Peygamberimizin Hayatı - Salih Suruç (2 Cilt)-1985 (001434)

Fiyat : €32,63  + KDV
KDV Dahil : €38,83
Test2
15
:

Peygamberimizin Hayatı - 2 Cilt (Karton Kapak) Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kainatın efendisi Hz. Muhammed`i (a.s.m.) tam manası ile tanımamış, hakiki şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği, hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın manevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bocalayışı da bundan doğmaktadır. Onu anlamadıkça sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir. İnsanlık onu anlamak zorundadır! Bu eserimiz, onun bir nebze olsun anlaşılmasına vesile olacaksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı848
Cilt TipiCiltli
Boyut16.5 x 24 cm

Önsöz

Yeryüzünde gelip geçmiş insanların en mümtaz ve müstesna fertleri, Hz. ve Acirc;dem’le (a.s.) başlayan peygamberler silsilesidir. Bu sil-silenin en büyük ve en mükemmel halkasını da, hiç şüphe yok ki Son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) teşkil eder.

Zira o, kendisinden evvelki bütün peygamberlerin bütün yüksek ahlâk ve âlî seciyelerini kendisinde toplayarak "Hâtemü’l-Enbiya" manasıyla bütün peygamberlere reis, onların dinlerinin aslına vâris, kendisinden sonra gelen ve onun terbiye ve irşadı ile kemâl bulan milyonlarca evliya, asfiya ve sulehaya üstad ve muallim olmuştur.

Onun (a.s.m.) nurundan evvel kâinat umumî bir mâtem için-deydi. Mevcudat birbirine düşman, bütün cansız varlıklar birer ce-naze, insanlar ebedî yokluğa mahkûm yetim hükmündeydiler.

Onun getirdiği nurla, kâinat birden şenlenerek cûş-u huruş için-de muhteşem bir zikir ve şükür mescidi haline gelmiştir. Mevcudat, artık birbirine düşman değil, kardeş olmuş; cansız varlıklar, Ce- nab-ı Hakk’m sonsuz hikmetine mazhar ve insanların emrine mu- sahhar birer memur vaziyetini almıştır. İnsanlar ise, ebedî yok oluş-tan kurtulmuş, Hâlık-ı Zülcelâl’in sonsuz saadetler ülkesi olan cen-netine davetli aziz birer misafir durumuna girmişlerdir. Kısacası, âlemlere rahmet olarak gönderilen o zât, insanlığın gecesini gündü-ze, kışını bahara çevirmiştir.

En küçük bir alışkanlığı bile, tiryakisine bıraktırmak çok zah-metli ve uzun zaman isteyen bir iş olduğu halde, ve Acirc;lemler Fahri O Şanlı Nebi, câhil, vahşî ve inatçı insanların dem ve damarlarına işle-miş hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş pek çok âdetini kısa zamanda, tek başına, hiçbir zora başvurmadan kaldırmaya muvaffak olmuştur. Kendi çocuğunu canlı canlı toprağa gömen o vahşî topluluktan, en medenî milletlere medeniyet dersi verecek derecede yüksek seviyeli bir cemiyet meydana getirmiştir.

İçtimaî bakımdan çok düşük bir hayatın yaşandığı, hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, karanlık bir dünyaya doğan o Hidayet Güneşi, getirdiği saadet düsturlarıyla kısa zamanda yüksek anlayışlı ve yüce ahlâklı insanların yaşadığı emniyetli bir İçtimaî hayat tesis etmiştir.

İşte, böylesine müstesna, nurani bir şahsiyetin sahibi Hz. Mu- hammed’in (a.s.m.), 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün dünyanın düşmanlığına ve her türlü manilere rağmen başardığı bu muazzam maddî mânevî inkılâb, dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanmıştır.

Tevhid davasını omuzlandığı gün inanç ve fikirlerini paylaşacak tek bir kişi bile yeryüzünde yoktu. Vefatından az önce Arafat da-ğında irad buyurdukları Veda Hutbesi esnasında ise etrafında altın-dan halkalar halinde yüz bini aşkın sahabe bulunuyordu. 1400 kü-sur sene sonra bugün ise, onun getirdiği nurun etrafında renkleri ayrı, dilleri farklı ve fakat inanç ve gönül birliği içinde bulunan bir buçuk milyarı aşkın ümmeti mevcuttur. Dillerinde onun ismi var-dır. Hayatlarında onun getirdiği ebedî nizam hâkimdir.

