Nebevi Vasiyetler Cübbeli Ahmet Hoca (003846)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €21,81
İndirimli : €12,83  + KDV
KDV Dahil : €15,27
Test2
15
:

Nebevi Vasiyetler Cübbeli Ahmet Hoca 

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Kaleme Aldığı Bu Risale,
İbni Arabî Hazretleri'ne ve Acirc;it "El-Fütûhâtü'l -Mekkiyye" Isimli Eserin
8.Cildinin 321-326. Sayfalarının Tercemesidir.


Rasûlüllâh ( Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in Alî (Radıyallâhu Anh)'a Tevcih Ettiği
NEBEVÎ VASİYETLER...

Özellikler;
  • 1- Basım Tarihi: 17.04.2018
  • 2- Kaçıncı Basım: 1. BASKI
  • 3- KağıtTipi: Kitap Kağıdı
  • 4- Cilt Tipi: Karton Kapak
  • 5- Ebat: 13.5CM –19,5 CM
  • 6- Sayfa sayısı:136 SAYFA

ÖNSÖZ

Bizlere Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) vâsıtasıyla dînimiz ve dünyâmız için gereken bütün hükümleri ve edepleri bildiren Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun.

Bütün hikmetli ilimlerin menba‘ı olduğunu beyân sadedinde: "Ben ilmin şehriyim, Alî de

Onun kapiSldir." (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:4637, 3/137) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e, Ehl-i Beyti’ne ve cümle sahâbesine sayısız salât-ü selâm olsun.

Elinizdeki bu risâle evliyâullâhın reislerin-den kabûl edilen "Şeyh-i ekber (en büyük şeyh)" lakaplı Muhyiddîn ibni Arabî (H.638) (Kud- dise Sirruhû) Hazretleri’ne âit "el-Fütûhâtü 7- Mekkiyye" isimli eserin son bâbı olan Diğer baskı ise H.1420 / M. 1999 yılında Beyrut’ta bulunan Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye’de 8 cilt olarak tabedilmiştir ki terceme ettiğimiz hadîs-i şerîf bu baskının 8. cildinin 321-326 say-faları arasında geçmektedir.

Büyük muhaddis Aclûnî (RahimehulIâh)lY beyânı veçhile; Hanefî fukahâsından olan İbnü’l-Gars (H.894) (Rahimehullâh)m, şeyhi olan Şeyh Hıcâzî’den naklettiği üzere; Muhyiddîn ibni Arabî (Kuddise Sirruhû) hadîs hâfızlarından mâdûddur. (el-‘Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, rakam:2532, 2/312)

İbni Arabi (Kuddise Sirruhû) "el-Fiitûhâtü 7- Mekkiyye" isimli eserinin 560. bâbınm içerisin-de "Vesâyâ Nebeviyye (Nebevî Vasiyetler)" diye bir başlık açmış ve bu başlık altında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Y Alî İbni Ebî Tâlİb (Ra- dıyallâhu Anh)a tavsiye buyurduğu 92 vasiyeti ihti- vâ eden bir hadîs-i şerîfı beyân sadedinde: "Alî ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh) Hazretleri’nin şöyle buyurduğu bize (isnâdıyla) rivâyet olundu: 560. bâbından alınıp terceme edilmiştir ki bu kitabın elimizde iki baskısı mevcuttur.

İlk baskısı H.1293 senesinde Matba‘a-i Amire’de basılmıştır ki bu risâlede zikrettiğimiz uzun hadîs-i şerîf bu baskının 5. cildinin 657- 662 sayfaları arasında zikredilmiştir.

"Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bana bâzı vasiyetlerde bulunmak üzere:

‘Ey Alî! Sana bir takım tavsiyelerde bulu-nacağım, onları iyi belle ki sen benim bu va-siyetimi muhâfaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devâm edersin.

Ey Alî! Benim bu vasiyet(ler)imi iyi muhâfaza et, şüphesiz ki sen hak üzeresin, hak (dâimâ) seninle berâberdir.’ buyurdu."

(lbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü ’I-Mekkiyye, 8/321-326) diye nakilde bulundu ki bu da bu hadîs-i şerifin bir bütün hâlinde senediyle kendisine muhaddis şeyhleri tarafından ulaştığını göstermektedir.

