Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali - Özgü Yayınevi-1452 (001249)

Fiyat : €43,68  + KDV
KDV Dahil : €51,98
Test2
15
:
Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali Mehmet Zihni Efendi Tarafından Kaleme Alınmış Eserdir.Hanefi Fıkhının Temel Kaynaklarından Faydalanılarak Yazılmış Bir Kitaptır. İlmî birikim ve faziletiyle son dönem Osmanlı uleması arasında seçkin bir yere sahip bulunan Mehmed Zihni Efendi'nin, Hanefî fıkhının temel kaynaklarına dayanarak hazırladığı ve Nimet-i İslâm adını verdiği bu eser, yazıldığı tarihten bugüne önemli bir boşluğu doldurmuştur. İlmihal geleneğinin ilki sayılabilecek eser, kendisinden sonra yazılan ilmihal kitaplarına kaynaklık etmesi bakımından da önemlidir.
Eser, Osmanlı dönemindeki fetva kitaplarından yapılan alıntıların konu içerisinde kullanımıyla zenginleştirilip daha faydalı bir hale getirilmiştir. Ayrıca müellif, konuların anlaşılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla, kelime ve kavramları açıklayıcı bazı şiirlere de yer vermiştir.
Klasik ilmihal geleneğinin bütün unsurlarını içermesinin yanı sıra; kullandığı üslup, konularla ilgili detaylı bilgiler sunması, yazılmasının üzerinden yüz yıl gibi bir süre geçmesine rağmen önemini hala koruyor olması gibi özellikleri bu eseri benzerlerinden farklı kılmaktadır.Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz
Sayfa Sayısı: 891
Cilt Durumu: Ciltli

SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ

Sözlerime Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla başlarım.

Hamd Allah'a, salât-ü selâm âhir zaman peygamberi Muhammed aley- hisselâma ve O'nun âl-ü ashâbına olsun.

Nimet-i İslâm, müellifi Mehmed Zihni Efendi tarafından 1309 (H.) 1892 (M.) yılında yazılmaya başlanmış, 1323/24 (H.) 1905/6 (M.) yıllarında bası-larak yayınlanmıştır.

Müellifin de ifade ettiği gibi esere vücut veren kitaplar, Şürünbilâlî'nin Nûru'l îzâh isimli kitabı ile, onun şerhi için yazılmış olan Meraku'l-Felâhve Tahtâvî Haşiyesi'dir.

Bu kitaplardan alınan meseleler, müellif tarafından, metin şeklinde dü-zenlenmiş, bunlara ilâveten dipnotlar halinde pek çok fıkhî kaynaklardan nakiller yapılmıştır.

Bilindiği üzere eserin aslı Osmanlıcadır. Fakat pek çok dipnotta, Arapça olarak çeşitli meseleler hakkında izahatta bulunulmuştur, ilk bakışta, Os-manlIca bilen herkesin, kitabın aslını anlayabileceği kanaati uyanırsa da, hem az önce kaydettiğimiz özellik, hem de eserin tamamen ihtisas isteyen bir konuda yazılmış olması sebebiyle, özellikle günümüzde bu kitabın anla-şılabilmesinin himmete muhtaç olduğu bir gerçektir.

Müellifin bu eseri yazmaya başlarken giriş mahiyetinde kaleme aldığı 28 sahifelik kısmın sonundaki ifadelerden kitabı yazmaya nasıl başladığını öğ-reniyoruz:

"Allah'ın hamdi ile 1309 (H.) 1892 (M.) yılı Zilhicce ayının 28. günü cuma-dan sonra bu kısmın yazılması tamamlanmıştır.

Cenab-ı Flak bana, bu kısmı yaz günlerinden 4,5 günde yazmayı lütfetti. Çalışmamı, Üsküdar'a bağlı Kızıltoprak mescidi karşısında kiraladığım, siv-risinek çokluğundan kurduğum güzel cibinliğin bulunduğu yazlıkta yaptım. Ben günahkâr; çok zengin olan Rabbime muhtaç olan Mehmed Zihni, dile-rim ki Allah (c.c) ona yardımcı olsun ve zenginleştirici nimetleriyle onun velîsi olsun. Efendimiz Muhammed (s.a.) 'e ve bütün peygamberlere Allah salât ve selâm etsin.

Hamd âlemlerin Rabbinedir."<1)

[1] Müellifin bu ifadelerini buraya aldığımızdan, tekrara meydan vermemek için ayrıca akaidle ilgili kısmın sonunda almadık.