Kâinat Kitabının derin muammasını en güzel surette anlayan ve ders veren de yine o olmuştur.

Onun ders verdiği hikmetten mahrum felsefeci, kâinattaki haki-kî hikmeti elde edemez. Vesvese ve şüpheler girdabında kalp ve ru-hunu kaybedeceği gibi, aklını da geveze eder. Kendi gibi çoklarını da yoldan saptırır.

Onun Kur’an ahlâkını kendisine rehber edinmeyen ahlâkçının, onun ortaya koyduğu prensipleri benimsemeyen içtimaiyatçının insanları götüreceği yer, bir başka ahlâksızlık ve huzursuzluk zemi-ni olacaktır.

Yazar, ondan ilhamını ve edebini almazsa, her zaman ruhsuz, mânevîyatsız ve eksik yazacaktır.

Hatib, onun hitabet tarzını bilmez ve ondan mevzuunu almazsa, kalp ve ruhlar üzerinde derin tesir icra edemeyecektir.

Edebiyatçı, onun nezih edebini bilip kendini onunla edeplen- dirmezse, edebsizlik çamurunda hem boğulacak, hem başkalarını boğacaktır.

Komutan, onun harp siyasetini bilmezse, hezimete uğramaktan, zulüm ve vahşet irtikâb etmekten kendisini kurtaramayacaktır.

İdareci, onun idarecilik vasfını bilmezse, hayatta kâmil manada muvaffakiyeti pek az elde edecektir.

San’atkâr, onun ibretli nazarıyla kâinata, eşyaya, insana bak-mazsa, tabiatperestlikten kendisini kurtaramayacaktır.

Eğitimci, onun şefkat, sevgi ve saadet bahşeden terbiye düstur-larını bilmezse, vazifesinde gereği gibi başarı elde edemeyecektir.

Çok şeyi unutturan, eskiten ve duyulmaz hale getiren zaman, Kâinatın Efendisinin nurani sadâsını değil unutturmak, eskitmek; belki daha gür bir şekilde günümüze kadar aşk ve şevk içinde taşı-mıştır; kıyamete kadar da daha parlak bir surette taşıyacaktır. Bu-gün onun Asr-ı Saadetinden akıp gelen kutsi eda ve sadâsı, ruhla-rımızı, gönül ve vicdanlarımızı bir başka tatlılık, bir başka heyecan ve bir başka haşmet ile okşamaktadır. Bize yeniden hayat, yeniden aşk, yeniden ümit, metanet ve cesaret vermektedir.

Böylesine bir Yüce Peygamberin (a.s.m.) örnek hayatını kaleme almak, o nur kaynağından asrımızın karanlıklarını aydınlatacak huz-meler sunmak, elbette çok büyük ve şerefli bir vazifedir; büyüklüğü nisbetinde de dikkat ve hassasiyet isteyeceği muhakkaktır. Şimdiye kadar Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) hayatı yüzlerce defa yazıl-mıştır. Fakat onun (a.s.m.) beşerî şahsiyetiyle peygamberlik vazifesinden gelen mânevi şahsiyetinin muvazeneli şekilde nazara veril-mesi hususunda her zaman gerekli dikkatin gösterildiği söylenemez.

Siyerler ve tarihler, aynı zamanda sosyal hadiseleri tespit eden birer tarihî kaynak olmak hüviyetleriyle daha çok Peygamberimizin beşeri şahsiyeti üzerinde durmuşlardır; risâlet makamındaki ulvî şahsiyetine ise, aynı nisbette dikkatleri çekmemişlerdir.

Hâlbuki, o eşsiz zâta gerçek hürmet ve itaat hislerini telkin ede-cek olan, daha çok peygamberlik şahsiyetindeki müstesna kemâlâtı- nın bilinmesidir.

Gerçi onun ümmete her cihetten imam ve örnek olduğunu gös-termek zaruretine binaen, beşerî ahvâlinden bahsetmek de elbette gerekli, hatta zarurîdir.

Fakat onun ulvî şahsiyetini idrak edebilmeye, sathî nazar sahip-leri için sadece bu beşerî yönü nazara vermek yeterli değildir.

