Riyazüs Salihin - İmam Nevevi - Çanta Boy - Ciltli (T25600)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €120,91
İndirimli : €71,12  + KDV
KDV Dahil : €84,64
Test2
15
:

Riyazüs Salihin - İmam Nevevi - Çanta Boy - Ciltli
Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Beka Yayınları
  • Tercüme : Yrd.Doç.Faik Akcaoğlu
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : 1.Hamur
  • Sayfa Sayısı : 1354
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 12 x 17 cm.
  • Ağırlık : 710 gr.RİYÂZÜ’S-SÂLÎHÎN ÜZERİNE

Tam adı Riyâzü’s-Sâlihîn min Kelâmi Seyyidi’l-Mürâe rn'dir. 14 Ramazan 670 (14 Nisan 1272) tarihinde tamamlanmıştır.
Nevevî eserini kaleme alırken, kişiyi ahirete hazırlayacak, ona batınî ve zahirî edepleri kazandıracak, onu iyi davranışlara eşlik edip kötü davranışlardan uzaklaştıracak ve zühd, nefis Terbiyesi, ahlâkı güzelleştirme, kalpleri arındırıp tedavi etme, :-tendeki organları koruma ve sapmaları önleme ve bunlar dianda gerçek Müslümanın diğer amaçlarını gerçekleştirmesini ağlayacak hadisleri almaya önem verdiğini belirtmiştir.
Nevevî, ele aldığı konuya önce o konudaki âyetleri zikrterek başlamakta, ardından da hadisleri nakletmektedir. Müellif eserine aldığı hadislerin sahih olmasına da özellikle dikkat etmiştir. Bundan dolayı da eserdeki hadislerin yaklaşık i arak üçte ikisi Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinden alınmış¬ın Bunlar dışında kalan hadislerin çoğunluğu ise Ebû Davud t Tirmizî’nin Sünen’lerinden nakledilmiştir. Nesâî, Dârimî ve I itekutnî’nin Sünen’leri, İmam Mâlik’in Muvatta’ı, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek’i :t müellifin başvurduğu diğer kaynaklardır.
Müellif hadisleri naklettikten sonra her hadisin sonunda miisin kaynağını belirtmiş, Buhârî ve Müslim’in Sahîh’len dışındaki hadislerin sıhhat durumlarına işaret etmiş, zaman zaman hadislerde geçen garib kelime ve tabirleri açıklamış, çok uzun hadisleri bazen kısaltılmış, az sayıda hadisi de mana ile rivayet etmiştir.
Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîri e aldığı hadislerin sahih olduğunu söylemekteyse de eserde az sayıda zayıf hadisin bulunduğu kaydedilmekte, bazıları bunların üç kadar, bazıları ise elli kadar olduğunu ileri sürmektedirler. Elbânî ve Şuayb el-Arnaût yaptıkları neşirlerde zayıf rivayetlerin derecelerini belirtmiş, ancak bunların eserin değerini azaltmadığına işaret etmişlerdir.
Eserde 19 ana bölüm ve 372 bab (alt bölüm) bulunmaktadır. Hadislerin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir:
1.Gerçek Müslümanm Hedefleri Bölümü: 1-681.
2.Edeb Bölümü: 682-728
3.Yemek Âdabı Bölümü: 729-779.
4.Giyim-Kuşam Bölümü: 780-814.
5.Uyku Âdabı Bölümü: 815-845.
6.Selam Bölümü: 846-895.
7.Hastayı Ziyaret Etme Bölümü: 896-957.
8.Yolculukta Uyulması Gereken Edep Kuralları Bölümü: 958-992.
9.Faziletler Bölümü: 993-1270.
10.İtikâf Bölümü: 1271-1273.
11.Hac Bölümü: 1274-1287.
12.Cihad Bölümü: 1288-1378.
13.İlim Bölümü: 1379-1395.
14.Allah Teâlâ’ya Hamd ve Şükür Bölümü: 1396-1399.
15.Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e Salavat Getirme Bölümü: 1400-1410.
16.Zikirler Bölümü: 1411-1467.
17.Dualar Bölümü : 1468-1513.
18.Yasaklanan İşler Bölümü: 1514-1811.
19.FArklı Konularda İlgi Çekici Hadisler Bölümü: 1812- 1900
Toplam 1900 hadisin yer aldığı eserde burada da görüldüğü üzere bazı bölüm ve bablar onlarca hadisten, bazıları birkaç hadisten oluşmaktadır. Eserde konuların niteliği sebebiyle pek çok mükerrer hadis yer almaktadır.
Bölümlerin ve özellikle babların dikkat çekici yanı her birinin sıralanışındaki fikrî insicam ve mükemmel iç düzendir. Babların adlandırılmasındaki isabet müellifin hadis kitaplarında yer alan rivayetleri büyük bir vukufla değerlendirdiğini, Kur’ân ve sünnetin muhtevasına vakıf olduğunu göstermektedir.
Eserin ilk ve en geniş bölümü olan ve toplam 682 hadisten meydana gelen “Gerçek Müslümanın Hedefleri” bölümünde her müslümanda bulunması gereken özellikler sıralanıp kişiye belirli bir Müslüman kimlik ve kişiliği kazandırıldıktan sonra diğer bölümlere geçilmektedir. Devamındaki “Edeb,” “Yemek" "Giyim-Kuşam,” “Uyku Âdâbı,” “Selam,” “Hasta Ziyareti,"ve “Yolculuk Âdâbı” bölümlerinde kişisel değerlerden toplumsal değerlere doğru giden bir sıralamayla her kişinin »yu uyması gerekli olan edeb-ahlâk kuralları üzerinde durulmaktadır.
Sonra ki bölümlerde ise hayatın her anında karşımıza çıkacak olan ve sürekli olarak göz önünde bulundurmamız ve yapmamız gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. Özellikle 300'e yakın hadisin yer aldığı “Yasaklanan İşler Bölümü”nde İmam Nevevî, iyi bir Müslümanın yapması uygun olmayan davranışlar ve sahip olması kötü görülen huylar üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır.
Eser sadece bir hadis mecmuası değil, Nevevî’nin yaşadığı dönemde toplumun ve İslâm coğrafyasının meselelerini ortaya koyan bir belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İslâm’ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması açısından âlimler, yöneticiler ve halk için bir rehber niteliğindedir.
Sonuç olarak bir ahlâk, edep ve insan eğitimi kitabı olan Riyâzu’s-Sâlihîn, insanın hayatının her anında neler yapması gerektiğini hadislerle ortaya koyan, “İyi bir Müslüman nasıl bir yaşantıya sahip olmalıdır?” sorusuna Hz. Peygamber’in rehberliğinde cevap arayan bir eserdir. Bundan dolayı da yüzyıllardır insanların ellerinden düşürmedikleri önemli eser bir olma hüviyeti kazanmıştır. Hatta Riyâzu’s-Sâlihîn’in Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok okunan kitap olduğu da söylenmektedir.

İçindekiler :İMAM NEVEVÎ 29
RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN ÜZERİNE 33
TERCÜME ESASLARI 37
MÜELLİF NEVEVÎ’NİN MUKADDİMESİ 41
[GERÇEK MÜSLÜMANIN HEDEFLERİ BÖLÜMÜ]
