Peygamberler Tarihi-1705 (001452)

Fiyat : €66,84  + KDV
KDV Dahil : €79,54
Test2
15
:

PEYGAMBERLER TARİHİ - İmam Hafız İbn Kesir

  • Barkod:             9786055546601
  • Yazar:               İbn Kesir
  • Sayfa:              864 Sayfa
  • Boyut:              16.00x24.00 cm
  • Basım Yılı:         2011


ve Acirc;lemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. İnsanları yoktan var eden, onlara doğru yolu göstermek için Peygamberlerini gönderen ve kitaplar indiren O’dur. Peygamberimiz ve efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, onun âline, ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salât ve selam olsun. İmdi: Allah’u Teâlâ, davetçilere teselli kaynağı ve yol azığı olması için Peygamberlerin kıssalarını anlatmıştır. Kur’an-ı Kerim’in birçok sûresinde bazen tafsilatlı ve bazen de genel olarak bu kıssalara değinilmiştir. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’de Hadis-i şeriflerinde hem Peygamberlerin kıssalarından ve hem de onların ümmetlerinde cereyan eden pek çok olaydan bahsetmiştir.
İşte İslam tarihçileri bu kıssaları "Kasasü’l-Enbiyâ/Peygamberlerin Kıssaları" ismi altında bir araya getirerek tasnif etmişlerdir. Bu konuda pek çok kitap yazmışlardır. Bu kitaplardan bir tanesi de muhaddis, müfessir, fakih ve tarihçi olan Hafız İbni Kesir’in "Kasasü’l-Enbiyâ" isimli muhteşem eseridir. Bu kitap aslında Hafız İbni Kesir’in büyük tarih kitabı "el-Bidaye ve’n-Nihaye"nin bir bölümüdür. Daha faydalı olması ve daha çok insana ulaşması için bu şekilde tek başına basılmıştır.
Bu kitabın diğer benzerlerinden ayrıldığı bazı özellikleri bulunmaktadır: Muhaddis olan Hafız İbni Kesir konu ile ilgili hadisleri senedleri ile rivayet etmiş, hadislerin kaynaklarını belirtmiş ve hadislerin sahih olup olmadığını özenle belirtmiştir. Konu ile alakalı âyeti kerimeleri vererek, tefsir etmiştir. Rivayetler arasında bulunan ihtilaflı noktaları gidermiştir. İsrailiyat hususunda çok dikkatli davranmıştır. Çünkü en fazla İsrailiyatın rivayet edildiği alan, kıssalar konusudur. Dolayısıyla Peygamberlerine iftira eden Beni İsrail’in rivayetlerine dikkat etmek gerekir. Zaten birçok tarihçinin yanıldığı nokta bu rivayetleri hiç ayıklamadan nakletmeleridir. İşte muhaddis ve müfessir olan Hafız İbni Kesir, Beni İsrail’den nakledilen rivayetleri üç kışıma ayırmıştır. Bizim şeriatımıza aykırı olduğu için reddedilmesi gerekenler, şeriatımızda varid olup tasdik edildiği için kabul edil ve not;mesi gerekenler ve şeriatımızda varid olmadığı halde dinimize de aykırı olmayan hususlardır. Bunlar da ne tekzib edilir ve ne de tasdik edilir. Ancak rivayet edilebilir ve nakledilebilir. Hafız İbni Kesir de kitabını bu dikkatle yazmış ve bu kısımları tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır.
Tercümede dikkat ettiğimiz bazı hususlar:
1- Hadislerin senedlerini vermedik.
2- Arapça dil grameri ile ilgili hususları hazfettik. Yine gramer için zikredilmiş şiirleri de tercüme etmedik.
Allah’u Teâlâ Hafızdan razı olsun ve hem bizim hem de onun taksiratlarını bağışlasın. Amellerimizi kendi rızası için halis kılsın ve bu tercümeyi faydalı bir çalışma yapsın.
Mahmud Varhan