Müellifin İlmî Şahsiyeti:

Merhum M. Zihni Efendi'nin İlmî şahsiyetini ortaya koyabilmek için ayrı bir araştırmaya ve müstakil bir yazıya ihtiyaç vardır. Ancak şunu ifade etmeli-yim ki, onun sadece Nimet-i İslâm'ını mütalâa edenler, kudretli bir âlim ile karşı karşıya bulunduklarını anlamakta gecikmezler.

Fanî insanların, haklarında en iyi şehâdet edecek şeyler, arkalarında bı-raktıkları eserleridir.

Merhumun çeşitli sahalarda Türkçe ve Arapça değerli eserleri olduğu gi-bi, Buhârî ve Müslim'in Sahîh'i gibi ebedileşen kitapların basımı sırasında tashih ve notlar eklemek şeklindeki unutulmaz hizmetleri de bulunmaktadır.

Bu gün ilim çevrelerinin elinde bulunan 1315 (H.) tarihinde, İstanbul Mat- baa-i ve Acirc;mirede basılan Sahîh-i Buhârî ve aynı yerde 1331 (H.) tarihinde bası-lan Sahîh-i Müslim nüshaları tashih ve haşiye olarak merhumun yâdigârıdırlar.

Mehmet Zihni Efendi'nin dînî ilimler sahasında pek değerli hizmetler ifâ ettiğinde şüphe yoktur. Bu hizmetlerden biri de Nimet-i İslâm vasıtası ile ya-pılmış bulunmaktadır.

Nimet-i İslâm'ın ilk basılışından bu yana 80 sene geçmiş bulunuyor. Ese-rin Kur’ân harfleri ile baskısı bir kaç kere tekrarlanmıştır. Eserin ilk basılışın-dan bugüne kadar geçen zaman içerisinde meydana gelen kültür hareketle-ri sonunda öyle bir durum ortaya çıkmıştır ki, kitabın orjinalini lâyıkı veçhile anlayabilen kimselerin bulunması şöyle dursun, okuyabilenler bile yok de-necek kadar azalmıştır.

Müellifin ifadesi ve İlmî seviyesi ile günümüz neslinin, hatta dînî ilimlerle uğraşanlardan bazılarının seviyesi arasındaki açıklık, uçurum denecek ka-dar fazladır.

Zaman olarak ömürden yaşanan 25 yıl bir nesil hesap edilirse, müelliften günümüze kadar, üç nesil geçmiş, dördüncü nesil oluşmaya başlamıştır.

Hele bu süre içerisinde konuşulan dilin uğradığı değişiklikler dikkate alı-nırsa, bu kıymetli eserin bugün konuşulan dilde bir düzenlemeye, sadeleş-tirmeye tâbi tutulması âdetâ bir zaruret olmuştur.

Bu kitabın tarafımızdan sadeleştirmesine başlanmazdan önce piyasada üç adet ayrı ayrı kimseler tarafından sadeleştirilmiş Nimet-i İslâm kitabı bu-lunuyordu. Ayrıca çalışmamızın devamı sırasında bir sadeleştirme çalış-masının daha basılması ile bu sayı dörde yükselmiş oldu.

Bu durumda; o hâlde bir kere daha niçin aynı şey yapılıyor, tarzında bir soru hatıra gelebilir. Böyle bir soruya cevap vermek için ifade etmek isterim ki, sadeleştirilerek basılmış Nimet-i İslâm nüshalarının hepsinde bir takım eksiklikler vardır.

Şüphe yok ki bizden önce yapılmış bulunan çalışmaları teşekkürle karşı-lıyor, emeği geçenleri takdir ve tebrikle anıyoruz. Ancak ifade etmeliyizki ta-rih sırasına göre bunlardan birinci ve ikinci olarak yayınlananlarda Arapça notların tercemesi yapılmadığı için bir hayli eksiklik vardır. Üçüncü olarak 1978 yılında yayımlanan da sadeleştirenin eksiksiz ve tam olma iddiasına rağmen yukarıdaki özelliği taşımaktadır. Bir fikir vermek bakımından şu hu-susu söylemek yetecektir: Orijinalde Tilâvet Secdesi ve Cuma'nın Edepleri bahislerinde 55 adet dipnot varken sadeleştirmedeki dipnot sayısı 40 adet-tir.

Yine 1980 yılında basılanda da orjinalde bulunduğu hâlde sadeleştirme-de yer almayan ibareler vardır.

