Ölüm Kıyamet Ahiret ( Tezkire-i Kurtubi )-1818 (001514)

Fiyat : €37,79  + KDV
KDV Dahil : €44,97
Test2
15
:

ESİRGEYEN - BAĞIŞLAYAN ALLAH’IN İSMİ İLE...

Ölüm Kıyamet Ahiret ( Tezkire-i Kurtubi ) Kitabında merak edilen gerçekleri bulacaksınız.

Her türlü HAMD: Yükseklerin en yükseği, velî ve yardımcı olan ALLAh'a mahsustur. O Allah’ki: Yaratır ve öldürür. Halkı üzerine ölüm ile ve zevâl ile cezâ yerine bâ’s ile, hüküm yerinde ayırmakla hükmeder ki her nefis işlediği amel ile cezalansın için. Ben ona: Kazaanın acısı üzerine sabreden kimse hamdi ile hamdederim ve Rabbının kazasına şükreden kimsenin şükrü rederim ki: O kimse için rızaa: o Rabbdan olur. ALLAH’tan başka ilâh olm. ğına; yalnız onun ilâh olduğuna; onun ortağı olmadığına: Rabbısına döneceg ona rücû edeceğini ve kusur ettiği her amelde hesâba çekeceğini bilen bir kc şehâdeti ile şehâdet ederim. Hem de ben: Efendimiz ve yardımcımız olan E reti Muhammed (s.a.v)'in, O'nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederin Rasûlki: Onun üzerine; gizli kitabda: "Levhi mahfuzda" yazılı olan -Yâ 1 hammed! Sen öleceksin, onlar da ölecektir. ve Acirc;yeti inzâl olunmuştur. ALLAH’ ın Rasûlun Hazreti Muhammed üzerine, diğer nebîler ve rasûller üzerine; onların, âlleri ve eshablarının hepsi üzerine rahmet ve selâmet eyle ki: Zikredenler : zikrettikçe, senin zikrinden ve onların zikrinden gaflet edenler, gaflet ettik "Rahmet ve selâmet eyle!"

Ve bundan sonra, "Kitâbüttezkireden" kısalttığım şu kitab: İmam Ebû Abdullâh Muhammed bini Ahmed bini Ebi Bekril-Ensaarî, El-Hazrecî, El- Endülüsî, El-Kurtubî "Radıyâllahü anhüm" Hazretlerine mahsustur. Şöyleki: Lügat ve nahv kitablarında zikrolunan garip lâfız ve garib i'rablı kelimeleri; ölüm ve hesâb zikredilmiyen lâfızları hazfettim. Çünkü: böyle ince kitablarda ölüm ve hesâb zikredilmiyen lâfızların bulunması lâyık olmaz. Çok kerre okuyucu ince kitabları okuduğu zamanda orada haazır olanlar ağlarlar. Bu zaman orada bir nahiVci haazır olur da: "Bu kelime hangi lâfız üzerine mâ'tuftur." derse, karışıklık haasıl olur da bu hüzün ve huşû'da o vakit zâil olur; ibret alma da gaib olur. İşte bu durum: şu kitabı kısaltmamın, ölüm ve korkularını zikretmiyen lâfızları hazfetmemin sebebi oldu. Nitekim kitaba da şu ismin verilmesi de buna delâlet eder.

Bittezkireti bi-ahvâlil-mevtâ ve umûril-âhireti Ölülerin hallerini ve âhiret işlerini hatırlatma!

ALLAH Teâlâ ve Tekaddes, Bundan duyduğu şeylerden ibret a ölüm işlerini ve ondan sonraki olacakları düşünüp de Tevbei Nasûha sar kimseye rahmet eylesin. Bu kimsenin bu hal üzerine ölmesi ümid edilir, kul kardeşinin yardımına devam ettiği müddetçe, ALLAH'ta kulun ya mmdadır." HAMD: ve Acirc;lemlerin Rabbı olan ALL ve Acirc;H'a mahsustur. Biz bu ki da maksûd olana başlıyalım da Ve Billâh'ittevfik "Tevfik ALL ve Acirc;H'tan diyelim.

