Sahih-i Buhari Muhtasarı (004662)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €115,84
İndirimli : €68,14  + KDV
KDV Dahil : €81,09
Test2
15
:

Sahih-i Buhari Muhtasarı

Ürün Özellikleri :

Yayınevi : Sağlam Yayınları
Hazırlayan : Hanefi Akın
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa kalitesi : 2.Hamur
Dil : Arapça - Türkçe
Sayfa Sayısı :1312
Ağırlık : 1458 gr
Ebat :16.5 x 24 cm
ISBN : 9786057625083

YAYINCIDAN
Yüce Allah (c.c.)’a sonsuz hamd-ü senâlar ve O’nun Yüce Peygamberine de sonsuz salât ve selâmlar olsun.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.), sünneti ile yani sözleriyle, davranışlarıyla ve takrirleriyle bize her alanda ışık tutmuş ve örnek olmuştur. O’nun sünnetine uygun olarak hareket etmek bizi Allah (c.c.)’a yaklaştırır. Her alanda ihtiyaç duyduğumuz en güzel, en doğru sözleri ve davranışları ancak O’nun evren ve not;sel mesajlarında bulabiliriz.
Peygamberimizin sünneti bize iman, ibadet, ahlak esaslarını gösterdiği ve öğrettiği gibi, özetle hayatın her alanıyla ilgili esasları da öğretmektedir. Bunun içindir ki, İslam alimleri hadis tetkikine çok önem vermişler, sünnet hadisleri titizlikle bir araya toplayarak pek kıymetli eserler meydana getirmişlerdir. İşte bunların en başında, hadis otoriteleri tarafından Kur’an-ı Kerim’den sonra en sa ve not;hih kitap olarak nitelendirilen İmam Buhârî’nin "Sahîh-i Buhârî" adıyla bilinen "Camiu’s-Sahîh" adlı eseri gelmektedir.
İmam Buhârî (rh.a), bu büyük eserini 600.000 hadis-i şerif arasından, koyduğu sağlam usullere göre sahîh olduğu kesin olarak belli olan hadis-i şerifleri seçerek oluşturmuştur. 7275 hadis-i şerif bulunan bu eserini on altı yılda tamamlamıştır. Şu anda elinizde bulundurduğunuz bu eser, "Camiu’s-Sahîh" diye bilinen bu bü ve not;yük hadis külliyatının, tekrar eden hadislerin çıkarılmasıyla hazırlanmış, muhta ve not;sar bir çalışmasıdır.
Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay hale gelmiştir. Ancak bilgiye ulaşmaktan daha da önemlisi doğru bilgiye ulaşmaktır. Yirmi beş yılı geride bırakan yayınevimiz, doğru bilgiyi insanlara ulaştırmayı kendisine misyon edinerek bu değerli eseri halkımızın istifadesine sunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duymaktadır.
Bu günlere gelmemizde en büyük pay sahibi olan değerli büyüğümüz, ahirete irtihal eden sevgili dedemiz Alaattin Sağlam’a sonsuz minnet borçluyuz. Yayınevimizin kurucusu, maddî manevî tüm desteğini bizden eksik etmeyen değerli babamız Selahattin Sağlam’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Uzun bir süredir, bu eser üzerinde büyük bir titizlikle çalışan değerli hocamız Hanifi Akın’a; son okumaları gerçekleştiren Vedat Öztürk’e; ayrıca kitabın bu hale gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Bu değerli çalışmada hataları en aza indirmeye gayret sarfettik. Ancak yine de kusur ve eksikliklerin bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Zira en mükemmel ve kusursuz olan Yüce Allah (c.c.)’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’dir. Hatalarımızdan dolayı öncelikle Yüce Allah (c.c.)’ın sonsuz merhametine, sonra da siz okurlarımızın hoşgörüsüne sığınırız.
Gayemiz, İslam’a ve Müslümanlara hizmettir.
Çalışmak bizden, başarı Allah (c.c.)’tandır.
SAADET YAYINEVİ
Hanifi AKIN: 1971’de Gaziantep’te doğdu. 1991’de Gaziantep İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991’de Erzurum A. Ü. İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 1993’de Konya S. Ü. İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. Polen Dergisi’nin yayın danışmanlığını ve aynı dergide yazarlık yaptı.
Çalışmaları:
M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; Kettânî, Mütevatir Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2003; Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınlan, İstanbul 2004; İbn Kayyim el-Cevziyye, Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004 (or ve not;tak çeviri); İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004; İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yollan (Menâru’l-Münîj), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; İmam Gazza- lî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasan), Polen Yayınları, İstanbul 2005; Sahîh-i Müslim Muhtasan (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2005 ; İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler, Po ve not;len Yayınları, İstanbul 2006; Riyazu’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi (Tevdihu’l-Beyan min Şerhi Riyâzi’s-Sâlihîn), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
Devam Eden Çalışmaları:
1.Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Muvatta’, Dârimî, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inden oluşan Kütüb-i Tis’a (Dokuz Hadis Kitabı) muhtasar serisi,
2.Kütüb-i Sitte Tercümesi (Câmiu’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Resûl), İbnu’l-Esîr el-Cezerî,
3.Fıkhu's-Siyre (Derleme), İbn Kayyim el-Cevziyye,
4.el-Esrâru’l-Merfûafî’l-Ahbâri’l-Mevdûa, Aliyyu’l-Kârî,
5.Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem, İbn Receb el-Hanbelî,
6.Şerhu Meâni’l- ve Acirc;sâr, Tahâvî.
Bu değerli çalışmamı; "İnsanlara faydalı olma" düsturunu kendisine rehber edinmiş değerli dostum Zekeriya Efîloğlu’na ithaf ediyorum.