Bunları zikretmekten maksadımız, en mükemmelin, en iyisinin bizim ta-rafımızdan yapıldığını iddia etmek değildir. Burada H. Basri Çantay mer- hûmun dile getirdiği bir gerçeği tekrarlamak faydalı olacaktır. Üstad diyor ki: "İlmî eserler ve hele dindaşlarımızı ilgilendiren bu gibi eserler müşterektir. Onlarda her bilgin'in şâyi hissesi, hakkı vardır. Binâenaleyh, göze çarpacak yanılmaların ve yanlışların örtülmesini değil, kardeşçe insanca ihtar buyu- rulmasını samimiyetle reca ederim. Eserler ancak bu sayede olgunlaşır-lar."*2)

Üstadımızın bu dileğini tekrarlıyor, ilim erbabından ve meselelere ilgi du-yan kardeşlerimizden gelecek yapıcı tenkitlere açık olduğumuzu ifade edi-yorum.

Sadeleştirerek sunduğumuz bu Nimet-i İslâm, şu özellikleri ihtiva etmek-tedir:

1- Kitapta geçen âyetlerin tamamının ve bir kaçı dışında hadislerin hepsi-nin kaynağı gösterilmiştir.

2- Kitaptaki Arapça şiirler terceme edilirken, şiir özelliği bozulmadan ter- ceme edilmiştir.

3- Dil olarak mümkün mertebe herkesin anlayacağı sadelikte ifadeler kul-lanılmış, eserden istifadenin azamî derecede olmasına gayret edilmiştir.

inanıyorum ki, bu çalışmamız M. Zihni merhumun bu değerli eserini mümkün olduğu kadar yeni nesle aktarmış olacaktır.

Okuyuculara Hatırlatılması Gereken Hususlar:

a- Sadeleştirmeye esas aldığımız nüsha 1398 (H.) 1978 (M.) tarihinde İs-tanbul'da fotokopi yoluyla basılan nüshadır. Daha önce Kur'ân harfi ile bası-lan nüshalarda her kitap (bölüm) başlı başına numaralanmıştır. Bizim sadeleştirdiğimiz nüsha baştan sona aralıksız numaralanmış olup, eserin tama-mı 1466 sahifedir.

Kitabın tamamında orjinalde parantez içinde olan yerleri, sadeleştirme-de de öylece aldık, bizim tarafımızdan parantez içinde ifade edilen yerlerle karışmasını önlemek için orjinaldeki parantezlerin sonuna M.Z.; diğer pa-rantezlerin sonuna S. işaretini koyduk!*).

Müellif bazı kelimelerin Arapçasını cümle arasında kullanmış, Türkçe karşılığını da parantez içinde vermiştir. Meselâ orjinalde (s. 800, dipnot 1) pas/'/dedikten sonra parantez içinde (yıkanmış) ifadesine yer vermiştir. Bu kabil örnekler çoktur. Biz de bu usûlü yer yer kullandık. Bu durumda, paren- tez içindeki ifade, tek kelimeden ibaret bulunduğu ve çoğunlukla parantez öncesi geçen kelimenin manası olduğu için, o kelimenin müellif tarafından mı yoksa sadeleştiren tarafından mı kullanıldığını gösteren işareti koymaya lüzum görmedik.

b- Kitabın aslında bazı âyetlerin hangi sûrede olduğu söylenmek ve bazı hadislerin, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvut gibi kitaplarda olduğu işaret edil-mekle yetinilmiştir.

Biz eseri sadeleştirirken baştan sona kadar; eserde geçen âyetlerin bu-lunduğu sûreleri ve sûre içindeki âyet numaralarını gösterdik. Ayrıca kitapta geçen hadis-i şeriflerin cilt ve sahife numaralarını belirtmek suretiyle kay-naklardaki yerine işaret ettik.

Buhârî ve Müslim'in Sahîh'inde bulunan hadislerin yerini belirtirken bas-kılardaki farkı dikkate alarak çok kere kitâb ve bâb numaralarını da verdik. Ancak hadis olarak ifade edilen delillerden üç-dört tanesinin kaynağını eli-mizde yeterli imkân olmadığından gösteremedik. Yine bu sebepledir ki bazı hadislerin yerini gösterirken fıkhî kaynaklara başvurmak zorunda kaldık.

c- Müelif, Arap dilini ve edebiyatını iyi bilen bir kimse olduğundan çoğun-lukla bölümlerin başında veya münasebet düştükçe dil hususunda (lüğavî) açıklamalarda bulunmuş, bu suretle kitabında pek çok şiire yer vermiştir.