1.BAB: İHLÂSLI DAVRANMAK VE GİZLİ VE AÇIK BÜTÜN İŞLERDE, SÖZLERDE VE HÂLLERDE İYİ NİYETLİ OLMAK 45
2.BAB: TEVBE 56
3.BAB: SABIR 81
4.BAB: DOĞRULUK 106
5.BAB: MURAKABE (SÜREKLİ ALLAH’IN GÖZETİMİ ALTINDA OLUNDUĞUNUN BİLİNMESİ) 110
6.BAB: TAKVA 119
7.BAB: YAKİN (KESİN İMAN) VE TEVEKKÜL 122
8.BAB: İSTİKAMET (DOĞRULUK) 134
9.BAB: ALLAH TÂLÂ’NIN YARATMIŞ OLDUĞU VARLIKLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, DÜNYANIN FANİ OLDUĞUNU, AHİRETİN KORKUNÇ HÂLLERİNİ VE DÜNYA VE AHİRETLE İLGİLİ DİĞER ŞEYLERİ DÜŞÜNMEK NEFSİN KUSURLU OLDUĞUNU GÖRMEK, ONU DÜZELTMEK VE
KAMETE YÖNLENDİRMEK 136
10.BAB: HAYIRLI İŞLERE KOŞMAK VE HAYRA YÖNELEN KİŞİYİ TEREDDÜT ETMEDEN VE CİDDİYETLE ONA SARILMAYA TEŞVİK ETMEK 137
11.BAB: MÜCÂHEDE 142
12.BAB: ÖMRÜN SONLARINDA ÇOK HAYIR YAPMAYA TEŞVİK 154
13.BAB: HAYIR YOLLARININ ÇOKLUĞU 160
14.BAB: İBADETTE ÖLÇÜLÜ OLMAK 175
15.BAB: AMELLERİ YAPMAYA DEVAM ETMEK 188
16.BAB: SÜNNETİ VE SÜNNETİN BELİRLEDİĞİ EDEPLERİ KORUMAK 191
17.BAB: ALLAH TEÂLÂ’NIN HÜKMÜNE BOYUN EĞMENİN GEREKLİLİĞİ VE ALLAHA BOYUN EĞMEYE DAVET EDİLEN, KENDİSİNE BİR
İYİLİK EMREDİLEN VEYA KÖTÜLÜKTEN MEN EDİLEN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ 200
18.BAB: BİDATLERDEN VE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN
İŞLERDEN UZAK DURMAK 203
19.BAB: İYİ VEYA KÖTÜ BİR UYGULAMA BAŞLATAN KİMSE 206
20.BAB: BİR HAYRIN YAPILMASINA VESİLE OLMAK, İNSANLARI
HİDAYETE VEYA DALALETE ÇAĞIRMAK 209
21.İYİLİK VE TAKVA ÜZERE YARDIMLAŞMAK 212
22.BAB: NASİHAT 215
23.BAB: İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK 216
24.BAB: İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN NEHYETTİĞİ HÂLDE SÖYLEDİĞİ İLE YAPTIĞI BİRBİRİNE AYKIRI OLAN KİŞİNİN CEZASININ AĞIRLIĞI ....227
25.BAB: EMANETİ YERİNE GETİRME EMRİ 229
26.BAB: ZULMÜN HARAMLIĞI VE ZULÜMLE ELDE EDİLENLERİ
GERİ VERME EMRİ 238
27.BAB: MÜSLÜMANLARIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEK,
ONLARIN HAKLARININ AÇIKLANMASI VE ONLARA ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ DAVRANMAK 251
28.BAB: MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK VE BİR ZARURET
OLMADIKÇA BUNLARI AÇIKLAMANIN YASAK OLMASI 260
29.BAB: MÜSLÜMANLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK 263
30.BAB: ARACILIK ETMEK 264
31.BAB: İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK 266
32.BAB: ZAYIF MÜSLÜMANLAR İLE FAKİRLERİN VE ADI SANI ANILMAYAN
KİMSELERİN FAZİLETİ 270
33.BAB: YETİMLERE, KIZ ÇOCUKLARINA VE DİĞER ZAYIF, MİSKİN
VE GÖNLÜ KIRIK KİMSELERE İYİ DAVRANMAK, ONLARA İYİLİKTE BULUNMAK, ŞEFKAT GÖSTERMEK VE ALÇAKGÖNÜLLÜ DAVRANIP KOL-KANAT GERMEK 278
34.BAB: KADINLARA İYİ DAVRANMAK 286
35.BAB: KOCANIN, EŞİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI 291
36.BAB: AİLENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK 295
37.BAB: KİŞİNİN SEVDİĞİ DEĞERLİ MALLARI İNFAK ETMESİ 300
38.BAB: KİŞİNİN, AİLESİNE, BÜLUĞ ÇAĞINA ULAŞMIŞ ÇOCUKLARINA VE İDARESİ ALTINDAKİLERE ALLAH’A İTAATİ EMRETMESİNİN, ONLARI -ALLAH'IN EMİRLERİNE KARŞI GELMEKTEN NEHYETMESİNİN, ONLARI 1 BİTMESİNİN VE İSLÂM'IN YASAKLARINDAN UZAKLAŞTIRMASININ
GEREKLİLİĞİ 302
39.BAB: KOMŞU HAKKI VE KOMŞU İLE İLGİLİ TAVSİYELER 305
40.BAB: ANNE-BABAYA İYİLİKTE BULUNMAK VE SILA-İ RAHİM TAPMAK 309
41.BAB: ANNE-BABAYA KARŞI GELMENİN VE AKRABA İLE İLİŞKİYİ KESMENİN HARAMLIĞI 326
42.BAB: ANNE VE BABANIN ARKADAŞLARINA, AKRABALARA,EŞE VE İKRAMDA BULUNULMASI UYGUN OLAN KİMSELERE İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ 330
43.BAB: ALLAH RESÛLÜ’NÜN EHL-İ BEYTİ’NE SAYGI GÖSTERMEK VE ONLARIN FAZİLETİNİN BEYANI 334
44.BAB: ÂLİMLERE, BÜYÜKLERE VE FAZİLET EHLİNE SAYGI GÖSTERMEK, ONLARI BAŞKALARINA ÜSTÜN TUTMAK, MECLİSLERDE ONLARI ÖNE GEÇİRMEK VE ONLARIN ÜSTÜNLÜKLERİNİ AÇIKLAMAK 337
45.BAB :HAYIRLI KİMSELERE ZİYARETTE BULUNMAK, ONLARLA 7VRUP SOHBET ETMEK, ONLARA SEVGİ BESLEMEK, ZİYARET VE DUA İZLERİNİ İSTEMEK VE MÜBAREK YERLERİ ZİYARET ETMEK 345
46.BAB :ALLAH İÇİN SEVMENİN VE ALLAH İÇİN SEVMEYE TEŞVİK ETMENİN FAZİLETİ KİŞİNİN, SEVDİĞİ KİMSEYE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ VE SEVİLDİĞİNİ ÖĞRENEN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ 356
47.BAB: ALLAH TEÂLÂ’NIN KULU SEVDİĞİNİN ALAMETİ, BUNLARI AHLÂK EDİNMEYE TEŞVİK VE BUNLARI ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMAK 363
48.BAB: SALİH KİMSELERE, ZAYIFLARA VE FAKİRLERE EZİYET ETMEKTEN SAKINDIRMAK 366
49.BAB: İNSANLAR HAKKINDA DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE GÖRE HÜKÜM VERMEK VE GİZLİ HÂLLERİNİ ALLAH’A BIRAKMAK 368
50.BAB: ALLAH KORKUSU 373
51.BAB: ALLAH’A KARŞI ÜMİTVAR OLMAK 384
52.BAB: ÜMİTVAR OLMANIN FAZİLETİ 410
53.BAB: KORKU İLE ÜMİT ARASINDA OLMAK 412
54.BAB: (ALLAH KORKUSUNDAN VE O’NA DUYULAN ARZUDAN DOLAYI) AĞLAMANIN FAZİLETİ 415
55.BAB: DÜNYAYA ÖNEM VERMEMENİN FA7.tT.FTt, DÜNYALIĞI
AZALTMAYA TEŞVİK VE FAKİRLİĞİN FA7.tT.FTt 422
56.BAB: AÇLIĞIN, SADE YAŞAMANIN, YEME, İÇME, GİYİM VE NEFSİN
ARZULADIĞI DİĞER ŞEYLERDE AZLA YETİNMENİN VE ŞEHVETLERİ TERK ETMENİN FAZİLETİ 441
57.BAB: KANAAT, TOK GÖZLÜLÜK, GEÇİMDE ORTA YOLU TUTMAK
VE İNFAKTA BULUNMAK ZORDA KALMADIKÇA DİLENMENİN YERİLMESİ 467
58.BAB: İSTEMEDEN VE GÖZ DİKMEDEN VERİLEN SADAKAYI
ALMANIN CAİZ OLMASI 478
59.BAB: EL EMEĞİ İLE GEÇİNMEYE VE İFFETLİ DAVRANIP
KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEMEYE TEŞVİK 478
60.KEREM, CÖMERTLİK VE ALLAH TEÂLÂ’YA GÜVENEREK HAYIR
YOLLARINDA İNFAKTA BULUNMAK 480
61.BAB: CİMRİLİK VE AÇGÖZLÜLÜĞÜN YASAKLANMASI 492
62.KİŞİNİN BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMESİ 493
63.BAB: AHİRET İŞLERİNDE YARIŞMAK VE HAYIR BEKLENEN
ŞEYLERİ ÇOK YAPMAK 497
64.BAB: MALI HELÂL YOLDAN KAZANIP SARFEDİLMESİ EMREDİLEN
YERLERE VERMEK SURETİYLE ŞÜKREDEN ZENGİNİN FAZİLETİ 499
65.BAB: ÖLÜMÜ ANMAK VE NEFSİN İSTEKLERİNİ AZALTMAK 502
66.BAB: ERKEKLERİN KABİR ZİYARETİNDE BULUNMALARININ
