Peygamberler Tarihi-1693 (001441)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €72,55
İndirimli : €42,67  + KDV
KDV Dahil : €50,78
Test2
15
:

PEYGAMBERLER TARİHİ

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Çelik Yayınevi

Sayfa Sayısı : 854

İlk Baskı Yılı : 2009

İnsanlık tarihinde mutlak doğrulardan sapmalar her zaman olmuş ve bu sapmalar karşısında insanları uyaran iyiye, doğruya, güzele çağıran fazilet timsali kişilerde hep olagelmiştir.

Zaman zaman doğruların izafilik kesbettiği durumlar ortaya çıkmış, bu durumda adil devlet adamları, sanatkârlar ve filozoflar öne geçmiş fakat, düşünceleri ya da sistemleri bir türlü evrensel ve kalıcı olamamıştır.

Mutlak doğru Allah c.c.'ın razı olduğu İslâm'dır.

İlk insan ve ilk peygamberden insanlığın efendisi sevgili peygamberimize bir meş'ale gibi devredilerek gelmiştik. Peygamberler ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için Allah'ın bizzat seçtiği örnek insanlardır.

Onların hayatında ve mücadelelerinde insanlar için sabır, , tahammül, rahmet ve müjde vardır.Bunun için peygamberlerin bilinmesinde müslümanlar için zaruret vardır.

PEYGAMBERLER TARİHİ

VARLIK BAHÇESİ

Hallâk-ı ve Acirc;lem Hazretlerine hamd ü senâlarla bu eserime başlıyo-rum. O'na sayısız hamd ve senâlar olsun ki, hiç yoktan varlık bahçesini vücuda getirdi İzzet ve ikbal devrini peygamberleri eliyle kullarına açtı Peygamberlerini rahmet ve hidayet kaynağı kıldı.

İlim ve irfan bahçelerinin Servi, peygamberlerin Serdarı, iki cihanın saadet güneşi Cenâb-ı Muhammed'e ve Hazret-i ve Acirc;dem'den O'na gelin-ceye kadar gelip geçen bütün peygamberlere salât ü selâm olsun ki, onlar, Hakk'ın seçilmiş, sevilmiş ve bütün insanlar içinden süzülüp çı-karılmış en hâlis kullarıdır.

Onlar, Allah’ın kullarını, bu felâket diyarından saadet diyarına ulaştıran birer hidayet rehberidirler Hakk'a tapanlara yön gösteren bu aziz varlıklar olmasaydı, insanlar ney gibi gönlünün hevâsına uyacak ve helâk olacaktı. Nitekim peygamberlere uymayan kavimler helâk olup gitmişlerdir.

İşte bu eser, o güzide ve mübârek zatların ibretli kıssalarını dile getirmek için kaleme alınmıştır. İnsanlık bahçesine akacak sular hep pey-gamberler ırmağında çağlamaktadır. Çünkü onlar, zamanın ve mekâ-nın seçilmişlerdir. Bütün beşerin muallimidirler. Onlara tâbi olmadıkça Hakk'ı bulmak ihtimali yoktur.

Varlık Bahçesine Niçin Getirildik?

Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ buyuruyor ki:

" Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim; bu sebeple de beni tanımaları, gizli kemalât ve cemâlimi bil-meleri için mahlûkatı yarattım."

Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî (Kuddise Sirruhû), bu hadîs-i kudsîyi şöyle tefsir etmiştir:

"Mahlûkatı yarattım ki, bana ayine olsun ve o ayinede ce-mâlimi göreyim."

Ne güzel demişlerdir:

"Ayinedir bu âlem her şey Hak ile kâim,

Mir’ât-ı Muhammed'den Allah görünür dâirn! "

Yaratılış itibariyle mahlûkatııı şeref tâcı olan ve yeryüzüne halife kılman insan, eğer peygamberler olmasaydı Rabbini bilemez ve tanıya-mazdı. Kendi aklı ile bu kâinatın bir yaratıcısı olduğunu bise bile O'nagidecek yolu bulamazdı.

İşte rahmet ve hidâyet rehberi kılman peygamberler, insanlığın ka-ranlık yolunu aydınlatan birer Hak meş’alesidirler.

Peygamberlerin gönderilişinden murad nedir? Aziz ve Çelil olan Allah buyuruyor ki:

" (İman edenleri cennetle) müjdeleyici,(küfredenleri cehen-nemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu pey-gamberlerin gelişinden sonra insanların kıyamette:

" Bizi imana çağıran olmadı", diye Allah'a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir."

Artık o şanlı peygamberlerin hidayet ve saadet yolundan gitmeyip kendi kuru kafalarının doğrultusunda hareket edenlerin yarın diyecek-leri birşey olmayacaktır Cehaletlerini ileri sürerek uhrevî azaptan kur-tulmaları da mümkün değildir.

