Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi - (Arapça-Türkçe) (005107)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €143,57
İndirimli : €84,45  + KDV
KDV Dahil : €100,50
Test2
15
:

Riyazüs-Salihin - İmam Nevevi - (Arapça-Türkçe)


Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Beka Yayınları
Kapak Kalitesi : Kalın Kapak
Sayfa Kalitesi : 1.Hamur
Sayfa Sayısı : 991
Dil : Arapça - Türkçe
Ebat : 17 x 24 cm
Ağırlık : 1486 gr

RİY ve Acirc;ZÜ’S-S ve Acirc;LİHÎN ÜZERİNE

Tam adı Riyâzü’s-Sâlihîn min Kelâmi Seyyidi’l-Mürselîn’dir. 1-4 Ramazan 670 (14 Nisan 1272) tarihinde tamamlanmıştır.
Nevevî eserini kaleme alırken, kişiyi ahirete hazırlayacak, ona bâtını ve zahirî edepleri kazandıracak, onu iyi davranışlara teşvik edip kötü davranışlardan uzaklaştıracak ve zühd, nefis terbiyesi, ahlâkı gü-zelleştirme, kalpleri arındırıp tedavi etme, bedendeki organları koruma ve sapmaları önleme ve bunlar dışında gerçek Müslümanın diğer amaç ve not;larını gerçekleştirmesini sağlayacak hadisleri almaya önem verdiğin: belirtmiştir.
Nevevî, ele aldığı konuya önce o konudaki âyetleri zikrederek başlamakta, ardından da hadisleri nakletmektedir. Müellif eserine aldığı hadislerin sahih olmasına da özellikle dikkat etmiştir. Bundan dolam ve not;da eserdeki hadislerin yaklaşık olarak üçte ikisi Buhârî ve Müslim’in Sahfü Terinden alınmıştır. Bunlar dışında kalan hadislerin çoğunluğu ise Ebû Davud ve Tirmizî’nin Sünen Terinden nakledilmiştir. Nesâî, Dârim ve Dârekutnî’nin Sünen’leri, İmam Mâlik’in Muvatta’ı, Ahmed b. Har.- bel’in Müsned’i ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek’i de müellifin başvurduğu diğer kaynaklardır.
Müellif hadisleri naklettikten sonra her hadisin sonunda hadisin kaynağını belirtmiş, Buhârî ve Müslim’in Sahîh’len dışındaki hadislerin sıhhat durumlarına işaret etmiş, zaman zaman hadislerde geçen ga- rib kelime ve tabirleri açıklamış, çok uzun hadisleri bazen kısaltılmış, az sayıda hadisi de mana ile rivayet etmiştir.
Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn’ e aldığı hadislerin sahih olduğunu söyle-mekteyse de eserde az sayıda zayıf hadisin bulunduğu kaydedilmekte, bazıları bunların üç kadar, bazıları ise elli kadar olduğunu ileri sürmek-tedirler. Elbânî ve Şuayb el-Amaût yaptıkları neşirlerde zayıf rivayetle ve not;rin derecelerini belirtmiş, ancak bunların eserin değerini azaltmadığına işaret etmişlerdir.
Eserde 19 ana bölüm ve 372 bab (alt bölüm) bulunmaktadır. Hadislerin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir:
1. Gerçek Müslümanın Hedefleri Bölümü: 1-681.
1. Edeb Bölümü: 682-728
Yemek ve Acirc;dabı Bölümü: 729-779.
Giyim-Kuşam Bölümü: 780-814.
5.Uyku ve Acirc;dabı Bölümü: 815-845.
6.Selam Bölümü: 846-895.
" Hastayı Ziyaret Etme Bölümü: 896-957.
8 Yolculukta Uyulması Gereken Edep Kuralları Bölümü: 958-992.
9.Faziletler Bölümü: 993-1270.
10.İtikâf Bölümü: 1271-1273.
Hac Bölümü: 1274-1287.
12.Cihad Bölümü: 1288-1378.
13.İlim Bölümü: 1379-1395.
14.Allah Teâlâ’ya Hamd ve Şükür Bölümü: 1396-1399.
15.Allah Resûlü Ü ve sect;’e Salavat Getirme Bölümü: 1400-1410.
16.Zikirler Bölümü: 1411-1467.
1". Dualar Bölümü: 1468-1513.
18.Yasaklanan İşler Bölümü: 1514-1811.
19.Farklı Konularda İlgi Çekici Hadisler Bölümü: 1812-1900.
Toplam 1900 hadisin yer aldığı eserde burada da görüldüğü üzere
razı bölüm ve bablar onlarca hadisten, bazıları birkaç hadisten oluşnaktadır. Eserde konuların niteliği sebebiyle pek çok mükerrer hadis er almaktadır.
Bölümlerin ve özellikle bablann dikkat çekici yanı her birinin sıra- zruşmdaki fikrî insicam ve mükemmel iç düzendir. Bablann adlandırılasındaki isabet müellifin hadis kitaplarında yer alan rivayetleri büyük :ir '.nkufla değerlendirdiğini, Kur’ân ve sünnetin muhtevasına vakıf ob ve not;ruğunu göstermektedir.
Eserin ilk ve en geniş bölümü olan ve toplam 682 hadisten meydazu gelen "Gerçek Müslümanm Hedefleri" bölümünde her Müslümanı bulunması gereken özellikler sıralanıp kişiye belirli bir Müslüman ve laquo;cinlik ve kişiliği kazandırıldıktan sonra diğer bölümlere geçilmekte ve not;dir. Devamındaki "Edeb," "Yemek ve Acirc;dabı," "Giyim-Kuşam," "Uyku Adabı," "Selam," "Hasta Ziyareti" ve "Yolculuk ve Acirc;dabı" bölümlerinde kişisel değerlerden toplumsal değerlere doğru giden bir sıralamayla her ve laquo;eşinin hayatında uyması gerekli olan edeb-ahlâk kuralları üzerinde du- cnaktadır.
Sonraki bölümlerde ise hayatın her anında karşımıza çıkacak olan ve sürekli olarak göz önünde bulundurmamız ve yapmamız gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. Özellikle 300’e yakın hadisin yer al ve not;dığı "Yasaklanan İşler Bölümü"nde İmam Nevevî, iyi bir Müslümanın yapması uygun olmayan davranışlar ve sahip olması kötü görülen huy ve not;lar üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır.
Eser sadece bir hadis mecmuası değil, Nevevî’nin yaşadığı dönemde toplumun ve İslâm coğrafyasının meselelerini ortaya koyan bir belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İslâm’ın iki ana kaynağı ışı ve not;ğında çözüm üretme yollarını anlatması açısından âlimler, yöneticiler ve halk için bir rehber niteliğindedir.
Sonuç olarak bir ahlâk, edep ve insan eğitimi kitabı olan Riyâ- zu’s-Sâlihîn, insanın hayatının her anında neler yapması gerektiğini hadislerle ortaya koyan, "İyi bir Müslüman nasıl bir yaşantıya sahip olmalıdır?" sorusuna Hz. Peygamber’in rehberliğinde cevap arayan bir eserdir. Bundan dolayı da yüzyıllardır insanların ellerin ve not;den düşürmedikleri önemli eser bir olma hüviyeti kazanmıştır. Hatta Riyâzu’s-Sâlihîn’in Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok okunan kitap olduğu da söylenmektedir.