Biz bu şiirlerin tamamını terceme ederek sadeleştirmede muhafaza ettik. Üzülerek belirtmeliyiz ki, şimdiye kadar basılmış bulunan Nimet-i İslâm'ın sadeleştirilmiş nüshalarından hiçbirisinde bu şiirlerin ve dipnotların tamamı-nı bulmak mümkün değildir.

Şiirlerin tercemesinde tuttuğumuz yol, şiirlerin düz yazı şeklinde değil, şi-ir olarak terceme edilmesi olmuştur. Ne tercemede, ne de şiirde bir iddia sa-hibi değiliz. Böyle yapmaktan maksadımız, orjinaldeki şiir zevkini mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye aktarmak idi. Şu bir gerçektir ki, nesir de olsa bir dildeki ifade gücünü ve zevkini, çevrildiği bir başka dilde aynen korumak

güç bir iştir. Hele bu terceme, Arapça gibi pek zengin bir dilden yapılırsa ve bir de terceme edilen parça şiir olursa durum bir kat daha güçleşir.

Bu şiirlerin müellif tarafından kitapta zikredilmesinden maksat, çoğu kere Arapça asıllı bir kelimenin kullanılış tarzına veya manasına işaret olmuştur. Terceme hâlinde kelimenin Arapça aslının bulunmaması tabiî olacağı cihet-le bu maksat yok olmuş gibidir. Bununla beraber eserin eksiksiz sadeleştiril-mesini sağlamak için bir zaruret ve gerekçe olmaksızın sadeleştirilmemiş bir yer bırakılmamıştır.

d- Burada bir noktaya dikkati çekmeyi vazife sayıyorum. Şöyle ki: Kitabın bazı yerlerinde, hükümlerin ifadesi sırasında "Zâhirürrivâye bu- dud," Zâhirürrivâye böylediı11 gibi ifadeler geçmektedir. Bu, fıkhî bir tabirdir, terceme edilmez. Sadeleştirmek maksadiyle terceme edilirse hata olur? Ni-tekim daha önce sadeleştirilerek yayımlanan bir nüshada bu tabir için bir yerde "Rivayetin zahiri", bir yerde de "Açık rivayet" denmiştir.

Fıkıh ilmi ile meşgul olanlarca malumdur ki İmam Azam Ebû Hanîfe haz-retlerinin fıkhî görüşleri, fetvaları, hulâsa İlmî serveti, daha çok talebelerin den imam Muhammed vasıtasiyle ilim âlemine yayılmıştır.

İmam Muhammed'in; Mebsût (Asi), Câmiu's-Sağîr, Câmiu'l-Kebîr, Si- yerru's-Sağîr, Siyeru'l-Kebîrve Ziyâdât isimli eserlerinde zikrettiği mesele-ler imam Azam'dan rivayet edilmiştir. İşte bu kitaplardaki meselelere "Zâhirürrivâye" denir.

Hanefî mezhebinde bir mesele için bu tabir kullanılmış ise bunun manası, o mesele imam Muhammed tarafından adı geçen kitaplardan birinde imam Azam'dan rivayet edilmiş demektir.

Bu kitaplar, el-Hâkim Muhammed b. Ahmed b. Abdullah Ebu'l-Fadl el- Mervezî tarafından el-Kâfî isimli bir eserde toplanmış, daha sonra Şem- sü'l-Eimme Serahsî tarafından 30 cüz halinde şerhedilmiştir.

e- Yer yer kullanılan "müellif" sözünden maksat, M. Zihni Efendiye ait ifa-delerde Şürünbilâlî, bizim ifadelerimizde M. Zihni merhumun kendisidir.

f- Fıkıhta yaygın bir kaide vardır. Bugünkü dil ile ifade edersek bu kaide "Bir şey hakkında hüküm vermek, o şeyi zihinde tasavvur edip şekillendir-menin bir parçasıdır." şeklindedir.

Çalışmamızda hep bu kaide hakim olmuş, bu kitabı okuyanların mesele-leri zihinlerinde düşünebilmeleri imkânı hedef alınmıştır.

Nitekim pek az çetrefilli mesele hariç tutulursa, kitabın tamamı anlaşılabi-lir hâle gelmiştir, diyebiliriz.