Tâ Hazret-i ve Acirc;dem'den son peygambere kadar gelen Hak elçileri üm-metlerini cennetle müjdeleyip, Cehennemle korkutmuşlardır.

Peygamberler de birer insandır. Çünkü insanlara gönderilmişlerdir. Ne ki, onlar diğer insanlar gibi değildir. Peygamberlik tamamıyla Allah vergisidir. Zühd, takvâ, güzel iş, iyi amelle ve insanın çalışmasıyla elde edilemez. Peygamberler, Rahman olan Allah'ın hususî seçtiği, himaye ve terbiye ettiği mübârek ve mümtaz şahsiyetlerdir

Kâinatın Efendisi buyuruyorlar ki:

" Beni Rabbim terbiye etti de edebimi ne güzel yaptı."

Evet: Kâinatın Fahri hiçbir kimseden tek harf okuyup öğrenmediği halde, ilim ve irfanın zübdesi olmuş, mübârek dudakları kıpırdadığı za-man ağzından ledünnî ilimlerin âb-ı hayatı akmıştır. İlimlerin, irfanla-rın aslı ve menbaı oluşunun sırrı işte budur.

Her ümmete gönderilen peygamber, o ümmetin kendi fertleri ara-sından seçilmiştir. Hiç kimse kendiliğinden "Ben size gönderilmiş Peygamberim!" diye meydana atılamaz. Atılsa da davasını yürütemez. Zira İlâhî destek ve himayeden mahrumdur.

Peygamberler ilâhı destek ve himayeye mâliktirler Ellerinde muci-zeler zuhur eder, akıl ve idrakin alamayacağı büyük işleri, Allah'ın iz-niyle ânında bitiriverirler.

Meselâ: Nebiler Serveri'nin bir işaretiyle ayın ikiye ayrılması, mübâ-rek parmaklarından suların pınarlar gibi akması, taşların onu selâm-laması. İşte bunlar diğer insanların üstesinen gelemeyeceği hadiseler-dir.

A.zîz ve Celîl olan Allah buyuruyor ki:

" Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara gelip de bunlar onu yalanlayınca aralarında adaletle hükmolunur; onlara hiç zulmedilmez."

Hazret-i ve Acirc;dem'den Son Nebiye kadar nice peygamberler gelip geç-miştir. Hepsi de Allah'ın seçkin ve mümtaz kullarıdır, hepsini de yüce Allah göndermiştir.

Peygamberler insanlık için birer rahmettir.

Birer Hak davetçisi ve hidayet rehberidir.

Peygamberler:

1-İsmet,

2-Emanet,

3-Fetanet,

4-Sıdk,

5-Tebliğ,

gibi sıfatları da haiz olmalıdırlar Peygamber olan zatlarda bulun-ması şart olan vasıflardan biri de erkek olmaktır. Kadınlardan, cinler ve meleklerden peygamber gönderilmemiştir.

Bütün peygambeler, İlâhî vahye mazhar olmuşlardır. Peygamber-lere ait hususiyetlerden biri de yüce Allah'ın, istisnasız hepsinden "MİSAK" almasıdır. Bazılarından ise, "Misak-ı Galiz" almıştır.

Misak kelimesi, lûgatta anlaşma, sözleşme, yeminleşme ve söz verme mânâlarına gelir. İstılahtaki mânâsı ise, peygamberlerin, bütün eza, cefa ve güçlüklere katlanacaklarına, davalarından hiçbir şekilde dönmeyeceklerine dair Rablerine söz vermeleridir. Bütün peygamberler-den bu misak alınmıştır.

Misak-ı Galiz: Bu, söz vermenin yeminle te’kid ve te’yid edilmiş şeklidir. Kendilerinden Misak-ı Galiz alınan peygamberler beş tane-dir:

a)Nûh (aleyhisselâm)

b)İbrahim (aleyhisselâm)

c)Musa (aleyhisselâm)

d)İsâ (aleyhisselâm)

e)Hâtemü’l-enbiya Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm)

Kur’ân-ı Kerim'de bu mübârek nebiler "Ülü’l-Azîm"peygamberler olarak zikredilir.

Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Teâlâ, peygamber olarak seç-tiği bu mümtaz ve müstesna zatlara, önceden karşılaşacakları zorluk-ları, güçlüleri, engelleri bildirmiş ve onları ruhen böyle bir mücadeleye hazırlamıştır. Hâlık-ı Azîm Hazreleri'nin peygamberlerden aldığı bu misak, onların azim ve gayretlerini arttırmak, sabır ve sebatlarını ziya-deleştirmek içindir.

Peygamberlerin çektikleri çileler, eza ve cefalar dağların başına gelmiş olsaydı, dağlar erir, kum haline gelirdi. Böyleyken, o mübârek nebiler davalarından bir nefes olsun vazgeçmemişler, ömürleri boyunca kâfir ve münkirlerle mücadele etmişlerdir

Tâ ötelere, uzaklara, Nûh Nebi’nin devrine kadar gitmeye hâcet yok. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Son Nebi’nin çektiklerine bakmak kâfi.

