Neseb-i Şerif Cübbeli Ahmet Hoca (004120)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €42,11
İndirimli : €24,77  + KDV
KDV Dahil : €29,48
Test2
15
:

Rasulullah (s.a.v)'in Şerefli Atalarının Faziletlerini Beyan Eden Neseb-i Şerif Risale-i Münifesi

YAYIN TARİHİ: 20 Kasım 2018
ISBN: 978-605-68824-7-0
BASKI SAYISI: 1. Baskı
DİL: Türkçe
SAYFA SAYISI: 520
CİLT TİPİ: Sert Kapak
KAĞIT CİNSİ: Şamua
BOYUT: 16,5 x 23,5 cm

Sonsuz hamd-ü senâlar: "O Zât ki seni (namazlara, özellikle de teheccüde) kalktığın zamanda da görmektedir, secde eden (tüm atalarının sulb)ler(i) içerisinde (bir sulbden diğer sulbe intikal ânındaki) dönmeni de (görmekte ve seni bütün insanlardan farklı olarak özellikle gözetmekteydi)." (eş-Şu‘arâ Sûresi:218-219) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Nihâyetsiz salât-ü selâmlar: "Ben dâimâ temiz ataların sulbünden temiz annelerin rahimlerine aktarıldım." (er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, 13/33, 24/537; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, 8/198; es-Sehâvî, el-Ecvibetü’l-marzıyye, 3/974; es-Sâlihî, Sübülü’l-hüdâ, 1/256) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in, onun ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)a kadar ulaşan tüm ecdâd-ı ceddâtının, Ehl-i Beyti’nin ve cümle ashâbının üzerine olsun.

Tâkipçilerimizin bildiği üzere her sene Mevlid-i Şerîf ayında Şerîfü’l-Haseb Ezke’n-Neseb Rasûl-ü Zîşân Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yapmış bulunduğum nezrimi yerine getirmeye biiznillâh devâm etmekteyim. Bana bu imkânı veren Yüce Rabbim’e ne kadar şükretsem azdır.

Başıma gelen bütün belâları nefsimin şerrine ve günahlarıma bağladığım gibi, kavuştuğum bütün iyilikleri de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in muhabbeti uğrunda yaptığım dersler ve hazırladığım risâlelerle irtibatlandırmaktayım.

Bu sene de Mevlid ayında sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in neseb-i şerîf silsilesinde bulunan tüm âbâ-ü ecdâdının ve ceddâtımın (atalarının ve nenelerinin) tevhîd dîni üzere oluşu, zinâdan ve fuhuştan münezzeh oluşları ve kendi dönemlerinde bulunan tüm insanların en hayırlıları oldukları konusunda hazırladığım "Neseb-i Şerîf Risâlesi"ni arzediyorum.

Şu bilinsin ki; bu risâlenin mevzûu inşâallâh sonraki senelerde hazırlamaya muvaffak kılınmayı arzuladığım "Necâtü’l-Vâlideyn Risâlesi"ne bir tevtı’e (hazırlık) mâhiyetindedir ki o risâlenin konusu da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in anne ve babasının cennet ehlinden olduğunu ispât eden delillerin serdedilmesinden ibâret olacaktır.

Bu risâlelerin en mühim özelliği Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in atalarının -hâşâ- müşrik ve cehennemlik olduğunu iddiâ eden Vehhâbîlerin bâtıl görüşlerini reddiye sadedinde telif edilmiş olmalarıdır.

Allâh-u Te‘âlâ’nın:

﴿ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا ﴾

"O kimseler ki Allâh’a ve Rasûlü’ne eziyet etmektedirler, muhakkak Allâh onlara dünyâda da, âhirette de lânet (etmiş ve rahmetinden uzak) etmiştir.

Bir de onlar için hor ve hakîr eden büyük bir azâb hazırlamıştır." (el-Ahzâb Sûresi:57) kavl-i şerîfindeki beyânı vechile; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e eziyet edenlere Allâh-u Te‘âlâ lânet ettiği gibi hiç şüphesiz ki onun şerefli nesebini tenzîh eden bizlere de rahmet edecektir.

Dolayısıyla bu eseri özellikle bu Mevlid-i Şerîf ayında okuyup okutanlar ve hayrına dağıtanlar mutlaka Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefâat-i uzmâsına nâil olacaklardır.