Yine de herkesin fıkhî meselelerle meşgul olmadığı, dolayısiyle fıkıh me-selelerinin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılamayacağı düşüncesinden hareket ederek, okuyucularımızın bazı meseleleri kavrayamamaları hâlinde fıkıh ile meşgul olan zevât-ı kirâma başvurmalarını tavsiye ederiz.

Nimet-i İslâm isimli eserin sadeleştirilmesi işini bana nasib edip, bunu müyesser kılan Rabbime sayısız hamd-ü senâlar ederim. Okuyucularımı eserle başbaşa bırakırken müellife Cenab-ı Haktan rahmetler niyaz eder, kendim ve bütün müslüman kardeşlerim için Cenab-ı Hakkın rızasını taleb ederim.

16.10.1988 Dr. Mustafa Özcan (Aksekili)

İÇİNDEKİLER

HACI MEHMET ZİHNİ EFENDİ 17

Künyesi ve Ailesi 20

Görev Hayatı 20

Ahlakî Yapısı 22

Büyük Üstad Hacı Zihni Efendi’nin Vefat Haberi 23

Eserleri 24

SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ 32

GİRİŞ

İSL ve Acirc;M İNANÇLARI 41

İMAN’IN RÜKÜNLERİ 41

4- Allah'a iman 42

5- Meleklere İman 42

6- Kitaplara İman 42

7- Peygamberlere İman 43

8- ve Acirc;hirete iman 44

9- Kadere İman 44

İSL ve Acirc;M’IN BİNASI 45

1- Namaz Kılmak 45

2- Oruç Tutmak 49

3- Zekât 49

4- Hac 50

MÜSLÜMAN OLMANIN FAYDALARI 51

AHK ve Acirc;M-I TEKLİFİYYE 53

10- Farz 54

11- Vacib 55

12- Sünnet 56

13- Müstehab 56

14- Mübah 56

15- Haram 57

16- Mekruh 57

17- Müfsid 58

TEMİZLİK KİTABI

SULAR; KISIMLARI VE HÜKÜMLERİ 63

Mutlak Suyun kısımları 64

5- Temiz ve Temizleyici Olan Su 64

6- Temiz, Temizleyici Fakat Mekruh Olan Su 65

7- Temiz Fakat Temizleyici Olmayan Su 65

8- Temiz Olmayan Su 66

9- Meşkûk (Temiz ve Temizleyici Olduğu Şüpheli) Su 69

Mukayyed Suyun Kısımları 69

a) Aslında Mukayyed Su 69

b) Aslında Mukayyed Olmayan Su 69

1) Tam Olarak Karışan su 70

2) Yabancı Madde Sudan Fazla (Suya galip) Olmak

Üzere Karışan Su 70

Artıklar 72

1) Hem Temiz Hem Temizleyici Oian Artık 72

2) Pis Olan Artık 72

3) Temiz ve Temizleyici Fakat Mekruh Olan Artık 72

4) Meşkûk (Şüpheli) Olan Artık 73

Taharri / Araştırma 74

Kuyular ve bdquo; 76

Pis Olması ve Temizlenmesi 76

İstinca, Istibra, İstinkâ 83

Tuvalet Edebi 84

ABDESTİN HÜKÜMLERİ 85

Abdestin Şartları 86

Abdestin Rükünleri 87

Abdestle ilgili Tamamlayıcı Hükümler 92

Abdestin sünnetleri 94

Abdestin Edebleri 102

Abdestin Mekruhları 106

Abdestin Vasıfları (Özellikleri) 107

A- Farz Olan Abdest 107

B- Vacip Olan Abdest 108

O- mendup Olan Abdest 108

Abdesti Bozan Şeyler 110

Abdesti Bozmayan Şeyler 114

GUSÜL 116

Farz Olan Gusül 116

Guslün Sünnetleri 119

Guslün Edebleri 120

Guslün Mekruhları 121

Sünnet ve Müstehap Olan Gusül 121

TEYEMMÜM 124

Teyemmümün sünnetleri 132

Teyemmümü Bozan Şeyler 137

MESTLER ÜZERİNE MESH 138

Meshin Şartları 141

Meshi Bozan Şeyler 144

Tahta ve Bez Sargılarla Benzerleri Üzerine Meshetmek 146

KADINLARIN ÖZEL DURUMLARI 148

Hayız 148