KUTBİ S ve Acirc;'RANÎ DENİLEN Z ve Acirc;TE MAHSUS İMAM KURTUBÎNİN KISALTILMIŞ TEZKİRESİNİN II. CİLT FİHRİSTİ

Sahife KONULAR

5 - Cennet

5 - Bu bab: Ehli Dâreynin "Cennet ve Cehennem Ehillerinin" ebedi oldukları, Ölümün sırat üzerinde kesilmesi ve onu ki-min keseceği hakkında gelen haberler baabıdır

9 - Bu bab: Cennetin kabıları, bunlar hakkında ve sıfatları hak-kında ve Cennetin nimetleri hakkında gelen haberler babıdır

10 - Bu bab: Ehli Cennetin şu dünyâ'daki alâmeti baabıdır.

11 - Bu bab: Cennetin sıfatları ve Allâh Teâlâ'nın ehli için nimetlerden hazırladığı rızıkları beyân baabıdır

12 - Bu bab: Cennetin ırmakları, dağlan ve bunlardan dünyâ da olanlar hakkında gelen haberler baabıdır

14 - Bu bab: Ye'cüc ve Me’cüc çıktığı vakit; şu ırmakların kaldırı-lacağı, Kur'ânm ve ilmin kaldırılacağı hakkında gelen ha-berler baabıdır

16 - Bu bab: Cennet ırmaklarının nereden çıktıkları, şarabın ehli cennetin içecekleri olduğu hakkındadır

18 - Bu bab: Cennetin ağaçlan ve meyveleri ve Cennet meyvele-rinin dünyadakilere benzediği hakkında gelen haberler baabıdır

21- Bu bab: Cennet ağaçları ve nehirlerinin yarılacağı ve bundanehli cennetin giyecekleri, atları ve develeri çıkacağı hakkında gelen haberler baabıdır

21 - Ebu Hüreyre'den Cennetteki bir ağaç hakkında rivâyet

22 - Bu bab: Cennetin hurmaları, meyveleri ve ekinleri ve cennette gövdesinin altundan olmadığı bir ağacın bulunmadığı hak-kında gelen haberler baabıdır

24 - Bu bab: Cennetin kapılan hakkında gelen haberler babıdır

26 - Cennet kapılarının genişliği hakkında rivayetler

28 - Bu bab: Cennetin dereceleri ve bu dereceleri mümine kazan-dıran amel hakkında gelen haberler baabıdır

28 - Cennetin ilk derecesi

30 - Bu bab: Cennetin köşkleri ve onların kimler için olduğu hakkında gelen haberler baabıdır

32 - Ebu Naim rahimehüllâh "r.a." ibâresi

33 - Bu bab: Cennetin köşkleri, daireleri, evleri ve müminlerin bunlara ne ile nâil olabilecekleri hakkında gelen haberler baabıdır

35 - Bu bab: Vâcib Teâlâ’nm "Ve Füruşûn Merfûatün" yükseltil-miş yataklar, kavli şerifleri hakkında gelen haberler baabıdır

36 - Bu bab: Cennetin haymalan (evleri), sokakları, bunlardan başkaları hakkında gelen haberler baabıdır

36 - Cennette bir çarşı olduğu hakkında Müslimin rivâyeti

37 - Bu bab: Bir kimsenin Cennete ancak pasaport ile girebileceği hakkında gelen haberler baabıdır

38 - Bu bab: Nâstan ilk önce Cennete gireceklerin fukaralar oldu-ğu baabıdır

41 - Bu bab: Ehli Cennetin dereceleri, yaşları, boylan, gençlikleri,köşkleri, giyecekleri, tarakları, buhurdanlıkları, hanımları ve kadınları ve Cennette bekâr olmadığı hakkında gelen haber-ler baabıdır