Bunun için Peygamberimizin bir çekirdeğe benzetilen beşerî ah-vâlini anlatırken o çekirdekten çıkan haşmetli Tûbâ ağacı gibi mâ-nevi hüviyetine, risâlet şahsiyetine de zaman zaman nazarları çevir-mek gerekmektedir. Ta ki ona lâyık hürmet ve muhabbet, hakkıyla gösterilebilsin.

Mesela, o zâtın çarşı içinde bir at alış verişinde, sıradan bir be-deviyle pazarlık yapmasına bakıldığında, mânevi şahsiyetinin anla-şılması, idrak edilmesi mümkün değildir. Bu durumda hemen akıl gözünü kaldırıp, onun refrefe binip, semâvâtı geçip, hatta Cebrail’i bile geride bırakarak ta Kâb-ı Kavseyn makamına yükseldiği risâlet şahsiyetine bakılmalıdır. Ancak böylece beşerî halleriyle risâlet şah-siyeti arasında tam bir köprü ve denge kurulmuş olabilir.

Uzun süren titiz bir çalışma sonunda vücut bulan elinizdeki eserde, bu hususa azamî derecede ihtimam gösterilmiş, mütehassıs bir heyetin dikkatli tedkiklerinden sonra sîzlerin istifadesine su-nulmuştur.

Eserin telifinde, günümüz insanının anlayabileceği bir lisan ve okuma rahatlığı sağlayacak bir üslûp kullanılmasına da hassasiyet gösterilmiştir.

Günümüzde insanlığının asıl ızdırabı, Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed’i (a.s.m.) tam manasıyla tanımamış, hakikî şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği esaslara karşı lakayt kalmasın-dan, onlara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın mânevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bunalması da bundan doğmaktadır.

Onu anlamadıkça, sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir.

İnsanlık, onu anlamak zorundadır.

Bu eserimiz, onun bir nebze de olsa anlaşılmasına vesile ola-caksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Sizi eserle başbaşa bırakırken, eserin hazırlanmasında en az be-nim kadar gayret gösteren, himmetlerini ve yardımlarını hiçbir za-man esirgemeyen kıymetli ilim ehli hocalarıma, değerli büyükleri-me ve muhterem mesai arkadaşlarıma burada tekrar tekrar samimi teşekkürü bir borç bilir, sözlerimi şu veciz ve özlü duayla bitiririm:

Yâ Erhamerrâhîmin! Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve Dâr-ı Saadet’te onun âl ve ashabına komşu eyle! ve Acirc;min. ve Acirc;min. ve Acirc;min.

SALİH SURUÇ

3 Ramazan 1401 / 5 Temmuz 1981

Üsküdar

İçindekiler

Önsöz 17

MEKKE DEVRİ (571-621)

Birinci Böliim PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİNE KADAR OLAN HADİSELER

RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZİN P ve Acirc;K NESEPLERİ 27

Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi 29

Adnan’dan Hz. İbrahim’e kadar 29

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEŞHUR DEDELERİ 30

Kusayy 30

Hâşim 31

Şeybe [Abdülmuttalib] 32

Abdülmuttalib’in Rüyası 33

Abdülmuttalib ve Kureyş İleri Gelenleri 35

Şam’a Gidiş 36

Abdülmuttalib’in Su Aramaya Çıkması 37

Kıymetli Mallar İçin Kur’a Çektiler 38

Abdullah 39

Abdülmuttalib’in, Oğullarıyla Konuşması 39

Kur’a Çekilişi 40

Kur’a Neticesi 42

Hz. Abdullah’ın İffeti 44

Hz. Abdullah’ın, Hz. ve Acirc;mine’yle Evlenmesi 45

Hz. Abdullah’ın Vefatı 46

Hz. Abdullah’ın Bıraktığı Miras 48

FİL VAK’ASI 48

Kulleys’in Kirletilmesi ve Ebrehe’nin Kararı 49

Ebrehe ve Abdülmuttalib.... . 50

Mekke Boşaltılıyor! 51

Ordu Harekete Hazır; Fakat! 51

İkinci Böliim

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİ VE ÇOCUKLUĞU

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ 57

O An 58

Annesinin Dilinden 58

Şifa ve Fâtıma Hâtun’un Müşâhedeleri 59

Abdülmuttalib’e Verilen Müjde 60

Nur Çocuğa İsim Verildi: Muhammed (a.s.m.) 61

DÜNYAYA TEŞRİFLERİ SIRASINDA MEYDANA GELEN H ve Acirc;RİKA

HADİSELER 61

Teşrif Ettikleri Gece Bir Yıldız Doğdu 62

Medâyin’deki Kisrâ Sarayından 14 Burç Çatırdayarak Yıkıldı 63

Kâbe’nin İçini Karanlık ve Kirlere Boğan Putların Pek Çoğu Başaşağı

Yıkıldı 65

İstahrabad’da Bin Seneden Beri Yanmakta Olan, Mecûsîlerin Kocaman

Ateş Yığınları Bir Anda Sönüverdi 66

Takdis Edilen Meşhur Save (Taberiyye) Gölü Bir Anda Kuruyuverdi 66

Dünyaya Teşrifleri ve Acirc;nında, Şark ve Garbı Küçük Bir Oda Gibi Aydınlatan

Bir Nur Görüldü 66

Semave Vadisi, Taşan Seller Altında Kalıp Suya Garkoldu 66

Gökkubbeden Salkım Salkım Yıldızlar Döküldü 67

PEYGAMBERİMİZİN SÜTANNEYE VERİLMESİ 67

Çocukları Sütanneye Verme ve Acirc;deti 69

Benî Bekir Kabilesi Kadınlarının Mekke’ye Gelişi 70

İlk Bereket ve bdquo; 72

Devenin Memeleri Sütle Doldu 72

PEYGAMBER EFENDİMİZ, SA’D OĞULLARI YURDUNDA 74

Yayla Kuraklıktan Kurtuluyor! 75

Peygamberimizin, Annesine Getirilişi 79

Peygamberimiz, Yine Benî Sa’d Yurdunda 79

PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÖĞSÜNÜN YARILMASI 80

PEYGAMBER EFENDİMİZİN, ANNESİNE GETİRİLMESİ 82

Peygamber Efendimiz Annesinin Yanında 85

Baba Kabrini Ziyaret 85

PEYGAMBERİMİZİN, YAHUDİ ve Acirc;LİMLERİNİN DİKKATİNİ

ÇEKMESİ 86

HZ. ve Acirc;MİNE’NİN EBEDÎ ve Acirc;LEME GÖÇÜ 87

Hz. ve Acirc;mine’nin Defni .. 89

Definden Sonra 90

Hem Anneden, Hem Babadan Yetim! 90

Erken Vefatlarının Hikmeti 91

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ANNE VE BABASININ İMANLARI

MESELESİ 92

PEYGAMBERİMİZ, DEDESİ ABDÜLMUTTALİB’İN HİM ve Acirc;YESİNDE 94

Dedesinin Minderine Sadece O Otururdu! 95

Sevgili Peygamberimiz Biraz Gecikince! 96

Seyf b. Zî Yezen, Abdülmuttalib’e Neler Söyledi? 96

Peygamber Efendimiz, "Rahmet" Vesilesi! 99

ABDÜLMUTTALİB’İN VEFATI 100

Peygamberimizin Gözyaşları 101