GİRİŞ

"Eski "anlamındaki "Kadîm"in zıddı olan "Hadîs" kelimesi, (çoğulu ehâdîs) tahdîs masdarından isim olup "haber" manasına gelir.
Hadîs kelimesi, İslamiyet’le birlikte farklı bir anlam kazanmış, âdeta onunla kadîm olan Kur’an-ı Kerim’in mukabili kastedilerek Resulullah (s.a.v)’ın sözlerine "el-Ehâdîsu’l-kavliyye", fiillerine "el-Ehâdîsu’l-fî’liyye" ve tasvip ettiği şeylere de (takrir) "el-Ehâdîsu’t-Takrî- riyye" denilmiştir (Ebu’l-Bekâ, Külliyât, s. 370, 402).
Hadis alimleri, Hz. Peygamber (s.a.v)’in yaratılışıyla ilgili özelliklerini (=şemâil) ve ahlakî vasıflarım da hadisin kapsamı içerisine almışlardır.
Bazı alimler, hadis teriminin kapsamını daha da genişleterek sahâbe ve tabiînin şahsî beyan ve fetvalarını da bu kapsama almışlar, Hz. Peygamber (s.a.v)’e ait olan hadislere "merfû", sahâbeye ait olanlara "mevkûf", tabiîne ait olanlara da "maktu" adını vermişlerdir (İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 7/ 33).
Sonraları merfû, mevkûf ve maktû terimlerinin hepsini ifade etmek üzere "haber" kelimesi kullanılmaya başlanınca, bir kısım alimler sadece merfû rivayetlere, bazıları da merfû ve mevkûf rivayetlere hadis demeyi uygun görmüşlerdir.
Yine ilk devirlerde Resulullah (s.a.v)’ın söz, fiil ve takrirleriyle birlikte sahabe ve tabiîne ait her türlü haberi ifade etmek üzere "eser" kelimesi de kullanılmıştır.
Hadis ile "sünnet"in kapsamları konusunda farklı görüşler bulunmakla beraber bu iki terimin eş anlamlı olarak Resulullah (s.a.v)’ın söz, fiil ve takrirleri için kullanılması özellikle hadis alimleri arasında daha fazla kabul görmüştür. Ayrıca hadis ile sünnetin çerçevesini daha da genişleterek Hz. Peygamber (s.a.v)’in ahlakını, şemâilini, peygamberlikten önce söylediklerini ve yaptıklarını da bu çerçeve içine alanlar da olmuştur (İbn Teymiyye, Fetava, 13/10; Keşfu’z-Zünûn, 1/635-636).
Bunun yanı sıra hadisin; Resulullah (s.a.v) tarafından vaz’ edilen sözlü mesajlar olduğunu, sünnetin ise bazen bu sözlü mesajların kendisi ve bazen de bu sözlü mesajlardan istinbat edilen hükümler olduğunu belirtenler de olmuştur.
Hadisler; ihtilafa düşülen konularda insanları aydınlatan, böylece hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in kendisine indirildiği (Nahl: 16/44, 64) Peygamber’in sözü olarak üstün bir değer ifade eder ve büyük önem taşır.
Hz. Peygamber (s.a.v)’in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygulanışını gösterdiği İlahî emirlerin başında; namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler gelir. Namazların hangi vakitlerde, kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, zekâtın hangi mallardan, ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar Kur’an’da yer almayıp hadislerle açıklık kazanmış, İslam hukukunun birçok meselesi hadislerde verilen bilgilerle çözüme kavuşturulmuştur.
Yine Kur’an’da birkaç türlü yorumlanabildiği için manası kolayca anlaşılmayan (müşkil) ayetler, hadis rivayetleri sayesinde yorumlanabilir.
Hadisler aynı zamanda Kur’an’da yer almayan birçok meseleye açıklık getirmiş, bu konulardaki uygulama şekillerini göstermiştir. Örneğin bir kadının âdet halinde kılamadığı namazları kaza etmeyeceği, bir erkeğin bir hanımının üzerine onun teyzesi ve halasıyla ev- lenemeyeceği, nesep yakınlığı dolayısıyla evlenilmesi haram olan kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de evlenmenin haram olduğu gibi hususlar, yine şuf a hakkı ile ilgili hükümler, nineye ve baba tarafından akrabaya düşecek miras gibi meseleler Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çözümlenmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen âhiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehen ve not;nemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesinde öğrenilmektedir.