O eşi bulunmaz tek inciye, o deniz huylu mübârek Peygambere neler neler yapmadılar ki kapısına dikenler mi dökmediler, yollarına kandan izler mi çizmedi-ler, Kâbe'de namaz kılarken başına ölmüş deve işkembesi mi atmadılar, yakasına sarılıp boğmak mı istemediler, mazlum Müslümanları yer-lerde mi sürüklemediler?

Nebiler Sultanının cevabı taşları titretecek kadar müthişti:

" Kureyş benim sağ elime güneşi, sol elime de ay’ı verse ve ben öleceğimi bilsem, yine dâvamdan bir nefes vazgeç-mem!"

İşte Peygamber ve Peygamberlik

İşte Allah’ın kendilerinden misak aldığı nebiler

İşte bütün bunları, bu eserin akışı içinde göreceksiniz

Tâ Hazret-i ve Acirc;dem'den beri açılıp birçok peygamberlerle ümmet bir-likleri hâlinde takip olunan (din) yolu birdir. Din, kemâlini Son Peygamber Hazret-i Muhammed (sallâİlahu aleyhi ve sellem) de buldu Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği hakikat aynıdır. Hepsi, Tevhid dinini ve Allah inancını tebliğ etmişlerdir.

Peygamberlerin ittifak ettikleri inanç temelleri:

Kur’ân'da peygamberlerden bahseden kıssaların hemen hepsinde görürüz ki, bütün peygamberler, imanın şartı diye isimlendirilen altı iman esasını her veçhile haykırıp durmuşlardır. İman esaslarını üm-metlerine tebliğle beraber en fazla şu dört noktaya dikkati çekmişler ve bunun üzerinde durmuşlardır:

1-İsbat-ı Vacip ve Vahdaniyet-i İlâhî: Yüce Allah'ın varlı-ğını ve birliğini isbat

2-Haşir: Öldükten sonra dirilme ve insanoğlunun,yaptıklarından hesaba çekimesinin muhakkak olduğu

3-Nübüvvet: Peygamberlik müessesesinin hak olduğu

4-Adâlet ve İbadet: Hak ile İlâhî adâletin, zihin ve ruhlarda tesbiti ve ibadetlerle ilgili hükümlerin tebliği

İşte bütün bunlarda peygamberler müttefiktirler

Peygamberler risalet vazifelerini tebliğden dolayı insanlardan bir ücret de istememişlerdir. Üstelik insanların eza ve cefasına mâruz kal-mışlardır.

İçlerinde testere ile kesilenler ve kanları akıtılanlar olmuştur. Fakat hiçbiri davasından dönmemiştir.

İlk peygamberden son peygambere kadar Allah rızasının üzerinde dolaştığı din, İslâm olmuştur. İslâm'dan başka din aramak; karanlık bir gaflet rehberliğinde, İblisin ateşten izlerinin peşinde Cehennem yolcusu olmaktır.

Allah’ın, hidayet rehberleri olarak gönderdiği peygamberlerin açtığı nur ve iman yolarından yan çizen ve kuru kafalarının karanlık boşluklarında hayat arayanlara saadet günü yok, belki azap geceleri vardır. Ne ki, tâ Adem devrinden beri imanla küfrün, Hak ile bâtılın, fazilet ile al-çaklığın ilim ve cehlin, adalet ile zulmün, medeniyet ile vahşetin müca-delesi sürüp gelmiştir Bundan sonra da kıyamet sabahına kadar süre-cektir.

Allah'ın elçilerine karşı husumet cephesi kuran zalimlerin saflarını şeytan tertiplemiştir. Şeytan kumandasında peygamberlere karşı saf tu-tanlar, her zaman bozguna uğramışlar; nur ve iman karşısında ayakta duramamışlardır. Ecelin temizlik süpürgesi, her zalimin yuvasını bozmuş, her münkiri tahtından kara toprağa indirmiştir.

Evet: Nusrat ve zafer rüzgârları, iman ufuklarından gelir Peygamberlerin davası, İlâhî bir davadır.

Peygamberlerin kıssalarında bütün bunları birer hakikat tecellisi olarak görebiliriz.

Hiçbir zâlim, Allah Teâlâ'nın kahır ve intikamından kurtulamamış-tır.Öyledir de, insanlar yine ibret olmaz.

Evet:

Son Nebi tek kılavuz uyarsın başka kime;

Ondan ayrılan gider ateşten bir iklime!

Peygamberlerin feyz ti bereketiyle âlem, solmaz ve ebedî bir bahara kavuşmuştur.

Peygamberlerin açtığı hidayet yolunda gidenlere iki cihanda da sa-adet vaad olunmuştur. Fakat münkirlerin varacağı yer Cehennemdir. O ne kötü bir durak yeridir.