PEYGAMBERİMİZ, AMCASI EBÛ T ve Acirc;LİB’İN YANINDA 102

Peygamberimiz, Amcasıyla Yağmur Duasında! 104

Fâtıma Hâtun’un Peygamberimize Sevgisi 104

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KOYUN GÜTMESİ 105

Eğlencelere Katılmaktan Alıkonması 107

Üçüncü Bölüm PEYGAMBER EFENDİMİZİN 12 YAŞINDAN 38 YAŞINA KADAR OLAN HAYATI

PEYGAMBERİMİZİN, AMCASIYLA ŞAM’A GİDİŞİ 111

MESCİD-İ NEBEVÎ’NİN İNŞASI 413

Ezvac-ı Tâhirat İçin Odalar Yapılması 415

HANÎNÜ’L-CİZ’ MÛCİZESİ 415

Hasan-ı Basrî Ne Derdi? 417

Bir Başka Rivayet 417

EZANIN MEŞRU KILINMASI 418

Peygamberimizin Ashapla İstişâresi 418

Abdullah B. Zeyd’in Rüyası 419

Hz. Ömer’in de Aynı Rüyayı Görmesi 420

PEYGAMBERİMİZİN, EV HALKINI MEKKE’DEN GETİRTMESİ 421

Hz. ve Acirc;işe’nin Düğünü 422

ASH ve Acirc;B-I SUFFA 423

Peygamberimizin Ashâb-ı Suffa’ya Yakın Alâkası 424

Peygamberimizin Va’z ve Hitabelerini Kaçırmamaları 426

Ebû Hüreyre Anlatıyor 426

İLK İSLAM DEVLETİ 427

Şehir Devletinin Anayasası 429

MÜŞRİKLERE MUKABELEYE İZİN VERİLMESİ 432

ETRAFA SERİYYELER GÖNDERİ! fYOR 435

İlkSeriyye 436

Ubeyde b. Hâris Seriyyesi 436

EBVA GAZ ve Acirc;SI 437

HİCRET’İN L SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 438

Ashaptan Es’ad b. Zürâre ile Gülsüm b. Hidm’in Vefatı 438

Abdullah b. Zübeyr’in Dünyaya Gelişi 439

Onuncu Bölüm HİCRET’İN 2. SF ^Sİ

HİCRETİN 2. SENESİNDEKİ GAZA VE SERİYELER 443

Buvat Gazâsı 443

Safevan Gazâsı 443

Uşeyre Gazâsı 444

Abdullah b. Cahş Seriyyesi 444

Hakem b. Keysan Nasıl Müslüman Oldu? 447

KIBLENİN MESCİD-İ HARAM’A ÇEVRİLMESİ 448

İki Kıbleli Mescit 449

Kuba Mescidi Kıblesi 451

Bibliyografya 453

Fihrist : 515

İçindekiler

BEDİR MUHAREBESİ - 25

Kureyş’in Ticaret Kervanı .25

Peygamberimizin Durumu Haber Alması 25

Sa’d ve Babası 25

Ümmü Varaka 26

Medine’den Hareket .. .26

Yaşları Küçük Olanların Geri Çevrilmesi 27

Develere Nöbetleşe Binilmesi 28

Kureyş Kervanının Yol Değiştirmesi 28

Kureyş’in Harbe Hazırlanması 28

İslam Ordusu, Zefıran Mevkiinde , 30

Mücahitlerle İstişâre 30

Düşman Ordusu Sayısının Tahmin Edilmesi 32

Müşrik İleri Gelenlerin Vurulacakları Yerler 33

İslam Ordusunun Bedir’e Önce Gelişi - 33

Peygamberimiz İçin Gölgelik Yapılması 34

Ordunun Harp Nizamına Sokulması .35

Dua ve İbâdet ile Geçirden Gece 35

İki Ordu Karşı Karşıya 36

Muhacirlerden İlk Şehit 36

Müşriklerin Yere Serilmeleri 37

Hz. Ebû Bekir ile Oğlu 39

Harp Başladı 39

Hâris b. Süraka’nın Şehit Düşmesi 40

Peygamberimizin Mücahitleri Harbe Teşviki 40

Umeyr’in Şehit Düşmesi 40

Bir Mucize 41

Peygamberimizin Münâcâtı ve Meleklerin Yardıma Gelmesi 42

Mücahitlerin Kahramanca Çarpışmaları - 43

Ebû Cehil’in Öldürülmesi 43

"Ebû Cehil, Bu Ümmetin Firavunudur!" 45

Netice ., 46

Esirler ve Ganimetler 47

Ganimet Mallarının Dağıtılması -48

Esirler Hakkında Meşveret 48

İnen Ayetler ve mdash; 50

Peygamberimizin Esirler Hakkında Müslümanlara Tavsiyesi 51