Allâh-u Te‘âlâ cümlemize bu vasiyetleri iyi-ce kavrayıp cümlesiyle amel edebilmeyi ve böylece hayırda dâim olup şerlerden uzak kalabilmeyi müyesser eylesin. Amîn!

27 Şevvâl 1439 / 11 Temmuz 2018

MEVZULAR

-A-

Abdest bitirilince okunacak duâ 56

Abdestin başında besmele ve salevât okumak 33

Abdestin başında okunacak duâ 77

Abdestin peşine İhlas Sûresi okuyana verilen müjde ....22

Açgözlülük nehyedilen bir haslettir 61, 71

Adem (Aleyhisselâm) cennetten hırs yüzünden çıkmıştır..61 Adem (Aleyhisselâm) Hindistan’da Serendib’e indirildi...65 Adem (Aleyhisselâm) RasÛlÜllâh (Sallâllâhu

Aleyhi ve Sellem) hürmetine duâ edince bağışlanmıştır 67

Adem (Aleyhisselâm)ı yasaklandığı ağaçtan

yemeye İblîs nasıl teşvik etmiştir? 65

Adem (Aleyhisselâm)ı affettiren duâ 63-69

Affolmak isteyenden Allâh-u Te‘âlâ hoşlanır 50

Ağızı temizlemek için misvâk kullanmak 62

Ağlayamamak bedbahtlık alâmetidir 71

ve Acirc;hiret için adım atmak akıllılık alâmetidir 12

Ahiret muhâsebesinin kötü geçmesinde zinânın etkisi..46

Ahlâk güzelliği en büyük şereftir 14

Ahlâk güzelliği için okunacak duâ 30

Ahlâkın güzel olması fazla ibâdet yerine geçer 44

Aileye karşı cimri davranmaktan sakınmak 48

Akıbetin kötü olacağına delâlet eden dört haslet 70

Akıl hastalıklarına ve alaca hastalığına şifâ için

yemeğin başında ve sonunda ne yapılır? 28

Akıldan daha değerli bir mal yoktur 13

Akıllı kimsenin gayret etmesi gereken üç şey 12

Akşamleyin Yâsîn Sûresi okumak 20

Alaca hastalığından kurtulmak için kırk yaşın önemi ...78

Alışveriş merkezlerine girenin okuyacağı duâ 52-53

Alî (Radıyallâhu Anh)w dâimâ hak üzere olacağı 79

Allâh adına yemîn ederken dikkatli olmak gerekir 60

Allah korkusundan ağlayamama tehlikesi 71

Allâh’ı kızdırarak başkasını râzı etmemek 12

Allâh’ın dünyâdaki esîri yüz yaşma varanlardır 79

Allâh’ın korumasına girdiren bir amel 52

Allâh’ın nimetinden dolayı başkasına hamdetmemek... 12 "Allah’tan kork" denilip de öfkelenen kişi