Nifas 149

istihâza 160

Hayız ve Nifas Halinde Haram Olan Şeyler 151

Cünüp ve Abdestsize Haram Olan Şeyler 157

ÖZÜR VE ÖZÜRLÜNÜN HÜKÜMLERİ 158

PİS ŞEYLER VE TEMİZLEME YOLLARI 161

Necis (Pis) Şeyler 161

Temizleyiciler 169

18- Yıkamakla Temizleme 170

19- Silmekle Temizleme 174

20- Kurumakla Temizleme 175

21- Yontmakla Temizleme 176

22- Başka bir Şeye Dönüşmekle Temizleme 176

23- Kazmakla Temizleme 177

24- Tabaklamak (Dibâğat) Yoluyla Temizeleme 177

25- Sirkeleştirmek Veya Sirkeleşmek Yoluyla Temizleme 178

26- Boğazlama İle Temizleme 178

27- Ovalamakla Temizleme 179

28- Sürtmekle Temizleme 180

29- Girmekle Temizleme 180

30- Su Kaybolup Çekilmekle Temizleme 181

31- Bir Kısmında Bir işlem (Tasarruf) Yaparak Temizleme 181

32- Pamuk Atmakla Temizleme 182

33- Kuyunun Suyunu Çekmekle Temizleme 182

34- Ateşle Temizleme 182

35- Kaynamak İle Temizleme 182

36- Bir Kısmını Yıkamakla Temizleme 183

37- Oymakla Temizleme 184

Temizleme İle ilgili Bazı Meseleler 184

Hayvanlarda Temiz Sayılan ve Temiz Sayılmayan Şeyler 186

NAMAZ KİTABI

FARZ NAMAZLAR 191

Namaz Vakitleri 196

Müstehap Vakitler 205

Mekruh Vakitler 211

EZAN VE İKAMET 217

NAMAZIN ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ 230

Namazın Şartları İle İlgili Ayrıntılar 256

Avret Mahalli Neresidir? 259

NAMAZIN VACİPLERİ 265

NAMAZIN SÜNNETLERİ 279

NAMAZIN EDEBLERİ 290

UYGULAMALI OLARAK NAMAZIN KILINIŞI 292

İMAMLIK, YANİ CEMAAT NAMAZI 300

İmama Uymanın Sahih Olmasının Şartları 304

Cemaatle Katılmayı Engelleyen Haller 315

imam Olmaya En Lâyık Olanlar Ve Safların Düzenlenmesi 317

Safların Düzenlenmesi 324

Cemaatin İmama Uyup Uymayacağı Meseleler 326

Farz Namazdan Sonra Yapılan Duaların Fazileti

ve Nasıl Olduğu Hakkında 328

Namazda Abdestin Bozulması 331

istihlâf 336

İstidrâd 337

Müdrik 337

Lâhik 337

Mesbuk 338

İsnâ Aşeriyye Meseleleri 340

NAMAZI BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER 342

Namazı Bozan Şeyler 34 2

Zelletü’l - Kârî 361

Namazı Bozmayan Şeyler 363

Namazın Mekruhları 365

Namaz Kılan Kimse İçin Mekruh Olmayan Şeyler 381

Sütre ve Namaz Kılanın Önünden Geçene Engel Olması 383

Namazı Bırakmayı Gerektiren, Caiz Kılan Şeyler

ve Namazı Geciktirmenin Caiz Olması 384

Namaz Kılmayanın Hükmü 386

VİTR NAMAZI 388

Kunut Duasının Tefsiri 389

Vitrin Cemaatle Kılınması 392

NAFİLE NAMAZLAR 395

Müekked ve Gayr-ı Müekked Sünnetler 395

Diğer Nafile Namazlar 401

a- Tahiyyetü’l-Mescid Namazı 401

b- Abdest Şükrü için Kılınan Namaz 402

e- kuşluk Namazı 402

d-Teheccüd Namazı 402

e- istihare Namazı 403

f- Hacet Namazı 404

g- Teşbih Namazı 405

h- Geceleri İhyâ (Değerlendirmek) için Kılınan Namazlar.... 4 06

Nafile Namazı Oturarak veya Binek Üzerinde Kılmak 409

Farz ve Vacibi Binek ve Mahmil Üzerinde Kılmak 412

Gemi İçinde Namaz Kılmak 414