43 - Süfyân Sevri'nin Cennette Arapça konuşulacağı rivâyeti

44 - Bu bab: Hûri înlar, onların sözleri ve ve Acirc;demin neslinden gelen kadınların cevapları ve güzellikleri hakkındadır

45 - îsraa hadîsi

46- Bu bab: Doğrusu güzel amellerin, güzel gözlü Hûrîlerin mehirleri olacağı hakkında gelen haberler baabıdır

47 - Hakim Tırmizî'den hadîs rivâyeti

49 - Uyku hakkında beytler

50 - Bu bab: Hûri înlerin neden yaratıldıklan hakkındadır

51 - Bu bab: Bir kimsenin dünyâ'da bakir bir kız ile evlendiği manda o kızın âhirette onun karısı olacağı hakkında ge haberler baabıdır. Kurtubî'nin mü'min kardeşlerine nasihati

52 - Bu bab: Doğrusu, hakîkaten cennette yeme, içme ve nika olduğu, hem de orada abdest bozma olmadığı, eksik ve n sanlaşma olmadığı, yaramazlık ve uğursuzluk olmadığı uyku olmadığı hakkında gelen haberler baabıdır

54 - Ebu Kulâbe'den rivâyet

55 - Bu bab: Doğrusu mü'min cennette çocuk istediği zamanda onun hamli, doğumu, yaşı, arzu ettiği gibi bir anda olacağ dâir gelen haberler baabıdır.

55 - Bu bab: Cennette olan her şeyin dâimi olup, mahvolmayacağı, fenâ bulmayacağı ve helâk olmayacağı hakkında haberler baabıdır

55 - Bu bab: Ehli Cennetten bir kadının dünyâ ehline dünyâ’daki kocasım göreceği hakkında gelen haberler baabıdır

56 - Bu bab: Cennetin kuşları, atlan ve develeri hakkında g> haberler

57 - Bu bab: Koyun ve keçinin Cennet hayvanlarından old hakkında gelen haberler baabıdır

59 - Bu bab: Kına’nın Cennet otlarının iyisi olduğu ve Cenr Reyhan ile süslendiği hakkında gelen haberler baabıdır

59 - Bu bab: Cennetin aşağısı olduğu, koku ve söz olduğu kında gelen haberler baabıdır

62 - Ebu Dâvud ve Tirmizî'den rivâyetler

62 - Bu bab: Cennetin düz olduğu; zikrin Cennetin yapı; masrafı olduğu ve Cennette ağaç dikiminin "Sübhaane Vel-Hamdü Lillâhi ve Lâ ilâhe illellâhü Vallâhü Ekber" meleri ile olduğu, hakkında gelen haberler baabıdır

64 - Bu bab: Derece yönünden ehli Cennetin en aşağısının c mu ve en yükseğinin durumları baabıdır

66 - Bu bab: Ehli Cennet üzerine Allah Teâlâ'nın Rızası, Cennette olan bütün Nimetlerden Afdal olduğu baabıdır.

67 - Bu bab: Ehli Cennetin Rabbılarını görmeleri ve bunun onlara bütün cennet nimetlerinden daha mahabbetli olduğu

68 - İmam Kurtubî'nin görüşü

70 - Bu bab: Allah Teâlâ'nın ehli cennete selâmı ve ledeynâmezid" kavli şerifleri hakkındadır

70 - Haşan Basri'den rivâyet edilen hadislerde

74 - Bu bab: Cennete Tealluk eden ve Acirc;yetlerin tesirinde, âlimlerin beyan ettikleri kaviller hakkındadır

74 - Yedi cennet olduğu hakkında Ibni Abbas'ın âyet tefsiri

78 - Cennette gece olmadığı hakkında Hakim Tirmizî'nin rivâyeti

83 - Bu bab: "Sabî iken ölen" Müslümanların ve kâfirlerin çocuk-ları hakkında gelen haberler baabıdır

85 - Bu bab: Cennete girdikleri zaman Ehli Cennete ilk ikram ve armağanlar hakkında haberler

85 - Nüzûl, İdâme, Tuhfe, Gızâ veya Gıdâ'nın anlamları

86 - Bu bab: Cennetin Anahtarlarının "Lâ ilâhe illellâhü" kavli şe-rifi ve namaz olduğu hakkında gelen haberler baabıdır.

