Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (T29051)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €53,94
İndirimli : €31,73  + KDV
KDV Dahil : €37,76
15
:

Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar - Cübbeli Ahmet Hoca EfendiÜrün Özellikleri :


  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : KArton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 410
  • Ebat : 16 X 23,5 cm
  • Ağırlık : 410 GR
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod :9786057254214ÖNSÖZ

“Zâten ancak O, rızık veren (ve geçim temin eden)lerin
hayırlısıdır. (Zîrâ kullar ancak rızkın ulaşmasına sebep olabilirler, tüm rızıkları yaratan ise sâdece Allâh’tır.)” (Sebe’Sûresi:39’dan) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
Hududsuz salât-ü selâmlar dünyâ ve âhiret fakirlikten kurtulmaları için birçok hadîs-i şerifte duâ ve zikre teşvik eden Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, duâlara ve zikirlere devâm ederek iki cihân saâdetine ve zenginliğe nâil olan Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; yaşadığımız günlerde (2022 yılı) maddî kriz haddini aşmıştır. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ insanların mâneviyâta, cemâatle namaza ve haramlardan sakınmaya önem vermemesinin peşin azâbını âhiretten önce dünyâda kendilerine tattırmayı murâd etmiştir.
Ayrıca Müslümanların birçoğu gece-gündüz saatlerinde, özellikle sabah-akşam vakitlerinde duâ ve zikri tamâmen terk etmiş, fılimlerle, dizilerle vakit geçirir hâle gelmiş, bu yüzden de Allâh-u Te‘âlâ bereketlerini mahvetmiştir.
Zâten Allâh-u Te‘âlâ maddî-mânevî tüm bereketleri îmân ve takvâya bağlamış, aksi takdirde kulları her anlamda kıtlıklarla ve bereketsizliklerle cezâlandıracağım açıklamıştır. Nitekim:
“Eğer o (peygamberlerin tebliğine muhâtap olan) memle-ketlerin halkı (kâfir olup isyân edeceklerine) gerçekten îmân etseler ve (günahlardan) hakkıyla sakınsalardı, elbette onlar üzerine gökten ve yerden (gelecek yağmur ve rızık gibi) nice bereket (hazîne)leri(ni) açardık velâkin onlar (peygamberleri¬ni ısrarla) yalanladılar, Biz de sürekli kazanmakta bulunmuş oldukları (inkâr ve isyan gibi kötü) şeyler sebebiyle onları yakalayıverdik.” (el-E‘râf Sûresi:96) âyet-i kerîmesinde Yüce Rab- bimiz Tebârake ve Te‘âlâ kullarını bereketlerden mahrûm etmesinin en büyük sebebinin, onların tekzîb ve inkârı ve takvâya riâyetsizlikleri olduğunu beyân etmiştir.
Artık bize düşen vazife; Ehl-i Sünnet ulemâsının görüşleri üzere itikadı tashîhden (inancımızı düzelttikten) sonra, fıkıh ulemâsının beyanları veçhile; emirleri tutup yasaklardan sakınmak sûretiyle takvâya riâyet etmektir. Zâten bunlar yapıldığında rızık, bolluk ve bereket kendiliğinden gelecektir.
Ayrıca fakirlikten kurtulup zenginliğe nâil olmak istiyor¬sak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in öğrettiği, sahâbe-i kirâm hazarâtınm naklettiği ve değerli meşâyihımızın vasiyet ettiği duâlardan özellikle bu kitapta zikredilenlerle amel etmeliyiz ve bu duâları sabah-akşam saatlerinde ve şâir vakitler¬de okumalıyız ki ancak böylece iki cihanda da fakirlikten kurtulup maddî ve mânevi anlamda zenginliğe kavuşarak dünyâ ve âhiret saâdetine nâil olabiliriz.
Şu bilinsin ki; maddî anlamda sıkıntısı olanların mânevi olarak da huzur bulamadıkları, birçok kimsenin yuvasının bu yüzden dağıldığı ve maalesef bâzılarmın bu nedenle intihâra kalkıştığı müşâhede edilmektedir. İşte biz bu konuda müstakil bir eser telif etmeyi bu nedenle önemsedik ve neşre çalıştığımız diğer kitaplarımız arasından öne aldık.
Artık îmân şartıyla, farzları yerine getirdikten sonra bu eserde zikredilen duâ ve zikirleri okuyan kimsenin iki cihanda fakir olması ve mahrûm kalması düşünülemez.
Zîrâ bu kitapta nakledilenlerin birçoğu âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden ibarettir. Allâh-u Te‘âlâ’nm ve Rasûlü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in vaad ettiği şeylerde ise aslâ vefasızlık düşünülemez.
Bu kitapta Ca‘fer-i Sâdık (Radıyallâhu Anhja nisbet edilen “Menâfi*u’l-Kur’âni’l-‘Azîm” isimli eserden de kaynaklar verilmiştir. Hacı Halîfe (Kâtib Çelebî) (Rahimehullâh) “Keşfü’z-zunûn”da Kur’ân-ı Kerîm’in havâssı hakkında yazılan kitapları sayarken: “İmâm Ca‘fer ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anh)dan rivâyet edilen muhtasar bir eser vardır.” demiştir. (Hacı Halîfe, Keşfü ’z-zunûn, 2/1835)
Merhum Fuat Sezgin de Ca‘fer-i Sâdık (Radıyallâhu Anh)m eserlerini zikrederken altıncı maddede “Menâfi*u Süver Kur’ân”, sekizinci maddede de “Havâssu’l-Kur’âni’l-*Azîm” isimleriyle kendisine bu konuda bâzı eserler atfetmiştir.
