Mukaşefetül Kulüb Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali (003376)

İndirim Oranı : %8 İndirim
KDV Dahil : €54,49
İndirimli : €42,28  + KDV
KDV Dahil : €50,31
Test2
15
:

Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali

  • Yayın Tarihi: 07 temmuz 2016
  • Baskı Sayısı: 1. Baskı
  • Dil:TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 701
  • Cilt Tipi: sert Kapak
  • Kağıt Cinsi: Şamuha Kağıt
  • Boyut: 16 x 24cm

Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali İman ve İslâmın Vasıfları: İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri, mevzuu itibariyle tasavvufî ve ahlakî bir eserdir. Eşsiz bir vaaz, nasihat,öğüt ve irşat kitabıdır. Kalpleri hassas bir islâmi hayata sevketmeyi, oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir..

ÖNSÖZ

MÜK ve Acirc;ŞEFETÜ’L-KULÛB VE İMAM I GAZ ve Acirc;Lİ

Allah (c.c)’a hamd-û senâ, Resulullah (s.a.v) Efendimize, ve Acirc;l ve As- hâbına salât-ü selâm olsun.

Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba-riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha-yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere-kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâ" kitabıdır. Durumlarını tes-pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur-sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği" hadisinin mânâsı-na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi-sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi (Mükâşefetü’l- Kulûb) gayet mühimdir.

İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir. Eserleri diğer ta-savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta-savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al-mıştır. ve Acirc;yet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.

İmam-ı Gazâli’nin her eseri hemen hemen aynı kıymeti haizdir. O bu sahadaki her eserini İlmî bir otorite ve tasavvuf! bir safiyetle yazmıştır. En büyük eserlerinde küçüklerinin ve en küçük eserlerinde de büyüklerinin ö- zünü bulmak mümkündür. Eserlerindeki her konu benzerlerinden daha gü-zel şekilde işlemiştir. Bütün bunlar da üstün bir zekâ, yüksek bir İslâm kültürü, derin bir tasavvuf ve temiz bir İslâmî yaşayıştan ileri gelmiştir.

1) 450/505 - M. 1058/1111 tarihleri arasında Horasan’ın (İran) Tûs kasabasının Gazâl köyünde doğup yine aynı yerde vefat eden Huccetül İs-lâm İmam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazâli (rahmetullahi aleyh)’nin iki yüz civarında eseri bulunduğu kaynaklar-da zikredilmektedir. Takdim ettiğimiz "Mükâşefetü’l-Kulûb" O’nun yu-karıda arz ettiğimiz kıymetli eserlerinden biridir.

Mükâşefetü’l-Kulûb’un elinizdeki yeni baskısında kitabın daha önce-ki baskısında olmayan âyet ve hadis metinleri de eklendi.

Başta da ifade ettiğimiz gibi (Mükâşefetü’l-Kulûb) kalbin iyi ve kötü durumlarını açıklayıp bunlara karşı alınacak tedbirleri, çareleri bildirip bir Müslüman’ın nasıl bir hayata sahip olması gerektiğini anlatmaktadır. Mer-humun her eseri gibi bu eserinin de dikkatli okunarak ona göre yaşayışı tanzim etmek gerekir.

Tevfik ve hidayet Allah’tandır.