MÜSTEHAB OLMASI VE KABİR ZİYARETİNDE BULUNAN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 509
67.BAB: BAŞA GELEN MUSİBETLERDEN DOLAYI ÖLÜMÜ TEMENNİ
ETMENİN KÖTÜ OLMASI VE DİNDE FİTNE KORKUSU BULUNDUĞU (KİŞİNİN, İNANCINA ZARAR GELMESİNDEN KORKTUĞU) ZAMAN BU TEMENNİDE SAKINCA BULUNMAMASI 511
68.BAB: VERA SAHİBİ OLMAK VE ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMAK 513
69.BAB: İNSANLARIN VE ZAMANIN BOZULDUĞU, DİNDE FİTNEDEN
VEYA HARAMA, ŞÜPHELİ ŞEYLERE VB. DÜŞMEKTEN KORKULDUĞU ZAMANLARDA UZLETE ÇEKİLMENİN MÜSTEHAP OLMASI 518
70.BAB: EMRİ Bİ’L-MA‘RUF VE NEHYİ ANİ’L-MÜNKER GÖREVİNİ YAPABİLECEK, KENDİNİ EZİYETLERDEN KORUYABİLECEK VE EZİYETLERE SABREDEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİNİN, İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMASININ, CUMA NAMAZINA GİTMESİNİN, HAYIR YERLERİNE VE ZİKİR MECLİSLERİNE KATILMASININ, HASTALARINI ZİYARET ETMESİNİN,
ZEKAZELERİNE KATILMASININ, MUHTAÇ KİŞİLERE YARDIM ETMESİNİN, İRŞAD ETMESİNİN VE DİĞER İYİ İŞLERE KATILMASININ FAZİLETİ 521
71.BAB: TEVAZU VE MÜ’MİNLERE KOL-KANAT GERMEK 522
72.BAB: KİBİR VE KENDİNİ BEĞENMENİN HARAM OLMASI 527
73.BAB: GÜZEL AHLÂK 532
74.BAB: HİLM, VAKAR VE RIFK 537
75.BAB: AFFETMEK VE CAHİLLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK 542
76.BAB: SIKINTILARA KATLANMAK 546
77.BAB: DİNİN YASAKLARI ÇİĞNENDİĞİ ZAMAN ÖFKELENMEK VE ALLAH’IN DİNİNE YARDIM ETMEK 547
78.BAB: YÖNETİCİLERİN HALKA YUMUŞAK DAVRANMASI, ONLARA NASİHATTE BULUNMASI VE ŞEFKÂT GÖSTERMESİ, ONLARI ALDATMAKTAN, ONLARA SERT DAVRANMAKTAN, KENDİLERİNİ VE T-DDAÇLARINI İHMAL ETMEKTEN SAKINMASI 550
79.BAB: ADALETLİ YÖNETİCİ 554
80.BAB: GÜNAH OLMAYAN HUSUSLARDA YÖNETİCİYE İTAATİN FARZ, OLAN GÜNAH OLAN HUSUSLARDA İSE HARAM OLMASI 557
81.BAB: YÖNETİCİLİK KENDİSİNE VERİLMEDİĞİ VEYA BİR İHTİYAÇ KENDİSİNİ ONA YÖNLENDİRMEDİĞİ SÜRECE YÖNETİCİLİĞİ İSTEMEKTEN STHIY VE YÖNETİCİLİĞİ TERK ETMEYİ TERCİH ETMEK 563
82.BAB: DEVLET BAŞKANI, KADI VE DİĞER YÖNETİCİLERİ İYİ BİR VEZİR YARDIMCI) EDİNMEYE TEŞVİK ETMEK, BUNLARI KÖTÜ ARKADAŞLAR EDİNMEK VE ONLARIN TAVSİYELERİNE UYMAKTAN SAKINDIRMAK... 565
83.BAB: YÖNETİCİLİK, KADILIK VE DİĞER GÖREVLERE ONU İSTEYEN, ONA HIRS GÖSTEREN VE DÜŞKÜN OLAN KİMSELERİ ATAMANIN YASAK OLMASI 567
84.BAB: HAYÂ, HAYÂNIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HAYÂLI OLMAYA TEŞVİK 569
85.BAB: SIRRI MUHAFAZA ETMEK 571
86.BAB: VERİLEN SÖZDE DURMAK VE VAADİ YERİNE GETİRMEK 575
87.BAB: KİŞİNİN YAPMAKTA OLDUĞU HAYIRLI İŞLERE DEVAM ETMESİ 578
88.BAB: BİR KİŞİYLE KARŞILAŞINCA GÜZEL SÖZ SÖYLEYİP GÜLERYÜZ GÖSTERMEK 579
89.BAB: KARŞIDAKÎNE SÖZÜ AÇIKÇA SÖYLEMENİN,
İZAH ETMENİN VE SADECE O ŞEKİLDE ANLIYORSA TEKRAR ETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 580
90.BAB: İNSANIN, YANINDA OTURAN KİŞİNİN HARAM OLMAYAN SÖZLERİNİ DİNLEMESİ VE ÂLİM VE VAİZİN,
MECLİSTEKİLERİ SUSTURMASI 581
91.BAB: VAAZDA ÖLÇÜLÜ DAVRANMAK (SÖZÜ UZATMAMAK) 582
92.BAB: VAKAR VE AĞIRBAŞLILIK 584
93.BAB: NAMAZA, İLME VE BENZERİ İBADETLERE AĞIRBAŞLI VE VAKUR
BİR ŞEKİLDE GELMEYE DAVET 585
94.BAB: MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK 586
95.BAB: HAYIRLI İŞLERDEN DOLAYI MÜJDELEYİP TEBRİK ETMEK 589
96.BAB: YOLCULUK VEYA BİR BAŞKA SEBEPLE AYRILACAK KİŞİNİN
ARKADAŞINA VEDA ETMESİ, VASİYETTE BULUNMASI, DUA ETMESİ VE ONDAN KENDİSİNE DUA ETMESİNİ İSTEMESİ 597
97.BAB: İSTİHARE VE İSTİŞARE 601
98.BAB: BAYRAM NAMAZINA, HASTA ZİYARETİNE, HACCA, CİHADA,
CENAZEYE VE BENZERİ İŞLERE, İBADET YERLERİNİN ÇOĞALMASI İÇİN BİR YOLDAN GİDİP FARKLI BİR YOLDAN DÖNMEK 603
99.BAB: ABDEST, GUSÜL VE TEYEMMÜM ALIRKEN, ELBİSE, AYAKKABI, MEST VE PANTOLON GİYERKEN, MESCİDE GİRERKEN, MİSVAK KULLANIRKEN, SÜRME ÇEKERKEN, TIRNAKLARI KESERKEN, BIYIKLARI KISALTIRKEN, KOLTUK ALTINI TEMİZLERKEN, BAŞI TIRAŞ EDERKEN, NAMAZDA SELAM VERİRKEN, YİYİP İÇERKEN, MUSAFAHA YAPARKEN, HACER-1 ESVED’Î İSTİLÂM EDERKEN, TUVALETTEN ÇIKARKEN,
BİR ŞEYİ ALIP VERİRKEN VE DİĞER İYİ İŞLERİ YAPARKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI BURUN SİLMEK, TÜKÜRMEK, TUVALETE GİRMEK, MESCİDDEN ÇIKMAK, AYAKKABI, MEST, PANTOLON VE ELBİSE ÇIKARMAK, TAHARETLENMEK GİBİ BUNLARIN ZITTI OLAN İŞLERDE İSE SOLDAN BAŞLAMANIN GÜZEL OLMASI 604
100.BAB: YEMEĞE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK, YEMEK
SOKUNDA ALLAHA HAMD ETMEK 609
101.BAB: İTMEKTE KUSUR BULMAMAK VE YEMEĞİ BEĞENMEK 613
102.BAB: ORUÇLU OLUP DA SOFRADA BULUNAN VE ORUCUNU BOZMAYAN KİŞİ NE SÖYLER? 614
103.BAB: DAVETE ÇAĞRILAN KİMSE, PEŞİNDEN BİRİ GELİRSE NE İTER? 614
104.BAB: ÖNÜNDEN YEMEK VE YEMEK YEMEĞİ YEMEYENLERİ UYARIP EĞİTMEK 615
105.BAB: TOPLU HÂLDE YENİLMESİ DURUMUNDA HURMA VE BENZERİ MEYVELERİ ARKADAŞLARIN İZNİ OLMADAN İKİŞER İTMENİN YASAK OLMASI 616
106.BAB: YİYİP DE DOYMAYAN KİŞİNİN NE SÖYLEYECEĞİ VE NE YAPACAĞI 616
107.AB: TABAĞIN KENARINDAN YEME EMRİ VE YEMEĞİN SONRASINDAN YEMENİN YASAK OLMASI 617
108.BAB: YASLANARAK YEMEK YEMENİN MEKRUH OLMASI 618
109.BAB: ÜÇ PARMAKLA YEMENİN VE PARMAKLARI YALAMANIN • TTTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALAMADAN SİLMENİN KERİH SÜRÜLMESİ, YEMEK KABINI YALAMANIN VE YERE DÜŞEN LOKMAYI -_T? İTMENİN MÜSTEHAB OLMASI, PARMAKLARI YALADIKTAN SONRA
110.BAB TARI BİLEKLERE, AYAKLARA VS. SÜRMENİN CAİZ OLMASI 619
111.BAB: YEMEĞE UZANAN ELLERİ ÇOĞALTMAK 622
BAB: İÇME ADABI, KABIN DIŞINA ÜÇ DEFA NEFES ALMANIN MÜSTEHAB OLMASI, KABIN İÇİNE SOLUMANIN MEKRUH OLMASI, İLK ŞENDEN SONRA SUYU SIRAYLA SAĞDAKİNE VERMENİN MÜSTEHAB OLMASI 623
112.BAB: SU TULUMU VB. KAPLARIN AĞZINDAN SU İÇİLMESİNİN KERİH : TSLYSI VE BUNUN HARAM DEĞİL MEKRUH OLDUĞUNUN BEYANI ....625
113.BAB: İÇECEĞİN İÇİNE ÜFLEMENİN MEKRUH OLMASI 626
114.BAB: AYAKTA SU İÇMENİN CAİZ OLMASININ FAKAT OTURARAK
BÖLENİN FAZİLETLİ OLMASININ BEYANI 627
115.BAB: TOPLULUĞA SU VEREN KİŞİNİN SUYU EN SON İÇMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 629