kıyâmette kötü duruma düşer 49

Allâh-u Te‘âlâ yılana kızınca ona ne yaptı? 65

Allâh-u Te‘âlâ’nın sevgisini kazandıracak amel 47

Allâh-u Te‘âlâ’yı hoşlandıran bir duâ 50

Altmış yaşına ulaşanların müjdesi 78

Altmış yaşından sonra nimetler uzaklaşmaya başlar 78

Amellerin sevâbını tartışmalar sildirir 42-43

Anne babanın ölmüş çocuğundan hayır

görmesi için yapılacak duâ 76

Arabaya binme duâsı 48-49

Aslan görüp zora düşenin okuyacağı duâ 31-32

At üzerinde gelse de dilenciyi kovmamak 43

Avret yerine bakan da, bakılan da melûndur 41

Avretini örtecek elbisesi olanın hamdetmesi gerekir 51

Aya sırtını dönmenin faydası 18

ve Acirc;yeteT-Kürsî’yi evden çıkarken okumak 33

Ayın başında hilâl görüldüğünde okunacak duâ 29-30

Aynaya bakanın okuyacağı duâ 30

-B-

Bağışlanma isteyenden Allâh-u Te‘âlâ hoşlanır 50

Bakara Sûresi’ni okumanın bereketleri 23

Banyoya peştamalsız girmemek 41

Baras hastalığına şifa için ne yapılır? 28

Baras hastalığından kurtulmakta kırk yaşın önemi 78

Bedbahtlık alâmeti olan dört kötü haslet 70

Belâ sadakayı çiğneyip geçemez 44

Besmeleyle abdeste başlamak 33

Besmeleyle yemeğe başlayıp hamd ile

bitirenin kazanacağı sevap 28

Beysan şehri İblîs’in cennetten indirildiği

yerdir ve orası nerededir? 65

Bineğe binme duâsı 48-49

Binek hayvan üzerinde üç kişi bulunmamak 37

Boğaz ağrısına şifa için yemeğin başında ve

sonunda ne yapılır? 28

Büyücülerin Bakara Sûresi’ni okuyanlara güç yetiremeyeceği 23

-c-

Câhillikten daha kötü bir fakirlik yoktur 13

Câmiye giriş ve çıkış duâları 54-55

Cebrâîl (Aleyhisselâm) dünyâya inince ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) gelerek üzüntüsünün sebebini sormuştur 66