Yine böylece İbrâhîm el-Ezrak (Rahimehullâh) **Teshîlü’l- menâfi*” isimli eserinde Ehl-i Beyt’in imâmı Ca‘fer-i Sâdık
(Radıyallâhu Tealâ Anhja âit bu kitaptan bahsetmiştir. (İbrâhîm el-Ezrak, Teshîlü’l-menâfı'fi ’t-tıbbi ve’l-hikme, sh:534)
Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi bu eserde yazılan duâ ve zikirlerle amele muvaffak eyleyerek iki cihan zenginliğine kavuştursun.
Âmîn! Yâ Mücîbe’s-sâilîn!
1 Ramazân 1444 / 23 Mart 2023

İÇİNDEKİLER

Mukaddime (Önsöz) 5
-Bu eserin yazılmasında en önemli sebep nedir? 6
BİRİNCİ BÖLÜM
ZENGÎN OLMAK İÇİN OKUNACAK VE YAZILACAK SÛRE-Î CELÎLELER VE ÂYET-Î KERÎMELER 9
BİRİNCİ BÂB
OKUNA CAK VE YAZILA CAK SÛRE-İ CELÎLELER 15
-BİRİNCİ FASIL -
-OKUNACAK SÛRE-İ CELÎLELER - 15
-Rızkın az ya da çok olmasını kendinden bilmenin yanlışlığı 15
-Allâh-u Te‘âlâ’nm ikrâmı ve alçak etmesi ne sûretle olur? 16
BOL RIZIKLARA NÂİL OLMAK İÇİN FÂTİHA SÛRESİ OKUMAK 17
-Fâtiha Sûresi hâcetlerin husûlü için okunur 17-18
-Maddî ve mânevi anlamda en büyük zenginlik Fâtiha Sûresi’dir 19
1)Eve Girerken Fâtiha Sûre-i Celîlesi’ni Okumak 20
-Eve girerken İhlâs ve Fâtiha sûrelerini okuyandan fakirlik izâle
olup hayrı çoğalır, hattâ bereketi komşularına bile sirâyet eder 20
-Dünyâ işlerinin ve rızka ulaşmanın kolaylaşması için eve girerken
Fâtiha, İhlâs, Âyete’l-Kürsî ve Kadr sûreleri okunur 20
2)Seher Vakti Fâtiha Okumak 21
-Seher vakti 40 ya da 41 kere Fâtiha okuyan hiç
yorulmadan nzıklara nâil olur 21
3)Hafta Günlerinde Belli Adedlerle Fâtiha Okumak 21
-Rızık bolluğu için bir hafta boyunca Fâtiha Sûresi nasıl okunur? 21
-Rızkın bollaşması için pazar günü yapılacak bir amel 22
4)Farz Namazların Akabinde Fâtiha Okumak 22
-Her farz namazdan sonra 7 kere Fâtiha okuyana hayır
kapıları açılır ve sıkıntıları zâil olur 22
-Her gün 100 kere Fâtiha okuyanın rızkı bollaşır, hayırlı işlere nâil olur, şerlerden ve idârecilerin tasallutundan korunur, kalbi nurlanır,
işi kolaylaşır, isteklerine ulaşır ve onun sevgisi kalplere yerleşir 22-24
5)Her Namazın Akabinde Fâtiha’dan Sonra Okunacak Duâ 24
6)Hilâl Gecesi Otuz Üç (33) Kere Fâtiha Okumak 26
ŞU‘ARÂ SÛRESİ’NİN TİLÂVETİ 26
YÂSÎN SÛRESİ’NİN TİLÂVETİ 26
1)Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Murâdına Nâil Olur 26
-Yâsîn Sûresi’nde bulunan on bereket 27-28
2)Borçların Ödenmesi İçin Yâsîn Sûresi Okumak 29.