116.BAB: ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLAR HARİÇ TÜM TEMİZ KAPLARDAN
İÇMENİN CAİZ OLMASI, NEHİR VB. YERLERDEN KAP VE EL KULLANMADAN AĞIZLA İÇMENİN CAİZ OLMASI YİYİP İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLARI KULLANMANIN HARAM OLMASI 630
GİYİM-KUŞAM BÖLÜMÜ
117.BAB: BEYAZ RENKLİ ELBİSE GİYMENİN MÜSTEHAB OLMASI, KIRMIZI,
YEŞİL, SARI VE SİYAH RENKLİ ELBİSLERİN CAİZ OLMASI, İPEK HARİÇ PAMUK, KETEN, KIL, YÜN VE DİĞER ELBİSELERİ GİYMENİN DE CAİZ OLMASI 633
118.BAB: GÖMLEK GİYMENİN MÜSTEHAB OLMASI 638
119.BAB: GÖMLEĞİN, ELBİSENİN YENİNİN, İZARIN VE SARIĞIN UCUNUN
UZUNLUĞUNUN NE KADAR OLACAĞI, BU ELBİSELERİN ETEĞİNİ BÜYÜKLENEREK YERDE SÜRÜMENİN HARAM, BÜYÜKLENMEDEN SÜRÜMENİN İSE MEKRUH OLMASI 638
120.BAB: TEVAZU GÖSTEREK LÜKS ELBİSE GİYMEYİ TERK ETMENİN
MÜSTEHAB OLMASI 647
121.BAB: ELBİSEDE ORTA HÂLLİ DAVRANMANIN MÜSTEHAB OLMASI
VE HERHANGİ BİR İHTİYAÇ VEYA ŞER’İ BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA KİŞİNİN KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK ELBİSE GİYMEMESİ 648
122.BAB: İPEK GİYMENİN ERKEKLERE HARAM OLMASI İPEĞE
OTURMANIN VE ONA DAYANMANIN ERKEKLERE HARAM, KADINLARA CAİZ OLMASI 649
123.BAB: UYUZ HASTALIĞINA YAKALANAN KİMSENİN İPEK GİYMESİNİN
CAİZ OLMASI 651
124.BAB: KAPLAN DERİSİNDEN YATAK YAPMANIN VE ONU BİNEĞİN
ÜZERİNE SERİP ÜSTÜNE BİNMENİN YASAK OLMASI 651
125.BAB: KİŞİNİN YENİ BİR ELBİSE, AYAKKABI VEYA BENZERİ BİR ŞEY
GİYDİĞİ ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 652
126.BAB: ELBİSE GİYERKEN SAĞDAN BAŞLAMANIN MÜSTEHAB
OLMASI 653
UYKU ÂDÂBI BÖLÜMÜ
127.BAB: UYUMA, YATMA, OTURMA, MECLİS, ARKADAŞ VE RÜYA ÂDÂBI 655
128.BAB:SIRT ÜSTÜ YATMANIN, AVRET BÖLGESİNİN AÇILMASI KORKUSU OLMADIĞI SÜRECE BÎR AYAĞİ DİĞERİNÎN ÜZERİNE KOYMANİN, BAĞDAŞ
KURARAK VE BİR ÖRTÜYE BÜRÜNEREK OTURMANIN CAİZ OLMASI ...658
129.BAB: MECLİS VE MECLİSTE OTURMA ADABI 660
130.BAB:RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ HUSUSLAR 666
131.BAB: SELAMIN FAZİLETİ VE SELAMI YAYMA EMRİ 671
132.BAB: SELAMLAŞMA ŞEKLİ 675
133.BAB: SELÂMIN ÂDÂBI 678
134.BAB: BİR BÎR YERE GİRİP ÇIKTIKTAN SONRA TEKRAR GİREN VEYA ARALARINA AĞAÇ GİBİ BİR ENGEL GİRDİKTEN SONRA TEKRAR
KARŞILAŞAN KİMSELERİN SELAM VERMELERİNİN MÜSTEHAB OLMASI 680
135.BAB: KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN SELAM VERMESİNİN MÜSTEHAP OLMASI 681
136.BAB: OCUKLARA SELAM VERMEK 681
137.BAB: KİŞİNİN, EŞİNE, MAHREMİ OLAN KADINA, FİTNE KORKUSU YOKSA YABANCI BİR KADINA VEYA YABANCI KADINLARA SELAM VERMESİ VE KADINLARIN DA BU ŞARTLA (ERKEKLERE) SELAM VERMELERİ 682
138.BAB: KÂFİRLERE İLK OLARAK SELAM VERMEMİZİN HARAM OLMASI ONLARA NASIL KARŞILIK VERİLECEĞİ, MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN BULUNDUĞU MECLİSE SELAM VERMENİN MÜSTEHAB OLMASI 683
139.BAB: KISININ MECLİSTEN KALKTIĞI VE ARKADAŞINDAN VEYA ARKADAŞLARINDAN AYRILDIĞI ZAMAN SELAM VERMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 684
140.BAB: İZİN İSTEMEK VE İZİN İSTEME ADABI 685
141.BAB: İZİN İSTEYEN KİMSEYE “KİM O?” DENİLDİĞİNDE O KİŞİNİN TANIŞAN İSMİ VEYA KÜNYESİ İLE “BEN FALANIM” DEMESİNİN SÜNNET VEYA BENZERİ BİR CEVAP VERMESİNİN İSE MEKRUH OLMASI 687
142.BAB: ALTAH TEÂLÂ’YA HAMD ETTİĞİ (ELHAMDÜLİLLAH DEDİĞİ)ZAMAN HAPŞİRAN KÎMSEYE TEŞMİTTE BULUNMANIN (YERMÜKULLAH DEMENİN) MÜSTEHAB, ALLAH’A HAMD ETMEDİĞİ ZAMAN TEŞMİTTE BULUNMANIN MEKRUH OLMASI, TEŞMİTTE
BULUNMA, HAPŞIRMA VE ESNEMENİN ÂDÂBI 689
143.BAB: KARŞILAŞMA ANINDA MUSAFAHA YAPMANIN, GÜLERYÜZLÜ
DAVRANMANIN, SALİH KİŞİNİN ELİNİ ÖPMENİN, ÇOCUĞUNU ŞEFKÂTLE
ÖPMENİN, YOLCULUKTAN DÖNEN KİŞİYLE KUCAKLAŞMANIN
MÜSTEHAB, KİŞİNİN ÖNÜNDE EĞİLMENİN İSE MEKRUH OLMASI 692
HASTAYI ZİYARET ETME, CENAZEYİ UĞURLAMA, CENAZE
NAMAZINI KILMA, CENAZE DEFNEDİLİRKEN HAZIR BULUNMA
VE DEFİNDEN SONRA KABRİN BAŞINDA DURMA BÖLÜMÜ
144.BAB: HASTA ZİYARETİ 697
145.BAB: HASTAYA NASIL DUA EDİLİR? 701
146.BAB: HASTA YAKINLARINA HASTANIN DURUMUNU SORMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 706
147.BAB: HAYATINDAN ÜMİDİNİ KESEN KİMSENİN SÖYLEYECEĞİ
SÖZLER 706
148.BAB: HASTA YAKINLARINA VEYA ONA HİZMET EDENLERE ONA
İYİ BAKMALARINI, ONUN SIKINTILARINA KATLANMALARINI TAVSİYE
ETMENİN VE HAD, KISAS VB. BİR SEBEPLE ÖLÜME YAKLAŞMIŞ
KİMSELERE İYİ DAVRANILMASI KONUSUNDA TAVSİYEDE
BULUNMANIN MÜSTEHAB OLMASI 707
149.BAB: HASTANIN “AĞRIM VAR, ÇOK AĞRIM VAR, YANIYORUM VEYA
VAH BAŞIM” GİBİ SÖZLER SÖYLEMESİNİN CAİZ OLMASI, ALLAH’A KIZMA
VE SIZLANMA OLMADIĞI SÜRECE BUNLARI SÖYLEMESİNİN KERİH
OLMAMASI 708
150.BAB: ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİYE “LÂ İLÂHE İLLALLAH”
SÖZÜNÜ TELKİN ETMEK 709
151.BAB: KİŞİNİN ÖLÜNÜN GÖZLERİNİ KAPATTIKTAN SONRA
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 710
152.BAB: ÖLÜM ANINDA SÖYLENECEK SÖZLER VE CENAZE
SAHİBİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 711
153.BAB: BAĞIRIP ÇAĞIRMADAN, ÖLEN KİMSEYE AĞLAMANIN
CAİZ OLMASI 714
154.BAB: ÖLÜDE GÖRÜLEN KÖTÜ HÂLLERİ GİZLEMEK 716
155.BAB: CENAZE NAMAZINI KILMANIN, CENAZEYİ KALDIRMANIN VE
DEFİN ESNASINDA HAZIR BULUNMANIN (İYİ OLMASI) KADINLARIN
CENAZENİN ARDINDAN GİTMELERİNİN KERİH OLMASI 717
156. BAB: CENAZE NAMAZINI KILANLARIN ÇOK OLMASININ VE CEMAATİN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAFTAN OLUŞMASININ
MÜSTEHAB OLMASI 718
BAB: CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR 719
158. BAB: CENAZEYİ KALDIRMADA ACELE ETMEK 725
159. BAB: ÖLEN KİŞİNİN BORCUNU ÖDEMEKTE ACELE ETMEK, CENAZEYİ DEFNE HAZIRLAMADA ÇABUK DAVRANMAK, ANCAK ANSIZIN ÖLMÜŞSE ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞİNCEYE KADAR ONU BIRAKMAK 726
160.BAB: KABRİN BAŞINDA VAAZ VE NASİHATTE BULUNMAK 727
161.BAB: DEFNİNDEN SONRA ÖLEN KİMSEYE DUA ETMEK ONA DUA ETMEK, ONUN İÇİN İSTİĞFARDA BULUNMAK VE ONA KUR’ÂN