İÇİNDEKİLER

İMAM NEVEVÎ 27
RİY ve Acirc;ZÜ’S-S ve Acirc;LİHÎN ÜZERİNE 30
TERCÜME ESASLARI 33
MÜELLİF NEVEVÎ’NİN MUKADDİMESİ 37
[GERÇEK MÜSLÜMANIN HEDEFLERİ BÖLÜMÜ]
1.BAB: İHL ve Acirc;SLI DAVRANMAK VE GİZLİ VE AÇIK BÜTÜN İŞLERDE,
SÖZLERDE VE H ve Acirc;LLERDE İYİ NİYETLİ OLMAK 41
2.BAB: TEVBE 49
3.BAB: SABIR 66
4.BAB: DOĞRULUK 84
5.BAB: MURAKABE (SÜREKLİ ALLAH’IN GÖZETİMİ ALTINDA OLUNDUĞUNUN BİLİNMESİ) 87
6.BAB: TAKVA 94
7.BAB: YAKÎN (KESİN İMAN) VE TEVEKKÜL 96
8.BAB: İSTİKAMET (DOĞRULUK) 104
9.BAB: ALLAH T ve Acirc;L ve Acirc;’NIN YARATMIŞ OLDUĞU VARLIKLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, DÜNYANIN FANİ OLDUĞUNU, AHİRETİN KORKUNÇ H ve Acirc;LLERİNİ VE DÜNYA VE AHİRETLE İLGİLİ DİĞER ŞEYLERİ DÜŞÜNMEK NEFSİN KUSURLU OLDUĞUNU
GÖRMEK, ONU DÜZELTMEK VE İSTİKAMETE YÖNLENDİRMEK 106
10.BAB: HAYIRLI İŞLERE KOŞMAK VE HAYRA YÖNELEN KİŞİYİ TEREDDÜT
ETMEDEN VE CİDDİYETLE ONA SARILMAYA TEŞVİK ETMEK 107
11.BAB: MÜC ve Acirc;HEDE 111
12.BAB: ÖMRÜN SONLARINDA ÇOK HAYIR YAPMAYA TEŞVİK 119
13.BAB: HAYIR YOLLARININ ÇOKLUĞU 123
14.BAB: İBADETTE ÖLÇÜLÜ OLMAK 135
15.BAB: AMELLERİ YAPMAYA DEVAM ETMEK 145
16 BAB: SÜNNETİ VE SÜNNETİN BELİRLEDİĞİ EDEPLERİ KORUMAK 146
17.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN HÜKMÜNE BOYUN EĞMENİN GEREKLİLİĞİ VE ALLAH’A BOYUN EĞMEYE DAVET EDİLEN,
KENDİSİNE BİR İYİLİK EMREDİLEN VEYA KÖTÜLÜKTEN MEN
EDİLEN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ 154
18.BAB: BİDATLERDEN VE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN
İŞLERDEN UZAK DURMAK 156
19.BAB: İYİ VEYA KÖTÜ BİR UYGULAMA BAŞLATAN KİMSE 158
20.BAB: BİR HAYRIN YAPILMASINA VESİLE OLMAK, İNSANLARI
HİDAYETE VEYA DALALETE ÇAĞIRMAK 160
21.İYİLİK VE TAKVA ÜZERE YARDIMLAŞMAK 162
22.BAB: NASİHAT 164
23.BAB: İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK 165
24.BAB: İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN NEHYETTİĞİ H ve Acirc;LDE SÖYLEDİĞİ
İLE YAPTIĞI BİRBİRİNE AYKIRI OLAN KİŞİNİN CEZASININ AĞIRLIĞI 174
25.BAB: EMANETİ YERİNE GETİRME EMRİ 175
26.BAB: ZULMÜN HARAMLIĞI VE ZULÜMLE ELDE EDİLENLERİ
GERİ VERME EMRİ 181
27.BAB: MÜSLÜMANLARIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEK,
ONLARIN HAKLARININ AÇIKLANMASI VE ONLARA ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ DAVRANMAK 191
28.BAB: MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK VE BİR
ZARURET OLMADIKÇA BUNLARI AÇIKLAMANIN YASAK OLMASI 198
29.BAB: MÜSLÜMANLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK 200
30.BAB: ARACILIK ETMEK 201
31.BAB: İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK 202
32.BAB: ZAYIF MÜSLÜMANLAR İLE FAKİRLERİN VE ADI SANI
ANILMAYAN KİMSELERİN FAZİLETİ 205
33.BAB: YETİMLERE, KIZ ÇOCUKLARINA VE DİĞER ZAYIF,
MİSKİN VE GÖNLÜ KIRIK KİMSELERE İYİ DAVRANMAK,
ONLARA İYİLİKTE BULUNMAK, ŞEFKAT GÖSTERMEK VE
ALÇAKGÖNÜLLÜ DAVRANIP KOL-KANAT GERMEK 211
34.BAB: KADINLARA İYİ DAVRANMAK 217
35.BAB: KOCANIN, EŞİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI 221
36.BAB: AİLENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK 224
37.BAB: KİŞİNİN SEVDİĞİ DEĞERLİ MALLARI İNFAK ETMESİ 227
38.BAB: KİŞİNİN, AİLESİNE, BÜLUĞ ÇAĞINA ULAŞMIŞ ÇOCUKLARINA VE
İDARESİ ALTINDAKİLERE ALLAHA İTAATİ EMRETMESİNİN, ONLARI ALLAH’IN EMİRLERİNE KARŞI GELMEKTEN NEHYETMESİNİN, ONLARI EĞİTMESİNİN VE İSL ve Acirc;M’IN YASAKLARINDAN UZAKLAŞTIRMASININ GEREKLİLİĞİ 229
39.BAB: KOMŞU HAKKI VE KOMŞU İLE İLGİLİ TAVSİYELER 231
40.BAB: ANNE-BABAYA İYİLİKTE BULUNMAK VE SILA-İ RAHİM YAPMAK 234
41.BAB: ANNE-BABAYA KARŞI GELMENİN VE AKRABA İLE İLİŞKİYİ
KESMENİN HARAMLIĞI 246
42.BAB: ANNE VE BABANIN ARKADAŞLARINA, AKRABALARA,
EŞE VE İKRAMDA BULUNULMASI UYGUN OLAN KİMSELERE
İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ 249
43.BAB: ALLAH RESÛLÜ’NÜN EHL-İ BEYTİ’NE SAYGI GÖSTERMEK
VE ONLARIN FAZİLETİNİN BEYANI 252
44.BAB: ve Acirc;LİMLERE, BÜYÜKLERE VE FAZİLET EHLİNE SAYGI GÖSTERMEK,
ONLARI BAŞKALARINA ÜSTÜN TUTMAK, MECLİSLERDE ONLARI ÖNE GEÇİRMEK VE ONLARIN ÜSTÜNLÜKLERİNİ AÇIKLAMAK 255
45.BAB: HAYIRLI KİMSELERE ZİYARETTE BULUNMAK, ONLARLA OTURUP SOHBET ETMEK, ONLARA SEVGİ BESLEMEK, ZİYARET VE
DUA ETMELERİNİ İSTEMEK VE MÜBAREK YERLERİ ZİYARET ETMEK 260
46.BAB: ALLAH İÇİN SEVMENİN VE ALLAH İÇİN SEVMEYE TEŞVİK
ETMENİN FAZİLETİ KİŞİNİN, SEVDİĞİ KİMSEYE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ VE SEVİLDİĞİNİ ÖĞRENEN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ 269
47.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN KULU SEVDİĞİNİN ALAMETİ, BUNLARI
AHL ve Acirc;K EDİNMEYE TEŞVİK VE BUNLARI ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMAK 274
48.BAB: SALİH KİMSELERE, ZAYIFLARA VE FAKİRLERE EZİYET
ETMEKTEN SAKINDIRMAK 276
49.BAB: İNSANLAR HAKKINDA DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE GÖRE HÜKÜM
VERMEK VE GİZLİ H ve Acirc;LLERİNİ ALLAH’A BIRAKMAK 277
50.BAB: ALLAH KORKUSU 281
51.BAB: ALLAH’A KARŞI ÜMİT VAR OLMAK 290
52.BAB: ÜMİTVAR OLMANIN FAZİLETİ 308
53.BAB: KORKU İLE ÜMİT ARASINDA OLMAK 310
54.BAB: (ALLAH KORKUSUNDAN VE O’NA DUYULAN ARZUDAN
DOLAYI) AĞLAMANIN FAZİLETİ 312
55.BAB: DÜNYAYA ÖNEM VERMEMENİN FAZİLETİ, DÜNYALIĞI
AZALTMAYA TEŞVİK VE FAKİRLİĞİN FAZİLETİ 317
56.BAB: AÇLIĞIN, SADE YAŞAMANIN, YEME, İÇME, GİYİM VE NEFSİN ARZULADIĞI DİĞER ŞEYLERDE AZLA YETİNMENİN VE ŞEHVETLERİ
TERK ETMENİN FAZİLETİ 331
57.BAB: KANAAT, TOK GÖZLÜLÜK, GEÇİMDE ORTA YOLU TUTMAK VE
İNFAKTA BULUNMAK ZORDA KALMADIKÇA DİLENMENİN YERİLMESİ 350
58.BAB: İSTEMEDEN VE GÖZ DİKMEDEN VERİLEN SADAKAYI
ALMANIN CAİZ OLMASI 358
59.BAB: EL EMEĞİ İLE GEÇİNMEYE VE İFFETLİ DAVRANIP
KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEMEYE TEŞVİK 358