3)Rızık Genişliğine Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak 29
Sabah Namazından Önce ve Sonra Yâsîn Sûresi Okumak 30
-İşlerin bitmesi, mutluluğun itmâmı ve rızık bolluğu için
Yâsîn Sûresi’nin ne zaman ve ne kadar okunacağı 30-31
4)Belli Adedlerle Yâsîn Sûresi Okumak 31
-Rızık bolluğu ve isteklerin gerçekleşmesi için Yâsîn
Sûresi’nin ne vakit ve kaç kere okunacağı 27-28
VÂKFA SÛRESİ OKUMAK 31
1)Vâkı‘a Sûresi’ni Okuyan Bol Rızıklara Nâil Olur 31
2)Vâkı‘a Sûresi Zenginlik Sûresidir 33
3)Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkfa Sûresi Okumak 34
-Gece yatmadan Vâkfa Sûresi okumak zenginlik sebeplerindendir ....34
-Vâkfa Sûresi’ni her sabah okuyan aslâ fakir olmaz 34
-Vâkfa Sûresi’ni her sabah-akşam okuyana korku,
zorluk ve fakirlik ulaşamaz 35
-Vâkfa Sûresi’ni bir oturuşta 41 kere okuyan tüm isteklerine erişir 35
-Vâkfa Sûresi’nin İsm-i Âzam tesirindeki ameliyesi 35
-Rızık celbi husûsunda Vâkfa Sûresi’nden sonra
okunacak mühim duâ 35-38
FETH SÛRESİ OKUMAK 38
1)Hayırlı Rızık ve Bereket İçin Her Sabah Feth Sûresi Okumak 38
-Düşmandan, zâlimden ve hasetçiden korunmak
için her sabah Feth Sûresi okunur 38
2)Ramazân Ayının İlk Gecesinde Feth Sûresi Okumak 38
-Ramazân ayının ilk gecesinde kılınacak iki rekâttık namazda Feth
Sûresi okuyan rüyâsmda Rabbi’ni görür, Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu ona bildirilir ve böylece o gecenin faziletlerine erişir 38-39
3)Ramazân’ın İlk Gecesi İki Rekâtlık Namazda Feth Sûresi Okumak..38
-Sene boyunca âfetlerden korunmak için ne yapılmalıdır? 39-40
-Kur’ân-ı Kerîm’in dörtte birine denk olan sûre 42
TAHRÎM SÛRESİ OKUMAK 43
TEBÂRAKE SÛRESİ OKUMAK 43
Birçok Nimetlere Nâil Olmak İçin Sabah Namazından Sonra Tebârake Sûre-i Çelilesi Okumak 43
MÜZZEMMİL SÛRESİ OKUMAK 44
-Müzzemmil Sûresi’ni okuyan kişi dünyâ ve âhiretin
zorluklarından kurtulur 44
MÜDDESSİR SÛRESİ OKUMAK 45
BELED SÛRESİ OKUMAK 45
LEYL SÛRESİ OKUMAK 45
DUHÂ SÛRESİ OKUMAK 46
İNŞİRAH SÛRESİ OKUMAK 47
-Sakal tararken İnşirâh Sûresi okumak fakirlikten emandır 48
Sakal Tararken Fâtiha ve İnşirâh Sûrelerini Okumak Zenginlik Getirir ve Bütün İşlerde Kolaylık Sağlar 48
TÎN SÛRESİ OKUMAK 49
-Tin Sûresi okumak yakını îmânı artırır 49-50
-Ürünlerin böceklenmesini engellemek için okunacak sûre 50
KADR SÛRESİ OKUMAK 50
1)Kadr Sûresi Zenginlik Sûresidir 50
2)Kadr Sûresi Okumaya Devâm Etmek Bol Rızka
ve Belâlardan Korunmaya Vesiledir 50
3)Kadr Sûresi’ni Malın Üzerine Okumak 51
4)Sabah Namazından Sonra Kadr Sûresi Okumak 52
5)Her Farz Namazdan Sonra Kadr Sûresi Okumak 52
6)Eve Girerken Kadr Sûresi Okumak 52
7)Kadr Sûresi Okuyup Elbise Üzerine Serpmek 53
8)Borcun Ödenmesi İçin Kadr Sûresi Okumak 54
9)Kederlerin İzâlesi ve Evde Bereket İçin Kadr Sûresi Okumak 54
ZİLZÂL SÛRESİ OKUMAK 55
-Namazlarda Zilzâl Sûresi okuyan yeryüzünün hazînelerine nâil olur .55
ÂDİYÂT SÛRESİ OKUMAK 55
-Borçtan kurtulmak için Âdiyât Sûresi okunur 55
KÂRİ‘A SÛRESİ OKUMAK 56
-Çalışmaya hevesi olmayan kişiye Kâri‘a Sûresi okunur 56
TEKÂSÜR SÛRESİ OKUMAK 57
-Yağmur yağarken 7 kere Tekâsür Sûresi okumanın ehemmiyeti 57
HÜMEZE SÛRESİ OKUMAK 57
KUREYŞ SÛRESİ OKUMAK 58
KÂFİRÛN SÛRESİNİ OKUMAK 58
NASR SÛRESİ OKUMAK 58
İHLÂS SÛRESİ OKUMAK 59
1)İhlâs Sûresi’ni Okumak Fakirliği Nefyeder 59
2)Eve Girerken İhlâs Sûresi Okumak 59
3)Eve Girerken Fâtiha ve İhlâs Okumak 61
4)Eve Girerken ve Çıkarken İhlâs Sûresi Okumak 62
5)Evin İçerisinde Yüz Kere İhlâs Okumak 62
6)İhlâs Sûresi’ni Belli Sayılarla Okumanın
Maddî-Mânevî Bereketleri 63
6) Ramazân-ı Şerif Ayının Her Gecesinde Üç İhlâs Sûresi Okunarak Kılman İki Rekâtlık Nâfıle Namaz İnsanın Ömrünü Artırır ve Rızkını Bereketlendirir
-Zâlim yöneticinin şerrinden korunmak için İhlâs
Sûresi’nin kaç kere okunacağı
MITAVVİZETEYN (FELAK ve NÂS) SÛRELERİNİ OKUMAK
Zenginlik ve Uzun Ömür İçin İhlâs, Felak ve Nâs Sûrelerini Birlikte Okumak
-Her şerden korunmak için sabah-akşam okunacak üç sûre
Dâvûd (Aleyhisselâm)ın Okuyarak Bütün İsteklerini Tahsil Ettiği, Fakirken Okuyanı Zengin Eden, Hastayı İyi Eden, Korkanı Emin Kılan, Günahları Bağışlatan, Rûhânî Hastalıkları Tedâvi Eden, Deliyi Akıllandıran ve Allâh-u Te‘âlâ’nın Rızâsını Kazandıran Zikirler