OKUMAK İÇİN BİR SÜRE KABRİ BAŞINDA OTURMAK 728
162. BAB: ÖLÜ ADINA SADAKA VERMEK VE ONA DUA ETMEK 729
153. BAB: İNSANLARIN ÖLEN KİMSEYİ HAYIRLA ANMALARI 730
164.BAB: KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLEN KİMSELERİN FAZİLETİ 732
165.BAB: ZALİM KİMSELERİN KABİRLERİNİN YANINDAN VE HELAK
EDİLDİKLERİ YERLERDEN GEÇERKEN KORKUP AĞLAMAK, İHTİYACI ALLAH’A ARZ ETMEK VE BU KONUDA GAFLETE DÜŞMEKTEN SAKINMAK 734
YOLCULUKTA UYULMASI GEREKEN EDEP KURALLARI BÖLÜMÜ
166.BAB: PERŞEMBE GÜNÜ ERKENDEN YOLA ÇIKMANIN
MÜSTEHAB OLMASI 735
167.BAB: (YOLA ÇIKACAK KİŞİNİN) ARKADAŞ ARAMASININ VE
İÇLERİNDEN SÖZÜNÜ DİNLEYECEKLERİ BİRİNİ BAŞKAN SEÇMELERİNİN MÜSTEHAB OLMASI 736
168.BAB: YOLCULUKTA YÜRÜME, KONAKLAMA, GECELEME VE UYUMA
ADABI, GECE YÜRÜMENİN, HAYVANLARA YUMUŞAK DAVRANMANIN,
ONLARIN İHTİYAÇLARININ GÖRÜLMESİNİN VE ONLARIN HAKKI
KONUSUNDA KUSURLU DAVRANANLARI UYARMANIN MÜSTEHAB
OLMASI, HAYVAN TAŞIYABİLECEK DURUMDA İSE BİNEĞİN ARKASINA
BİR KİŞİ DAHA BİNDİRMENİN CAİZ OLMASI 738
169.BAB: YOL ARKADAŞINA YARDIMCI OLMAK 742
170.BAB: YOLCULUK İÇİN BİNEĞİNE BİNEN KİMSENİN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 744
171.BAB: YOLCUNUN TEPELERE VE YÜKSEK YERLERE ÇIKTIĞINDA
TEKBİR GETİRMESİ, VADİLERE VE BENZERİ YERLERE İNDİĞİNDE TEŞBİHTE BULUNMASI VE BUNLARI SÖYLERKEN SESİNİ ÇOK FAZLA YÜKSELTMESİNİN YASAK OLMASI 747
172.BAB: YOLCULUKTA DUA ETMENİN MÜSTEBAB OLMASI 750
173.BAB: KİŞİNİN İNSANLARDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEYDEN
KORKTUĞUNDA YAPACAĞI DUA 750
174.BAB: KİŞİNİN BİR YERDE KONAKLADIĞI ZAMAN
SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 751
175.YOLCUNUN İHTİYAÇLARINI TEMİN ETTİKTEN SONRA AİLESİNE
DÖNMEK İÇİN ACELE ETMESİNİN MÜSTEHAB OLMASI 752
176.BAB: KİŞİNİN AİLESİNİN YANINA GÜNDÜZ DÖNMESİNİN
MÜSTEHAB OLMASI VE BİR ZORUNLULUK OLMADIKÇA GECE GELMESİNİN KERİH OLMASI 753
177.BAB: KİŞİNİN YOLCULUKTAN DÖNÜP BELDESİNİ GÖRDÜĞÜ
ZAMAN SÖYLEYECEĞİ SÖZLER 754
178.BAB: YOLCULUKTAN DÖNEN KİMSENİN İLK ÖNCE EN
YAKININDAKİ MESCİDE GİDİP ORADA İKİ REKÂT NAMAZ KILMASININ MÜSTEHAB OLMASI 755
179.BAB: KADININ TEK BAŞINA YOLCULUĞA ÇIKMASININ
HARAM OLMASI 755
FAZİLETLER BÖLÜMÜ
180.BAB: KUR’ÂN OKUMANIN FAZİLETİ 757
181.BAB: KURÂN’I SIK SIK TEKRARLAMA EMRİ VE KUR’ÂN’I
UNUTMAYA KARŞI UYARI 761
182.BAB: SESİ KURÂN’LA SÜSLEMENİN, SESİ GÜZEL KİMSEDEN KURÂN OKUMASINI İSTEMENİN VE ONU DİNLEMENİN MÜSTEHAP OLMASI ...762
183.BAB: BELİRLİ SÛRE VE ÂYETLERİ OKUMAYA TEŞVİK 765
184.BAB: KURÂN OKUMAK İÇİN TOPLANMANIN MÜSTEHAB OLMASI 773
185.BAB: ABDESTlN FAZİLETİ 774
186.BAB: EZANIN FAZİLETİ 779
187.BAB: NAMAZLARIN FAZİLETİ 783
188.BAB: SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZİLETİ 786
189.BAB: MESCİDLERE GİTMENİN FAZİLETİ 789
190.BAB: NAMAZI BEKLEMENİN FAZİLETİ 793
191.BAB: CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ 794
192.BAB: SABAH VE YATSI NAMAZLARINDA CEMAATE KALLLNLAYA TEŞVİK 798
193.BAB: FARZ NAMAZLARA DEVAM ETMENİN EMREDİLMESİ FARZ NAMAZLARI TERK ETMENİN İSE KESİN OLARAK YASAK OLMASI VE TERK KEFE ŞİDDETLİ AZAP TEHDİDİNDE BULUNULMASÎ 799
194.BAB: İLK SAFIN FAZİLETİ VE ÖNDEKİ SAFLARI DOLDURMANIN, SAFLARI DÜZGÜN VE SIK TUTMANIN EMREDİLMESİ 803
195.BAB: FARZLARLA BİRLİKTE KILINAN SÜNNET NAMAZLARIN 3 ATLETİ, BUNLARIN EN AZI İLE EN TAM OLANININ VE AÎA—ARINDAKİLERİN BEYANI 810
196.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REKÂT SÜNNETİNİN MÜEKKED KUVVETLÎ SÜNNET OLMASI 811
197.BAB: SABAH NAMAZININ İKİ REKÂT SÜNNETİNİ KISA TUTMAK 3 - NAMAZDA OKUNACAK SÛRELERİN VE BU NAMAZIN VAKTİNİN BEYANI 813
198.BAB: KİŞİNİN, GECE TEHECCÜD NAMAZI KILSA DA KILMASA DA SA&AH NAMAZININ İKİ REKÂT SÜNNETİNİ KILDIKTAN SONRA SAĞ LAKAHNA UZANARAK YATMASININ MÜSTEHAB OLMASI VE BUNA TEŞVİK EDİLMESİ 817
199.BAB: ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETİ 818
200.BAB: İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ 820
201.BAB: AKŞAM NAMAZININ FARZINDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ SÜNNET NAMAZLAR 821
202.BAB: YATSI NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN SÜNNETLER 823
203.BAB: CUMA NAMAZININ SÜNNETİ 823
204.BAB: FARZLARIN ÖNCESİ VE SONRASINDA KILINAN SÜNNETLER I_3 F :C-ER NAFİLE NAMAZLARI EVDE KILMANIN MÜSTEHAB OLMASI, NAFİLELERİ FARZ NAMAZIN KILINDIĞI YERDEN BAŞKA BİR YERDE KUMANIN VEYA FARZLA NAFİLE NAMAZI KONUŞMA İLE BİRBİRİNDEN YIKMANIN EMREDİLMESİ 824
205.BAB: VİTİR NAMAZI KILMAYA TEŞVİK VE ONUN MÜEKKET SÜNNET OLDUĞUNUN VE VAKTİNİN BEYANI 826
206.BAB: DUHÂ NAMAZININ FAZİLETİ, BU NAMAZIN EN AZ, EN FAZLA
VE ORTALAMA REKÂT SAYISINININ BEYANI VE BU NAMAZI KILMAYA TEŞVİK 828
207.BAB: GÜNEŞİN YÜKSELİŞİNDEN ZEVALİNE KADAR DUHÂ NAMAZI KILMANIN CAİZ OLMASI
DUHÂ NAMAZINI SICAKLIĞIN ARTTIĞI VE GÜNEŞİN İYİCE YÜKSELDİĞİ ZAMANDA KILMAK DAHA FAZİLETLİDİR 830
208.BAB: TAHİYYETÜ’L-MESCİD NAMAZI KILMAYA TEŞVİK HANGİ
VAKİTTE OLURSA OLSUN TAHİYYETÜ’L-MESCİD NİYETİYLE VEYA FARZ, SÜNNET YA DA NAFİLE İKİ REKÂT NAMAZ KILMADAN OTURMANIN KERİH OLMASI 831
209.BAB: ABDESTTEN SONRA İKİ REKÂT NAMAZ KILMANIN GÜZEL
OLMASI 832
210.BAB: CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE CUMA NAMAZININ FARZ
OLMASI CUMA NAMAZI İÇİN GUSÜL ABDESTİ ALMANIN, GÜZEL KOKU SÜRÜNMENİN, ERKENDEN CUMA’YA GİTMENİN, CUMA GÜNÜ DUA ETMENİN VE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E SALAVÂT GETİRMENİN FAZİLETİ CUMA GÜNÜ DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ VAKTİN BEYANI CUMADAN SONRA ALLAH’I ÇOK ZİKRETMENİN MÜSTEHAB OLMASI 832
211.BAB: BİR NİMET ELDE EDİLİNCE VE AÇIK BİR BELADAN
KURTULUNCA ŞÜKÜR SECDESİ YAPMANIN MÜSTEHAB OLMASI 838
212.BAB: GECE NAMAZININ FAZİLETİ 839
213.BAB: RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILMANIN GÜZEL
OLMASI 850
214.BAB: KADİR GECESİNİ İBADETLE GEÇİRMENİN FAZİLETİ VE KADİR
GECESİNİN HANGİ GECEDE OLDUĞUNUN BEYANI 851