Cehennemde ebedî kalmakta zinânın etkisi 46

Cehennemden âzâd ettiren hilâl duâsı 29-30

Cehenneme karşı kalkan olan iftar duâsı 17

Cemâatle sefere çıkana şeytan yaklaşamaz 36

Cenâze duâları 72-76

Cenâze yıkayanın okuyacağı duâ 35

Cennet müjdesi kazandıran sûre 22

Cennetin sekiz kapısını açtıran bir duâ 56

Cennetten kovulmak istemeyen fakirleri kovmasın 47

Cesurluk zulüm yapmaya sebebiyet

verecekse kötüdür 15

Cidde, Havvâ annemizin cennetten indirildiği yerdir....65

Cihâd yolunda adım atmak akıllılık alâmetidir 12

Cinler yollarda yılan sûretine girmeyeceklerine dâir

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q SÖZ verdiler 70

Cinlerin kâfirleri hangi yılanların sûretinde görünür 69

Cinlerin Müslümanları hangi yılanların

sûretine girmezler 69

Cumâ gecesi Duhân Sûresi okuyan bağışlanır 20

Cüzam hastalığına şifa için yemeğin başında

ve sonunda ne yapılır? 28

Cüzam hastalığından kurtuluş için kırk yaşın önemi 78

-ç-

Çâresizlik utanma duygusunu kaybettirir 15

Çarşı pazarda zikredenden Allâh hoşlanır 54

Çarşıya girenin okuyacağı duâ 52-53

Çekişmeden sakınmak 42-43

Çıplak birini giydiren Allâh’ın güvencesine girer 52

Çocuk cenâzesinde okunacak duâ 76

Çocuk yeni doğduğunda sağ kulağına ezan,

sol kulağına kamet okumak 37

Çoluk çocuğa masraf yapmaktan kaçınmamak 48

-D-

Delilikten emîn olmak için kırk yaşın önemi 78

Dert ve üzüntü kadere râzı gelmemektendir 13

Dile sâhip çıkmanın önemi 60

Dilenciyi kovmamak 43

Diş ağrısına şifâ için ne yapılır? 28

Diş aralarını güzelce temizlemenin önemi 63

Dişleri parlatmak için misvâk kullanmak gerekir 62

Doğru konuşmayı şi‘âr edinenin güzel hâli 58

Doğru yere de olsa Allâh adına yemin edilmemeli 59

Doksan yaşma varanların müjdesi 79

Doymak için Yâsîn Sûresi okumak 19

Duânın reddolunmadığı vakit 34

Dünyâ sevgisi bedbahtlık alâmetidir 71

Düşmanlıkta inatçılık pişmanlığa sebep olur 60-61

-E-

Ebter nâmındaki yılan nerede görülse öldürülür 69

Ehli Beyt’in hakkı için yapılan duâlar kabul olunur 67

Ehli Sünnet dışı inançlar îmâna zarar verir 15

Elbise bulmak için Yâsîn Sûresi okumak 19

Elbise giyme duâsı 51

Emânete hâinlik etmek münâfıklık alâmetidir 11

Emelin uzak olması bedbahtlık alâmetidir 71

Erkek cenâzesinde hangi duâ okunur? 73

Eşyâların içinde bulunan yılan hemen öldürülmez 69

Ev yılanlarını öldürmekten sakınmak gerekir 69

Evden çıkarken Ayete’l-Kürsî okumak 33

Eve girince selâm vermek evin hayrını artırır 46

Evlenebilmek için Yâsîn Sûresi okumak 19

Ezanı tekrâr eden müezzin gibi ecir alır 55

Ezan yeni doğan çocuğun kulağına okunursa şeytandan korunur 37

- F -

Fakiri giydiren Allâh’ın güvencesine girer 52

Fakirleri kovanı melekler kovar 47

Fakirleri seveni Allâh sever 47

Fakirliği uzaklaştırmak için Kulhüvellâh okumak 46

Fakirliğin en büyüğü câhilliktir 13

Farzların akabinde Ayete’l-Kürsî okumanın fazileti 21

Filistin’deki Beysan şehrine İblîs indirildi 65

Fitneye sebep olacak tartışmalardan sakınmak 41

-G-

Gaflet hâlinin gâlip geldiği alışveriş

yerlerindeki zikrin önemi 52-53

Gazab-ı İlâhîye çarpılmakta zinânın etkisi 46

Gece ibâdeti kadar güzel ahlâk da faziletlidir 44

Gece namazı kılmanın fazileti 34

Geçim temîni için gayret etmek akıllılık alâmetidir 12

Gevşeklik tembellik alâmetidir 11

Gıybet oruçlunun sevâbını,bozdurur 59

Gıybet yapmak mümin alâmeti değildir 10

Gizli hastalığı güneşte çok oturmak ortaya çıkarır 23

Güce dayanarak başkasını ezmek

mümin alâmeti değildir 10

Güldürmek için yalan söyleyen insana yazıklar olsun... 62

(S Günahları bağışlatacak amel ve duâlar...l7, 35, 50-53, 56

Günahların bağışlanması için cumâ gecesi Duhân Sûresi okumak 20

Günahların gelecek olanları da doksan yaşma varandan düşürülür 79

Günahların silinmesi için seksen yaşın önemi 79

Gündüzün evvelinde verilen sadaka belâyı defeder 44

Güneşe sırtını dönmenin faydası 18

Güneşte çok oturmanın zararları... 23

Güzel ahlâk teheccüd ve oruç kadar faziletlidir 44

Güzel giyinip kuşanmak ne durumda kötüdür 14-15

Güzellik böbürlenmeye sebep olacaksa kötüdür 15

-H-

Hâcet için ve Acirc;yete’l-Kürsî okumak 33

Hakkın dâimâ Alî (Radıyallâhu Anh) tarafında olacağı 79

Hamama peştamalsız girmemek 41

Hapisten kurtulmak için Yâsîn Sûresi okumak 19

Haramlardan sakınmak takvâdandır 14

Harcamalarda eli sıkı tutmamak 48

Haset kötü bir haslettir, sevapları bitirir 61,71

Hastalığın şifâsı için Yâsîn Sûresi okumak 19

Haşr Sûresi okuyan kıyâmet günü emîn olur 21

Hâtûn kişinin cenâze namazı duâsı 75

Havvâ annemiz cennetten Cidde’ye indirilmiştir 65

Havvâ annemizle evlendirmesini Allâh-u Te‘âlâ

Adem (Aleyhisselâm)a nîmet saymıştır 67

Hayır konuşmaya dili alıştırmak gerekir 60

Hayrı umulmayan şerli insan sayılır 72

Helâllerden lezzet almak akıllılık alâmetidir 12

Hırs insanın başına çok belâ açar 61

Hırs nehyedilen bir haslettir 71

Hırs ve tamah rızık kazandırmaz 13

Hikmeti anlaşılmayacak konularda

tartışmaktan sakınmak 41

Hilal görüldüğünde okunacak duâ 29-30

Hoşgörü başa kakmaya sebep olacaksa kötüdür 15

Husûmette inat etmek pişmanlık getirir 60-61

-i-

İbâdet yolunda adım atmak akıllılık alâmetidir 12

İbâdetin âfeti riyâdır 14

İbâdetin en üstünü tefekkürdür 14

İblîs cennetten Filistin’deki Beysan’a indirildi 65

İblis yılanın içine girerek ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)ı