Peygamberimizin, Sakladığı Altınları Abbas’a Haber Vermesi! 51

Hz. Zeyneb’in Gerdanlığım Göndermesi 52

Bedir Zaferi’nin Akisleri 53

Ebû Leheb’in Ölümü 53

MÜNAFIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI i 55

BENÎ KAYNUKA GAZ ve Acirc;SI 66

Abdullah b. Übey’in Peygamberimize Müracaatı 69

Ubâde b. Sâmit’in Sözleri 69

Kaynukaoğullarının Medine’den Çıkıp Gitmeleri 70

SEVİK GAZVESİ - > 71

HİCRET’İN 2. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 72

Ramazan Orucunun Farz Kılınması 72

Sadaka-i Fıtr’ın Vacip Kılınması ve mdash; - 73

İlk Bayram Namazının Kılınması ve mdash; 73

Zekâtın Farz Kılınması - - 74

Hz. Rukiyye’nin Vefatı ve mdash; - ve mdash; 74

Ebu’d-Derdâ’nın Müslüman Olması -. - 75

Hz, Fâtıma ile Hz. Ali’nin Evlenmesi - -.76

Peygamberimizin, Kızı Hz. Zeyneb’i Mekke’den Getirtmesi 76

Muhacir Müslümanlardan Osman b. Maz’un’un Vefatı -77

İlk Kurban Bayramı Namazının Kılınması - ...11

On Birinci Bölüm HİCRET’İN 3. SENESİ

Ş ve Acirc;İR KA’B B. EŞREF’İN KATLİ - 81

GATAFAN GAZ ve Acirc;SI. ve mdash;. ve mdash; 82

Gavres’in Suikast Teşebbüsü ve mdash;- ve mdash;- - - ve mdash; ve mdash; 83

KARDE SERİYYESİ 84

PEYGAMBERİMİZİN, HZ. HAFSA’YLA EVLENMESİ 86

PEYGAMBERİMİZİN, HUZEYME KIZI HZ. ZEYNEB’LE EVLENMESİ 86

HZ. HASAN’IN DÜNYAYA GELİŞİ 87

UHUD MUHAREBESİ 1 87

Kureyş İleri Gelenlerinin Teklifi 88

Müşrik Ordusu Hazır 89

Medine’ye Gelen Haber 90

Kureyş Ordusu Uhud’da 91

Peygamberimizin Rüyası 91

Ashapla İstişâre 92

Hz. Hayseme’nin Konuşması 93

Karar 94

Kesin Karardan Sonra 94

İslam Ordusu 95

Cenneti Arzulayan Sahabe 96

Yahudi Yardımının Reddedilmesi 97

Peygamberimizin Orduyu Teftişi 98

Şeyheyn’de Geçen Gece 98

Bir Sahabenin, Peygamberimizi Gece Beklemesi 99

İslam Ordusu Uhud’da 100

Münafıkların Ordudan Ayrılması 100

Münafıklarla İlgili İnen Ayet . 101

Muhayrık’ın İslam Ordusuna Katılışı 101

İslam Ordusu Karargâhı 102

İki Ordu Karşı Karşıya 103

Tek Tek Vuruşma 104

Hz. Hamza’nm, İkinci Sancaktarı Yere Sermesi 104

Ebû Dücâne’nin Peygamberimizden Kılıcı Alması 106

Düşmanın Bozguna Uğraması 107

Uhud’un İlk Şehidi 107

Harbin Seyrini Değiştiren Hadise 108

Hâlid b. Velid’in Fırsatı Değerlendirmesi 108

İslam Ordusunun Dağılması! . - 109

"Zülfıkâr Gibi Kılıç, Ali Gibi Yiğit Bulunmaz!" 110

Sa’d b. Ebî Vakkas’ın Müşriklere Ok Yağdırması 111

Hz. Talha b. Ubeydullah’ın Kahramanlığı ve mdash;. ..... 111

Hz. Hamza’nın Şehâdeti ... ve mdash;...... ............. ve mdash;113

HACCIN FARZ KILINMASI 557

Peygamber Efendimizin, Niyetlendiği Haccı Tehir Etmesi 559

Hz. Ebû Bekir’in, Hac Emirliğine Tayini 559

Hz. Ali’nin Arkadan Gönderilmesi 559

Mekke’ye Varış 560

HİCRET’İN 9. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 562

Urve b. Mes’ud’un Müslüman Olması ve Şehâdeti 562

Hz. Ebû Bekir’in Zevcesi Ümmü Rûman’ın Vefatı 563

Mestler Üzerine Meshin Emredilmesi 564

On Sekizinci Bölüm HİCRETİN 10. SENESİ