88 – Bir izah

89 – Bu Kitap Fitneler Şiddetli Kıtalar Ve Kıyametin Alametleri Kitabıdır

90 - Bu bab: Lâ ilâhe illallâh, diyen kimseden "Kıtâlın" Men'i baabıdır

90 - Bu bab: Müminin kanının, malının ve ırzının haram olduğu ve Allah'ın indinde bu haramlığın çok büyük olduğu hak-kında gelen haberler baabıdır

91 - Zeval

93 - Şekik

94 - Bu bab: Fitnelerin geleceği, Fitne günlerinde ibâdetin afdal olacağı bâbıdır

94 - Müslimin rivâyet ettiği hadiste Islâm alemini kaplayacak fit-neler

96 - Usâmenin rivâyet ettiği hadis

97 - Birinci ve ikinci manaları

98 - Fitnenin Medînenin doğu tarafından geleceği beyânı

102 - "Raha - el İslam" hakkında bilgi

103 - Bu bab: İslâm değirmeni ve Bunun ne zaman döneceği hal kındadır

103 - Hadîs-i şerif ve îzaahı

104 - Konunun hulâsası

105 - Bu bab: Hz. Osman katledilince Fitne kılıcının sıyrılaca; hakkında gelen haberler baabıdır

106 - Bu bab: Fitnenin zuhuru, sonra gelecek zamanın, önce geçe zamandan daha şer olduğu baabıdır

107 - Tırmizî'nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerif

107 - Yülkaşşuhhü; cümlesinin anlamı

109 - Bu bab: Fitnelerden kaçınma, Fitne zamanı evlere çekilnhakkıda gelen haberler baabıdır

112 - Bu bab: Yukanki babdandır; Fitne günlerinde nasıl sebât edileceği ve iyi kimselerin "Ortadan kalkacağı" baabıdır

113 - İbni Mâcehin Ebû Hüreyreden rivâyet ettiği bir hadîsi şerif

113 - Bu hadisin yüksek anlamı

114 - Bu bab: Fitnelerin zuhuru ve galebesi zamanında Kur’an öğrenme, Kur'anda bulunanlara uyma ve Halifenin sözü dinleme baabıdır

116 - Ebû Naimin Muaz bini Cebelden rivâyet ettiği bir hadis

116 - Bu hadisten ibret alınacak hikmetler

119 - Bu bab: îki müslüman, silâhları ile kavuştukları zaman, önin de öldüreninde ateşte olduğu bâbıdır

119 - Kurtubî'nin beyanı

122 - Bu bab: Allâh Teâlâ'nın Şu Ümmetin şiddetini kendi ararmda kıldığı hakkında gelen haberler baabıdır

124 - Hadislerin îzaahı

126 - Bu bab: Nebî Aleyhisselâmın haber verdiği fitnelerden

denizin dalgalandığı gibi dalgalanacağını zikrettiği şu fiti ye dâir gelen haberler babıdır

126 - Hadîsin îzaahı

127 - Ebu Dâvûdun Abdullah bini Ömerden rivâyet edilen hadisin izahı

129 - İmam Kurtubî rahimehüllâh diyor ki

130 - Kâ’bül-Ahbârın: Ömer, Cehennemin kapılarından bir kapı-dır; demesi

133- Bu bab: Fitnede dilin kılınç darbesinden Eşedd olduğu hak-kında gelen haberler baabıdır

133 - Îstinzaf

133 - Bu îzaaha göre hadîsi şerifin anlamı

133 - Fitne

133 - Veyl

135 - Bu bab: Fitneler zamanında sabr ile emir; Fitneler zamanında katil için nefsi teslim ile emir ve fitnelerden sakınan kimsenin Said olduğu baabıdır