cennetten çıkarmıştır 65

İftar vakti okuyanın oruç tutanların tümü

kadar sevap alacağı bir duâ 17

İftihâr etmek, yapılan iyilikleri bozar 15

İhlas Sûresi okumak fakirliği giderir 46

İhlâs Sûresi’ni abdestin peşine okuyana verilen müjde.22

İhmalkârlık neticede günaha sokar 11

İlçeye girerken okunacak duâ 38-39

İlim yolunda adım atmak akıllılık alâmetidir 12

İlmin âfeti unutmaktır 14

îmân ile yalan birbirlerinden uzak durur 58

îmânın en üstün derecesi yakîn mertebesidir 14

îmansız ölmeye sebebiyette zinânın etkisi 46

İnsanların arasını bozmak için söz taşıyan

cennete giremez 59

İnsanların en şerlisini Rasûlüllâh (Sallâllâhu

Aleyhi ve Sellem) nasıl târif etmiştir? 72

İran’daki İsfahan yılanın indirildiği yerdir 65

İslâm’a hidâyetten dolayı yapılan hamd 48-49

İsrâ Sûresi’nin şu âyetleri vesveseden kurtarır 24-25

İsraf cömertliği ifsâd eder 15

İstekliymiş gibi görünmek riyâ alâmetidir 11

İsteyeni kovmamak gerekir 43

İstiğfar için seher vaktini seçmek 34

İstişâreden daha güvenli bir yardımlaşma yoktur 13

İşâret parmağına yüzük takmamak 42

İyilerin sevaplarına erişmek için ve Acirc;yete’l-Kürsî okumak ..21

-K-

Kabir azâbını defedecek sûre 22

Kadere rızâ rahatlık getirir 13

Kadın cenâzesinde okunacak duâ 75

Kalp katılığı bedbahtlık alâmetidir 71

Kamet yeni doğan çocuğun kulağına

okunursa şeytandan korunur 37

Karın ağrısına şifâ için ne yapılır? 28

Kavga gürültü çıkartmaktan sakınmak 42-43

Kaybını bulmak için Yâsîn Sûresi okumak 19

Kem gözden korunmak için okunacak duâ 26

Kendini beğenmekten daha büyük yalnızlık yoktur 13

Kırk yaşma varanın emîn olabileceği hastalıklar 78

Kısa kuyruklu zehirli yılan kâfir cin olabilir 69

Kıskançlık sevapları yiyip bitirir 61, 71

Kıyâmet günü insanı kötü duruma

düşürecek kötü bir hâl 49

Kıyâmet günü melekler kimleri cennetten kovacak? 47

Kıyâmet gününde, gıybet edenlerin hâli 59

Kıyâmet gününün dehşetinden kurtaracak sûreler 21

Kızmaktan sakınmak 44-45

Konaklanılan yerde okunacak duâ 40

Konuşulanlar âhirette sâhibine belâ açar 60

Korkulan şeylerden emîn olmak için okunacak duâ 24

Korkuyu gidermek için Yâsîn Sûresi okumak 19

Kölesini döven şerli insan sayılır 72

Köpek saldırısından korunmak için okunacak duâ...31-32

Kulhüvellâh okumak fakirliği giderir 46

Kulhüvellâhu’ı abdestten sonra okuyanın müjdesi 22

Kur’ân rükû ve secdede okunmamalı 42

Kurtuluş için okunacak duâ 38-39

-L-

Lânete çarptıracak bir günah 41

Lânete uğramaya sebep olan bir amel 37

Lût kavmi hangi parmaklarına yüzük takardı? 42

-M-

Mahşerdeki hesâbın kötü geçmesinde zinânın etkisi 46

Malın en değerlisi akıllılıktır 13

Melekler kıyâmet günü kimleri cennetten kovacak? 47

Meleklerin en kızdığı şey diş aralarında

bulunan yemek kalıntısıdır 63

Mescide giriş ve çıkış duâları 54-55