-İKİNCİ FASIL -
-YAZILACAK SÛRE-İ CELÎLELER -
Kur’ân-ı Kerîm’den Âyet-i Kerîmeler Yazıp Üstte Taşımak veyâ Yazıları Bozup Suyunu İçmek yâhut Yemek Üzerine Yazıp Yutmakla Alâkalı Hükümler
Kur’ân’dan Âyetler Yazıp Üzerine
Takmanın Hükmü
- Uykuda korkma musibetinden kurtulmak için yazılacak nüsha.... 84-85
-Âmine Vâlidemiz, Efendimiz (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)
doğurduğunda evlâdına nuska takması emredilmişti 87
Nüsha (Muska) Taşımayı Nehyeden Hadîs-i Şeriflerin îzâhı 88
-İçerisinde put ismi yâhut şeytan ve cin ismi veyâ insanı kâfir edecek sözler yâhut şeriata göre câiz olmayan
kelimeler bulunan nüshaları takmak câiz değildir 91
Kur’ân Âyetlerini Yazıp Suyunu İçmek Yâhut Yemek Üzerine Yazıp Yutmakla Alâkalı Hükümler 92
-Doğum kolaylığı için yazılması Abdullâh ibnü Abbâs
(Radıyallâhu Te'âlâAnhümâ)d-Şiddetli hastalığın devâsı için şifâ âyetlerinin
yazılıp suyunun hastaya içirilmesi 96
Nazar İçin Bir Şeyler Takmanın Hükmü 97
-Bir şeye nazar değmemesi için onun dikkat çekmesini
azaltacak şeyler yapılması tavsiye edilmiştir 98
Bakara Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Üstte Taşımak 99
Âl-i ‘Imrân Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Üstte Taşımak 99
Yûsuf Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Suyunu İçmek 99
Hıcr Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Üstte Taşımak 99
Bolluk ve Bereket İçin Kehf Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 100
Meryem Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 100
Define Bulmak İçin Şu‘arâ Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 101
Berekete Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 101
Rûm Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 102
Zühruf Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 102
Ğâfir Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 102
Feth Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 102
Vâkfa Sûre-i Celîlesi’ni Yazmak 103
Tîn Sûre-i Celîlesi’ni Yazdıktan Sonra Yapılacaklar 103
Âdiyât Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Üstte Taşımak 105
Kâri‘a Sûre-i Celîlesi’ni Yazıp Üstte Taşımak 105
İKİNCİ BÂB
RIZIK BOLLUĞU İÇİN OKUNACAK VE YAZILACAK ÂYET İ KERÎMELER 106
-BİRİNCİ FASIL -
-OKUNACAK ÂYET-İ KERÎMELER - 106
ÂYETE’L-KÜRSÎ OKUMAK 106
1)ÂyeteT-Kürsî’nin Kelimelerinde Bulunan Bereketler 106
2)Fakirlikten Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak 106
-Kabir azâbmdan kurtulmak için Âyete’l-Kürsî okunur 107
3)ÂyeteT-Kürsî’yi Yüz Yetmiş Kere Okumak 107
4)Âyete’l-Kürsî’yi Belli Sayılar Üzere Okumak 107
-Âyete’1-Kürsî’nin düşmanlardan korunmak
için kaç kere okunacağı 108
5)Eve Girerken Âyete’l-Kürsî Okumak 108
-Dünyâ işlerinin kolaylaşması için eve girerken okunacak sûreler 108
6)Evden Çıkarken Âyete’l-Kürsî Okumak 108
-Eve girerken ve çıkarken Âyete’l-Kürsî okumanın fazîleti 108-109
7)Muharrem Ayı’nm İlk Günü Âyete’l-Kürsî Okumak 109
-Din ve dünyâ husûsunda korunmak için
Âyete’l-Kürsî’nin bir havâssı 109-110
BAKARA SÛRESİ’NİN 115, 261 VE 268.
ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 111
-Bu âyet-i kerîmeler her farz namazdan sonra okunursa
Allâh-u Te‘âlâ ona âfıyet ve cennet ihsân eder . 111
BAKARA SÛRESİ’NİN 126. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 113
-Bir beldeye girerken muhâfaza olmak için bu âyet-i kerîme okunur ..113
BAKARA SÛRESİ’NİN 255-257. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 114
-Bu âyet-i kerîmeler vesveseden, sultânın zulmünden, hırsızlıktan, şerlerden, yangından, korkulardan, sıkıntıdan ve panikten
korunmak ve cennetin nasîb olması için okunur 114-116
ÂL-İ ‘IMRÂN SÛRESİ’NİN 26-27. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 117
a)Birçok Sevâba ve Şehitlik Ecrine Nâil Olmak
İçin Bu Âyet-i Kerîmeleri Okumak 117
-Bu âyet-i kerîmeler nâfıle hac, umre ve altmış
şehîd sevâbına nâil olmak için okunur 117
b)Mülkün Muhâfazası ve Nimetlerin Devâmı
İçin Bu Âyet-i Kerîmeleri Okumak 117
c)Çok Rızık ve Bereketlere Nâiliyet İçin
Bu Âyet-i Kerîmeleri Okumak : 118
ÂL-İ ‘IMRÂN SÛRESİ’NİN 73-74.
ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 119
EN‘ÂM SÛRESİ’NİN BAŞINDAKİ BEŞ ÂYET-İ KERÎMEYİ OKUMAK 120
-Bu âyet-i kerîmeler sultânın ve şeytanın zulmünden
kurtulmak ve hiçbir kötülük görmemek için okunur 121
TEVBE SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİNİ OKUMAK 122
-Bu âyet-i kerîmeler belâlardan korunmak, isteklere nâil
olmak, düşmanların zararlarından kurtulmak için okunur 122-123
-Bu âyet-i kerîmeleri her farz namazdan sonra 7
kere okumanın eşsiz faziletleri 123
-Hapisten kurtulmak için bu âyet-i kerîmeler kaç kere okunur? 124
İBRÂHÎM SÛRESİ’NİN 24-25. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 125
-Ekinlerin bereketlenmesi için yapılacak uygulama 125
İBRÂHÎM SÛRESİ’NİN 32-34. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 126
-Bu âyet-i kerîmeler belâlardan ve âfetlerden korunmak için okunur ..126
KEHF SÛRESİ’NİN 39. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 127
-Nazardan korunmak için okunacak duâ 128
-Dileğine ulaşmak isteyenin okuyacağı duâ 128-129
KEHF SÛRESİ’NİN 49. ÂYET-İ KERÎMESİNİN SON KISMINI FETH SÛRESİ’NİN 29. ÂYET-İ ÇELİLESİ İLE BİRLİKTE OKUDUKTAN SONRA YÂSÎN SÛRESİ OKUYUP PEŞİSIRA OKUNACAK ZİKİRLER 129
FURKÂN SÛRESİ’NİN 58. ÂYET-İ KERÎMESİ İLE BİRLİKTE İSRÂ SÛRESİ’NİN 111. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 132
FÂTIR SÛRESİ’NİN 2. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 133
FÂTIR SÛRESİ’NİN 2., YÛNUS SÛRESİ’NİN 107.,
HÛD SÛRESİ’NİN 6. VE TALÂK SÛRESİ’NİN 7.
ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 134
ŞÛRÂ SÛRESİ’NİN 19. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 136
VÂKFA SÛRESİ’NİN 63-64. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 136
-Bu âyet-i kerîmeler ekinlerin bereketi için okunur 136-138
FETH SÛRESİ’NİN 29. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUMAK 138
-Bu âyet-i kerîme güç, kuvvet ve âfetlerden
korunmak için okunur ve yazılır 138
-Kur’ân-ı Kerîm’deki bütün harfleri cem eden iki
âyet-i kerîme ve bunların havâssı 138-139
FETH SÛRESİ’NİN 29. ÂYET-İ ÇELİLESİ İLE BİRLİKTE KEHF SÛRESİ’NİN 49. ÂYET-İ KERÎMESİNİ OKUDUKTAN SONRA YÂSÎN SÛRESİ OKUYUP PEŞİSIRA OKUNACAK ZİKİRLER 140
-Bu âyet-i kerîmeler ekinlerin bereketi için okunur 140-141
TALÂK SÛRESİ’NİN 2, 3 VE 7. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ OKUMAK 141
-İçinde bulunduğu sıkıntıdan nasıl kurtulacağını
rüyâda görmek için yapılacak amel 143-144
MÜLK SÛRESİ’NİN 14. ÂYET-İ KERÎMESİNİ BELLİ BİR SAYIYLA OKUMAK 144
-Bu âyet-i kerîme şifâ bulmak, musibetten feraha
kavuşmak ve yüksek mevkilere ulaşmak için okunur 144
SÛRELERİN BAŞLARINDAKİ NÛR HARFLERİNİ OKUMAK.... 145
-Bu harfleri okuyanın itibârı büyük olur, sözü işitilen biri
olur ve düşmanlarının şerrine karşı kendisine kifâyet olunur 145
RIZIK BOLLUĞU İÇİN HER GÜN OKUNACAK MUHTELİF SÛRELERDEKİ ÂYET-İ KERÎMELER 146
RIZIK VE BEREKET İÇİN OKUNACAK MUHTELİF SÛRELERDEKİ ÂYET-İ KERÎMELER 155
RIZIK BOLLUĞU VE BORÇLARIN ÖDENMESİ GİBİ NİCE HAYIRLI MURADLARIN HUSÛLÜ İÇİN OKUNACAK TEHLÎL ÂYETLERİ 160
KUR’ÂN’IN TEHLÎLÂTININ DİĞER BÂZI HAVÂSSI 167
TEHLÎLÂTI OKUMANIN ÂDÂBI 169
KUR’ÂN-I KERÎM’DE BULUNAN 37 TEHLÎLÂT 171
Tehlîlât Hızb-i Şerifinde Bulunan Âyet-i Kerîmeler ' 173
-İKİNCİ FASIL -
-YAZILACAK ÂYET-İ KERÎMELER - 179
RIZKA BEREKET İÇİN ÂYETE’L-KÜRSÎ YAZMAK 179
-Bu âyet-i kerîme hırsız, düşman, belâ ve
sihirden korunmak için yazılır 179
BAKARA SÛRESİ’NİN 255-257 ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK 180
-Bu âyet-i kerîmeler mahsûlün güvelenmemesi ve
dükkânın bereketi için yazılır 180
ÂL-İ ‘IMRÂN SÛRESİ’NİN 73-74.ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK 180
-Bu âyet-i kerîmeler dükkânın bereketi ve