137 - İmam Kurtubî rahimehüllâh diyorki:

138 - Alimlerden bir topluluğun görüşü

139 - Bu bab: Ümmetin evvelinde ve Acirc;fiyet "Selâmet ve birlik" so-nunda da Belâ "Musibet" kılınacağı baabıdır

139 - Bazı âlimlerin görüşleri

140 - Bu bab: Fitneler zamanında ölüm ile duânın cevazı ve bu za-manda toprağın altının üstünden hayırlı olduğu hakkında gelen haberler baabıdır

140 - İmam Mâlik rahimehüllâh'm rivâyet ettiği hadis

141 - İmam Kurtubî rahimehüllâh'm görüşü

142 - Bu bab: Hüseyin Bini Ali bin Ebî Taalib radıyallâhü anh’m makteli baabıdır

143 - imam Kurtubî Tercemesi

145 - ve Acirc;limlerin Hz. Hüseyinin ölümü üzerine ittifakları

148 - İbni Abbas rivâyeti ve Kurtubînin hadisi "sahihtir" diyerek tasdiki

150 - Haalid bini Ubeydullah denilen Zât’ın beytleri

153 - Haşan Basrî radıyallâhü anh’ın görüşü

158 - El-Haafız Ebû Naîmin rivayeti

160 - Bu bab: Fitnelerin, Minnetlerin, Belâlalann sebebleri baal dır

161 - Atâi Horasânî radıyallâhü anh’ın rivâyeti

162 - Müslimin rivâyeti

162 - Hadisi şerifin yüksek anlamı

164 - Bu bab: Tâatın Rahmet ve Afiyete sebeb olduğu hakkınıgelen haberler baabıdır

166 – Büyük Savaşlar

166 - Bu bab: Büyük Savaşların Emâreleri "Alâmetleri" Baabıdır

168 - Bu bab: Rum savaşları ve bu savaşların birbirini velyedecc ve bütün milletlerin ehli Islâm üzerine bir birlerini Dâ' edeceklerinin zikri hakkında gelen haberler baabıdır

171 - Huzeyfenin rivâyet ettiği hadis

172- Yer üzerinde Mehdî’nin kaç yıl kalacağı

173 - Bu bab: Türklerin kıtallan hakkında gelen haberler baabıd

174 - imam Kurtubî Rahimehüllhah diyor ki

175 - Bu bab: Yukarı ki babdandır. Harblerin karar kıldığı yer he kında haberler

176 - Kurtubî Rahimehüllâh

176 - Şeyh Necmeddinin keşiflerinden biri de şu olaydır

179 - Bu bab: Medine ve Mekke ve bunların harabları hakkın gelen haberler baabıdır

180 - Huzeyfenin uzun bir hadisinde

182 - imam Kurtubî diyor ki

184 - Bu bab: Mehdi ismi ile âhır zamanda gelecek olan halife onun çıkacağı hakkındaki alametler hakkında gelecek ol haberler baabıdır

186 - Bu bab: Mehdi ye onun üzerine Süfyanın çıkması ve SüfyarMehdi ile kıtal için ordu göndermesi ve Süfyanm ordusun yere batması hakkındaki bilgiler de yukarıki babdandır

187 - İbni Mâcehin rivayetinde

189 - Bu bab: Yukarıki babdandır. Mehdinin deccalı öldürmek için İsa aleyhisselâma müsaade edeceği hakkında gelen haberler baabıdır

190 - Hadisle bildirilen Kıyametin önünde olacak 5 önemli olay

191 - Bu bab: Mehdinin nereden çıkacağı, çıkacağının alameti; Mehdi’ye iki defa biat edileceği; Mehdinin Urve bini Mu- hammed essüfyani ile kıtal yapacağı ve onu öldüreceği hak-kında gelen haberler baabıdır