Methedilen kişi hangi duâyı okumalıdır? 16

Misvâk kullanmanın faziletleri 62

Mizah insanın saygınlığını giderir 45

Musibete sevinmek mümin alâmeti değildir 10

Mücâdeleden niçin sakınmak gereklidir? 40-43

Müezzinin dediklerini tekrarlamanın sevâbı 55

Mülk Sûresi kıyâmet günü kurtarıcıdır 21

Müminin üç alâmeti vardır 10

Münâfığın üç alâmeti vardır 11

Münker-Nekîr suâlini savuşturacak sûre 22

-N -

Nâfıle ibâdeti çok olmayan güzel ahlâkla

aynı dereceyi kazanır 44

Namaz îmân alâmetidir 10

Nazardan kurtulmak için okunacak duâ 26

Nazını çekmeyecek kimseye şaka yapmamak 45

Nefsin arzusuna göre inanmak îmânı ifsâd eder 15

Nemime sâhibi cennete giremez 59

-o-

Orta parmağa yüzük takmamak 42

Oruca devâm etmek kadar güzel ahlâk da faziletlidir....44

Oruç îmân alâmetidir 10

Oruçlu için iftar vaktinde makbûl bir duâ vardır 17

Oruçlunun sevâbını gıybet bozdurur 59

-ö-

Öfke ânında şeytan musallat olur 44-45

Ölmek üzere olanın yanında Yâsîn Sûresi okumak 20

Ölü yıkayanın günahları affolur 35

Ölümün çabuklaşmasında zinânın etkisi 46

Övülen kişi hangi duâyı okumalıdır? 16

Övülmeyi sevmek riyâ alâmetidir 11

-P-

Pazarda çarşıda zikredenden Allâh hoşlanır 54

Peştamalsız hamama girmemek 41

Peygambere ümmet olma nimetine hamd 48-49

Peygamberlerin ecrine erişmek için ne okunur? 21

-R-

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn

Alî (Radıyallâhu Anh)a vasiyetleri 9

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)X

tavsiyelerini muhâfaza eden hayırda dâim olur 9

Renk değiştirmek için güneşte oturmamak 23

Rızâsızlık dert ve üzüntü getirir 13

Rızık endişesiyle cimri davranmamak 48

Rızık hırsla kazanılmaz 13

Rızkın bereketini mahvetmede zinânın etkisi 46

Riyâ ibâdetin âfetidir , 14

Riyâ yapanın üç alâmeti vardır 11 •

Rükû yaparken Kur’ân okumamak 42

-s-

Sabahleyin Yâsîn Sûresi okumak 20

Sadaka Allâh-ü Te‘âlâ’nın emânetleri içerisinde kalır...43

Sadaka belâyı defeder 44, 47

Sadakayı erken vermek belâyı kaldırır 44

Safranla boyalı elbise giymemek 42

Salevatla abdeste başlamak 33

Sâlih kimseler yetmiş yaşını geçeni severler 78

Secde Sûresi kıyâmet günü kurtarıcıdır 21

Secde yaparken Kur’ân okumamak 42

Sefere yalnız çıkmamak 36

Seher vakti yapılan duâ reddolunmaz 34

Seksen yaşına varanın günahları silinir 79

Selâm vererek eve girmek evin hayrını artırır 46

Sevapları tartışmalar sildirir 42-43

Sevapların yazılması hakkında seksen yaşın önemi 79

Sihirbazlar Bakara Sûresi okuyana zarar veremez 23

Sinirlenmekten sakınmak 44-45

Sinirlilik nehyedilen bir haslettir 71

Sokağa çıkanın okuyacağı duâ 52-53

Soylu olmak övünmeye sebep olacaksa kötüdür 15

Söz bozmak münâfıklık alâmetidir 11

Söz taşıyan cennete giremez 59

Srilanka adası ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m indirdiği yerdir 65