HZ. İBRAHİM’İN VEFATI 567

"Göz Ağlar, Kalp Üzülür" - 568

Kabri Başında 569

Peygamberimizin Müslümanları İkazı 569

Bir İşaret - 570

H ve Acirc;LİD B. VELİD’İN NECRAN’A GÖNDERİLMESİ 570

Peygamberimizin Hz. Hâlid’e Cevabı 571

Hâlid b. Velid’in, Benî Haris Heyetiyle Medine’ye Gelmesi 571

MÜSLÜMAN BELDELERE V ve Acirc;Lİ VE ZEK ve Acirc;T MEMURLARI

GÖNDERİLMESİ 572

Muaz b. Cebel’in Yemene Gönderilişi 572

Peygamberimizin Emir ve Tavsiyeleri 573

HZ. ALİ’NİN YEMEN’E GÖNDERİLMESİ 574

VEDA HACCI -- - - -575

Medine’den Ayrılış - - ve mdash; - - 576

Mekke’ye Varış - - 577

Peygamberimizin Sa’y Edişi - 577

Mina’ya Gidiş ve mdash; 57#

Veda Hutbesi - ve mdash;.578

Öğle ve İkindi Namazlarının Beraber Kılınışı - - 581

İlk İşaret - ve mdash; 581

Arafat’tan Müzdelife’ye - ve mdash; 582

Müzdelife’den Mina’ya... - - ve mdash; - ve mdash;582

Kurban Kesme ve mdash; ve mdash; ve mdash; 581

Hz. Hâlid b. Velid’in, Efendimizin Alın Saçını Alması - 583

Peygamberimizin İfaza Tavafı 584

Peygamberimizin İkinci ve Üçüncü Gün Cemrelerini Atışı 584

Muhassab’a Gidiş 584

Veda Tavafı 585

Medine’ye Dönüş - -- 585

Medine’ye Varış - 587

esved-î ansî’Nİn, nübüvvet davasiyla ortaya çikişi 587

MÜSEYLİME-İ KEZZAB’IN PEYGAMBERLİK İDDİASIYLA ORTAYA

ÇIKIŞI - - 588

On Dokuzuncu Bölüm HİCRETİN 11. SENESİ

ÜSAME ORDUSU 593

Peygamberimizin Hastalanması - 593

Bazı Sözler 594

Bakî Kabristanı’m Ziyaret 595

Uhud Şehitlerini Ziyaret 596

Hz. Meymûne’nin Evinde - 597

Peygamberimiz ve Hz. ve Acirc;işe.... 597

Peygamberimiz ve Sıddık-ı Ekber 598

En Ağır Hastalık, En Fazla Izdırap - 598

İbni Mes’ud Anlatıyor 599

Ümmü Bişr Anlatıyor 599

Resul-i Ekrem’in, Bir Yazı Yazdırmak İçin Kâğıt Kalem İstemesi 599

Hastalığının Hafiflediği Gün 600

Efendimizin Müslümanlarla Helâlleşmesi ...601

Mescide Açılan Kapıların Kapatılması 602

Hz. Ebû Bekir, Namaz Kıldırmaya Memur Ediliyor 603

Peygamberimizin Son Namaz Kıldırışı 603

Hz. Cebrail’in, Hatırını Sormak İçin Gelişi 603

Vefatından Bir Gün Evvel ve mdash; - - ~ 604

Hz. Cebrail’in İkinci Gelişi - - - 604

O Pazartesi 604

Peygamber Efendimiz, Hücre-i SaadeÜerinde - 605

Hz. Ebû Bekir’in, İzin İsteyip Sünh’taki Evine Gidişi 605

Müslümanlara ve Ev Halkına Son Seslenişi 605

Peygamberimizin, Hz. Fâtıma’ya Söyledikleri 606

Son Anlar... 607

Hz. Cebrail ile Hz. Azrail’in Birlikte Gelişleri 607

Peygamberimizin, Rabbine Kavuşması 608

Vefattan Sonra - 609

Halkı Teskin Eden Sıddık-ı Ekber - 610

Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer 610

Hz. Ebû Bekir’in Halife Seçilmesi 611

Hz. Ebû Bekir’e Umumî Biat 612

Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması 613

Peygamberimizin Üzerine Namaz Kılınması 614

Resûl-i Ekrem’in Defni 614

Hz. Bilâl’in, Müslümanları Ağlatması 615

Peygamberimizin Kabre Konması 615

Bibliyografya 617

Fihrist 691

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.