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
MÜELLİFİN MUKADDİMESİ 7
FASIL: ARŞ VE KÜRSÜNÜN YARATILIŞ SIFATI 15
FASIL: LEVH-İ MAHFUZ 22
B ve Acirc;B: GÖKLERİN, YERİN VE İKİSİ ARASINDAKİLERİN YARATILMASI 23
FASIL: DENİZLER VE NEHİRLER 34
B ve Acirc;B: GÖKLERİN YARATILMASI VE GÖKLERDE BULUNAN DELİLLER 47
FASIL: MECERRE VE KAVS-İ KUZEH 62
B ve Acirc;B: MELEKLERİN YARATILMASI VE SIFATLARI 65
B ve Acirc;B: CİNLERİN YARATILMASI VE ŞEYTANIN KISSASI 92
CİNLERİN MÜ’MİN VE K ve Acirc;FİRLERİ .. 96
1. BÖLÜM:
PEYGAMBERLERİN HAYATI
HZ. ve Acirc;DEM ALEYHİSSELAM 117
ve Acirc;DEM ALEYHİSSELAM İLE MUSA ALEYHİSSELAM’IN TARTIŞMASI 141
ve Acirc;DEM ALEYHİSSELAM’IN YARATILIŞI İLE İLGİLİ HADİSLER 146
H ve Acirc;BİL İLE K ve Acirc;BİLİN KISSASI 157
HZ. ŞİT ALEYHİSSELAM .167
ve Acirc;dem Aleyhisselam’ın Vefatı ve Oğlu Şit Aleyhisselam’ı
Yerine Bırakması 167
HZ. İDRİS ALEYHİSSELAM 170
HZ. NÛH ALEYHİSSELAM 173
Hz. Nûh’un Şükrü 205
Nûh Aleyhisselam’m Orucu 205
Nûh Aleyhisselam’m Haccı 206
Hz. Nûh’un Oğluna Vasiyeti 206
Hz. Nûh’un Ömrü 207
Hz. Nûh’un Kabri 207
HZ. HÛD ALEYHİSSELAM 208
HZ. S ve Acirc;LİH ALEYHİSSAL ve Acirc;TÜ VE’S-SELAM 229
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Hicr Vadisine Uğraması: 244
HZ. İBRAHİM ALEYHİSS ve Acirc;LATÜ VE’S-SELAM 247
Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın Nemrut Aleyhilla’ne İle Münazarası 262
Hz. İbrahim Halil Aleyhisselam’ın Hicreti 265
Hz. Hacer’in Hz. İsmail Aleyhisselam’ı Doğurması 271
Hz. İbrahim’in, Oğlu İsmail’i ve Onun Annesi Hacer’i
Faran Dağlarına Götürmesi ve Beyt-i Atik’i Bina Etmesi 273
Hz. İsmail Aleyhisselam’m Kurban Edilmesi Kıssası 278
Hz. İshak Aleyhisselam’ın Doğumu 284
Beyt-i Atik’in İnşa Edilmesi 288
Allah ve Rasûlü’nün Allah’ın Kulu ve Dostu İbrahim’i Övmeleri 294
Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın Cennetteki Sarayı 305
Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın Sıfatı 306
İbrahim Halil Aleyhisselam’ın Ömrünün Miktarı Hakkında
Söylenenler ve Vefatı 306
İbrahim Halil’in Evlatları Aleyhimü’s-Salâtü ve’s-Selam 309
HZ. LÛT ALEYHİSSELAM 310
HZ. ŞUAYB ALEYHİ’S-SAL ve Acirc;TÜ VE’S-SELAM 327
HZ. İBRAHİM ALEYHİ’S-SAL ve Acirc;TÜ VE’S-SELAM’IN ZÜRRİYETİ 342
HZ. İSMAİL ALEYHİSSELAM 343
HZ. İSHAK B. İBRAHİM ALEYHİMESSELAM VE (HZ. YAKÛB B. İSHAK ALEYHİMESSELAM) 347
HZ. YÛSUF ALEYHİSSELAM 354
Yûsuf Aleyhisselam Aziz’in Evinde 363
Yûsuf Aleyhisselam Hapiste 371
Kralın Rüyası 375
Yûsuf Aleyhisselam’ın Kardeşleri İle Görüşmesi 381
Yûsuf Aleyhisselam’ın Vefatı 399
HZ. EYYÛB ALEYHİSSELAM
HZ. ZÜ’L-KİFL ALEYHİSSELAM 409
HELAK EDİLEN BAZI ÜMMETLER 413
ASHAB-I RESS (ÖRÜLMÜŞ KUYU HALKI) 413
Y ve Acirc;SİN KAVMİNİN KISSASI 417
HZ. YÛNUS ALEYHİSSELAM 422
Hz. Yûnus’un Fazileti 430
HZ. MÛSA EL-KELİM ALEYHİ’S-SAL ve Acirc;TÜ VE’S-SELAM 432
Firavun ve Ordularının Helak Olması 493
Fasıl: Firavun’un Helak Olmasından Sonra İsrailoğullarınm Durumu....504 Fasıl: İsrailoğullarınm Tih’e Girişleri ve Orada Onların Başına Gelen