60.KEREM, CÖMERTLİK VE ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA GÜVENEREK
HAYIR YOLLARINDA İNFAKTA BULUNMAK 360
61.BAB: CİMRİLİK VE AÇGÖZLÜLÜĞÜN YASAKLANMASI 368
62.KİŞİNİN BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMESİ 369
63.BAB: AHİRET İŞLERİNDE YARIŞMAK VE HAYIR BEKLENEN
ŞEYLERİ ÇOK YAPMAK 372
64.BAB: MALI HEL ve Acirc;L YOLDAN KAZANIP SARFEDİLMESİ EMREDİLEN
YERLERE VERMEK SURETİYLE ŞÜKREDEN ZENGİNİN FAZİLETİ 373
65.BAB: ÖLÜMÜ ANMAK VE NEFSİN İSTEKLERİNİ AZALTMAK 376
66.BAB: ERKEKLERİN KABİR ZİYARETİNDE BULUNMALARININ MÜSTEHAB OLMASI VE KABİR ZİYARETİNDE BULUNAN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER. 381
67.BAB: BAŞA GELEN MUSİBETLERDEN DOLAYI ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMENİN KÖTÜ OLMASI VE DİNDE FİTNE KORKUSU BULUNDUĞU (KİŞİNİN, İNANCINA ZARAR GELMESİNDEN KORKTUĞU) ZAMAN
BU TEMENNİDE SAKINCA BULUNMAMASI 382
68.BAB: VERA SAHİBİ OLMAK VE ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMAK 384
69.BAB: İNSANLARIN VE ZAMANIN BOZULDUĞU, DİNDE FİTNEDEN
VEYA HARAMA, ŞÜPHELİ ŞEYLERE VB. DÜŞMEKTEN KORKULDUĞU ZAMANLARDA UZLETE ÇEKİLMENİN MÜSTEHAP OLMASI 387
70.BAB: EMRİ Bİ’L-MA‘RUF VE NEHYİ ANİ’L-MÜNKER GÖREVİNİ YAPABİLECEK, KENDİNİ EZİYETLERDEN KORUYABİLECEK VE EZİYETLERE SABREDEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİNİN,
İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMASININ, CUMA NAMAZINA GİTMESİNİN, HAYIR YERLERİNE VE ZİKİR MECLİSLERİNE KATILMASININ, HASTALARINI ZİYARET ETMESİNİN, CENAZELERİNE KATILMASININ, MUHTAÇ KİŞİLERE YARDIM ETMESİNİN,
72.BAB: KİBİR VE KENDİNİ BEĞENMENİN HARAM OLMASI 394
73.BAB: GÜZEL AHL ve Acirc;K 398
74.BAB: HİLM, VAKAR VE RIFK 402
75.BAB: AFFETMEK VE CAHİLLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK 406
76.BAB: SIKINTILARA KATLANMAK 409
77.BAB: DİNİN YASAKLARI ÇİĞNENDİĞİ ZAMAN ÖFKELENMEK
VE ALLAH’IN DİNİNE YARDIM ETMEK 410
78.BAB: YÖNETİCİLERİN HALKA YUMUŞAK DAVRANMASI, ONLARA NASİHATTE BULUNMASI VE ŞEFK ve Acirc;T GÖSTERMESİ, ONLARI ALDATMAKTAN, ONLARA SERT DAVRANMAKTAN, KENDİLERİNİ
VE İHTİYAÇLARINI İHMAL ETMEKTEN SAKINMASI 412
79.BAB: ADALETLİ YÖNETİCİ 415
80.BAB: GÜNAH OLMAYAN HUSUSLARDA YÖNETİCİYE İTAATİN FARZ,
GÜNAH OLAN HUSUSLARDA İSE HARAM OLMASI 418
81.BAB: YÖNETİCİLİK KENDİSİNE VERİLMEDİĞİ VEYA BİR İHTİYAÇ
KENDİSİNİ ONA YÖNLENDİRMEDİĞİ SÜRECE YÖNETİCİLİĞİ İSTEMEKTEN NEHİY VE YÖNETİCİLİĞİ TERK ETMEYİ TERCİH ETMEK 422
82.BAB: DEVLET BAŞKANI, KADI VE DİĞER YÖNETİCİLERİ İYİ BİR VEZİR
(YARDIMCI) EDİNMEYE TEŞVİK ETMEK, BUNLARI KÖTÜ ARKADAŞLAR EDİNMEK VE ONLARIN TAVSİYELERİNE UYMAKTAN SAKINDIRMAK 423
83.BAB: YÖNETİCİLİK, KADILIK VE DİĞER GÖREVLERE ONU İSTEYEN, ONA HIRS GÖSTEREN VE DÜŞKÜN OLAN KİMSELERİ ATAMANIN YASAK OLMASI. 424
EDEB BÖLÜMÜ
84.BAB: HAY ve Acirc;, HAY ve Acirc;NIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HAY ve Acirc;LI OLMAYA TEŞVİK 426
85.BAB: SIRRI MUHAFAZA ETMEK 427
86.BAB: VERİLEN SÖZDE DURMAK VE VAADİ YERİNE GETİRMEK 430
87.BAB: KİŞİNİN YAPMAKTA OLDUĞU HAYIRLI İŞLERE DEVAM ETMESİ 432
88.BAB: BİR KİŞİYLE KARŞILAŞINCA GÜZEL SÖZ SÖYLEYİP
GÜLERYÜZ GÖSTERMEK 433
89.BAB: KARŞIDAKİNE SÖZÜ AÇIKÇA SÖYLEMENİN, İZAH ETMENİN VE
SADECE O ŞEKİLDE ANLIYORSA TEKRAR ETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 434
90.BAB: İNSANIN, YANINDA OTURAN KİŞİNİN HARAM OLMAYAN SÖZLERİNİ DİNLEMESİ VE ve Acirc;LİM VE VAİZİN, MECLİSTEKİLERİ SUSTURMASI. 435
91.BAB: VAAZDA ÖLÇÜLÜ DAVRANMAK (SÖZÜ UZATMAMAK) 435
92.BAB: VAKAR VE AĞIRBAŞLILIK 438
93.BAB: NAMAZA, İLME VE BENZERİ İBADETLERE AĞIRBAŞLI VE
VAKUR BİR ŞEKİLDE GELMEYE DAVET 438
94.BAB: MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK 439
95.BAB: HAYIRLI İŞLERDEN DOLAYI MÜJDELEYİP TEBRİK ETMEK 441
96.BAB: YOLCULUK VEYA BİR BAŞKA SEBEPLE AYRILACAK KİŞİNİN ARKADAŞINA VEDA ETMESİ, VASİYETTE BULUNMASI, DUA ETMESİ
VE ONDAN KENDİSİNE DUA ETMESİNİ İSTEMESİ 447
97.BAB: İSTİHARE VE İSTİŞARE 450
98.BAB: BAYRAM NAMAZINA, HASTA ZİYARETİNE, HACCA, CİHADA,
CENAZEYE VE BENZERİ İŞLERE, İBADET YERLERİNİN ÇOĞALMASI
İÇİN BİR YOLDAN GİDİP FARKLI BİR YOLDAN DÖNMEK 451
99.BAB: ABDEST, GUSÜL VE TEYEMMÜM ALIRKEN, ELBİSE, AYAKKABI,
MEST VE PANTOLON GİYERKEN, MESCİDE GİRERKEN, MİSVAK KULLANIRKEN, SÜRME ÇEKERKEN, TIRNAKLARI KESERKEN, BIYIKLARI KISALTIRKEN, KOLTUK ALTINI TEMİZLERKEN, BAŞI TIRAŞ EDERKEN, NAMAZDA SELAM VERİRKEN, YİYİP İÇERKEN, MUSAFAHA YAPARKEN,
HACER-İ ESVED’İ İSTİL ve Acirc;M EDERKEN, TUVALETTEN ÇIKARKEN, BİR ŞEYİ ALIP VERİRKEN VE DİĞER İYİ İŞLERİ YAPARKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI BURUN SİLMEK, TÜKÜRMEK, TUVALETE GİRMEK,
MESCİDDEN ÇIKMAK, AYAKKABI, MEST, PANTOLON VE ELBİSE
ÇIKARMAK, TAHARETLENMEK GİBİ BUNLARIN ZITTI OLAN
İŞLERDE İSE SOLDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI 452
YEMEK ADABI BÖLÜMÜ
100.BAB: YEMEĞE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK, YEMEK SONUNDA
ALLAHA HAMD ETMEK 455
101.BAB: YEMEKTE KUSUR BULMAMAK VE YEMEĞİ BEĞENMEK 458
102.BAB: ORUÇLU OLUP DA SOFRADA BULUNAN VE ORUCUNU
BOZMAYAN KİŞİ NE SÖYLER? 458
103.BAB: DAVETE ÇAĞRILAN KİMSE, PEŞİNDEN BİRİ GELİRSE NE SÖYLER?.... 459
104.BAB: ÖNÜNDEN YEMEK VE YEMEK YEMEĞİ BİLMEYENLERİ
UYARIP EĞİTMEK 459
105.BAB: TOPLU H ve Acirc;LDE YENİLMESİ DURUMUNDA HURMA VE BENZERİ MEYVELERİ ARKADAŞLARIN İZNİ OLMADAN İKİŞER
İKİŞER YEMENİN YASAK OLMASI 460
106.BAB: YİYİP DE DOYMAYAN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ VE NE YAPACAĞI. 460
107.BAB: TABAĞIN KENARINDAN YEME EMRİ VE YEMEĞİN
ORTASINDAN YEMENİN YASAK OLMASI 461
108.BAB: YASLANARAK YEMEK YEMENİN MEKRUH OLMASI 462
109.BAB: ÜÇ PARMAKLA YEMENİN VE PARMAKLARI YALAMANIN
MÜSTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALAMADAN SİLMENİN KERİH GÖRÜLMESİ, YEMEK KABINI YALAMANIN VE YERE DÜŞEN LOKMAYI ALIP YEMENİN MÜSTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALADIKTAN SONRA ONLARI BİLEKLERE, AYAKLARA VS. SÜRMENİN CAİZ OLMASI 462
110.BAB: YEMEĞE UZANAN ELLERİ ÇOĞALTMAK 465
111.BAB: İÇME ADABI, KABIN DIŞINA ÜÇ DEFA NEFES ALMANIN MÜSTEHAB OLMASI, KABIN İÇİNE SOLUMANIN MEKRUH OLMASI,
İLK İÇENDEN SONRA SUYU SIRAYLA SAĞDAKİNE VERMENİN
MÜSTEHAB OLMASI 465
112.BAB: SU TULUMU VB. KAPLARIN AĞZINDAN SU İÇİLMESİNİN
KERİH OLMASI VE BUNUN HARAM DEĞİL MEKRUH OLDUĞUNUN BEYANI.. 467
113.BAB: İÇECEĞİN İÇİNE ÜFLEMENİN MEKRUH OLMASI 468
114.BAB: AYAKTA SU İÇMENİN CAİZ OLMASININ FAKAT
OTURARAK İÇMENİN FAZİLETLİ OLMASININ BEYANI 468
115.BAB: TOPLULUĞA SU VEREN KİŞİNİN SUYU EN SON
İÇMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 470
116.BAB: ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLAR HARİÇ TÜM TEMİZ KAPLARDAN İÇMENİN CAİZ OLMASI, NEHİR VB. YERLERDEN KAP VE EL KULLANMADAN AĞIZLA İÇMENİN CAİZ OLMASI YİYİP İÇMEDE,
TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLARI
KULLANMANIN HARAM OLMASI 470
GİYİM-KUŞAM BÖLÜMÜ
117.BAB: BEYAZ RENKLİ ELBİSE GİYMENİN MÜSTEHAB OLMASI,
KIRMIZI, YEŞİL, SARI VE SİYAH RENKLİ ELBİSLERİN CAİZ OLMASI,
İPEK HARİÇ PAMUK, KETEN, KIL, YÜN VE DİĞER ELBİSELERİ
GİYMENİN DE CAİZ OLMASI 473
118.BAB: GÖMLEK GİYMENİN MÜSTEHAB OLMASI 476
119.BAB: GÖMLEĞİN, ELBİSENİN YENİNİN, İZARIN VE SARIĞIN UCUNUN UZUNLUĞUNUN NE KADAR OLACAĞI, BU ELBİSELERİN ETEĞİNİ BÜYÜKLENEREK YERDE SÜRÜMENİN HARAM,
BÜYÜKLENMEDEN SÜRÜMENİN İSE MEKRUH OLMASI 477
120.BAB: TEVAZU GÖSTEREK LÜKS ELBİSE GİYMEYİ TERK
ETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 483
121.BAB: ELBİSEDE ORTA H ve Acirc;LLİ DAVRANMANIN MÜSTEHAB OLMASI VE HERHANGİ BİR İHTİYAÇ VEYA ŞER’İ BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA KİŞİNİN KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK
ELBİSE GİYMEMESİ 484
122.BAB: İPEK GİYMENİN ERKEKLERE HARAM OLMASI İPEĞE OTURMANIN
VE ONA DAYANMANIN ERKEKLERE HARAM, KADINLARA CAİZ OLMASI 484
123.BAB: UYUZ HASTALIĞINA YAKALANAN KİMSENİN İPEK
GİYMESİNİN CAİZ OLMASI 486
124.BAB: KAPLAN DERİSİNDEN YATAK YAPMANIN VE ONU BİNEĞİN
ÜZERİNE SERİP ÜSTÜNE BİNMENİN YASAK OLMASI 486
125.BAB: KİŞİNİN YENİ BİR ELBİSE, AYAKKABI VEYA BENZERİ
BİR ŞEY GİYDİĞİ ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 487
UYKU ve Acirc;D ve Acirc;BI BÖLÜMÜ
127.BAB: UYUMA, YATMA, OTURMA, MECLİS, ARKADAŞ VE RÜYA ve Acirc;D ve Acirc;BI 488
128BAB: SIRT ÜSTÜ YATMANIN, AVRET BÖLGESİNİN AÇILMASI KORKUSU
OLMADIĞI SÜRECE BİR AYAĞI DİĞERİNİN ÜZERİNE KOYMANIN, BAĞDAŞ KURARAK VE BİR ÖRTÜYE BÜRÜNEREK OTURMANIN CAİZ OLMASI 490
129.BAB: MECLİS VE MECLİSTE OTURMA ADABI 491
130.BAB: RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ HUSUSLAR 496
SELAM BÖLÜMÜ
131.BAB: SELAMIN FAZİLETİ VE SELAMI YAYMA EMRİ 500
132.BAB: SELAMLAŞMA ŞEKLİ 503
133.BAB: SEL ve Acirc;MIN ve Acirc;D ve Acirc;BI 505
134.BAB: BİR YERE GİRİP ÇIKTIKTAN SONRA TEKRAR GİREN VEYA
ARALARINA AĞAÇ GİBİ BİR ENGEL GİRDİKTEN SONRA TEKRAR KARŞILAŞAN KİMSELERİN SELAM VERMELERİNİN MÜSTEHAB OLMASI 506
135.BAB: KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN SELAM VERMESİNİN
MÜSTEHAB OLMASI 507
136.BAB: ÇOCUKLARA SELAM VERMEK 507
137.BAB: KİŞİNİN, EŞİNE, MAHREMİ OLAN KADINA, FİTNE KORKUSU YOKSA YABANCI BİR KADINA VEYA YABANCI KADINLARA SELAM
VERMESİ VE KADINLARIN DA BU ŞARTLA (ERKEKLERE) SELAM VERMELERİ 508
138.BAB: K ve Acirc;FİRLERE İLK OLARAK SELAM VERMEMİZİN HARAM OLMASI,
ONLARA NASIL KARŞILIK VERİLECEĞİ, MÜSLÜMANLARIN VE K ve Acirc;FİRLERİN BULUNDUĞU MECLİSE SELAM VERMENİN MÜSTEHAB OLMASI 509
139.BAB: KİŞİNİN MECLİSTEN KALKTIĞI VE ARKADAŞINDAN VEYA ARKADAŞLARINDAN AYRILDIĞI ZAMAN SELAM
VERMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 510
VEYA BENZERİ BİR CEVAP VERMESİNİN İSE MEKRUH OLMASI 512
142.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA HAM D ETTİĞİ (ELHAMDÜ LİLLAH DEDİĞİ)
ZAMAN HAPŞIRAN KİMSEYE TEŞMİTTE BULUNMANIN (YERHAMÜKALLAH DEMENİN) MÜSTEHAB, ALLAHA HAMD ETMEDİĞİ ZAMAN TEŞMİTTE BULUNMANIN MEKRUH OLMASI, TEŞMİTTE BULUNMA, HAPŞIRMA VE ESNEMENİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 513
143.BAB: KARŞILAŞMA ANINDA MUSAFAHA YAPMANIN, GÜLERYÜZLÜ
DAVRANMANIN, SALİH KİŞİNİN ELİNİ ÖPMENİN, ÇOCUĞUNU ŞEFK ve Acirc;TLE ÖPMENİN, YOLCULUKTAN DÖNEN KİŞİYLE KUCAKLAŞMANIN MÜSTEHAB, KİŞİNİN ÖNÜNDE EĞİLMENİN İSE MEKRUH OLMASI 515
HASTAYI ZİYARET ETME, CENAZEYİ UĞURLAMA, CENAZE NAMAZINI KILMA, CENAZE DEFNEDİLİRKEN HAZIR BULUNMA VE DEFİNDEN SONRA KABRİN BAŞINDA DURMA BÖLÜMÜ
144.BAB: HASTA ZİYARETİ 518
145.BAB: HASTAYA NASIL DUA EDİLİR? 521
146.BAB: HASTA YAKINLARINA HASTANIN DURUMUNU SORMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 524
147.BAB: HAYATINDAN ÜMİDİNİ KESEN KİMSENİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER.... 525
148.BAB: HASTA YAKINLARINA VEYA ONA HİZMET EDENLERE ONA İYİ BAKMALARINI, ONUN SIKIN TILARINA KATLANMALARINI TAVSİYE
ETMENİN VE HAD, KISAS VB. BİR SEBEPLE ÖLÜME YAKLAŞMIŞ
KİMSELERE İYİ DAVRANILMASI KONUSUNDA TAVSİYEDE
BULUNMANIN MÜSTEHAB OLMASI 526
149.BAB: HASTANIN "AĞRIM VAR, ÇOK AĞRIM VAR, YANIYORUM VEYA VAH BAŞIM" GİBİ SÖZLER SÖYLEMESİNİN CAİZ OLMASI,
ALLAHA KIZMA VE SIZLANMA OLMADIĞI SÜRECE BUNLARI SÖYLEMESİNİN KERİH OLMAMASI 526
150.BAB: ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİYE "L ve Acirc; İL ve Acirc;HE İLLALLAH"
SÖZÜNÜ TELKİN ETMEK 527
151.BAB: KİŞİNİN ÖLÜNÜN GÖZLERİNİ KAPATTIKTAN SONRA
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 528
152.BAB: ÖLÜM ANINDA SÖYLENECEK SÖZLER VE CENAZE
SAHİBİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 528