Su içildiğinde yapılacak bir duâ 57

Susuzluğu gidermek için Yâsîn Sûresi okumak 19

Şakacılık insanın saygınlığını giderir 45

Şehre girerken okunacak duâ 38-39

Şerefin en büyüğü ahlâk güzelliğidir 14

Şerlerden korunmak için Yâsîn Sûresi okumak 20

Şerrinden emîn olunmayan şerli insan sayılır 72

Şeytan en çok kızma ânında musallat olur 44-45

Şeytan yılanın içine girerek ve Acirc;dem (Aleyhisselâm) ennetten çıkarmışdır 65

Şeytanı uzaklaştıran yiyecek hangisidir? 27

Şeytanın tek kalan kişiyle berâber olduğu 36

Şeytanın zarar verememesi için yeni doğan

ocuğa ne yapılır? 37

Şifa için Yâsîn Sûresi okumak 19

Şükredenlerden yazılmak için yapılacak bir duâ 57

Şükredenlerin kalplerine sâhip olmak için

Vyete’l-Kürsî ne zaman okunur? 21

Şüphelilerden sakınmak vera‘ mertebesidir 14

Tamahkârlık sakıncalı, kötü bir haslettir 61, 71

Tartışmalar sevapları sildirir 42-43

Tartışmalardan sakınmak 40-41

Tâvûs kuşu cennette ne yaptığı için Allâh-u Te‘âlâ

lun ayaklarının şeklini çirkinleştirmiştir? 66

Tebârake Sûresi kıyâmet günü kurtarıcıdır 21

Tefekkür gibi üstün bir ibâdet yoktur 14

Teheccüd namazı kılmanın fazileti 34

Tembel kimsenin üç alâmeti vardır 11

Tembellik yapmak riyâ alâmetidir 11

Tuzla yemeğe başlayıp bitirmenin getireceği şifâlar 28

-u,ü-

Ucubdan daha büyük bir yalnızlık yoktur 13

Uçağa binme duâsı 48-49

Unutmak ilmin âfetidir 14

Uyumadan Tebârake okumanın faydaları 22

Üç kişiden aşağı yolculuğa çıkmamak 36

V-

Vâdilerde konaklamak uygun değildir 36-37

Vera‘ takvânın en üstün mertebesidir 14

Vesveseden kurtulmak için okunacak duâ 24-25

Y-

Yalakalık samimiyetsizliğin alâmetidir 10

Yalan konuşmak nehyedilen bir haslettir 71

Yalan konuşmak sözün âfetidir 14

Yalan söylemek münâfıklık alâmetidir 11

Yalan söylemeyi âdet edinenin kötü hâli 58

Yalanla güldürmeye çalışanın vay hâline 62

Yalan yere Allâh’ın adına yemin edene

Allâh rahmet etmez 60

Yalnızlığın en büyüğü kendini beğenmektir 13

Yapmacık iş yapanın üç alâmeti vardır 10

Yardımını insanlardan esirgeyen şerli insan sayılır 72

Yâsîn Sûresi’ni okumakta bulunan on bereket 19

Yaşama beklentisinin çok olması bedbahtlık alâmetidir... 71

Yaşlılık ibâdetlere mâni olur 15

Yemeğe besmeleyle başlayıp hamd ile

bitirenin kazanacağı sevap 28

Yemeği tek başına yiyen şerli insan sayılır 72

Yemek bitirildiğinde yapılacak bir duâ 57

Yemek kalıntısının diş aralarında kalması

melekleri kızdırır 63

Yemin doğru bir konuda olsa da sakınmak gerekir 59

Yeminlerde Allâh’ın adını yalan yere

kullananın günahları affblmaz 60

Yeni elbise giyme duâsı 51

Yetimi giydiren Allâh’ın güvencesine girer 52

Yetmiş yaşına ulaşanı Allâh-u Te‘âlâ

sâlih kullara sevdirir 78

Yılan cennetten İsfahan’a indirilmiştir 65

Yılan cennetteyken deve gibi ayakları vardı 65

Yılana acıyana Allâh rahmet etmez 66

Yılanlardan hangilerinin sûretine kâfir cinler girerler...69 Yılanların bulunduğu yerlerde

konaklamak uygun değildir 37

Yılanların hangisini öldürmeden üç kere

uyarmak gerekir 69

Yırtıcı hayvanların bulunduğu yerlerde

konaklamak uygun değildir 37

Yoksulları kovanı melekler kovalar 47

Yoksulları seveni Allâh sever 47

Yoksulu giydiren Allâh’ın güvencesine girer 52

Yolculuğa yalnız çıkmamak 36

Yolculukta kolaylık için Yâsîn Sûresi okumak 19

Yolda görülen yılanlar öldürülebilir 70

Yüz yaşına varan Allâh’ın esîri sayılır 79

Yüzüğün hangi parmağa takılmaması gerektiği 42

Yüzüne karşı övülen kişi hangi duâyı okumalıdır 16

-z -

Zâlime yardım etmek mümin alâmeti değildir 10

Zâlimin üç alâmeti vardır 10

Zekât îmân alâmetidir 10

Zengin görünse de isteyene sadaka vermek 43

Zenginliği gidermede zinânın etkisi 46

Zeytinyağı yiyene şeytan yaklaşamaz 27

Zeytinyağıyla yağlanana şeytan yaklaşamaz 27

Zinâda iki cihanda çıkacak altı kötü haslet vardır 46

Zorluk ânında okunacak duâ 38-39

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.