Cehennemden kurtuluş ve saadette oluş, Peygamberlerin safında yer almakla mümkündür. Hiç kimse kendi başına bu denizi aşamaz. Allah’ın rızasına ermek için tek yol, tek yön işte budur.

O halde:

Gittiğin yol olmah: Nebi ve ermiş yolu,

O tertemiz Peygamber sana göstermiş yolu!

Gayret bizden, yardım yüce Rabbimizden, O'na hamd, Resûl ve Nebilerine selâm.

PEYGAMBERLER TARİHİ

İÇİNDEKİLER

VARLIK BAHÇESİ 5

VARLIK BAHÇESİNE NİÇİN GETİRİLDİK? 5

1.HAZRET-İ ve Acirc;DEM 11

İLK İNSAN VE İLK PEYGAMBER 11

YERYÜZÜNÜN İLK SAHİPLERİ 12

HAZRET-İ ve Acirc;DEM'İN YARATILIŞI 14

SAFHA SAFHA 16

İMTİHAN 21

HAZRET-İ ADEM'E SECDE 22

RAHMETTEN KOVULMAK 24

İBLİS İN YENİ TALEBİ 25

CENNETTEN KOVULMAK 26

HAZRET-İ HAVVA'NIN YARATILMASI 26

YASAK AĞAÇ 28

CUMA GÜNÜ 31

YERYÜZÜNDEKİ HAYAT 32

GEÇİM YOLLARI 35

DÜNYA GÜNLERİ 36

İLK İNSAN VE İLK PEYGAMBER 37

İKİ OĞUL 37

KABİL'İN FEL ve Acirc;KETİ 39

K ve Acirc;BE'NİN İNŞASI 41

UZUN BİR HAYATIN NOKTALANIŞI 42

2.HAZRET-İ ŞÎT 44

ŞÎT ALEYHİSSEL ve Acirc;M'IN DOĞUMU 44

3.HAZRET-İ İDRİS 46

PEYGAMBER GÖNDERİLİŞİ 48

4.HAZRET-İ NUH 50

HAZRET-İ NÛH’UN HİKMET DOLU SÖZLERİ 54

CİHANDA İNŞA EDİLEN İLK GEMİ 56

EMİR SAATİ 58

K ve Acirc;FİR ZEVCE 59

DENİZLERDEN BİR ve Acirc;LEM 62

TUFANIN SONA ERİŞİ 62

YENİ DÜNYA VE YENİ HAYAT 63

5.HAZRET-İ HÛD 65

ŞİRK RÜZG ve Acirc;RI 65

HAZRET-İ HUD'UN PEYGAMBER OLUŞU 66

SARSAR 72

VE SONRASI 73

6.HAZRET-İ SALİH 74

YENİ BİR KAVİM, YENİ BİR PEYGAMBER 74

SALİH (ALEYHİSSEL ve Acirc;M) - 75

PEYGAMBERLİK 75

BÜYÜK MUCİZE 79

İKİ FIRKA 80

DEĞİŞEN YÜZLER VE HEL ve Acirc;K 82

7.HAZRET-İ İBRAHİM 84

HAK DOSTU PEYGAMBER 84

NESEBİ 84

NEMRUT VE KAVMİ 85

HAZRET-İ İBRAHİM’İN DOĞUMU 85

BENİM RABBİM KİM? 86

PEYGAMBERLİK 88

BABANIN CEVABI 89

BUNLAR NASIL RAB OLUR? 90

DAVET ÇAĞRISI 90

BÜYÜK TEPKİ 92

PUTLARIN KIRILIP PARÇALANMASI 94

HAZRET-İ İBRAHİM'İN NEMRUD'U SUSTURMASI 96

HAZRET-İ İBRAHİM’İN ATEŞE ATILMASI 98

NEMRUD’UN HAYRETİ 101

NEMRUD VE KAVMİNİN HEL ve Acirc;KI 101

HAZRET-İ İBRAHİM'İN MISIR SEYAHATİ 102

TEKRAR ŞAM 105

ÖLÜLER NASIL DİRİLİR? 105

İBRAHİM NEBİ'NİN HACER'LE EVLENMESİ 106

MEKKE'YE HİCRET 107

HAZRET-İ İBRAHİM'İN DUASI 108

ZEMZEM 109

CÜRHÜMLÜ’LERDEN BİR CEMAAT 111

BÜYÜK İMTİHAN 112

İBLIS'IN HÜSRANı . 113

HAZRET-İ İBRAHİM'E GELEN MİSAFİRLER 116

HAZRET-İ İSHAK'IN DOĞUMU 118

İMAMET-İ KÜBRA 119

HAZRET-İ İSMAİL'İN EVLENMESİ 120

K ve Acirc;BE'NİN İNŞASI 122

CENNETTEN GELEN TAŞ 123

HAZRET-İ İBRAHİM'İN KABUL OLAN DUASI 123

HAC DAVETİ 124