ÇELİK YAYINEVİ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

2) Bölüm ; Allah Korkusu 7

3) Bölüm ; Yine Allah Korkusu 12

4) Bölüm ; Sabır ve Hastalık 19

5) Bölüm ; Riyâzat ve Nefsanî Şehvet 24

6) Bölüm ; Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak 29

7) Bölüm ; Gaflet 33

8) Bölüm ; Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak 37

9) Bölüm ; Tevbe 43

10) Bölüm ; Sevgi 49

11) Bölüm ;Aşk 52

12) Bölüm ; Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek 59

13) Bölüm ; İblis ve Azabını Beyan 66

14) Bölüm ; Emânet 71

15) Bölüm ; Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak 76

16) Bölüm ; Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker 81

17) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 90

18) Bölüm ; Emânet ve Tevbe 105

19) Bölüm ; Merhametli Olmanın Fazileti 118

20) Bölüm ; Namazda Huşu’un Beyanı 125

21) Bölüm ; Dedikodu, Koğuculuk 133

22) Bölüm ; Zekât 140

23) Bölüm ; Zina 144

24) Bölüm ; Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı 149

25) Bölüm ; Ana Babaya İyilik etmek 165

26) Bölüm ; Zekât ve Cimrilik 173

27) Bölüm ; Aşırı İhtiras 178

28) Bölüm ; İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek 183

29) Bölüm ; Ölümü Hatırlamak 191

30) Bölüm ; Gökler ve Çeşitli Cinsler. 198

31) Bölüm ; Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül 200

32) Bölüm ; Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek 205

33) Bölüm ; Yine Dünyayı Zem Hakkında 229

34) Bölüm ; Kanaatin Fazileti 237

35) Bölüm ; Fakirlerin Fazileti 245

36) Bölüm ; Allah’tan Başkasını Dost Edinmek 261

37) Bölüm ; Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak 266

38) Bölüm ; Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 273

39) Bölüm ; Dünya Malının Kötülüğünü Beyan 280

40) Bölüm ; Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı 287

41) Bölüm ; İtaatin Fazileti 308

42) Bölüm ; Şükür 316

43) Bölüm ; Kibrin Kötülüğü 324

44) Bölüm ; Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek 336

45) Bölüm ; Ölümün Şiddetinin Beyanı 342

46) Bölüm ; Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması.. 347

47) Bölüm ; İlm’ül-Yakin, Aynel-Yakin ve Arz Günü Sual 354

48) Bölüm ; Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti 358

49) Bölüm ; Namazların Fazileti 367

50) Bölüm ; Namaz Kılmayanın Cezası 373

51) Bölüm ; Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı 392

52) Bölüm ; Cehennem Azabı 395

53) Bölüm ; Günahtan Sakınmanın Fazileti 404

54) Bölüm ; Tevbenin Fazileti Hakkında 412

55) Bölüm ; Zulmü Nehyetmek 423

56) Bölüm ; Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak 427

57) Bölüm ; Kibrin Kötülüğünü Belirtmek 432

58) Bölüm ; Tevazuun ve Kanaatin Fazileti 437

59) Bölüm ; Dünyaya Aldanmak 442

60) Bölüm ; Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak 446

61) Bölüm ; Sadakanın Fazileti 452

62) Bölüm ; Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak 460

63) Bölüm ; Abdestin Fazileti 464

64) Bölüm ; Namazın Fazileti 468

65) Bölüm ; Kıyametin Dehşetleri 475

66) Bölüm ; Cehennem ve Mizan’m Sıfatları 478

67) Bölüm ; Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü 482

68) Bölüm ; Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak 486

69) Bölüm ; Haram Yemek 491

Bölüm ; Faizin Yasak Oluşu 499

70) Bölüm ; Kul Hakları 505

71) Bölüm ; Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 511

72) Bölüm ; Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri 517

73) Bölüm ; Sabır-Rıza ve Kanaat 526

74) Bölüm ; Tevekkülün Fazileti 533

75) Bölüm ; Mescidin Fazileti 536

76) Bölüm ; Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti 539

77) Bölüm ; İman ve Nifak 546

78) Bölüm ; Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü 552

79) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 560

80) Bölüm ; Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 565

81) Bölüm ; Hakkı, Batılla Karıştırma 570

82) Bölüm ; Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 573

83) Bölüm ; Gece Namaz Kılmanın Fazileti 576

84) Bölüm ; Dünya ve Acirc;limlerinin Cezası 583

85) Bölüm ; İyi Huyun Fazileti 588

86) Bölüm ; Gülme-Ağlama, Elbise 594

87) Bölüm ; Kur’ân-ı Kerim’in ve ve Acirc;limlerin Fazileti 598

88) Bölüm ; Namaz ve Zekâtın Fazileti 601

89) Bölüm ; Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku 604

90) Bölüm ; Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik 610

91) Bölüm ; İçki İçenin Cezası 615

92) Bölüm ; Peygamberimizin (s.a.v) Miracı 620

93) Bölüm ; Cuma’nın Fazileti 623

94) Bölüm ; Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı 627

95) Bölüm ; Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı 632

96) Bölüm ; Cihadın Fazileti 638

97) Bölüm ; Şeytanın Hilesi 643

98) Bölüm ; Çalgı Dinlemek 646

99) Bölüm ; Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu 648

100) Bölüm ; Receb Ayının Faziletleri 654

101) Bölüm ; Şaban Ayının Faziletleri 657

102) Bölüm ; Ramazan Ayının Faziletleri 661

103) Bölüm ; Kadir Gecesi’nin Faziletleri 665

104) Bölüm ; Bayramın Fazileti 668

105) Bölüm ; Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti 670

106) Bölüm ; Aşure’nin Fazileti 674

107) Bölüm ; Fakirleri Ağırlamanın Fazileti 676

108) Bölüm ; Cenaze ve Kabir 680

109) Bölüm ; Cehennem Azabından Kurtulmak 684

110) Bölüm ; Mizan ve Sırat 688

111) Bölüm ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı 691

İÇİNDEKİLER 700

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.