153.BAB: BAĞIRIP ÇAĞIRMADAN, ÖLEN KİMSEYE AĞLAMANIN
CAİZ OLMASI 531
155.BAB: CENAZE NAMAZINI KILMANIN, CENAZEYİ KALDIRMANIN VE DEFİN ESNASINDA HAZIR BULUNMANIN (İYİ OLMASI)
KADINLARIN CENAZENİN ARDINDAN GİTMELERİNİN KERİH OLMASI 533
156.BAB: CENAZE NAMAZINI KILANLARIN ÇOK OLMASININ VE CEMAATİN
ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAFTAN OLUŞMASININ MÜSTEHAB OLMASI 534
157.BAB: CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR 535
158.BAB: CENAZEYİ KALDIRMADA ACELE ETMEK 539
159.BAB: ÖLEN KİŞİNİN BORCUNU ÖDEMEKTE ACELE ETMEK, CENAZEYİ DEFNE HAZIRLAMADA ÇABUK DAVRANMAK, ANCAK ANSIZIN
ÖLMÜŞSE ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞİNCEYE KADAR ONU BIRAKMAK 540
160.BAB: KABRİN BAŞINDA VAAZ VE NASİHATTE BULUNMAK 540
161.BAB: DEFNİNDEN SONRA ÖLEN KİMSEYE DUA ETMEK ONA DUA ETMEK, ONUN İÇİN İSTİĞFARDA BULUNMAK VE ONA KUR ve Acirc;N OKUMAK
İÇİN BİR SÜRE KABRİ BAŞINDA OTURMAK 541
162.BAB: ÖLÜ ADINA SADAKA VERMEK VE ONA DUA ETMEK 542
163.BAB: İNSANLARIN ÖLEN KİMSEYİ HAYIRLA ANMALARI 543
164.BAB: KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLEN KİMSELERİN FAZİLETİ 544
165.BAB: ZALİM KİMSELERİN KABİRLERİNİN YANINDAN VE HELAK
EDİLDİKLERİ YERLERDEN GEÇERKEN KORKUP AĞLAMAK, İHTİYACI ALLAHA ARZ ETMEK VE BU KONUDA GAFLETE DÜŞMEKTEN SAKINMAK 545
YOLCULUKTA UYULMASI GEREKEN EDEP KURALLARI BÖLÜMÜ
166.BAB: PERŞEMBE GÜNÜ ERKENDEN YOLA ÇIKMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 547
167.BAB: (YOLA ÇIKACAK KİŞİNİN) ARKADAŞ ARAMASININ VE İÇLERİNDEN SÖZÜNÜ DİNLEYECEKLERİ BİRİNİ BAŞKAN
SEÇMELERİNİN MÜSTEHAB OLMASI 548
168.BAB: YOLCULUKTA YÜRÜME, KONAKLAMA, GECELEME VE UYUMA ADABI, GECE YÜRÜMENİN, HAYVANLARA YUMUŞAK DAVRANMANIN, ONLARIN İHTİYAÇLARININ GÖRÜLMESİNİN VE ONLARIN HAKKI KONUSUNDA KUSURLU DAVRANANLARI UYARMANIN MÜSTEHAB OLMASI, HAYVAN TAŞIYABİLECEK DURUMDA İSE BİNEĞİN ARKASINA BİR KİŞİ DAHA BİNDİRMENİN
170.BAB: YOLCULUK İÇİN BİNEĞİNE BİNEN KİMSENİN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 553
171.BAB: YOLCUNUN TEPELERE VE YÜKSEK YERLERE ÇIKTIĞINDA TEKBİR GETİRMESİ, VADİLERE VE BENZERİ YERLERE İNDİĞİNDE TEŞBİHTE BULUNMASI VE BUNLARI SÖYLERKEN SESİNİ ÇOK
FAZLA YÜKSELTMESİNİN YASAK OLMASI 556
172.BAB: YOLCULUKTA DUA ETMENİN MÜSTEBAB OLMASI 558
173.BAB: KİŞİNİN İNSANLARDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEYDEN
KORKTUĞUNDA YAPACAĞI DUA 558
174.BAB: KİŞİNİN BİR YERDE KONAKLADIĞI ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 559
175.YOLCUNUN İHTİYAÇLARINI TEMİN ETTİKTEN SONRA AİLESİNE
DÖNMEK İÇİN ACELE ETMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 560
176.BAB: KİŞİNİN AİLESİNİN YANINA GÜNDÜZ DÖNMESİNİN
MÜSTEHAB OLMASI VE BİR ZORUNLULUK OLMADIKÇA GECE GELMESİNİN KERİH OLMASI 560
177.BAB: KİŞİNİN YOLCULUKTAN DÖNÜP BELDESİNİ GÖRDÜĞÜ
ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 561
178.BAB: YOLCULUKTAN DÖNEN KİMSENİN İLK ÖNCE EN YAKININDAKİ MESCİDE GİDİP ORADA İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ
KILMASININ MÜSTEHAB OLMASI 561
179.BAB: KADININ TEK BAŞINA YOLCULUĞA ÇIKMASININ HARAM OLMASI. 562
FAZİLETLER BÖLÜMÜ
180.BAB: KUR ve Acirc;N OKUMANIN FAZİLETİ 563
181.BAB: KUR ve Acirc;N’I SIK SIK TEKRARLAMA EMRİ VE KUR’ ve Acirc;N’I
UNUTMAYA KARŞI UYARI 566
182.BAB: SESİ KUR’ ve Acirc;N’LA SÜSLEMENİN, SESİ GÜZEL KİMSEDEN KUR’ ve Acirc;N
OKUMASINI İSTEMENİN VE ONU DİNLEMENİN MÜSTEHAP OLMASI 567
183.BAB: BELİRLİ SÛRE VE ve Acirc;YETLERİ OKUMAYA TEŞVİK 569
184.BAB: KUR ve Acirc;N OKUMAK İÇİN TOPLANMANIN MÜSTEHAB OLMASI 575
185.BAB: ABDESTİN FAZİLETİ 575
186.BAB: EZANIN FAZİLETİ 579
187.BAB: NAMAZLARIN FAZİLETİ 582
188.BAB: SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZİLETİ 584
189.BAB: MESCİDLERE GİTMENİN FAZİLETİ 586
190.BAB: NAMAZI BEKLEMENİN FAZİLETİ 589
191.BAB: CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ 590
192.BAB: SABAH VE YATSI NAMAZLARINDA CEMAATE KATILMAYA TEŞVİK. 593
193.BAB: FARZ NAMAZLARA DEVAM ETMENİN EMREDİLMESİ FARZ NAMAZLARI TERK ETMENİN İSE KESİN OLARAK YASAK OLMASI VE
TERK EDENLERE ŞİDDETLİ AZAP TEHDİDİNDE BULUNULMASI 594
194.BAB: İLK SAFIN FAZİLETİ VE ÖNDEKİ SAFLARI DOLDURMANIN,
SAFLARI DÜZGÜN VE SIK TUTMANIN EMREDİLMESİ 597
195.BAB: FARZLARLA BİRLİKTE KILINAN SÜNNET NAMAZLARIN FAZİLETİ, BUNLARIN EN AZI İLE EN TAM OLANININ VE
ARALARINDAKİLERİN BEYANI 602
196.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİN MÜEKKED
(KUVVETLİ) SÜNNET OLMASI 603
197.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİ KISA TUTMAK BU
NAMAZDA OKUNACAK SÛRELERİN VE BU NAMAZIN VAKTİNİN BEYANI 605
198.BAB: KİŞİNİN, GECE TEHECCÜD NAMAZI KILSA DA KILMASA DA SABAH NAMAZININ İKİ REK ve Acirc;T SÜNNETİNİ KILDIKTAN SONRA SAĞ TARAFINA UZANARAK YATMASININ MÜSTEHAB OLMASI VE BUNA
TEŞVİK EDİLMESİ 706
199.BAB: ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETİ 608
200.BAB: İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 609
201.BAB: AKŞAM NAMAZININ FARZINDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ
SÜNNET NAMAZLAR 610
202.BAB: YATSI NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNETLER 611
203.BAB: CUMA NAMAZININ SÜNNETİ 612
204.BAB: FARZLARIN ÖNCESİ VE SONRASINDA KILINAN SÜNNETLER İLE DİĞER NAFİLE NAMAZLARI EVDE KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI, NAFİLELERİ FARZ NAMAZIN KILINDIĞI YERDEN BAŞKA BİR YERDE KILMANIN VEYA FARZLA NAFİLE NAMAZI KONUŞMA İLE
BİRBİRİNDEN AYIRMANIN EMREDİLMESİ 612
205.BAB: VİTİR NAMAZI KILMAYA TEŞVİK VE ONUN MÜEKKET SÜNNET
OLDUĞUNUN VE VAKTİNİN BEYANI 614
206.BAB: DUH ve Acirc; NAMAZININ FAZİLETİ, BU NAMAZIN EN AZ, EN FAZLA VE ORTALAMA REK ve Acirc;T SAYISINININ BEYANI VE BU NAMAZI KILMAYA TEŞVİK... 616