evlenemeyen kadın için yazılır 180-181
-Bir kadına yapılacak evlilik teklifinin kabûlü
için bu âyet-i kerîmeler yazılır 181
EN‘ÂM SÛRESİ’NİN 95. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 182
-Ekinlerin bereketi için bu âyet-i kerîme yazılır 182
EN‘ÂM SÛRESİ’NİN 99. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 183
-Ürünlerin bereketi için bu âyet-i kerîme yazılır 183
EN‘ÂM SÛRESİ’NİN 141. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 184
-Ekinlerin ve hayvanların bereketi için bu âyet-i kerîme yazılır ... 184-185
E‘RÂF SÛRESİ’NİN 10. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 185
-Dükkânın bereketlenmesi için bu âyet-i kerîme yazılır 185-186
HÛD SÛRESİ’NİN 6. ÂYET-İ KERÎMESİ İLE KEHF SÛRESİ’NİN 19. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 186
-Ekinlerin bereketi için bu âyet-i kerîmeler yazılır 186-187
ENFÂL SÛRESİ’NİN 19. ÂYET-İ KERÎMESİNİ, FETH SÛRESİ’NİN 1. ÂYET-İ KERÎMESİ VE SAFF SÛRESİ’NİN 13. ÂYET-İ KERÎMESİNİ BİRLİKTE YAZMAK 187
YÛNUS SÛRESİ’NİN 31. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 188
HICR SÛRESİ’NİN 19-20. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK ....189 NAHL SÛRESİ’NİN 65-69. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK... 190
-Ekinlerin, özellikle hurmaların bereketlenmesi ve hayvanların - K
korunması için bu âyet-i kerîmeler yazılır 190-191 bu ây
KEHF SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK....192 - N
MERYEM SÛRESİ’NİN 62. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 194 KÂ
-Tarladaki ekinlerin bereketi için bu âyet-i kerîmeler yazılır 194 - C
TÂHÂ SÛRESİ’NİN 131-132. ÂYET-İ koruı
KERÎMELERİNİ YAZMAK 194 - E
-Bekârın evlenmesi, unutkanın hâfızasmın güçlenmesi, iÇ'n'
hastanın şifâ bulması ve çalışmak istemeyenin şevkinin Cl
artması için bu âyet-i kerîmeler yazılır 194-195 j
NÛR SÛRESİ’NİN 35-38. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 195 koru
-îtibâr görmek ve hayırlara nâil olmak
için bu âyet-i kerîmeler yazılır 195-196
FÂTIR SÛRESİ’NİN 29 VE 30. ÂYET-İ z
KERÎMELERİNİ YAZMAK 198 zlK
YÂSÎN SÛRESİ’NİN 12. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 199 B
-Ekinlerin bollaşması ve dükkânın bereketlenmesi Z.
için bu âyet-i kerîmeler yazılır 199-200 ZIK
YÂSÎN SÛRESİ’NİN 33-36. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK.... 201
-Ürünlerin bereketi için bu âyet-i kerîmeleri yazmak 201 -202
SÂD SÛRESİ’NİN 54. VE 39. ÂYET-İ ^
KERÎMELERİNİ YAZMAK 202 E
-Dükkânın bereketli olması için bu âyet-i kerîmeler yazılır 202 I
CÂSİYE SÛRESİ’NİN 1-5. ÂYET-İ KERÎMELERİNİ YAZMAK ...203 OL
-Ekinlerin bereketlenmesi, âfetlerden korunması ve I
müşteri celbi için bu âyet-i kerîmeleri yazmak 203-204
CÂSİYE SÛRESİ’NİN 12-13. ÂYET-İ Ra
KERÎMELERİNİ YAZMAK 204 ]
-Müşteri ve av hayvanlarının celbi için bu âyet-i kerîmeler yazılır .,.204-205
FETH SÛRESİ’NİN 1. ÂYET-İ KERÎMESİ İLE ENFÂL SÛRESİ’NİN 19. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 205
FETH SÛRESİ’NİN 29. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 206
-Korkuların, dertlerin ve kederlerin izâlesi için
bu âyet-i kerîrpeler yazılır 206-207
- Mahmud Efendi Hazretleri’nin el yazısı 207
KÂF SÛRESİ’NİN 9-11. ÂYET-Î KERÎMELERİNİ YAZMAK 209
-Güç-kuvvet kazanmak ve bütün âfetlerden
korunmak için bu âyet-i kerîmeler yazılır 207
-Ekinlerin bereketlenmesi ve âfetlerden korunması
için bu âyet-i kerîme yazılır 209-210
CUMU‘A SÛRESİ’NİN 4. ÂYET-İ KERÎMESİNİ YAZMAK 210
-Depodaki ürünlerin bereketli olması ve âfetlerden
korunması için bu âyet-i kerîme yazılır 210
İKİNCİ BÖLÜM
ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR VE ZİKİRLERLE İLGİLİ HADÎS-İ ŞERİF VE ESERLER 211
BİRİNCİ BÂB
ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR VE ZİKİRLERLE İLGİLİ HADÎS-İ ŞERİFLER 219
-BİRİNCİ FASIL -
-ZENGİN OLMAK VE BORÇTAN KURTULMAK
İÇİN HADÎS-İ ŞERİFLERDE GEÇEN DUÂLAR - 219
BİRİNCİ KISIM
FAKİRLİKTEN KURTULUP ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAKLAR 219
Dünyâ ve Âhiretin Bütün Hayırlarını Cemeden Bir Duâ 219
-Sabaha çıktığında nasıl duâ etmesi gerektiğini soran bir kadına
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n tavsiye ettiği duâ 220-221
Rızık İçin İki Secde Arasında Okunacak Duâ 221
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Yaptığı Kanâat ve Bereket Duâsı 222
Fakirlikten ve Borçtan Kurtulma Duâsı 222
-Nazarın ne kadar ehemmiyetli olduğu 223-224
Fakirlik ve Hastalığı Gideren Bir Duâ 224
Abdestten Sonra Kadr Sûresi’nin
Akabinde Rızık İçin Okunacak Duâlar : 226
Ev Genişliği ve Rızık Bereketi İçin, Özellikle Abdest Şükrü Gibi Nâfıle Namazdan Sonra ve Gece Vakti Okunacak Duâ 229
Malın Artması, Borcun Ödenmesi ve Çoluk-Çocuğun İhtiyaçtan Kurtulması İçin Sabah Okunacak Duâ 230
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m Okuduğu Hidâyet,
Takvâ, İffet ve Zenginlik Duâsı 232
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjın İlim, Rızık ve Makbul Amel İçin Sabah Namazından Sonra Yaptığı Bir Duâ 232
Bedene Kuvvet, İnsanlar Arasında İtibâr ve Zenginlik Duâsı 233
Dünyâda Zenginlik İçin Mescide Girerken ve Çıkarken Okunacak Duâlar 234
Gecenin ve Gündüzün Nurlarını, Bereket ve Hidâyetlerini İsteyip Şerlerinden Sığınma Duâsı 236
Geçim Darlığı Çekmemek İçin Evden Çıkarken Okunacak Duâ 238
Bâkıyât-ı Sâlihât Okunduktan Sonra Kabûlü Vaad Edilen Rızık İsteme Duâsı 239
Kendisini Okuyana İstemese de Dünyâ Ticâretlerini Celbedecek Bir Duâ 241
Her (Farz) Namazın Akabinde Okuyan Kişinin Fakirlikten Kurtuluş Hakkında Yaptığı Niyâzmm Mutlaka Kabûl Edileceği Bir Duâ 244
Fakirlikten ve Borçtan Sığınmak İçin Nâfıle Namazdan Sonra Okunacak Bir Duâ 245
Fakirlikten ve Borçtan Kurtulmak İçin Yatarken Okunacak Duâ 246
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Fakirlikten Kurtulmak İçin Ömer (Radıyallâhu Anh)a Öğrettiği Bir Duâ 249
Fakirlikten, Geçim Temininde Yorulmaktan ve Borçtan Kurtaran Bir Duâ v. 251
Helâlinden Rızık Bolluğuna Nâil Olmak İçin Okunacak Duâ 253
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Seli em) w Uhud Günü Müşrikler Bozguna Uğradığında Okuduğu Ferec, Rızık, Rahmet ve Bereket Duâsı 254
İKİNCİ KISIM
ÖZELLİKLE BORÇTAN KURTARAN DUÂLAR 258
BİRİNCİ MEVZÛ
BORÇLU ÖLMENİN DÎNİMİZDEKİ TEHLİKELERİ 258
Allâh-u Te‘âlâ Kulunu Zelil Etmek Dilerse Borçlandırır 258
Büyük Günahlardan Sonra En Büyük Günah Borçlu Ölmektir 259
Borçlu Ölen Kabrinde Rehin Kalacak 259
- Borçlu olarak ölmenin âfeti 260-261
Borçlu Ölenin Sevapları Alacaklılara Gider 261
Üç Şeyden Uzakken Ölebilen Cennete Girer 262
Kişi Şehîd Olsa da Borcu Ödenmeden Cennete Giremez 263
Borçlu Ölenin Cehennemdeki Kötü Kokusu Ateşte Yanan Herkese Eziyet Verecek 263
Keyfî Şeyler İçin Borç Alınmamalı Zîrâ Allâh-u Te‘âlâ Ancak Üç Sebeple Borçlu Ölenin Kıyâmet Günü Borcunu Ödeyecektir 266
Ödeme Niyetiyle Borç Alana Allâh-u Te‘âlâ Mutlaka Dünyâda Ödettirecektir 267
Ödeme Niyetiyle Borç Alıp Ödeme İmkânı Bulamadan Ölen Âhirette Azâba Uğratılmayacaktır 268
Ödeme Niyetiyle Borç Alıp Malını Âfette Kaybedenin Borcunu Kıyâmet Günü Allâh-u Te‘âlâ Nasıl Ödeyecek? 268
Bir Dirhem Borç Ödemek Bin Sene Nâfıle İbâdetten Hayırlıdır 270
Borçlu Ölen Kimsenin Borcunu Ödeyenin Allâh-u Te‘âlâ Rehin Bağlarını Çözer 270
İKİNCİ MEVZÛ
BORÇTAN KURTARAN DUÂLAR 272
Dertten, Kederden, Güçsüzlükten, Tembellikten,
Korkaklıktan, Cimrilikten, Borca Yenik Düşmekten
ve Zorbaların Tasallutundan Kurtaran Duâ 272