HAZRET-İ İBRAHİM’İN FAZİLETLERİ 125

HAZRET-İ İBRAHİM'İN VEFATI 127

8.HAZRET-İ LÛT 128

HAZRET-İ LÛT (aleyhisselâm) PEYGAMBERLİĞİ 128

BİR KAVİM Kİ 128

LUT (aleyhisselâm)UN TEBLİGATI 129

AZAP MELEKLERİNİN GELMESİ 130

K ve Acirc;FİR KARININ HAİNLİĞİ 132

DÖRT ŞEY 134

BÜYÜK FIRTINA VE HEL ve Acirc;K 134

9.HAZRET-İ İSMAİL 136

SIDDIK NEBİ İSMAİL (aleyhisselâm) 136

PEYGAMBERLİK 137

GERİDE KALANLAR 139

ONUN FAZİLETLERİ 140

10.HAZRET-İ İSHAK 141

HAZRET-İ İSHAK'IN PEYGAMBERLİĞİ 144

MUCİZELERİ 144

11.HAZRET-İ EYYÜB 146

SABIR KAHRAMANI 146

ŞEYTAN SAHNEDE 148

DUA VE NİYAZ 149

RUHSAT 151

BU NE GÜZEL SON 152

İBRET, HİKMET 154

12.HAZRET-İ YAKUB 155

13.HAZRET-İ YUSUF 155

YÛSUF'UN BİR KARDEŞİ OLUYOR 158

YÛSUF HALASI NEZDİNDE 158

NASİHAT 160

HAZRET-İ YÛSUFUN RÜYASI 160

ALINAN KARAR 161

HAZRET-İ YÛSUFUN KUYUYA ATILMASI 165

HAZRET-İ YÛSUFUN KUYUDAN ÇIKARILMASI 168

İNSANLAR İÇİNDE FERASETİ YÜKSEK ÜÇ KİŞİ 170

ZÜLEYHA 171

HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ 173

KANAYAN ELLER 175

YÛSUF (aleyhisselâm)'IN DUASI 176

ZİNDAN 177

İKİ GENÇ 178

İMANA DAVET 179

HÜKÜMDARIN RÜYASI 181

ZİNDANDAN SARAYLARA 182

TAC VE TAHT 185

HAZRET-İ YÛSUFUN ŞAN VE ŞÖHRETİ 190

BABA HUZURUNDALAR 192

İKİNCİ YOLCULUK 194

RİCA 197

H ve Acirc;L ve Acirc; YÛSUF MU? 200

TASIN DEDİKLERİ 201

CENNET KOKULU GÖMLEK 203

YÛSUFUN KOKUSUNU DUYUYORUM 204

HAZRET-İ YA’KUB'UN GÖZLERİ AÇILIYOR 205

BİR ARADA GEÇEN YILLAR 208

YA’KUB (Aleyhisselâm)IN VEFATI 208

UÇUP GİDEN YILLAR 209

HAZRET-İ YÛSUFUN VEFATI 210

14.HAZRET-İ ŞUAYB 212

HATİBÜ’L-ENBİY A 212

PEYGAMBERLİK VE MÜCADELE 213

DAVET ÇIĞIRI 213

MED YEN HALKININ HEL ve Acirc;KI 219

HAZRET-İ ŞUAYB VE EYKELİ'LER 220

15.HAZRET-İ MUSA 223

16.HAZRET-İ HARUN 223

CEFANıN BÜYÜğÜ 224

FİRAVUN’UN RÜYASI 224

HAZRET-İ MÛSA'NIN DOĞUMU 225

BU BEBEĞİ KİM EMZİRECEKTİ? 228

FİRAVUN'A VURULAN DARBE 230

ONU BEKLEYEN VAZİFELER 231

BEKLENMEDİK HADİSE 231

MUKADDES V ve Acirc;Dİ 237

YOLA DEVAM 241

FİRAVUN'LA MÜNAZARA 241

HAZRET-İ MÛSA’NIN DUASI 249

ZEHİRLİ NEFESLER 250

HAZRET-İ ve Acirc;SİYE'NİN BAŞINA GELENLER 252

MUSİBETLER ZİNCİRİ 254

YENİ BİR H ve Acirc;DİSE 254

KARUN 256

BENÎ İSRAİL'İN MISIRDAN AYRILMASI 258

MÜTHİŞ TAKİP 259

BÜYÜK MUCİZE 260

YÜRÜYÜŞ 261

TÛR’A GİDİŞ 263

İL ve Acirc;HÎ TECELLİLER 264

TÛR'DAN AYRILIŞ 265

HESAP VER 267

HAZRET-İ MÛSA’NIN KAVMİNE HİTABI 267

TÛR'A İKİNCİ DEFA GİDİŞ 268

HAZRET-İ HARÛN'UN VEFATI 275

HAZRET-İ MÛSA'NIN VEFATI 275

HAZRET-İ MÛSA'NIN FAZİLETİ 277