207.BAB: GÜNEŞİN YÜKSELİŞİNDEN ZEVALİNE KADAR DUH ve Acirc; NAMAZI
KILMANIN CAİZ OLMASI DUH ve Acirc; NAMAZINI SICAKLIĞIN ARTTIĞI VE GÜNEŞİN İYİCE YÜKSELDİĞİ ZAMANDA KILMAK DAHA FAZİLETLİDİR 617
208.BAB: TAHİYYETÜ’L-MESCİD NAMAZI KILMAYA TEŞVİK HANGİ
VAKİTTE OLURSA OLSUN TAHİYYETÜ’L-MESCİD NİYETİYLE VEYA FARZ, SÜNNET YA DA NAFİLE İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMADAN OTURMANIN KERİH OLMASI 618
209.BAB: ABDESTTEN SONRA İKİ REK ve Acirc;T NAMAZ KILMANIN GÜZEL OLMASI 618
210.BAB: CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE CUMA NAMAZININ FARZ
OLMASI CUMA NAMAZI İÇİN GUSÜL ABDESTİ ALMANIN, GÜZEL KOKU SÜRÜNMENİN, ERKENDEN CUMAYA GİTMENİN, CUMA GÜNÜ DUA ETMENİN VE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E SALAV ve Acirc;T GETİRMENİN FAZİLETİ CUMA GÜNÜ DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ VAKTİN BEYANI CUMADAN SONRA ALLAH’I ÇOK ZİKRETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 619
211.BAB: BİR NİMET ELDE EDİLİNCE VE AÇIK BİR BELADAN
KURTULUNCA ŞÜKÜR SECDESİ YAPMANIN MÜSTEHAB OLMASI 623
212.BAB: GECE NAMAZININ FAZİLETİ 624
213.BAB: RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILMANIN GÜZEL OLMASI. 632
214.BAB: KADİR GECESİNİ İBADETLE GEÇİRMENİN FAZİLETİ VE
KADİR GECESİNİN HANGİ GECEDE OLDUĞUNUN BEYANI 336
215.BAB: MİSVAKIN FAZİLETİ VE FITRAT ÖZELLİKLERİ 635
216.BAB: ZEK ve Acirc;TIN KESİN OLARAK FARZ OLMASI
ZEK ve Acirc;TIN FAZİLETİNİ VE ZEK ve Acirc;TLA İLGİLİ KONULARI AÇIKLAMA 638
217.BAB: RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLMASI
ORUCUN FAZİLETİNİN VE ORUÇLA İLGİLİ KONULARIN BEYANI 644
218.BAB: RAMAZAN AYINDA CÖMERT OLMAK, İYİLİK YAPMAK VE ÇOK
HAYIR İŞLEMEK, ÖZELLİKLE DE RAMAZAN AYININ SON ON GÜNÜNDE BUNLARI DAHA FAZLA YAPMAK 648
219.BAB: ŞABAN AYININ YARISINDAN SONRA ORUÇ TUTARAK
RAMAZAN AYINI ORUÇLA KARŞILAMANIN YASAK OLMASI, SADECE ŞABAN AYINI ORUÇLU GEÇİREN VEYA PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ GİBİ BELİRLİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMA ADETİ BULUNAN VE BU ADETİ RAMAZAN’DAN ÖNCEKİ GÜNE RASTLAYAN KİMSELERİN ORUÇ TUTABİLECEKLERİ 649
220.BAB: HİL ve Acirc;L GÖRÜLÜNCE NE SÖYLENİR? 650
221.BAB: SAHURUN FAZİLETİ, FECRİN DOĞMASINDAN ENDİŞE
EDİLMEDİĞİ SÜRECE SAHURUN GECİKTİRİLMESİ 651
222.BAB: ORUÇ AÇMAKTA ACELE ETMENİN FAZİLETİ ORUCUN AÇILACAĞI
ŞEYLER VE ORUÇ AÇTIKTAN SONRA SÖYLENECEK SÖZLER 652
233.BAB: ORUÇLU KİMSEYE DİLİNİ VE ORGANLARINI ŞERİATA AYKIRI İŞLERDEN, KÖTÜ SÖZLERDEN VE BENZERİ ŞEYLERDEN KORUMASININ EMREDİLMESİ 654
224.BAB: ORUÇLA İLGİLİ BAZI MESELELER 655
225.BAB: MUHARREM VE ŞABAN AYLARI İLE HARAM AYLARDA
TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 656
226.BAB: ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNDE TUTULAN ORUCUN
VE DİĞER İBADETLERİN FAZİLETİ 657
227.BAB: AREFE GÜNÜNDE VE MUHARREM AYININ DOKUZUNCU
VE ONUNCU GÜNLERİNDE TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 658
228.BAB: ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 659
229.BAB: PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 659
230.BAB: HER AYDA ÜÇ GÜN ORUÇ TUTMANIN GÜZEL OLMASI 660
231.BAB: ORUÇLUYA İFTAR VEREN KİŞİNİN VE YANINDA YEMEK
YENİLEN ORUÇLUNUN FAZİLETİ VE KİŞİNİN YANINDA YEMEK YEDİĞİ KİMSEYE (ORUÇLUYA) DUA ETMESİ 662
İTİK ve Acirc;F BÖLÜMÜ
232.BAB: İTİK ve Acirc;FIN FAZİLETİ 664
HAC BÖLÜMÜ
233.BAB: HACCIN FARZ OLMASI VE FAZİLETİ 665
CİHAD BÖLÜMÜ
234.BAB: CİHADIN FAZİLETİ 670
235.BAB: AHİRETTEKİ SEVAP BAKIMINDAN ŞEHİT SAYILANLARIN BEYANI K ve Acirc;FİRLERLE SAVAŞIRKEN ÖLDÜRÜLENLERİN AKSİNE
BUNLARIN CENAZELERİ YIKANIR VE CENAZE NAMAZLARI KILINIR 696
236.BAB: KÖLE AZADININ FAZİLETİ 698
235.BAB: KÖLELERE İYİLİKTE BULUNMANIN FAZİLETİ 698
255.BAB: HEM ALLAH’IN HAKKINI HEM DE EFENDİLERİNİN
HAKKINI YERİNE GETİREN KÖLENİN FAZİLETİ 700
239.BAB: KARGAŞA VE FİTNE ZAMANLARI İLE BENZERİ
DURUMLARDA İBADETİN FAZİLETİ 701
240.BAB: SATIŞTA VE ALIŞTA, ALMADA VE VERMEDE MÜSAHAMA I-öSTERMENİN, BORCU ÖDEMEDE VE ONU İSTEMEDE GÜZEL DAVRANMANIN, ÖLÇÜ VE TARTIDA ALICIYA FAZLA VERMENİN - ZİLETİ EKSİK ÖLÇMENİN YASAK OLMASI ZENGİN OLSUN FAKİR T LSUN BORÇLUYA ZAMAN TANIMANIN VE BORCUN BİR KISMINDAN VAZGEÇMENİN FAZİLETİ
241.BAB: İLMİN FAZİLETİ 706
ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’YA HAMD VE ŞÜKÜR BÖLÜMÜ
242.BAB: HAMD VE ŞÜKRÜN FAZİLETİ 713
ALLAH RESÛLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E
SALAVAT GETİRME BÖLÜMÜ
243.BAB: ALLAH RESÛLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E SALAVAT
GETİRMENİN FAZİLETİ 715
ZİKİRLER BÖLÜMÜ
244.BAB: ZİKRİN FAZİLETİ VE ZİKRE TEŞVİK 720
245.BAB: AYAKTAYKEN, OTURURKEN, YATARKEN, ABDESTSİZKEN,
CÜNÜPKEN VE HAYIZLI İKEN ALLAH’I ZİKRETMEK. ANCAK KUR’ ve Acirc;N OKUMAK HARİÇTİR. ÇÜNKÜ CÜNÜP VE HAYIZLI KİMSENİN KUR’ ve Acirc;N OKUMASI HEL ve Acirc;L DEĞİLDİR 737
246.BAB: UYKUDAN ÖNCE VE UYANINCA OKUNACAK DUA 738
247.BAB: ZİKİR HALKALARININ FAZİLETİ, ZİKİR HALKALARINA DEVAM ETMENİN TEŞVİK EDİLMESİ VE MAZERETSİZ OLARAK
ZİKİR HALKASINDAN AYRILMANIN YASAK OLMASI 739
248.BAB: SABAH VE AKŞAM VAKİTLERİNDE ALLAH’I ZİKRETMEK 743
249.BAB: UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR 748
DUALAR BÖLÜMÜ
250.BAB: DUANIN FAZİLETİ 752
251.BAB: KİŞİYE GIYABINDA YAPILAN DUANIN FAZİLETİ 764
252.BAB: DUA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 766
253.BAB: VELİLERİN KERAMETLERİ VE FAZİLETLERİ 768
YASAKLANAN İŞLER BÖLÜMÜ
254.BAB: GIYBETİN HARAM OLMASI VE DİLE SAHİP OLMA EMRİ 779
255.BAB: GIYBETİ DİNLEMENİN HARAM OLMASI HARAM GIYBETİ DİNLEYEN KİŞİNİN SÖYLEYENE KARŞI ONU REDDETMESİ, BUNU YAPAMAZ VEYA O KİMSE KABUL ETMEZSE İMK ve Acirc;NI VARSA O
MECLİSİ TERK ETMESİ 786
256.BAB: MÜBAH OLAN GIYBETİN BEYANI 788