Kulak ve Göz Nimetinden Mahrum Olmamak, Düşmandan İntikam Almak, Borçtan ve Açlıktan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ 275
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İU, KlZl Fâtime (Radıyallâhu Anhâ)ya Borçtan ve Fakirlikten Kurtulması İçin Öğrettiği Duâ 276
Dağlar Emsâli Borcu Dahî Ödettirecek Bir Duâ 278
Şerlilerden, Borçtan ve Günahtan Sığınma Duâsı 280
Sıkıntıları Açtığı İçin Borçlulara Tavsiye Edilen Bir Duâ 281
Dağ Kadar Çok Borcu Dahî Ödettirecek Bir Duâ 282
Altından Bir Dağ Kadar Çok Borcu Dahî Ödettirecek Bir Duâ 283
Namaz İçinde Yapılacak Borçtan Sığınma Duâsı 285
Borçtan ve Fakirlikten Kurtulmak için Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İX Yaptığı Bir Duâ 286
Borcu Olan Okuduğu Zaman Mutlaka Allâh-u Te‘âlâ’nm Ödettireceği Bir Duâ 287
Dünyâ Dolusu Borcu Ödemek İçin
Her Namazdan Sonra Okunacak Bir Duâ 288
Hüzünleri Gidermesi Kesin Olduğu İçin Borca Yenik Düşenlerin Okuması Tavsiye Edilen Bir Duâ 291
Borç Alırken Ödeme Kolaylığı İçin Okunacak Duâ 294
Çok Sevâba Nâil Olmak, Azaptan Korunmak, Mağfiret ve Şifâya Kavuşmak, Dertlerden ve Borçtan Kurtulmak, Hayırlı Muratlara Nâiliyet, Hâfızanm, Rızkın ve Ömrün Bereketi ve Âfetlerden Muhâfaza İçin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Kur’ân-ı Kerîm’den Sonra Ümmetine Bıraktığı En Fazîletli Bir Duâ 296
-Bu duâ Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemji
rüyâda görmeye vesiledir 308
-İKİNCİ FASIL -
-ENGİN OLMAK İÇİN HADÎS-İ
ŞERİFLERDE GEÇEN ZİKİRLER - 313
Sabah Namazından Önce Yüz Kere Okuyana Dünyâyı Müsehhar Kılacak ve Sevâbı Günahlarla Bozulmayacak Tesbîh ve İstiğfar 313
Bütün Mahlûkât Tesbîh ile Rızıklandırılmaktadır 317
Yaşlılık Döneminde Geniş Rızık İçin Okunacak Duâ 318
Ömür Uzunluğu, Düşmana Gâlibiyet ve Rızıkta Genişlik Sağlayıp Kötü Ölümden Kurtaracak Zikirler 319
Zenginlik Celbedecek Bir Tevhîd Zikri 323
Zikrin Okunma Vakti 325
Bu Zikri Her Farz Namazın Akabinde Yüz Kere Okuyana Zenginlikle Birlikte Vaad Edilen Diğer Müjdeler 327
Her İşin Evvelinde Besmele Okumak 328
Havkale (“Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh”) Zikrini Çok Yapmak.. 332 Havkale Zikrini Her Gün Yüz Kere Okumak 335
Kendisi Fakir ve Çocuğu Esir Olan ‘ Avf ibnü Mâlik Hazretleri “Lâ Havle...” Zikri ile Nasıl Zengin Oldu? 336
Besmele ile Havkale’yi ve İhlâs’ı Birlikte Okumak 340
İSTİĞFARDA BULUNMAK 341
a) İstiğfâra Devâm Etmek Beklenmedik Yerden Rızık Getirir 341
e) Zekânın, İlmin ve Malın Artması İçin Okunacak İstiğfâr 347
-Mahmud Efendi Hazretleri’nin el yazısı 348
Çarşıya Pazara Gidildiği Zaman Okunduğunda Çok Sevap ve Rızka Çok Bereket Getirecek Bir Duâ 349
İKİNCİ BÂB
ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAKLARLA İLGİLİ SAHÂBE-İ KİRÂMDAN RİVÂYET EDİLEN DUÂ VE ZİKİRLER 351
Ömer (Radıyallâhu Anh)m Duâsı 351
Geçim Genişliği ve Her Hâcetin Husûlü İçin Abdullâh ibnü Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh)ın Okuduğu Duâ 352
-Bu zikir özellikle cumâ namazından sonra okunur 353
-Bu zikir bütün hayırlı muratların husûlü için okunur 353
-Bu duâyı okumak güzel bir hayat ve hüsn-ü âkibet kazandırır 355
Alî ibnü Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)m Okuduğu İstiğfâr 355
-Karşılaşılan zorluklara karşı bu duâ okunur 355
Hasen ibnü Alî (Radıyallâhu Anh)n Duâsı 361
İbnü Ömer (Radıyallâhu Anhümâjmrı Sabah-Akşam Okuduğu Câmiiyetli Bir Duâ 362
-Belâların defi için bu duâ okunur 362
Ebû Sa‘îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan Rivâyet Edilen Bir Duâ 363
İbnü Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ)nm Duâsi 364
-Duâ ederken hapşırmak duânın kabûlüne işârettir 364
Hasen ibnü Alî (Radıyallâhu Anh)a Rızkın Kolaylaşması İçin
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.