Teravih namazı 416

Teravihin Rekât Sayısı Ve Kılınışı 418

Kâbe’nin İçinde Ve Üstünde Namaz Kılmak 420

YOLCUNUN NAMAZI 422

Yolculuğun Hükümleri 425

Vatan ve Çeşitleri 429

38- Vatan-ı Aslî 429

39- Vatan-ı İkâmet 429

40- Vatan-ı Süknâ 429

HASTANIN NAMAZI 433

Namazın ‘Iskatına Dair 438

GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI 441

İDR ve Acirc;K-I FARİZA-FARZAYETİŞMEK 452

SEHV SECDESİ 463

Namaz İçinde Şüphe Etmek 475

TİLAVET SECDESİ 477

Şükür Secdesi 484

CUMA NAMAZI 485

Cumanın Vacip Olmasının Şartları 487

Cumanın Sahih Olmasının Şartları 488

Hutbe 490

A- Hutbenin Şartları 491

B- Hutbenin Sünnetleri 4 9 2

C- Cumanın Edepleri 493

BAYRAMLARIN HÜKÜMLERİ 498

Bayramların Vacipleri 498

Bayramların Mendupları 498

Bayram Namazı 500

KÜSÜF NAMAZI 504

YAĞMUR DUASI 505

KORKU NAMAZI 507

CENAZELERİN HÜKÜMLERİ 509

Ölmek Üzere Olan Kimseye Yapılacak İşlem 509

Ölünün Yıkanması 511

Ölünün Kefenlenmesi 515

Cenaze Namazı 517

Cenazenin Gömülmesi 526

Kabir 529

Telkin 534

Telkin’in Yapılışı 534

Ta’ziyet 535

Gemide Ölen Kimseye Ne Yapılır? 537

Kabir Ziyareti 537

ŞEHİDİN HÜKÜMLERİ 539

ORUÇ KİTABI

GİRİŞ 543

Orucun Mânası 543

Orucun Sebebi 544

Orucun Rüknü 545

Orucun Hükmü 545

Orucun Sıfatı 549

ORUÇTA NİYET 552

Niyetin Geceden Yapılması, Belirlenmesi ve

Kendisinden Niyet Şart Olup Olmayan Oruçlar 552

RAMAZAN VE ŞEVVAL AYININ GİRDİĞİNİN BELİRLENMESİ 555

Şek Günü 562

Şek Günü Oruç Tutmak 562

ORUÇ HALİNE SON VEREN ŞEYLER VE ONLARIN

GEREKTİRDİĞİ 565

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER 566

ORUCU BOZAN VE KAZ ve Acirc;YI GEREKTİREN ŞEYLER 570

ORUCU BOZAN VE HEM KAZ ve Acirc; HEM DE KEFF ve Acirc;RETİ GEREKTİREN ŞEYLER 577

KEFF ve Acirc;RET VE ONU DÜŞÜREN ŞEYLER 581

Keffâret 581

KEFF ve Acirc;RETİ DÜŞÜREN ŞEYLER 584

ORUÇLUYA MEKRUH OLUP OLMAYAN ŞEYLER 586

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler 586

Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler 586

Oruçluya Müstehap Olan Şeyler 587

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN ÖZÜRLER 589

Elğaz-ı Fıkhiyye isimli Eserimizden Oruçla İlgili Meseleler 595

Orucun İskatı 596

ORUÇ VE İTİK ve Acirc;F GİBİ KULUN KENDİSİNİN VACİP KILMASI İLE

L ve Acirc;ZIM GELEN ŞEYLER 598

Nezrin Hükümleri 601

Elğaz-ı Fıkhiyye’mizden 603

ÎTİK ve Acirc;F 604

FITIR SADAKASI 612

ZEKAT KİTABI

GİRİŞ 617

PARALARIN ZEK ve Acirc;TI 625

TİCARET MALLARININ ZEK ve Acirc;TI 626

HAYVANLARIN ZEK ve Acirc;TI 629

Develerin Zekâtı 631

Sığ ırların Zekâtı 632

Koyun ve Keçilerin Zekâtı 632

ZEK ve Acirc;TIN VERİLECEĞİ YERLER 635

Elgâz-ı Fıkhiyye’mizden 641

Fetva Kitaplarından Örnekler 641

HAC KİTABI

GİRİŞ 645

Hac ile İlgili Tabirler 645

41- Hac ve Umre 645

42- Mekkî- ve Acirc;fâkî 646

43- Haccın Çeşitleri: Kıran, Temettü’, ifrâd 646

44- İhram-Halk-Taksir 647