17.HAZRET-İ HIZIR 278

HAZRET-İ MÛSA İLE HIZIR'IN BULUŞMASI 279

HAZRET-İ MÛSA İLE HIZIR'IN YOLCULUĞU 281

HIZIR’IN İLMİ NASIL İLİMDİ? 284

HIZIR HAYATTA Mİ? 285

18. HAZRET-İ YUŞ ve Acirc; 287

HAZRET-İ İSMAİL 288

TALÛT 289

ALAMET 290

YENİ BİR İMTİHAN 291

İKİ ORDU KARŞI KARŞIYA 291

19.HAZRET-İ D ve Acirc;VUD 293

PEYGAMBERLİK VE HÜKÜMDARLIK 294

ZEBÛR 295

D ve Acirc;VUD (aleyhisselâm)’IN FAZİLETİ 295

DEMİRİ ERİTME MUCİZESİ 297

HİKMET VE SİYASET 299

O D ve Acirc;VACILARIN HABERİ SANA GELDİ Mİ? 301

DAVUD (aleyhisselâm)’IN VEFATI 303

20.HAZRET-İ SÜLEYMAN 305

KARINCA VADİSİ 308

HÜDHÜD 310

BELKIS 313

BELKIS'IN YOLA ÇIKMASI 316

SÜLEYMAN (aleyhisselâm)’m VEFATI 320

ALINACAK İBRETLER 321

21.HAZRET-İ LOKMAN 323

HAZRET-I LOKMAN'ıN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ 324

ONUN HALK ARASINDA YAYILMIŞ HİKMETLERİ 326

22.HAZRET-İ İLYAS 328

HAZRET-I İLYAS 328

PEYGAMBERLİĞİ 329

23.HAZRET-İ ELYESA 332

24.HAZRET-İ ZÜLKİFL 335

25.HAZRET-İ YÛNUS 337

GERİDE OLANLAR 341

YÛNUS NEBİ'NİN KAVMİNE DÖNMESİ 342

BU KISSADAN ALINACAK DERS 344

26.HAZRET-İ ZEKERİYYA 345

27.HAZRET-İ YAHYA 352

YAHYA (aleyhisselâm)'IN ŞEHİD EDİLİŞİ 355

HAZRET-İ ZEKERİYYA (aleyhisselâm)'lN VEFATI 356

28.HAZRET-İ İSA 357

HAZRET-İ İSA (a.s.) ve HAZRET-İ MERYEM (R. ANH ve Acirc;) 357

ADINI MERYEM KOYDUM 358

HAZRET-İ MERYEM'İN BEYT-İ MAKDİS'E TESLİMİ , 359

MERYEM TEYZESİNİN NEZDİNDE 360

CEBR ve Acirc;İL'İN HAZRET-İ MERYEM'E HİTABI 360

CEBR ve Acirc;İL KENDİSİNİ TANITIYOR 361

HAZRET-İ MERYEM'İN H ve Acirc;MİLE KALMASI 362

MELEKLERİN HİMAYESİ 364

ve Acirc;DEM'İN BİR BENZERİ 366

MERYEM OĞLU İS ve Acirc; 366

HAZRET-İ İS ve Acirc; VE MERYEM'İN KUDÜS'TEN AYRILIŞI 367

İL ve Acirc;HÎ VAHYE MAZHAR OLUYOR 367

İMANA D ve Acirc;VET 368

HAVARİLER 371

ENS ve Acirc;RULLAH 376

HAV ve Acirc;RÎLER VE HABÎB-İ NECC ve Acirc;R 377

HAZRET-İ İS ve Acirc;'NIN SON PEYGAMBERİ MÜJDELEMESİ 379

İS ve Acirc; ALEYHİSSEL ve Acirc;M'IN GÖĞE ÇEKİLMESİ 380

ALLAH'IN KULU VE RESÛLÜ 382

İKİNCİ BÖLÜM

ALTIN SÖZLER 386

HAZRET-İ MUHAMMED 387

YARADILMIŞLARIN İLKİ VE EN HAYIRLISI 387

ALINLARDA PIRILDAYAN NUR 396

IŞIK ÜSTÜ IŞIK 398

RESÛL-İ EKREM'İN SOY YÖNÜNDEN EŞSİZLİĞİ 401

DEDE VE BABA ABDÜLMUTTALİB 404

FEZAYI AYDINLATAN NÛR 405

BABA VE ANNE 406

ÜZERİNDE HİÇBİR KUL HAKKI YOKTUR 407

BEKLEYİŞ 408

BİR GÜZEL GECE Kİ 411

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA GELİŞLERİ 411

EN MUTLU AN 411

ŞAHİT 412

DOĞAN KİM? 413

GÜZEL VARLIĞA GÜZEL İSİM : 414

