Şifâsı İçin Yazılacak Nuska 188
Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin Yazılacak Nuska 191
Dükkânın ve Evin Hırsızlık ve Yangın Gibi Musibetlerden Korunması İçin Yazılacaklar 198
Tarladaki Ürünlerin Korunması
İçin Yazılacaklar 199
Cin Çarpan Çocuğun Bu Hâlden Kurtulması İçin Yazılıp Taşınacak Nuska 201
Kötü Rüyalar Görmemek
İçin Yapılacaklar 203
Kaybın Bulunması İçin Okunacak Duâ 205
Kaçan Kölenin (ya da Herhangi Bir Kişinin)
Geri Gelmesi İçin Yazılacak Nüsha (Muska) 209
Eklem Yeri ve Diz Ağrısının Şifâsı İçin Yapılacaklar 210
Yâsîn Sûresi Birçok Hastalığın Şifâsına Vesiledir 216
İhlâs Sûresi’nin Faziletleri Sayılamayacak Kadar Çoktur 220
Şeytanın Vesveselerinden Kurtulmak İçin Okunacak Duâ 221
Birçok Berekete Nâil Olup Sözü Dinlenilen Birisi Olmak İçin Okunacak Esmâ-i Şerife 222
Sû-i Hâtime (Kötü Bir Ölüm)den Emin Olmak İçin Kılınacak Namaz 224
Güzel Bir Son ile Dünyâdan Ayrılmak İçin Okunacak Zikir 225
îmânın Kuvvetlenmesi İçin Okunacak Duâ 226
Salevât-ı Şerîfe’nin Ehemmiyeti 229


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.