Hayret Verici Olaylar 513
Allah’ı Görme Talebi 519
İsrailoğullarınm Buzağıya İbadet Etmeleri Olayı 524
İsrailoğullarınm İneğinin Kıssası 538
Hz. Mûsa ve Hızır Aleyhimesselam’ın Kıssası 541
Fütûn Hadisi 550
Kubbetü’z-Zaman’ın Yapımı Konusu 563
Mûsa Aleyhisselam ile Karun’un Kıssası 566
Mûsa Aleyhisselam’m Fazileti, Şemaili, Sıfatları ve Vefatı Konusu 571
Mûsa Aleyhisselam’m Beyt-i Atik’i Haccetmesi ve Onun Şemaili 578
Mûsa Aleyhisselam’m Vefatı 580
HZ. YUŞA B. NUN ALEYHİSSELAM 584
Yuşa Aleyhisselam’m Nesebi 584
Yuşa Aleyhisselam’m Peygamberliği 584
HZ. HIZIR ALEYHİMESSELAM 594
Hz. Hızır Aleyhisselam 594
Hz. Hızır Aleyhisselam’m İsmi ve Nesebi 594
Hz. Hızır Aleyhisselam’m Peygamberliği 597
Hızır Aleyhisselam Yaşıyor mu? 598
Hızır’ın Musa Aleyhisselama Vasiyeti 599
Hızır Aleyhisselam’m Öldüğünü Söyleyenlerin Delilleri 607
HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM 611
İlyas Aleyhisselam’m Nesebi 611
İSRAİLOĞULLARININ, MUSA ALEYHİSSELAMDAN SONRA GELEN PEYGAMBERLERİ 615
Hazkil Aleyhisselam’m Kıssası . 615
; Elyesa’ Aleyhisselam’m Kıssası 618
Fasıl: (İsrailoğullan Arasında Fitnelerin Başgöstermesi) 619
Samuel (Şemuyel) Aleyhisselam’m Kıssası 619
HZ. DAVUD ALEYHİSSELAM 626
Nesebi 626
Şemaili 626
Peygamberliği 626
Davud Aleyhisselam’dan Rivayet Edilen Hikmetli Sözlerden
Bir Demet 634
Hz. Davud Aleyhisselam Kaç Yıl Yaşadı ve Nasıl Vefat Etti? 636
Davut Aleyhisselam’ın Vefatı 637
HZ. SÜLEYMAN ALEYHİSSELAM’IN KISSASI 639
Nesebi .' 639
Peygamberliği 639
Süleyman Aleyhisselam’ın Vefatı, Hayatı ve Hükümdarlığının Müddeti ...657
2. BÖLÜM:
DAVUD VE SÜLEYMAN İLE ZEKERİYYA VE YAHYA ALEYHİMÜSSELAM ARASINDA GELEN VE ZAMANLARI KESİN OLARAK BİLİNMEYEN İSRAİLOĞULLARININ BAZI PEYGAMBERLERİ:
ŞA’YA B. EMSİYA ALEYHİSSELAM 663
ERMİYA B. HALKİYA ALEYHİSSELAM 665
Beyti Makdis’in Harap Oluşu 665
HZ. DANYAL ALEYHİSSELAM 675
Beyti Makdis’in Yıkıldıktan Sonra Tekrar İmar Edilişi ve
Dağılan İsrailoğullarınm Tekrar Toplanması 678
ÜZEYİR ALEYHİSSELAM 680
Nesebi 680
Üzeyr Aleyhisselam’m Peygamberliği 683
ZEKERİYYA VE YAHYA ALEYHİMESSELAM 686
Zekeriyya Aleyhisselam’m Nesebi 687
Zekeriyya Aleyhisselam Kendi mi Öldü? Yoksa Onu Başkası mı
Öldürdü? 693
Yahya Aleyhisselam’m Ölüm Sebebi 696
Yahya Aleyhisselam Nerede Öldürüldü? 698
ALLAH’IN KULU VE RESULU, İFFETLİ MERYEM’İN OĞLU
İSA ALEYHİSSELAM’IN KISSASI 700
İmran’m Nesebi 701
Allah’ın Kulu ve Resulu, İffetli ve Bakire Meryem’in Oğlu
İsa’nın Doğumu 711
Allahu Teâlâ’nın Çocuk Edinmekten Münezzeh Oluşu
(Allah Zalimlerin Söylediklerinden Yüce ve Münezzehtir) 722
İsa B. Meryem Aleyhisselam’m Yetişmesi ve Kendisine
Vahyin Gelmesinin Başlangıcı 730
Dört Büyük Kitab’ın İndiriliş Zamanı 734
Tuba Ağacı Nedir? 735
Sofra (Maide) Hadisesi: 746
Fasıl: (Hz. İsa Aleyhisselam’dan Nakledilen
Güzel Sözlerden Bir Demet) 748
İsa Aleyhisselam’m Allah’ın Himayesinde Semaya Yükseltilmesi 754
Yahudi ve Hristiyanlarm -Allahın Laneti Onların Üzerine Olsun-
Çarmıha Gerilme Hakkmdaki Yalanlarının Beyanı: 754