O GECE MEYDANA GELEN HARİKALAR 415

SÖZÜN KISASI 416

ÇOCUKLUK DEVRESİ 416

SÜTANNE 418

DEVLET Kİ NE DEVLET? 419

YARILAN GÖĞÜS 421

NÛR ÇOCUĞUN MEKKE'DE DEDESİNE TESLİMİ 422

NÛR ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLİYOR 424

MEDİNE ZİYARETİ 424

İKİNCİ ANNE 427

ALLAH RESÛLÜ DEDESİYLE 427

ABDÜLMUTTALİB'İN VEFATI 428

EBU T ve Acirc;LİB 429

F ve Acirc;TIMA HATUN 430

ALLAH RESULÜ'NÜN İLK YOLCULUĞU 431

AY PARÇASI BİR ÇOCUK 431

NASIL KEŞFETMİŞTİ? 435

K ve Acirc;İNATIN EFENDİSİ’NİN GENÇLİK ÇAĞI 436

NEBİYYİ MUHTEREMİN KOYUN GÜTMESİ 436

FİCAR MUHAREBESİ 437

AYAK İZLERİ 439

MELEKLER 439

YENİ BİR YOLCULUK 1, 440

NEBÎLER SULTANININ İLK EVLİLİĞİ 443

İLK İZDİVAÇ VE İLK ZEVCE 445

ALLAH RESÛLÜ'NÜN ERKEK ÇOCUKLARI YAŞAMADI 446

ALLAH RESÛLÜ'NÜN PEYGAMBERLİĞİ 447

K ve Acirc;İNATIN EFENDİSİ 35 YAŞLARINDA 447

HZ. HATİCE'NİN ve Acirc;LİCENAPLIĞI 448

İŞTE SEVGİ 449

O'NUN HAKEMLİĞİ 450

PANAYIR 453

MURAKABE DEVRİ VE KUTLU HİRA 456

NÜBÜVVETİN BAŞLANGICI 457

CEBR ve Acirc;İL'İN GÖRÜNÜŞÜ 457

VAHYİN İLK TEBLİĞİ 458

MÜTHİŞ AN 459

VARAKA B. NEVFEL'E GİDİŞ 460

VAHYİN KESİLMESİ 462

ÖRTÜLERE BÜRÜLÜ NEBÎ 463

TEBLİĞ 464

PEYGAMBER 464

VAHYİN TARİFİ 465

VAHYİN ÇEŞİTLERİ 465

KUR’AN-I KERİM'İN VAHYİ 469

İLK MÜSLÜMANLAR 469

ERKEKLER ARASINDA BİRİNCİ 470

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BİRİNCİLER 472

TUTUŞAN GÖNÜLLER 474

EBU ZER GIFARİ 475

D ve Acirc;VET ÇIĞIRI 479

ŞİMDİ CİLVELERİN CİLVESİNE BAKINIZ 479

NAHLE V ve Acirc;DESİ 482

ERKAM’IN EVİ 483

GELEN İL ve Acirc;HÎ FERMAN 484

YİNE DAVET 486

İKİ KİŞİYE D ve Acirc;VET 488

ALLAH RESÛLÜ'NÜN SAF ve Acirc; TEPESİNDEN İLK SESLENİŞİ 489

ÇILGINLIK 490

BİRBİRİ ARDINCA GELEN ve Acirc;YETLER 491

BASKI 493

BİR ELDE AY, BİR ELDE GÜNEŞ 494

ŞENAAT 498

ÇILDIRAN KÜFÜR 499

ÎMAN SELİ BİR ÇIĞ HALİNDE .503

YENİ BİR DENEME 506

ÖMER MÜSLÜMAN OLUYOR 508

DEĞİŞEN YOL 509

RUHA DÜŞEN ATEŞ 510

HUZURDA 511

CEN ve Acirc;B-I MUHAMMED’İN DİNİNDE 513

AÇIKTA NAMAZ 513

ÇİLE, ÇİLE, ÇİLE 513

EBU FÜKEYHE 515

MÜSLÜMANLARIN İLK HİCRETİ 517

HABEŞİSTAN'A HİCRET 517

MUHASARA 523

GARANİK HADİSESİ 524

İSL ve Acirc;M DENİZİ FOKURDAMAKTA 526

EBÛ T ve Acirc;LİB ÖLÜM DÖŞEĞİNDE 527

HÜZÜN YILI 530

GÖZLERİ UFUKLARDA 530

NÜBÜVVETİN ONBIRINCI SENESİ VAK’ALARI 534

MİRAÇ BÜYÜK MUCİZE 537

BEYTÜ’L-M ve Acirc;MÛR 541

MİRACIN ARMAĞANLARI 542

MADDE ve Acirc;LEMİNE DÖNÜş 542

RESÛL-İ EKREM (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'İN ŞEREFLİ MİRACI 545