192 - Bir izah

193 - Şerik hadîsinde

194 - Bu bab: Mehdinin Cebeli Deyleme ve Konstantıniyyeye Mâlik olacağı, Rûmiyye, Antakye, Altun kilisesinin ve başka yerleri fethedeceği hakkında gelen haberler baabıdır

197 - Bu bab: Konstantıniyyenin Fethi'nin nasıl olacağı ve Fethin Deccalın çıkmasına alâmet olacağı hakkında gelen haberler baabıdır

199 - Bir izah

202 – Kıyametin Alametleri

202 - Bu, "Aşağıda gelecek olan bablar", Kıyâmetin şartları ve alâmetleridir

204 - İlmin kalkması

204 - Cehlin galebesi ve ehlini kaplaması Hükümlerin satılması

204 - Oyunlar ve çalgı âletlerinin açığa çıkması Alkollü içkilerin çoğalması

204 - Hükümlerin satılması Oyunlar ve çalgı âletlerinin açığa çıkmas

205 - Alkollü içkilerin çoğalması

205 - Kadınların kadınlara, erkeklerin erkeklere temasları Binaların uzatılması

205 - Cami ve mescidlerin ziynetli yapılmaları

205 - Sabilerin âmir olmalan fıkrası

206 - Bu ümmetin sonunda gelenler, önce gelenleri lanet edecek-lerdir

206 - Haksız yere adam öldürmelerin artması

206 - Hülase

207 - Bu bab: Nebî Sallellâhü aleyhi ve sellemin "iki parmağı birleştirerek" Ben ve Kıyâmet şu iki gibi Bâ'solunduk, kavli şerifleri baabıdır

207 - Bâ'zı âlimlerin görüşleri

208 - Bu bab: Kıyametin önünde olacak olayların zikri baabıdır

209 - İmam Kurtubî Rahimehüllâh

209 - Haasılı Kelâm

211 - İbnil-Mubârek beyti

213 - Muaz bini Cebel radıyallâhü anh rivayeti

213- Hadîsi şerifin îzaahı

215 - Tırmizînin rivayeti

215 - Bu Hadisi şerifin anlamı

217 - Buhaarînin Ebu Hüreyreden rivayeti ve hadiste beyân edil on üç alâmet

220 - Bu bab da, Yukarıki babdandır

223 - Bu bab: Arzın içinde bulunan Hazîne ve malları dışarı çilracağı hakkında gelen haberler baabıdır

223 - Müslimin rivayeti

225 - Bu bab: ve Acirc;hır zaman vâlileri ve ve Acirc;mmenin işi hakkında koışacak kimseler hakkında gelen haberler baabıdır

225 - Müslim ve başkalarının rivâyeti

226 - Es'ad'm anlamı

227 - Bu bab: Ümmetim; on beş haslatı işlediği zamanda onl belânın hulûl edeceği baabıdır

231 - Hakim Tırmizînin rivayeti

231 - ve Acirc;limlerin bu hadîsi izahı

231 - Bir izah

232 - Bu bab: Kalblerden Emânetin ve îmanın kalkacağı hakkı gelen haberler babıdır

233 – Emanet hakkında bilgi

234 - Bu bab: İlmin gitmesi ve kalkması ve insanlardan ilk önce kalkacak olan ilmin Feraiz ilmi ve Huşû' olduğu hakkında gelen haberler baabıdır

236 - Bu bab: îslâmm silineceği ve Kur'ânm gideceği hakkında ge-len haberler bâbıdır

236 - imam Kurtubî rahimehüllâh

238 - Bu bab: Kıyâmetten önce olacak olan, on "büyük" alâmet ba-abıdır

241 - Bazı alimlerin görüşleri

241 - Bu bab: Alametlerin ikiyüz seneden sonra olacağı hakkında gelen haberler baabıdır

242 - Bu bab: Yere batınlacak-Yâhut başka sûrete çevrilecek kim-seler hakkında gelen haberler baabıdır