257.BAB: İNSANLARIN ARASINI BOZMAK İÇİN İNSANLAR ARASINDA
SÖZ TAŞIMANIN HARAM OLMASI 792
258.BAB: KÖTÜLÜĞÜN YAYILMASINDAN KORKULMASI GİBİ BİR
İHTİYAÇ OLMADIKÇA YÖNETİCİLERE İNSANLARIN KENDİ ARALARINDA KONUŞTUKLARI SÖZLERİ TAŞIMANIN YASAKLANMIŞ OLMASI 793
259.BAB: İKİYÜZLÜLÜĞÜN KÖTÜLENMESİ 794
260.BAB: YALANIN HARAM OLMASI 795
261.BAB: YALANIN CAİZ OLDUĞU YERLERİN BEYANI 802
262.BAB: KİŞİYİ SÖYLEYECEĞİ VE ANLATACAĞI SÖZLERİN
DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMAYA TEŞVİK 803
263.BAB: YALANCI ŞAHİTLİĞİN ŞİDDETLİ HARAM OLDUĞUNUN BEYANI 804
264.BAB: BELLİ BİR İNSANA VEYA HAYVANA LANET
ETMENİN HARAM OLMASI 805
265.BAB: İSİM VERMEDEN BAZI GÜNAHK ve Acirc;R KİMSELERE
LANET ETMENİN CAİZ OLMASI 808
266.BAB: HAKSIZ YERE BİR MÜSLÜMANA SÖVMENİN VE KÖTÜ
SÖZLER SÖYLEMENİN HARAM OLMASI 809
267.BAB: HAKSIZ YERE VE DİNÎ BİR MASLAHAT OLMAKSIZIN
ÖLÜLERE SÖVMENİN HARAM OLMASI 811
268.BAB: EZİYET ETMENİN YASAK OLMASI 811
269.BAB: BUĞZETMENİN, İLİŞKİYİ KESMENİN VE SIRT ÇEVİRMENİN
YASAK OLMASI 812
270.BAB: HASEDİN (KISKANÇLIĞIN) HARAM OLMASI 814
271.BAB: İNSANLARIN AYIP VE KUSURLARINI ARAŞTIRMANIN VE KİŞİNİN
İŞİTİLMESİNİ İSTEMEDİĞİ SÖZLERİNİ DİNLEMENİN YASAK OLMASI 814
272.BAB: MÜSLÜMANLARA GEREKSİZ YERE SÜ-İ ZANDA BULUNMANIN
YASAK OLMASI 816
273.BAB: MÜSLÜMANI HAKİR GÖRMENİN HARAM OLMASI 817
274.BAB: MÜSLÜMANIN BAŞINA GELMİŞ BİR MUSİBETE SEVİNMENİN
YASAK OLMASI 818
275.BAB: AÇIK ŞER’Î HÜKÜMLERE GÖRE S ve Acirc;BİT OLAN NESEPLERE
DİL UZATMANIN HARAM OLMASI 819
276.BAB: ALDATMANIN VE HİLE YAPMANIN YASAK OLMASI 820
277.BAB: VERİLEN SÖZÜ TUTMAMANIN HARAM OLMASI 821
278.BAB: YAPILAN BAĞIŞLARI VE BENZERİ ŞEYLERİ BAŞA KAKMANIN
YASAKLANMASI 823
279.BAB: ÖVÜNME VE AŞIRI GİTMENİN YASAKLANMASI 824
280.BAB: BİD’ATÇI OLAN VEYA GÜNAHK ve Acirc;R OLDUĞU AÇIĞA ÇIKMIŞ
KİMSELER İLE BENZERİ KİMSELER DIŞINDA MÜSLÜMANLARIN ÜÇ GÜNDEN FAZLA BİRBİRLERİNE KÜSMELERİNİN HARAM OLMASI 826
281.BAB: BİR İHTİYAÇ DURUMU HARİÇ İKİ KİŞİNİN İZİN ALMADAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BIRAKIP ARALARINDA ONLARI DUYMAYACAĞI
CEZALANDIRMANIN YASAK OLMASI 830
283.BAB: KARINCAYA VE BENZERLERİNE VARINCAYA KADAR
TÜM HAYVANLARI ATEŞLE YAKMANIN HARAM OLMASI 834
284.BAB: ALACAKLI KİMSE ALACAĞINI İSTEDİĞİNDE ZENGİN
KİMSENİN BORCUNU GECİKTİRMESİNİN HARAM OLMASI 835
ALMASININ MEKRUH OLMASI, BUNLARI İNTİKAL ETTİĞİ BİR BAŞKA KİŞİDEN ALMASINDA İSE BİR SAKINCA BULUNMAMASI 835
286.YETİMİN MALINI YEMENİN KESİNLİKLE HARAM OLMASI 836
287.BAB: FAİZİN ŞİDDETLE HARAM OLMASI 837
288.BAB: RİYANIN HARAM OLMASI 838
289.BAB: RİYA OLMADIĞI H ve Acirc;LDE RİYA ZANNEDİLENLER 842
290.BAB: ŞER’Î BİR İHTİYAÇ OLMADIKÇA YABANCI BİR KADINA VE
GÜZEL BİR GENCE BAKMANIN HARAM OLMASI 842
291.BAB: YABANCI BİR KADINLA BAŞBAŞA KALMANIN HARAM OLMASI 845
292.BAB: GİYİM-KUŞAM, DAVRANIŞ VE DİĞER HUSUSLARDA ERKEKLERİN KADINLARA, KADINLARIN DA ERKEKLERE
BENZEMELERİNİN HARAM OLMASI 846
293.BAB: ŞEYTANA VE K ve Acirc;FİRLERE BENZEMENİN YASAK OLMASI 848
294.BAB: KADIN VE ERKEĞİN SAÇLARINI SİYAHA
BOYAMALARININ YASAK OLMASI 849
295.BAB: BAŞIN BİR KISMININ TIRAŞ EDİLİP BİR KISMININ BIRAKILMASININ YASAK OLMASI VE KADIN İÇİN DEĞİL DE ERKEK
İÇİN SAÇIN TAMAMINI TIRAŞ ETMENİN MÜBAH OLMASI 849
296.BAB: SAÇ EKLEMENİN, DÖVME YAPTIRMANIN VE DİŞLERİN ARASINI
AÇTIRMANIN HARAM OLMASI 850
297.BAB: SAKAL, SAÇ VE BAŞKA YERLERDEKİ BEYAZ KILLARI YOLMANIN
VE GENÇLERİN İLK ÇIKAN SAKALLARINI YOLMALARININ YASAK OLMASI... 852
298.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA SAĞ ELLE TEMİZLENMENİN
VE SAĞ ELLE CİNSEL ORGANA DOKUNMANIN MEKRUH OLMASI 853
299.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA TEK BİR AYAKKABI VEYA MEST
İLE YÜRÜMENİN MEKRUH OLMASI BİR MAZERET BULUNMADIKÇA AYAKTA AYAKKABI VEYA MEST GİYMENİN MEKRUH OLMASI 853
300.BAB: UYUMADAN ÖNCE EVDE LAMBA VE BENZERİ ŞEYLERİ YANAR
H ve Acirc;LDE BIRAKMANIN YASAK OLMASI 854
301.BAB: FAYDASI OLMAYAN VE ZOR OLAN BİR ŞEYİ YAPMAK VE
SÖYLEMEK OLAN TEKELLÜFÜN YASAK OLMASI 855
302.BAB: ÖLÜYE FERYAT-FİGAN AĞLAMANIN, YÜZÜ TIRMALAMANIN,
YAKAYI YIRTMANIN, SAÇI-BAŞI YOLMANIN, SAÇI KAZITMANIN VE
KİŞİNİN KENDİSİNE BEDDUA ETMESİNİN HARAM OLMASI 856
303.BAB: K ve Acirc;HİNE, MÜNECCİME, ARR ve Acirc;FA (GİZLİ ŞEYLERDEN HABER
YERENLERE), KUMA ÇİZGİ ÇİZİP GELECEKTEN HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDENLERE VE ÇAKIL TAŞI, ARPA VE BENZERİ ŞEYLERLE FAL AÇANLARA GİTMENİN YASAK OLMASI 068
304.BAB: UĞURSUZ SAYMANIN YASAK OLMASI 862
305.BAB: YAYGI, TAŞ, ELBİSE, DİRHEM, DİNAR, YASTIK, MİNDER VE
BAŞKA ŞEYLER ÜZERİNE CANLI RESMİ YAPMANIN HARAM OLMASI DUYAR, ÖRTÜ, SARIK, ELBİSE VE BENZERİ ŞEYLER ÜZERİNDE RESİM BULUNDURMANIN HARAM OLMASI RESİMLERİ YOK ETMENİN EMREDİLMESİ 863
306.BAB: AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK
BESLEMENİN HARAM OLMASI 867
307.BAB: DEVE VE DİĞER HAYVANLARA ÇAN TAKMANIN MEKRUH OLMASI YOLCULUKTA KÖPEK VE ÇAN BULUNDURMANIN MEKRUH OLMASI 868
308.BAB: PİSLİK YİYEN ERKEK VEYA DİŞİ DEVEYE BİNMENİN MEKRUH 3LMASI BU HAYVANIN TEMİZ YEM YİYİP DE ETİNİN TEMİZLENMESİ DURUMUNDA MEKRUHLUĞUN ORTADAN KALKMASI 868
309.BAB: MESCİDE TÜKÜRMENİN YASAK OLMASI MESCİDDE TÜKÜRÜK
GÖRÜLDÜĞÜNDE ONUN ORTADAN KALDIRILMASININ VE MESCİDİN PİSLİKLERDEN ARINDIRILMASININ EMREDİLMESİ 868
310.BAB: MESCİDDE TARTIŞMANIN, YÜKSEK SESLE KONUŞMANIN,
KAYIP BİR ŞEYİ SORUŞTURMANIN, ALIM, SATIM, KİRALAMA VB.
İŞLER YAPMANIN MEKRUH OLMASI 870
311.BAB: SARIMSAK, SOĞAN, PIRASA VE BENZERİ KÖTÜ KOKULU ŞEYLER YİYEN KİMSENİN BİR ZARURET BULUNMADIKÇA O ŞEYİN
KOKUSU KAYBOLMADAN MESCİDE GİRMESİNİN YASAK OLMASI 871
312.BAB: CUMA GÜNÜ İMAM HUTBE OKURKEN DİZLERİ DİKEREK ELLERİ DİZLERDE KAVUŞTURUP OTURMANIN MEKRUH OLMASI.