MUCİZELER 548

AĞAÇ KÜTÜĞÜNÜN ÇIĞLIK KOPARMASI 552

EN BÜYÜK MUCİZE 553

ŞAİRLER YERE SERİLDİ 556

HİCRET 558

KARARG ve Acirc;H 560

YOL 562

YOLLARDA 565

MAĞARAYA SIĞINMA 566

YOLA TEKRAR DEVAM 568

GERİDE OLAN H ve Acirc;DİSELER 569

YOLLAR BOYUNCA 570

MEDİNE DEVRİ 575

VATAN HASRETİ 575

İLK EZAN 576

EZ ve Acirc;N 576

EZ ve Acirc;N-I MUHAMMEDİ 578

SİHİR 579

MÜNAFIK 579

GAZALAR 580

ABDULLAH BİN CAHŞ SERİYESİ 581

KIBLE 583

BÜTÜN YÜZLER K ve Acirc;BE'DE 584

YAHUDİ VE MÜNAFIK AĞIZLARIN ÜFÜRDÜĞÜ ZEHİR 585

RAMAZAN VE ORUÇ 586

BEDİR GAZASI 587

HAREKET 587

MEYDAN 590

CENK BAŞLIYOR 590

ALLAH'IM BENİ MAHZUN ETME 592

ESİRLER 598

ESİR AMCA 598

BENİ KAYNUKA GAZVESİ 600

UHUD MUHAREBESİ 601

RÜYA 602

NEBİYYİ EKREM ZIRHINI GİYİYOR 602

YÜRÜYÜŞ 603

TABİYE 603

HARP 604

ŞEHİDLERİN DEFNEDİLMESİ 612

UHUD ŞEHİTLERİNİN MÜK ve Acirc;FATI 612

BİR İL ve Acirc;HÎ MÜJDE 613

DAİMA İLERİ 616

TUZAK 616

BÜYÜK BİR ACI DAHA 619

HENDEK GAZASI 621

DÜŞMAN 623

ALLAH'IN YENİLMEZ ARSLANI 623

HAİN 627

ALTINCI YIL 629

EBU CENDEL'İN ÇİLESİ 631

HAYBER GAZASI 633

BÜYÜK BİRŞEY OLDU 636

Hz. ALİ K ve Acirc;FİRİ YERE SERİYOR 637

KEDİ BABASI 639

KÖPÜREN HAMLE 640

ELÇİLER 641

KAZA UMRESİ 643

MÛTE CENGİ 647

AMR BİN AS SERİYESİ 650

BÜYÜK FETHE DOĞRU 650

ONBİN KANDİLLİK ATEŞ 651

SAHABÎ ORDUSUNDAKİ HAŞMET 653

DEVRİLEN PUTLAR 657

K ve Acirc;BE'NİN ANAHTARI 658

K ve Acirc;BEDE EZAN 659

BEY’AT 659

YİNE MEDİNE'YE DÖNÜŞ VAR 660

HUNEYN GAZASI 660

T ve Acirc;İF GAZASI 663

TEBÜK GAZASI 665

FAZİLET YARIŞI 666

GIYABÎ NAMAZ 668

NURLU LEVHALAR 670

ÖYLE YAKICI BİR LEVHA Kİ 672

EŞSİZ BİR MÜRÜVVET ÖRNEĞİ 673

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET! 675

DUALARI 677

GÜZELLİKLERİ 678

PEYGAMBER ZEVCELERİ 681

K ve Acirc;TİPLERİ 683

MÜEZZİNLERİ 684

ŞAİRLERİ 684

VED ve Acirc; HACCI 689

EN CAN ALICI NOKTA 693

AVDET VE İKİ EMANET 695

GÜNEŞ NEDEN TUTULDU? 696

SON SEFER 697

YÜKSEK ATEŞ 698

H ve Acirc;LIK-İ AZİM'İN MUHTEREM PEYGAMBERİ 700

HÜCRENİN DIŞI 702

PEYGAMBERİMİZİN HZ. EBU BEKİR İLE KONUŞMASI 703

SAADETHANENİN İÇİ 704

HZ. ÜS ve Acirc;ME BAŞUÇLARINDA 705

PEYGAMBERİMİZİN İRTİHALİ 706

ALLAH HAY VE L ve Acirc;YEMUT 707

PEYGAMBER MÜEZZİNİ HZ. BİL ve Acirc;L (R.A.) 712

NUR RAVZASI 715

RESÛL-İ EKREM SALL ve Acirc;LLAHU 716

EVL ve Acirc;TLARI 718

F ve Acirc;TIMA-İ ZEHRA RADIYALLAHU ANHA 719

VARLIKLARIN EN YÜCESİ 721

VE KUR’ ve Acirc;N-I KERİM 723

NAT-I ŞERÎF 730

PEYGAMBERLER TARİHİ

KAİNATIN EFENDİSİNİN MÜBAREK HAYATININ VE ASR-I SAADETİN KRONOLOJİSİ 732

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.