215.BAB: MİSVAKIN FAZİLETİ VE FITRAT ÖZELLİKLERİ 854
216.BAB: ZEKÂTIN KESİN OLARAK FARZ OLMASI ZEKÂTIN FAZİLETİNİ VE
ZEKÂTLA İLGİLİ KONULARI AÇIKLAMA 858
217.BAB: RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLMASI ORUCUN FAZİLETİNİN VE
ORUÇLA İLGİLİ KONULARIN BEYANI 866
218.BAB: RAMAZAN AYINDA CÖMERT OLMAK, İYİLİK YAPMAK VE ÇOK
HAYIR İŞLEMEK, ÖZELLİKLE DE RAMAZAN AYININ SON ON GÜNÜNDE BUNLARI DAHA FAZLA YAPMAK 872
219.BAB: ŞABAN AYININ YARISINDAN SONRA ORUÇ TUTARAK RAMAZAN AYINI ORUÇLA KARŞILAMANIN YASAK OLMASI, SADECE ŞABAN AYINI ORUÇLU GEÇİREN VEYA PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ GİBİ BELİRLİ TÜNLERDE ORUÇ TUTMA ADETİ BULUNAN VE BU ADETİ RAMAZAN’DAN ÇEKİ GÜNE RASTLAYAN KİMSELERİN ORUÇ TUTABİLECEKLERİ 873
220.BAB: HİLÂL GÖRÜLÜNCE NE SÖYLENİR? 875
221.BAB: SAHURUN FAZİLETİ, FECRİN DOĞMASINDAN ENDİŞE
EDİLMEDİĞİ SÜRECE SAHURUN GECİKTİRİLMESİ 875
222.BAB: ORUÇ AÇMAKTA ACELE ETMENİN FAZİLETİ ORUCUN -. EELACAĞI ŞEYLER VE ORUÇ AÇTIKTAN SONRA SÖYLENECE SÖZLER 877
223.BAB: ORUÇLU KİMSEYE DİLİNİ VE ORGANLARINI ŞERİATA AYKIRI ETERDEN, KÖTÜ SÖZLERDEN VE BENZERİ ŞEYLERDEN KORUMASININ EMREDİLMESİ 880
224.BAB: ORUÇLA İLGİLİ BAZI MESELELER 881
225.BAB: MUHARREM VE ŞABAN AYLARI İLE HARAM AYLARDA TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 882
226.BAB: ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNDE TUTULAN ORUCUN VE DİĞER ADETLERİN FAZİLETİ 884
227.BAB: AREFE GÜNÜNDE VE MUHARREM AYININ DOKUZUNCU VE ONUNCU GÜNLERİNDE TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ 885
228.BAB: ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMANIN MÜSTEHAB OLMASI 886
229.BAB: PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN ÜSTEHAB OLMASI 886
230. BAB: HER AYDA ÜÇ GÜN ORUÇ TUTMANIN GÜZEL OLMASI 887
231.BAB: ORUÇLUYA İFTAR VEREN KİŞİNİN VE YANINDA YEMEK
YENİLEN ORUÇLUNUN FAZİLETİ VE KİŞİNİN YANINDA YEMEK YEDİĞİ KİMSEYE (ORUÇLUYA) DUA ETMESİ 890
İTİKÂF BÖLÜMÜ
232.BAB: İTİKÂFIN FAZİLETİ 893
HAC BÖLÜMÜ
233.BAB: HACCIN FARZ OLMASI VE FAZİLETİ
CİHAD BÖLÜMÜ
234.BAB: CİHADIN FAZİLETİ 901
235.BAB: AHİRETTEKİ SEVAP BAKIMINDAN ŞEHİT SAYILANLARIN
BEYANI KÂFİRLERLE SAVAŞIRKEN ÖLDÜRÜLENLERİN AKSİNE BUNLARIN CENAZELERİ YIKANIR VE CENAZE NAMAZLARI KILINIR 936
236.BAB: KÖLE AZADININ FAZİLETİ 939
237.BAB: KÖLELERE İYİLİKTE BULUNMANIN FAZİLETİ 940
238.BAB: HEM ALLAH’IN HAKKINI HEM DE EFENDİLERİNİN HAKKINI
YERİNE GETİREN KÖLENİN FAZİLETİ 942
239.BAB: KARGAŞA VE FİTNE ZAMANLARI İLE BENZERİ DURUMLARDA
İBADETİN FAZİLETİ 943
240.BAB: SATIŞTA VE ALIŞTA, ALMADA VE VERMEDE MÜSAHAMA
GÖSTERMENİN, BORCU ÖDEMEDE VE ONU İSTEMEDE GÜZEL DAVRANMANIN, ÖLÇÜ VE TARTIDA ALICIYA FAZLA VERMENİN FAZİLETİ EKSİK ÖLÇMENİN YASAK OLMASI ZENGİN OLSUN FAKİR OLSUN BORÇLUYA ZAMAN TANIMANIN VE BORCUN BİR KISMINDAN VAZGEÇMENİN FAZİLETİ 944
İLİM BÖLÜMÜ
241.BAB: İLMİN FAZİLETİ 951
ALLAH TEÂLÂ’YA HAMD VE ŞÜKÜR BÖLÜMÜ
242.BAB: HAMD VE ŞÜKRÜN FAZİLETİ 961
ALLAH RESÛLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE
SELLEM’E SALAVAT GETİRME BÖLÜMÜ
243.BAB: ALLAH RESÛLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E SALAVAT
GETİRMENİN FAZİLETİ 965
ZİKİRLER BÖLÜMÜ
244.BAB: ZİKRİN FAZİLETİ VE ZİKRE TEŞVİK 973
245.BAB: AYAKTAYKEN, OTURURKEN, YATARKEN, ABDESTSİZKEN,
CÜNÜPKEN VE HAYIZLI İKEN ALLAH’I ZİKRETMEK. ANCAK KUR’ÂN OKUMAK HARİÇTİR. ÇÜNKÜ CÜNÜP VE HAYIZLI KİMSENİN KUR’ÂN OKUMASI HELÂL DEĞİLDİR 996
246.BAB: UYKUDAN ÖNCE VE UYANINCA OKUNACAK DUA 997
247.BAB: ZİKİR HALKALARININ FAZİLETİ, ZİKİR HALKALARINA
DEVAM ETMENİN TEŞVİK EDİLMESİ VE MAZERETSİZ OLARAK ZİKİR HALKASINDAN AYRILMANIN YASAK OLMASI 998
248.BAB: SABAH VE AKŞAM VAKİTLERİNDE ALLAH’I ZİKRETMEK 1004
249.BAB: UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR 1010
DUALAR BÖLÜMÜ
250.BAB: DUANIN FAZİLETİ 1017
251.BAB: KİŞİYE GIYABINDA YAPILAN DUANIN FAZİLETİ 1034
252.BAB: DUA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 1035
253.BAB: VELİLERİN KERAMETLERİ VE FAZİLETLERİ 1039
YASAKLANAN İŞLER BÖLÜMÜ
254.BAB: GIYBETİN HARAM OLMASI VE DİLE SAHİP OLMA EMRİ 1055
255.BAB: GIYBETİ DİNLEMENİN HARAM OLMASI HARAM GIYBETİ
DİNLEYEN KİŞİNİN SÖYLEYENE KARŞI ONU REDDETMESİ, BUNU YAPAMAZ VEYA O KİMSE KABUL ETMEZSE İMKÂNI VARSA O MECLİSİ TERK ETMESİ 1064
256.BAB: MÜBAH OLAN GIYBETİN BEYANI 1067
257.BAB: İNSANLARIN ARASINI BOZMAK İÇİN İNSANLAR
ARASINDA SÖZ TAŞIMANIN HARAM OLMASI 1072
258.BAB: KÖTÜLÜĞÜN YAYILMASINDAN KORKULMASI GİBİ BİR İHTİYAÇ
OLMADIKÇA YÖNETİCİLERE İNSANLARIN KENDİ ARALARINDA KONUŞTUKLARI SÖZLERİ TAŞIMANIN YASAKLANMIŞ OLMASI 1074
259.BAB: İKİYÜZLÜLÜĞÜN KÖTÜLENMESİ 1075
260.BAB: YALANIN HARAM OLMASI 1076
261.BAB: YALANIN CAİZ OLDUĞU YERLERİN BEYANI 1085
262.BAB: KİŞİYİ SÖYLEYECEĞİ VE ANLATACAĞI SÖZLERİN
DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMAYA TEŞVİK 1087
263.BAB: YALANCI ŞAHİTLİĞİN ŞİDDETLİ HARAM OLDUĞUNUN
BEYANI 1089
264.BAB: BELLİ BİR İNSANA VEYA HAYVANA LANET ETMENİN HARAM
OLMASI 1090
265.BAB: İSİM VERMEDEN BAZI GÜNAHKÂR KİMSELERE LANET ETMENİN
CAİZ OLMASI 1094
266.BAB: HAKSIZ YERE BİR MÜSLÜMANA SÖVMENİN VE KÖTÜ SÖZLER
SÖYLEMENİN HARAM OLMASI 1095
267.BAB: HAKSIZ YERE VE DİNÎ BİR MASLAHAT OLMAKSIZIN ÖLÜLERE
SÖVMENİN HARAM OLMASI 1097
268.BAB: EZİYET ETMENİN YASAK OLMASI 1098
269.BAB: BUĞZETMENİN, İLİŞKİYİ KESMENİN VE SIRT ÇEVİRMENİN
YASAK OLMASI 1099
270.BAB: HASEDİN (KISKANÇLIĞIN) HARAM OLMASI 1101
271.BAB: İNSANLARIN AYIP VE KUSURLARINI ARAŞTIRMANIN VE
KİŞİNİN İŞİTİLMESİNİ İSTEMEDİĞİ SÖZLERİNİ DİNLEMENİN YASAK OLMASI 1102
272.BAB: MÜSLÜMANLARA GEREKSİZ YERE SÜ-İ ZANDA BULUNMANIN
YASAK OLMASI 1105
273.BAB: MÜSLÜMANI HAKİR GÖRMENİN HARAM OLMASI 1105
274.BAB: MÜSLÜMANIN BAŞINA GELMİŞ BİR MUSİBETE SEVİNMENİN
YASAK OLMASI 1107
275.BAB: AÇIK ŞER’Î HÜKÜMLERE GÖRE SÂBİT OLAN NESEPLERE DİL
UZATMANIN HARAM OLMASI 1108
276.BAB: ALDATMANIN VE HİLE YAPMANIN YASAK OLMASI 1109