ÇÜNKÜ BU OTURUŞ UYKUYU GETİRİR, HUTBEYİ DİNLEMEYE ENGEL
OLUR VE BU DURUMDA ABDESTİN KAÇMASINDAN ENDİŞE EDİLİR 378
313.BAB: KURBAN KESMEK İSTEYEN VE ZİLHİCCE’NİN ONUNCU
GÜNÜNE GİREN KİŞİNİN, KURBAN KESİNCEYE KADAR SAÇINI VEYA TIRNAKLARINI KESMESİNİN YASAK OLMASI 873
314.BAB: PEYGAMBER, K ve Acirc;BE, MELEKLER, SEMA, ATALAR, HAYAT, RUH,
LİDER, YÖNETİCİNİN NİMETİ, FALANIN TÜRBESİ VE EMANET GİBİ MAHLÛK OLAN ŞEYLER ADINA YEMİN ETMENİN YASAK OLMASI
EMANET ADINA YEMİNİN DAHA ŞİDDETLİ YASAK OLMASI 874
315.BAB: KASITLI OLARAK YALAN YERE YEMİN ETMENİN BÜYÜK
GÜNAH OLMASI 875
316.BAB: BİR KONUDA YEMİN EDEN VE ONDAN BAŞKASININ DAHA HAYIRLI OLDUĞU GÖREN KİŞİNİN, HAYIRLI OLANI YAPIP
YEMİNİNDEN DOLAYI KEF ve Acirc;RET VERMESİNİN MENDUB OLMASI 877
317.BAB: YEMİN-İ LAĞVIN BAĞIŞLANDIĞI VE KEF ve Acirc;RETİNİN BULUNMADIĞI YEMİN-İ LAĞV, YEMİN KASTI OLMAKSIZIN DİL ALIŞKANLIĞIYLA ADET İCABI "HAYIR, VALLAHİ," "EVET,
VALLAHİ" GİBİ KONUŞURKEN SÖYLENEN YEMİNDİR 878
318.BAB: DOĞRU DA OLSA ALIŞVERİŞTE YEMİN ETMENİN
MEKRUH OLMASI 879
319.BAB: KİŞİNİN "ALLAH RIZASI İÇİN" DİYEREK CENNETTEN BAŞKA BİR ŞEY
İSTEMESİNİN MEKRUH OLMASI. "ALLAH’IN ADIYLA" DİYEREK VEYA ALLAH’IN ADINI ARACI KILARAK İSTEKTE BULUNAN KİŞİYİ GERİ ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 880
320.BAB: KİŞİNİN YÖNETİCİ VE BAŞKA KİMSELER İÇİN ŞAHİNŞAH
DEMESİNİN HARAM OLMASI. ÇÜNKÜ ŞAHİNŞAH, MELİKLER MELİKİ ANLAMINA GELİR VE BUNUNLA ALLAH SÜBH ve Acirc;NEHU VE TE ve Acirc;L ve Acirc;’DAN BAŞKASI VASIFLANDIRILAMAZ 880
521. BAB: FASIK, BİD’ATÇI GİBİ KİMSELERE "EFENDİM" VE
B ENZERİ SÖZLERLE HİTAP ETMENİN YASAK OLMASI 881
322.BAB: HUMMAYA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 881
323.BAB: RÜZG ve Acirc;RA SÖVMENİN YASAK OLMASI VE RÜZG ve Acirc;R
ESTİĞİ ZAMAN SÖYLENECEK SÖZLERİN BEYANI 882
324.BAB: HOROZA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 883
325.BAB: KİŞİNİN "ŞU YILDIZ SAYESİNDE BİZE YAĞMUR YAĞDI"
DEMESİNİN YASAK OLMASI 883
526. BAB: KİŞİNİN BİR MÜSLÜMANA "EY K ve Acirc;FİR!" DEMESİNİN
HARAM OLMASI 884
32".BAB: ÇİRKİN VE KÖTÜ KONUŞMANIN YASAK OLMASI 884
328.BAB: KİŞİNİN AĞZINI YAYARAK, KENDİNİ SANATLI KONUŞMAYA
ZORLAYARAK, HALK ARASINDA BİLİNMEYEN SÖZCÜKLER KULLANARAK YE AVAMA KARŞI GRAMER İNCELİKLERİNDEN BAHSEDEREK KONUŞMASININ MEKRUH OLMASI 885
329.BAB: KİŞİNİN "NEFSİM PİS OLDU" DEMESİNİN MEKRUH OLMASI 886
330.BAB: ÜZÜME KERM DEMENİN MEKRUH OLMASI 886
331.BAB: NİK ve Acirc;H VB. ŞER’Î BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA BİR KADININ
GÜZELLİĞİNİ BİR ERKEĞE ANLATMANIN YASAK OLMASI 887
332.İNSANIN DUA EDERKEN "ALLAH’IM! DİLERSEN BENİ BAĞIŞLA"
DEMESİNİN MEKRUH OLMASI BİLAKİS KİŞİ İSTEDİĞİNİ KESİN BİR
DİLLE İSTEMELİDİR 888
333.BAB: "ALLAH DİLERSE VE FALAN DA DİLERSE" DEMENİN
MEKRUH OLMASI 888
334.BAB: YATSI NAMAZINDAN SONRA KONUŞMANIN MEKRUH OLMASI 889
335.BAB: ŞER’Î BİR ÖZRÜ BULUNMADIKÇA KOCASI YATAĞA
ÇAĞIRDIĞI ZAMAN KADININ ONU REDDETMESİNİN HARAM OLMASI 890
336.BAB: KOCASI YANINDA İKEN KADININ ONUN İZNİ OLMADAN
NAFİLE ORUÇ TUTMASININ HARAM OLMASI 890
337.BAB: İMAMA UYAN KİMSENİN İMAMDAN ÖNCE BAŞINI
RÜKÛDAN VE SECDEDEN KALDIRMASININ HARAM OLMASI 891
338.BAB: NAMAZDA ELİ BÖĞRE KOYMANIN MEKRUH OLMASI 891
539. BAB: KİŞİNİN YEMEK HAZIRKEN VE CANI YEMEĞİ ÇEKERKEN
VEYA KÜÇÜK YA DA BÜYÜK ABDESTE SIKIŞIKKEN NAMAZ
KILMASININ MEKRUH OLMASI 891
340.BAB: NAMAZDA İKEN GÖZLERİ SEMAYA DİKMENİN YASAK OLMASI 892
341.BİR MAZERET BULUNMADIKÇA NAMAZDA SAĞA-SOLA
BAKMANIN MEKRUH OLMASI 892
342.BAB: KABİRLERE DOĞRU NAMAZ KILMANIN YASAK OLMASI 893
343.BAB: NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇMENİN HARAM OLMASI 893
344.BAB: İMAMA UYACAK KİŞİNİN, MÜEZZİN KAMETE BAŞLADIKTAN SONRA O FARZ NAMAZIN SÜNNETİ VEYA BAŞKA BİR NAFİLE OLSUN
NAFİLE NAMAZ KILMAYA BAŞLAMASININ MEKRUH OLMASI 498
345.BAB: SADECE CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN VE DİĞER GECELERİ
BIRAKIP SADECE CUMA GECESİ NAMAZ KILMANIN MEKRUH OLMASI 894
346.VİSAL ORUCU TUTMANIN HARAM OLMASI VİSAL ORUCU,
KİŞİNİN HİÇBİR ŞEY YEMEDEN VE İÇMEDEN İKİ VEYA DAHA
FAZLA GÜN ORUÇ TUTMASIDIR 895
347.BAB: KABİR ÜZERİNE OTURMANIN HARAM OLMASI 896
348.BAB: KABİRLERİN KİREÇLENMESİNİN VE ÜZERİNE BİNA
YAPILMASININ YASAK OLMASI 896
349.BAB: KÖLENİN EFENDİSİNDEN KAÇMASININ ŞİDDETLE
HARAM OLMASI 896
350.BAB: HADLERİN UYGULANMAMASI İÇİN ARACILIK
YAPMANIN HARAM OLMASI 897
351.BAB: İNSANLARIN GELİP GEÇTİĞİ YOLLARA, GÖLGELENDİKLERİ
YERLERE, SU KENARLARINA VE BENZERİ YERLERE ABDEST BOZMANIN YASAK OLMASI 898
352.BAB: DURGUN SUYA KÜÇÜK ABDEST BOZMANIN VE PİS ŞEYLER
ATMANIN YASAK OLMASI 899
353.BAB: BİR BABANIN MAL BAĞIŞLARKEN ÇOCUKLARI ARASINDA
AYRIM YAPMASININ MEKRUH OLMASI 899
354.BAB: BİR KADININ KOCASI DIŞINDA ÖLEN BİR KİŞİ İÇİN ÜÇ GÜNDEN FAZLA YAS TUTMASININ HARAM OLMASI KADIN,
KOCASINA İSE DÖRT AY ON GÜN YAS TUTAR 901
355.BAB: ŞEHİRLİNİN KÖYLÜ ADINA SATIŞ YAPMASININ, PAZARA MAL
SATMAYA GELENLERİ PAZAR DIŞINDA KARŞILAMANIN, KİŞİNİN (DİN) KARDEŞİNİN SATIŞI ÜZERİNE SATIŞ YAPMASININ, BİR KİŞİNİN EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDUĞU BİR KADINA O KİŞİ İZİN VERMEDİKÇE VEYA VAZGEÇMEDİKÇE EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMANIN HARAM OLMASI 902
356.BAB: ŞERİATIN İZİN VERDİĞİ YERLER DIŞINDA MALI ZAYİ
ETMENİN YASAK OLMASI 904
357.BAB: CİDDİ YA DA ŞAKA OLSUN, MÜSLÜMAN BİR KİMSEYE SİLAH DOĞRULTMANIN YASAK OLMASI KININDAN ÇEKİLMİŞ
OLARAK KILIÇ ALIP VERMENİN YASAK OLMASI 905
358.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA EZAN OKUNDUKTAN SONRA FARZ
NAMAZI KILINCAYA KADAR MESCİDDEN ÇIKMANIN MEKRUH OLMASI 906
359.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA GÜZEL KOKUYU GERİ
ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 907
360.BAB: KENDİNİ BEĞENME VE BENZERİ BİR KÖTÜLÜKTEN KORKULAN KİŞİYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMENİN MEKRUH OLMASI
ÖVMENİN BUNDAN EMİN OLUNAN KİMSE İÇİN CAİZ OLMASI 907
361.BAB: SALGIN HASTALIĞIN BULUNDUĞU BİR BÖLGEDEN
KAÇMANIN VE BÖYLE BİR BÖLGEYE GİRMENİN MEKRUH OLMASI 909
362.BAB: SİHİR YAPMANIN ŞİDDETLİ HARAM OLMASI 911
363.BAB: DÜŞMAN ELİNE GEÇME KORKUSU BULUNDUĞUNDA MUSHAF’LA K ve Acirc;FİRLERİN MEMLEKETLERİNE YOLCULUK
YAPMANIN YASAKLANMIŞ OLMASI 912
364.BAB: YEMEDE, İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ KAP KULLANMANIN HARAM OLMASI 912
365.KİŞİNİN ZAFERAN (SARI RENK) İLE BOYANMIŞ ELBİSE
GİYMESİNİN HARAM OLMASI 913
366.BAB: BİR GÜNÜ GECEYE KADAR SUSARAK GEÇİRMENİN
YASAK OLMASI 914
367.BAB: KİŞİNİN KENDİSİNİN BABASINDAN BAŞKA BİRİNİN SOYUNDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETMESİNİN VE KÖLENİN KENDİ EFENDİLERİNDEN BAŞKASINI EFENDİ KABUL ETMESİNİN HARAM OLMASI 915
368.BAB: ALLAH’IN VEYA RESÜLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLE M'İN
YASAKLADIĞI ŞEYLERDEN SAKINMAK 917
369.BAB: BİR YASAĞI ÇİĞNEYEN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ VE
YAPACAĞI ŞEYLER 918
FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER BÖLÜMÜ
370.BAB: FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER 919
371.BAB: İSTİĞFAR 955
572.BAB: ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;’NIN MÜ’MİNLER İÇİN CENNETTE HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ŞEYLERİN BEYANI 960
İNDEKS 971

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.