İsa Aleyhisselam Semaya Nasıl Yükseltildi? 756
İsa Aleyhisselam Kaç Yaşında Semaya Yükseltildi? 760
İsa Aleyhisselam’m Şemaili ve Faziletleri 762
İsa İle Muhammed Aleyhimesselam Arasındaki Fetret Devri
Ne Kadardır? 767
Dört İncil 768
Fasıl: (İsa Aleyhisselamdan Sonra Hristiyanlarm İhtilafları) 769
Beyt-i Lahm Şehrinin Kuruluşu ve Kumame Kilisesi’nin Yapılışı 769
GEÇMİŞ ÜMMETLERİN HABERLERİ
ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELAM’IN KISSASI 771
Zülkarneyn, Peygamber Miydi? 772
Zülkarneyn, Diye İsimlendiriliş Sebebi 773
Zülkarneyn’in Asıl İsimi 773
Zülkarneyn’in Hayat Pınarını Araması 777
Zülkarneyn’in Vasiyeti ve Ne Kadar Yaşadığı 779
•Ye’cüc ve Me’cüc Kavminin Özellikleri ve
Haklarında Varid Olan Hadisler 780
•Ye’cüc ve Me’cüc Şeddinin Özelliği 780
Zülkarneyn’in Yaptığı Set 783
ASHAB-I KEHF’İN KISSASI 785
Ashab-I Kehf’in Mağarası Nerede? 789
BİRİ MÜMİN DİĞERİ K ve Acirc;FİR İKİ ADAMIN KISSASI 793
BAHÇE SAHİPLERİNİN KISSASI 796
CUMARTESİ GÜNLERİNDE AŞIRI GİDEN EYLELİLERİN KISSASI 799
LOKMAN ALEYHİSSELAM’ IN KISSASI 802
Lokman Aleyhisselam’m İsmi ve Nesebi 802
Lokman Aleyhisselam Peygamber Miydi? 804
Lokman Aleyhisselamdan Aktarılan Hikmetli Sözlerden Bir Demet 807
ASHAB-I UHDUD’UN KISSASI 810
İsrailoğullarının Haberlerinin Rivayet Edilmesine İzin Verilmesi 816
İSRAİLOĞULLARININ ABİDLERİNDEN CÜREYC’İN KISSASI 819
BERSİSA’NIN KISSASI .. 822
MAĞARAYA SIĞINAN ÜÇ ARKADAŞIN KISSASI 823
KÖR, ABRAŞ VE KEL ÜÇ ADAMIN KISSASI 824
ARKADAŞINDAN BİN DİNAR BORÇ ALIP GERİ ÖDEYEN KİMSENİN KISSASI 826
EMANETE SADAKAT HUSUSUNDA BU KISSAYA BENZEYEN
BAŞKA BİR KISSA 827
KATİLİN KATLİ ÇOK OLSA BİLE TÖVBESİNİN KABUL OLACAĞINA
DAİR BİR KISSA 828
KONUŞAN SIĞIR VE KURT 829
DOĞRUNUN KENDİSİNE BİLDİRİLDİĞİ KİMSELER VE
HZ. ÖMER’İN FAZİLETİ 830
İsrailoğullarının Fitneye Düşmesi 830
Hayvanlara Merhamet Eden ve Bu Sebeple Bağışlanan Kadın 830
Hayvanlara Eziyet Ettiğinden Dolayı Azap Gören Kadın 830
En Güzel Koku Misktir 831
Bütün Peygamberlerin İrşad Ettiği Ahlak: Hayâ 831
Rızık Konusunda Allah’a Tevekkül 831
TÖVBE EDEN İKİ HÜKÜMDARIN KISSASI 832
Allah’tan Hakkıyla Korkmanın Fazileti 833
Allah Celle Celaluhun Bir Çeşit Azabı: Taun Hastalığı 833
Ümmetlerin Helak Sebeplerinden; Allah’ın Hadlerinde
Ayrımcılık Yapmak . 834
Yahudi ve Hristiyanlara Benzememek 834
Hz. Muhammed'in Sallallahu aleyhi vesellem Ümmetinin Üstünlüğü 837
Fasıl: (İsrailiyat Haberlerin Çeşitleri) 839
Ehl-i Kitabın Dinlerini Değiştirip Tahrif Etmeleri 839
Tevrat’ın Tahrifi 840
Cünüp Kimse Tevrat’ı Elleyebilir mi? 843
Peygamberlerin İmtihanları 849
İncil’in Tahrifi 844
ÖNCEKİ PEYGAMBERLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 847
Peygamberler ve Ümmetlerini Deccal’a Karşı Uyarması 848

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Büyük Boy
Lüx Cilt
Şamua Kağıt
864 Sayfa

Yazarı: İmam Hafız İbn Kesir
Mütercimler: Mahmud Varhan - Hasan Ali Saygın

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.