277.BAB: VERİLEN SÖZÜ TUTMAMANIN HARAM OLMASI 1111
278.BAB: YAPILAN BAĞIŞLARI VE BENZERİ ŞEYLERİ BAŞA KAKMANIN
YASAKLANMASI 1114
279.BAB: ÖVÜNME VE AŞIRI GİTMENİN YASAKLANMASI 1115
280.BAB: BİD’ATÇI OLAN VEYA GÜNAHKÂR OLDUĞU AÇIĞA ÇIKMIŞ
KİMSELER İLE BENZERİ KİMSELER DIŞINDA MÜSLÜMANLARIN ÜÇ GÜNDEN FAZLA BİRBİRLERİNE KÜSMELERİNİN HARAM OLMASI 1117
281.BAB: BİR İHTİYAÇ DURUMU HARİÇ İKİ KİŞİNİN İZİN ALMADAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BIRAKIP ARALARINDA ONLARI DUYMAYACAĞI ŞEKİLDE GİZLİCE KONUŞMALARININ YASAK OLMASI ÜÇÜNCÜ
KİŞİNİN ANLAYAMACAĞI BİR DİLDE KONUŞMALARI DA AYNI ŞEKİLDE
YASAKTIR 1121
282.BAB: KÖLEYİ, HAYVANI, KADINI VE ÇOCUĞU, ŞER’Î BİR SEBEP
BULUNMADIKÇA VEYA EDEB SINIRINI AŞACAK DERECEDE
CEZALANDIRMANIN YASAK OLMASI 1123
283.BAB: KARINCAYA VE BENZERLERİNE VARINCAYA KADAR TÜM
HAYVANLARI ATEŞLE YAKMANIN HARAM OLMASI 1128
284.BAB: ALACAKLI KİMSE ALACAĞINI İSTEDİĞİNDE ZENGİN KİMSENİN
BORCUNU GECİKTİRMESİNİN HARAM OLMASI 1129
285.BAB: KİŞİNİN BAĞIŞLADIĞI KİŞİYE TESLİM ETMEDİĞİ BAĞIŞTAN VE TESLİM ETMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN ÇOCUĞUNA YAPTIĞI BAĞIŞTAN DÖNMESİNİN MEKRUH OLMASI KİŞİNİN SADAKA, ZEKÂT, KEFÂRET VEYA BENZERİ BİR ŞEY OLARAK VERDİĞİ BİR MALI VERDİĞİ KİMSEDEN SATIN
ALMASININ MEKRUH OLMASI, BUNLARI İNTİKAL ETTİĞİ BİR BAŞKA KİŞİDEN ALMASINDA İSE BİR SAKINCA BULUNMAMASI 1130
286.YETİMİN MALINI YEMENİN KESİNLİKLE HARAM OLMASI 1132
287.BAB: FAİZİN ŞİDDETLE HARAM OLMASI 1133
288.BAB: RİYANIN HARAM OLMASI 1134
289.BAB: RİYA OLMADIĞI HÂLDE RİYA ZANNEDİLENLER 1139
290.BAB: ŞER’l BİR İHTİYAÇ OLMADIKÇA YABANCI BİR KADINA
VE GÜZEL BİR GENCE BAKMANIN HARAM OLMASI 1139
291.BAB: YABANCI BİR KADINLA BAŞBAŞA KALMANIN
HARAM OLMASI 1143
292.BAB: GİYİM-KUŞAM, DAVRANIŞ VE DİĞER HUSUSLARDA
ERKEKLERİN KADINLARA, KADINLARIN DA ERKEKLERE BENZEMELERİNİN HARAM OLMASI 1145
293.BAB: ŞEYTANA VE KÂFİRLERE BENZEMENİN YASAK OLMASI 1147
294.BAB: KADIN VE ERKEĞİN SAÇLARINI SİYAHA
BOYAMALARININ YASAK OLMASI 1148
295.BAB: BAŞIN BİR KISMININ TIRAŞ EDİLİP BİR KISMININ BIRAKILMASININ YASAK OLMASI VE KADIN İÇİN DEĞİL DE ERKEK
İÇİN SAÇIN TAMAMINI TIRAŞ ETMENİN MÜBAH OLMASI 1148
296.BAB: SAÇ EKLEMENİN, DÖVME YAPTIRMANIN VE DİŞLERİN
ARASINI AÇTIRMANIN HARAM OLMASI 1150
297.BAB: SAKAL, SAÇ VE BAŞKA YERLERDEKİ BEYAZ KILLARI
YOLMANIN VE GENÇLERİN İLK ÇIKAN SAKALLARINI YOLMALARININ YASAK OLMASI 1153
298.BAB: BÎR MAZERET BULUNMADIKÇA SAĞ ELLE TEMİZLENMENİN VE
SAĞ ELLE CİNSEL ORGANA DOKUNMANIN MEKRUH OLMASI 1153
299.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA TEK BİR AYAKKABI VEYA MEST
İLE YÜRÜMENİN MEKRUH OLMASI BİR MAZERET BULUNMADIKÇA AYAKTA AYAKKABI VEYA MEST GİYMENİN MEKRUH OLMASI 1154
300.BAB: UYUMADAN ÖNCE EVDE LAMBA VE BENZERÎ ŞEYLERİ YANAR
HÂLDE BIRAKMANIN YASAK OLMASI 1155
301.BAB: FAYDASI OLMAYAN VE ZOR OLAN BİR ŞEYİ YAPMAK VE
SÖYLEMEK OLAN TEKELLÜFÜN YASAK OLMASI 1157
302.BAB: ÖLÜYE FERYAT-FİGAN AĞLAMANIN, YÜZÜ TIRMALAMANIN,
YAKAYI YIRTMANIN, SAÇI-BAŞI YOLMANIN, SAÇI KAZITMANIN VE KİŞİNİN KENDİSİNE BEDDUA ETMESİNİN HARAM OLMASI 1158
303.BAB: KÂHİNE, MÜNECCİME, ARRÂFA (GİZLİ ŞEYLERDEN HABER
VERENLERE), KUMA ÇİZGİ ÇİZİP GELECEKTEN HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDENLERE VE ÇAKIL TAŞI, ARPA VE BENZERİ ŞEYLERLE FAL AÇANLARA GİTMENİN YASAK OLMASI 1163
304.BAB: UĞURSUZ SAYMANIN YASAK OLMASI 1166
305.BAB: YAYGI, TAŞ, ELBİSE, DİRHEM, DİNAR, YASTIK, MİNDER VE
BAŞKA ŞEYLER ÜZERİNE CANLI RESMİ YAPMANIN HARAM OLMASI DUVAR, ÖRTÜ, SARIK, ELBİSE VE BENZERİ ŞEYLER ÜZERİNDE RESİM BULUNDURMANIN HARAM OLMASI RESİMLERİ YOK ETMENİN EMREDİLMESİ 1168
306.BAB: AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK
BESLEMENİN HARAM OLMASI 1172
307.BAB: DEVE VE DİĞER HAYVANLARA ÇAN TAKMANIN MEKRUH
OLMASI YOLCULUKTA KÖPEK VE ÇAN BULUNDURMANIN MEKRUH OLMASI 1173
308.BAB: PİSLİK YİYEN ERKEK VEYA DİŞİ DEVEYE BİNMENİN MEKRUH
OLMASI BU HAYVANIN TEMİZ YEM YİYİP DE ETİNİN TEMİZLENMESİ DURUMUNDA MEKRUHLUĞUN ORTADAN KALKMASI 1174
309.BAB: MESCİDE TÜKÜRMENİN YASAK OLMASI MESCİDDE TÜKÜRÜK
GÖRÜLDÜĞÜNDE ONUN ORTADAN KALDIRILMASININ VE MESCİDİN PİSLİKLERDEN ARINDIRILMASININ EMREDİLMESİ 1175
310.BAB: MESCİDDE TARTIŞMANIN, YÜKSEK SESLE KONUŞMANIN,
KAYIP BİR ŞEYİ SORUŞTURMANIN, ALIM, SATIM, KİRALAMA VB. İŞLER YAPMANIN MEKRUH OLMASI 1176
311.BAB: SARIMSAK, SOĞAN, PIRASA VE BENZERİ KÖTÜ KOKULU ŞEYLER
YİYEN KİMSENİN BİR ZARURET BULUNMADIKÇA O ŞEYİN KOKUSU KAYBOLMADAN MESCİDE GİRMESİNİN YASAK OLMASI 1178
312.BAB: CUMA GÜNÜ İMAM HUTBE OKURKEN DİZLERİ DİKEREK ELLERİ
DİZLERDE KAVUŞTURUP OTURMANIN MEKRUH OLMASI. ÇÜNKÜ BU OTURUŞ UYKUYU GETİRİR, HUTBEYİ DİNLEMEYE ENGEL OLUR VE BU DURUMDA ABDESTİN KAÇMASINDAN ENDİŞE EDİLİR 1180
313.BAB: KURBAN KESMEK İSTEYEN VE ZİLHİCCE’NİN ONUNCU
GÜNÜNE GİREN KİŞİNİN, KURBAN KESİNCEYE KADAR SAÇINI VEYA TIRNAKLARINI KESMESİNİN YASAK OLMASI 1181
314.BAB: PEYGAMBER, KÂBE, MELEKLER, SEMA, ATALAR, HAYAT,
RUH, LİDER, YÖNETİCİNİN NİMETİ, FALANIN TÜRBESİ VE EMANET GİBİ MAHLÛK OLAN ŞEYLER ADINA YEMİN ETMENİN YASAK OLMASI EMANET ADINA YEMİNİN DAHA ŞİDDETLİ YASAK OLMASI 1182
315.BAB: KASITLI OLARAK YALAN YERE YEMİN ETMENİN BÜYÜK GÜNAH
OLMASI 1184
316.BAB: BİR KONUDA YEMİN EDEN VE ONDAN BAŞKASININ DAHA
HAYIRLI OLDUĞU GÖREN KİŞİNİN, HAYIRLI OLANI YAPIP YEMİNİNDEN DOLAYI KEFÂRET VERMESİNİN MENDUB OLMASI 1186
317.BAB: YEMİN-İ LAĞVIN BAĞIŞLANDIĞI VE KEFARETİNİN
BULUNMADIĞI YEMİN-İ LAĞV, YEMİN KASTI OLMAKSIZIN DİL ALIŞKANLIĞIYLA ADET İCABI “HAYIR, VALLAHİ,” “EVET, VALLAHİ” GİBİ KONUŞURKEN SÖYLENEN YEMİNDİR 1188
318.BAB: DOĞRU DA OLSA ALIŞVERİŞTE YEMİN ETMENİN MEKRUH
OLMASI 1189
319.BAB: KİŞİNİN “ALLAH RIZASI İÇİN” DİYEREK CENNETTEN BAŞKA
BİR ŞEY İSTEMESİNİN MEKRUH OLMASI. “ALLAH’IN ADIYLA” DİYEREK VEYA ALLAH’IN ADINI ARACI KILARAK İSTEKTE BULUNAN KİŞİYİ GERİ ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 1190