244 - Bu bab: Deccalm zikri, sıfatı, nereden çıkacağı ve çıkacağının Alâmeti, çıktığı zamanda onunla beraber bulunacak şeyler, ondan kurtaracak olanlar, onun körleri ve ala tenlileri, tedavi edeceği ve ölüleri dirilteceği hakkında gelen haberler baabıdır

248 - Alimlerin Deccalın hangi gözünün kör olduğu hakkımdaki ihtilafları

249 - Bu bab: Çıktığı zamanda, Deccalı bazı beldelere girmekten men edecek haberler baabıdır

249 - Bu bab: Çıktığı zaman deccalın kendini Allah zûmedeceği ona tâbi olacak ve ona küfredecek kimselerin zikri hakkında gelen haberler baabıdır

250 - Bu bab: Deccalın Yaratılışının büyüklüğü, çıkmasının sebebi, merkebinin sıfatı ve adımının genişliği ve deccalın arzda ne kadar kalacağı hakkındadır

253 - Bu bab: Çıktığı zamanda fitne ve şüphelerden deccalın geti-recekleri. Ve îsâ aleyhisselâmm inmesi ve arzda ne kadar ka-lacağı hakkındaki haberler

259 - Deccalın fitneleri arasında Cenneti ve ateşi olacağı ve Cen-neti ateş ve ateşi cennettir.

265 - Isa peygamberin arzda kaç sene kalacağı hakkındaki rivayetler

267 - Bu bab: Isa indiği zamanda eshabı kehfin onun havâril olacağı ve onunla beraber haccedecekleri hakkında gelen haberler babıdır

268 - Bu bab da yukarıda ki babdandır

269 - Bu bab: Deccalın hiç bir müslümana zarar veremeyeceği hakkında gelen haberler baabıdır

270 - Bu bab: Ibni Sayyâd, onun Deccal olduğu, adının Saaf oldu ve çıkmasının vasfı, Ana ve babasının vasfı ve onun Yahı dini üzerinde olduğunun zikri baabıdır

273 - Deccalın gelişi hakkındaki hadisi şeriften çıkan hükümleı

274 - Bu bab: Ye'cüc ve Mecüc şeddinin delinmesi, onların çıkr lan ve sıfatları, elbiseleri ve yiyecekleri ve Vâcib Teâlâmn izâ câe vâ-dü Rabbi, Caalehüü Dekkâ" kavli şeriflerinin yanı baabıdır

275 - Kâ'bül Ahbâr görüşü

278 - Amr bini el-As'ın rivayeti

280 - Bu bab: Deccalın sıfatı, ne zaman çıkacağı, nereden çıkacağı çıktığı zaman beraberinde olacak şeyler, çıkmasının Vasfı kaç defa çıkacağı, Cessâse hadisi ve bu hadiste deccalın z baabıdır

280 - Bazı ariflerin görüşleri

281 - Fetr ve Dabbe'nin anlamlan

282 - Hadisten anlaşılan en mühim hüküm

287 - imam Kurtubî hadis tefsiri

288 - Bu bab: Güneşin batıdan doğması, Tevbe kablusunun panması ve bundan sonra yer üzerinde insanlann ne kc kalacaktan

292 - Kıyâmet alâmetleri umumi olarak ikiye aynlır

293 - Bu bab: Şamdan önce arzın beldelerinin harabı ve kıyâmetgününden önce Medine’nin harap olarak ne kadar kala hakkında gelen haberler babıdır

294 - Bu bab: Yer üzerinde Allâh Allâh denilmeyesiye kadarkıyâmetin kopmayacağı baabıdır

297 - Bu bab: Kıyâmetin kimler üzerine kopacağı hakkında gelen haberler baabıdır

298 - Buhaariden rivayet edilen hadisi şerifin izahı

300 - İkinci cildin sonu

301 - Kısaltılmış Kurtubî Tercemesinin Lügatçesi

333 – İkinci Cildin Fihristi

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.