Zîrâ Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bizlerin yaptıklarını bildiğini beyân sadedinde Allâh-u Te‘âlâ:

﴿ يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّٓا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًاۙ ﴾

"Ey Nebî(yy-i zî şân)! Şüphesiz Biz seni (gönderildiğin insanların îmanlarına ve amellerine) büyük bir şâhid, değerli bir müjdeleyici ve önemli bir uyarıcı olarak gönderdik. (Böylece îmân edip itâat edenleri cennetle müjdeleyesin, inkâr edip isyân edenleri de cehennemle korkutasın)." (el-Ahzâb Sûresi: 45) buyurmaktadır.

Yine böylece Allâh-u Te‘âlâ:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾

"(Habîbim!) Sen (ümmetine): ‘(Dilediğiniz şekilde) amel edin. Muhakkak ki Allâh(hayır ve şer tüm) amelinizi (ezelde) bil(diği üzere, açığa çıktıktan sonra da bilerek cezânızı ve- r)ecektir, Rasûlü de (O’nun bildirmesiyle, sizin yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan haberdâr olacaktır).’ de." (et-Tevbe Sûresi:105) buyurarak yaptığımız sâlih amellere ve faydalı reddiyelere Rasûlü’nü de muttalî kılacağını beyân etmektedir.

Bizim gibi sermâyesizler yarın âhirette Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefâatinden başka bir vesîle ile kurtulamayacağımıza göre onu râzı edecek bu gibi hayırları işleyerek kendisiyle aramızda mehabbet irtibâtını artırmaya gayret etmeli ve onun bizden habersiz olduğunu aslâ düşünmemeliyiz.

Nitekim yüce sahâbî Abdullâh ibni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَعَالٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ve laquo;حَيَات۪ي خَيْرٌ لَكُمْ، تُحْدِثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَات۪ي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللّٰهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللّٰهَ لَكُمْ. ve raquo;

"Benim hayâtım sizin için hayırlıdır; (ben sağ olduğum sürece bana vahiy gelmeye devâm ettiği için) bir şey yaparsınız, (onun hükmünü) size bildiririz. (Öldüğüm zaman) vefâtım da sizin için hayır olur; (kabrimde) amelleriniz bana arzolunur, hayırdan (iyi amellerden) ne (yaptığınızı) görürsem (sizi muvaffak kıldığı için) ondan dolayı Allâh-u Te‘âlâ’ya hamdederim.

Şerden (kötü amellerden) ne (yaptığınızı) görürsem sizin (bağışlanmanız) için Allâh-u Te‘âlâ’dan mağfiret talep ederim." (el-Bezzâr, el-Bahru’z-zehhâr, rakam:1925, 5/308; İbnü Sa‘d, et-Tabakatü’l-kübrâ, 2/194; el-Hâris, Buğyetü’l-bâhis, rakam:953, 2/884; ed-Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, rakam:686, 1/183; el-Heysemî, Mecme‘u’z-zevâid, rakam:14250, 9/24; es-Süyûtî, Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam, 11666, 12/157) hadîs-i şerîfi bizleri bu hususta îkaz etmektedir.

Zîrâ bu hadîs-i şerîf Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefâtıyla, yaptıklarımıza şâhitlik vasfının ortadan kalkmadığını sarîh bir ifâde ile ortaya koymaktadır ki bu hadîs-i şerîfin sıhhatinde muhaddisler ittifak etmişlerdir. (el-‘Irâkî, Tarhu’t-tesrîb, 4/308; İbnü Hacer, el-Metâlib, 4/22; el-Heysemî, Mecme‘u’z-zevâid, rakam:14250; el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, rakam:3770; ‘Alî el-Karî, Şerhu’ş-Şifâ, 1/102)

Zâten peygamberlerin hayatta oldukları ve kabirlerinde namaz kıldıklarına dâir birçok sahîh hadîs-i şerîf mûteber kaynaklarda zikredilmiştir ki ilim ehli olanlar şu kaynaklara bakabilirler. (Müslim, es-Sahîh, rakam:448, 630; Ebû Dâvûd, es-Sünen, rakam:1531; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, rakam:5789; Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, rakam:3425)

Allâh-u Te‘âlâ bu fakîre bu sene nasîb ettiği gibi daha nice yıllar hayırlı uzun ömür ve sıhhat-ü âfiyetle her Mevlid-i Şerîf ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)hakkında bir risâle telif edebilmeyi, sizlere de îmân ve âfiyet içerisinde okuyup okutabilmeyi müyesser eylesin. ve Acirc;mîn!

12 Rabî‘ulevvel 1440 / 20 Kasım 2018

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.