320.BAB: KİŞİNİN YÖNETİCİ VE BAŞKA KİMSELER İÇİN ŞAHİNŞAH
DEMESİNİN HARAM OLMASI. ÇÜNKÜ ŞAHİNŞAH, MELİKLER MELİKİ ANLAMINA GELİR VE BUNUNLA ALLAH SÜBHÂNEHU VE TEÂLÂ’DAN BAŞKASI VASIFLANDIRILAMAZ 1191
321.BAB: FASIK, BİD’ATÇI GİBİ KİMSELERE “EFENDİM” VE BENZERİ
SÖZLERLE HİTAP ETMENİN YASAK OLMASI 1191
322.BAB: HUMMAYA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 1192
323.BAB: RÜZGÂRA SÖVMENİN YASAK OLMASI VE RÜZGÂR ESTİĞİ
ZAMAN SÖYLENECEK SÖZLERİN BEYANI 1193
324.BAB: HOROZA SÖVMENİN MEKRUH OLMASI 1194
325.BAB: KİŞİNİN “ŞU YILDIZ SAYESİNDE BİZE YAĞMUR YAĞDI”
DEMESİNİN YASAK OLMASI 1195
326. BAB: KİŞİNİN BİR MÜSLÜMANA “EY KÂFİR!” DEMESİNİN HARAM
OLMASI 1195
327.BAB: ÇİRKİN VE KÖTÜ KONUŞMANIN YASAK OLMASI 1196
328.BAB: KÎŞİNİN AĞZINI YAYARAK, KENDİNİ SANATLI KONUŞMAYA
ZORLAYARAK, HALK ARASINDA BİLİNMEYEN SÖZCÜKLER KULLANARAK VE AVAMA KARŞI GRAMER İNCELİKLERİNDEN BAHSEDEREK KONUŞMASININ MEKRUH OLMASI 1197
329.BAB: KİŞİNİN “NEFSİM PİS OLDU” DEMESİNİN MEKRUH OLMASI... 1198
330.BAB: ÜZÜME KERM DEMENİN MEKRUH OLMASI 1199
331.BAB: NİKÂH VB. ŞER’İ BİR MAKSAT BULUNMADIKÇA BİR KADININ
GÜZELLİĞİNİ BİR ERKEĞE ANLATMANIN YASAK OLMASI 1200
332.İNSANIN DUA EDERKEN “ALLAH’IM! DİLERSEN BENİ BAĞIŞLA”
DEMESİNİN MEKRUH OLMASI BİLAKİS KİŞİ İSTEDİĞİNİ KESİN BİR DİLLE İSTEMELİDİR 1200
333.BAB: “ALLAH DİLERSE VE FALAN DA DİLERSE” DEMENİN MEKRUH
OLMASI 1201
334.BAB: YATSI NAMAZINDAN SONRA KONUŞMANIN MEKRUH
OLMASI 1202
335.BAB: ŞER’Î BİR ÖZRÜ BULUNMADIKÇA KOCASI YATAĞA ÇAĞIRDIĞI
ZAMAN KADININ ONU REDDETMESİNİN HARAM OLMASI 1203
336.BAB: KOCASI YANINDA İKEN KADININ ONUN İZNİ OLMADAN
NAFİLE ORUÇ TUTMASININ HARAM OLMASI 1204
337.BAB: İMAMA UYAN KİMSENİN İMAMDAN ÖNCE BAŞINI RÜKÜDAN
VE SECDEDEN KALDIRMASININ HARAM OLMASI 1204
338.BAB: NAMAZDA ELİ BÖĞRE KOYMANIN MEKRUH OLMASI 1205
339.BAB: KİŞİNİN YEMEK HAZIRKEN VE CANI YEMEĞİ ÇEKERKEN
VEYA KÜÇÜK YA DA BÜYÜK ABDESTE SIKIŞIKKEN NAMAZ KILMASININ MEKRUH OLMASI 1205
340.BAB: NAMAZDA İKEN GÖZLERİ SEMAYA DİKMENİN YASAK
OLMASI 1206
341.BİR MAZERET BULUNMADIKÇA NAMAZDA SAĞA-SOLA BAKMANIN
MEKRUH OLMASI 1206
342.BAB: KABİRLERE DOĞRU NAMAZ KILMANIN YASAK OLMASI 1207
343.BAB: NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇMENİN HARAM OLMASI 1207
344.BAB: İMAMA UYACAK KİŞİNİN, MÜEZZİN KAMETE BAŞLADIKTAN
SONRA O FARZ NAMAZIN SÜNNETİ VEYA BAŞKA BİR NAFİLE OLSUN NAFİLE NAMAZ KILMAYA BAŞLAMASININ MEKRUH OLMASI 1208
345.BAB: SADECE CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN VE DİĞER GECELERİ BIRAKIP SADECE CUMA GECESİ NAMAZ KILMANIN MEKRUH
OLMASI 1208
346.VİSAL ORUCU TUTMANIN HARAM OLMASI VİSAL ORUCU, KİŞİNİN
HİÇBİR ŞEY YEMEDEN VE İÇMEDEN İKİ VEYA DAHA FAZLA GÜN ORUÇ TUTMASIDIR 1210
347.BAB: KABİR ÜZERİNE OTURMANIN HARAM OLMASI 1211
348.BAB: KABİRLERİN KİREÇLENMESİNİN VE ÜZERİNE BİNA
YAPILMASININ YASAK OLMASI 1211
349.BAB: KÖLENİN EFENDİSİNDEN KAÇMASININ ŞİDDETLE HARAM
OLMASI 1211
350.BAB: HADLERİN UYGULANMAMASI İÇİN ARACILIK YAPMANIN
HARAM OLMASI 1212
351.BAB: İNSANLARIN GELİP GEÇTİĞİ YOLLARA, GÖLGELENDİKLERİ
YERLERE, SU KENARLARINA VE BENZERİ YERLERE ABDEST BOZMANIN YASAK OLMASI 1214
352.BAB: DURGUN SUYA KÜÇÜK ABDEST BOZMANIN VE PİS ŞEYLER
ATMANIN YASAK OLMASI 1215
353.BAB: BİR BABANIN MAL BAĞIŞLARKEN ÇOCUKLARI ARASINDA
AYRIM YAPMASININ MEKRUH OLMASI 1215
354.BAB: BİR KADININ KOCASI DIŞINDA ÖLEN BİR KİŞİ İÇİN ÜÇ GÜNDEN
FAZLA YAS TUTMASININ HARAM OLMASI KADIN, KOCASINA İSE DÖRT AY ON GÜN YAS TUTAR 1217
355.BAB: ŞEHİRLİNİN KÖYLÜ ADINA SATIŞ YAPMASININ, PAZARA MAL SATMAYA GELENLERİ PAZAR DIŞINDA KARŞILAMANIN, KİŞİNİN (DİN) KARDEŞİNİN SATIŞI ÜZERİNE SATIŞ YAPMASININ, BİR KİŞİNİN EVLİLİK
TEKLİFİNDE BULUNDUĞU BİR KADINA O KİŞİ İZİN VERMEDİKÇE VEYA VAZGEÇMEDİKÇE EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMANIN HARAM OLMASI 1219
356.BAB: ŞERİATIN İZİN VERDİĞİ YERLER DIŞINDA MALI ZAYİ ETMENİN
YASAK OLMASI 1221
357.BAB: CİDDİ YA DA ŞAKA OLSUN, MÜSLÜMAN BİR KİMSEYE SİLAH DOĞRULTMANIN YASAK OLMASI KININDAN ÇEKİLMİŞ OLARAK
KILIÇ ALIP VERMENİN YASAK OLMASI 1223
358.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA EZAN OKUNDUKTAN
SONRA FARZ NAMAZI KILINCAYA KADAR MESCÎDDEN ÇIKMANIN MEKRUH OLMASI 1224
359.BAB: BİR MAZERET BULUNMADIKÇA GÜZEL KOKUYU GERİ
ÇEVİRMENİN MEKRUH OLMASI 1225
360.BAB: KENDİNİ BEĞENME VE BENZERİ BİR KÖTÜLÜKTEN KORKULAN
KİŞİYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMENİN MEKRUH OLMASI ÖVMENİN BUNDAN EMİN OLUNAN KİMSE İÇİN CAİZ OLMASI 1226
361.BAB: SALGIN HASTALIĞIN BULUNDUĞU BİR BÖLGEDEN KAÇMANIN
VE BÖYLE BİR BÖLGEYE GİRMENİN MEKRUH OLMASI 1228
362.BAB: SİHİR YAPMANIN ŞİDDETLİ HARAM OLMASI 1231
363.BAB: DÜŞMAN ELİNE GEÇME KORKUSU BULUNDUĞUNDA
MUSHAF’LA KÂFİRLERİN MEMLEKETLERİNE YOLCULUK YAPMANIN YASAKLANMIŞ OLMASI 1232
364.BAB: YEMEDE, İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER İŞLERDE ALTIN VE
GÜMÜŞ KAP KULLANMANIN HARAM OLMASI 1233
365.KİŞİNİN ZAFERAN (SARI RENK) İLE BOYANMIŞ ELBİSE GİYMESİNİN
HARAM OLMASI 1234
366.BAB: BİR GÜNÜ GECEYE KADAR SUSARAK GEÇİRMENİN YASAK
OLMASI 1235
367.BAB: KİŞİNİN KENDİSİNİN BABASINDAN BAŞKA BİRİNİN SOYUNDAN
GELDİĞİNİ İDDİA ETMESİNİN VE KÖLENİN KENDİ EFENDİLERİNDEN BAŞKASINI EFENDİ KABUL ETMESİNİN HARAM OLMASI 1236
368.BAB: ALLAH’IN VEYA RESÜLÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEATÎN
YASAKLADIĞI ŞEYLERDEN SAKINMAK 1239
369.BAB: BİR YASAĞI ÇİĞNEYEN KİŞİNİN SÖYLEYECEĞİ VE YAPACAĞI
ŞEYLER 1240
FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER BÖLÜMÜ
370.BAB: FARKLI KONULARDA İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER 1243
371.BAB: İSTİĞFAR 1293
372.BAB: ALLAH TEÂLÂ’NIN MÜ’MİNLER İÇİN CENNETTE
HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ŞEYLERİN BEYANI 1300
İNDEKS 1314
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.