45- Telbiye 647

46- Mevâkît 648

47- Beyt-i Muazzam Yahut Kâbe-i Mükerreme 649

48- Tavaf ve Metâf 650

49- Idtıba’, istilam, Remel 652

50- Sa’y 652

51- Hervele 653

52- Vukû 653

53- Remy-i Cimâr 655

54- Eyyâm 655

55- HıllveHare m 656

56- Meş'ar-i Haram 656

HACCIN MESELELERİ 657

HACCIN VACİPLERİ 664

HACCIN SÜNNETLERİ 666

Haccın Edebleri 668

Haccın Yasakları.. 669

HACCIN FAZİLETLERİ 669

HACDA YAPILACAK İŞLERE TOPLUCA BAKIŞ 671

Kıran Haccı Ve Temettü’ 678

Umre 680

Fevat-Fesâd-ihsâr ve Hükümleri 681

HACCIN CİNAYETLERİ 682

HACDA KESİLEN KURBAN (HEDY) 687

BAŞKASININ YERİNE HACCETMEK 689

MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ 697

HAC KİTABINA EK KİTAPLAR 707

AV KİTABI 707

Mülkün Gerçekleşmesi 708

Yemenin Helâl Olması 708

ZEB ve Acirc;İH KİTABI 715

Boğazlanacak Hayvanlar 715

Eti Yenmeyen Hayvanlar 717

UHDİYE KİTABI (KURBAN) 718

AKÎKA MESELESİ (KURBAN) 723

NİK ve Acirc;H KİTABI

GİRİŞ 725

MÜN ve Acirc;KEHAT VE MÜF ve Acirc;RAKAT EVLENME VE BOŞANMA 725

Birden Fazla Evlilik ve Boşanma 728

KİT ve Acirc;BU’N-NİK ve Acirc;H EVLENME KİTABI 731

NİK ve Acirc;HTA VEK ve Acirc;LET VE FUZÛLİNİN AKDİ 737

MUHARREM ve Acirc;T (Kendileriyle Nikahlanmak Haram Olan Kadınlar) 740

VİL ve Acirc;YET 750

BÜLÛG VE ve Acirc;ZAD OLMA MUHAYYERLİĞİ 754

Bulûğ Muhayyerliği 754

ve Acirc;zad Olma Muhayyerliği 755

KEF ve Acirc;ET 757

MEHR 760

Mehr-i Misil ve Mehr-i Müssemmâ 761

Peşin ve Ertelenmiş Mehr 763

Dühûl ve Halvet 766

Mehirde Müvûzaa - Tekrar ve Tasarruf 769

FASİD NİKAH VE ONUN HÜKMÜ 772

RAKÎKİN NİK ve Acirc;HI 775

K ve Acirc;FİRLERİN NİK ve Acirc;HLARI 779

KAS M 786

KARI KOCA HAKLARI 789

İslâm’da Örtünme 790

NAFAKA 792

BOŞANMA (TAL ve Acirc;K) 798

BOŞAMANIN ÇEŞİTLERİ 802

A- Sünnî ve Bid’î Boşama 802

B- Ric’î-Bâin-Sarîh ve Kinâye Boşama 802

57- Sarih Kelimeler ve Onların Hükümleri 805

58- Kinâye Kelimeler ve Onların Hükümleri 806

C- Ric’î Boşama ve Onun Hükmü 809

D- Bâin Boşama ve Onun Hükmü 812

Büyük ve Küçük Beynûnet 812

Hülle 813

BOŞAMANIN ÎK ve Acirc;I 816

BOŞAMANIN TEFVİZİ 817

BOŞAMANIN BİR ŞARTA BAĞLANMASI 820

Bazı Meseleler 824

MUH ve Acirc;LAA 826

FUZÛLİNİN BOŞAMASI 830

HASTANIN BOŞAMASI 831

İSTİSN ve Acirc; 832

ÎL ve Acirc; 834

YEMİN KİTABI 839

Yeminin Kısımları 839

ZIH ve Acirc;R 845

Lİ ve Acirc;N 850

Liânın Sureti 854

AN ve Acirc;NET, CİB ve Acirc;B VEYA HIS ve Acirc; SEBEBİYLE AYRILIK 855

İDDET 857

İddetin Nevileri 859

İddetlerin Birbirine Karışması 864

İddetin Nafakası 866

Hİdâd Yahut ihdâd 867

Fetva Örnekleri 869

Erkeklerin iddeti 869

HID ve Acirc;NE 870

NESEBİN SÜBÜTÜ VE İSTİL ve Acirc;D 874

DAİYY 879

LAKÎT 880

SÜT EMME KİT ve Acirc;BI 881

Fetva Kitaplarından Alınmış Bazı Meseleler 889

KONULARIN ALFABETİK FİHRİSTİ 892

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.