Ahlakî faziletler, manevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında İçtimaî ve ticarî münasebetleri düzenle ve not;yen hükümler, yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkiler gibi konularda da hadislerde geniş bilgi bulunmaktadır.
Hz. Osman’ın şehid edilmesi olayından hemen sonra Havâric ve Gâliye gibi siyasî fırkaların, I. (M. 7) yüzyılın sonlarından itibaren Kaderiye ve Mürcie, bir müddet sonra da Cehmiyye ve Müşebbihe gibi mezheplerin ortaya çıkması ve bu fırka ve mezhep taraftarları ve not;nın, işlerine gelmeyen hadisleri inkar etmeleri, görüşlerini güçlendirmek maksadıyla hadis uydurmaları, hadisleri toplamakla meşgul olan kişileri konu üzerinde düşünmeye ve önlem almaya sevketmiştir.
I. (M. 7) yüzyılın ilk yarısından itibaren rivayette, isnad konusu gündeme gelmiştir. İsnadın başlamasından itibaren Ehl-i sünnete mensup ravilerin rivayetleri kabul görmüş, Ehl-i bid’atin rivayetleri alınmamıştır.
Bunun sonucu olarak; hadisi bir uzmanlık sahası olarak gören kimseler tarafından raviler titizlikle takip edilmiş; yaşayışları, dine bağlılıkları ve dürüstlükleri, bid’atle ilgileri bulunup bulunmadığı, özellikle yalan söyleyip söylemedikleri, hafızalarının zayıf olup olmadığı araştırılmış ve böylece daha I. yüzyılda cerh ve ta’dil ilmi doğmuş, bunun sonucunda ravile ve not;rin hal tercümeleri (=biyografileri) hakkında geniş bir birikim meydana gelmiştir.
Hadislerin tedvini tamamlanınca, bunların sistemli bir kitap haline getirilmesi ve böylece aranan hadisleri kolayca bulmaya imkan verecek usullerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ağırlık kazanmıştır.
Bazı alimler, hadisleri konularına göre tasnif etmeyi ve bu şekilde "Musannef’ adı verilen türde eserler yazmayı denerken, bazıları da hadisleri ilk ravileri olan sahabilerin adlarına göre sıralayarak "Müsned" denen türde kitaplar te’lif etmeyi tercih etmiştir.
Hadisleri bablara göre sıralamaya kimin daha önce başladığı bilinmemekle birlikte Tirmizî (Kitâbu’lİlel, s. 738) ve daha geniş bir şekilde Râmahürmüzî’nin verdiği bilgiye göre; bu konuda ilk çalışmayı, genellikle "el-Musannef" (el-Câmi’, es-Sünen, el-Muvatta’) diye anılan eserleriyle Mekke’de İbn Cüreyc (ö. 150/767), Yemen’de Ma’mer b. Râşid, Basra’da İbn Ebi Arûbe ile Rebî’ b. Sabîh (Subeyh), Kûfe’de Süfyân es-Sevrî, Medine’de Mâlik b. Enes, Horasan’da Abdullah b. Mübârek, Rey’de Cerîr b. Abdulhamîd, Şam’da Velîd b. Müslim gibi muhaddisler yapmıştır (Râmehürmüzî, Muhaddisu’l-Fasl, s. 611-614).
İlk tasnif çalışmalarıyla tanınan bazı muhaddislerin II. (M. 8) yüzyılın ortalarında vefat etmesi, bu çalışmaların aynı yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hazırlanmış olduğunu göstermekte, dolayısıyla tedvin ve tasnif işlerini kesin bir çizgiyle birbirinden ayırmaya imkan bulunmadığını ortaya koymaktadır.
III. (M. 9) yüzyılda hadis kitaplarında değişik ihtiyaçlara göre muhtelif sistemler uygulanmıştır. Bunların en yaygın iki şekli hadislerin ravi adlarıyla (ale’rRicâl) ve konularına (ale’l-Ebvâb) göre tasnif edilmesidir"
Ravi adlarıyla (ale’r-Ricâl)’e göre hazırlanan kitaplar, Müsnedler ile Mu’cemlerdir.
Konularına (ale’l-Ebvâb) göre tasnif edilen kitaplar ise Musannefler, Cami’ler ve Sünenlerdir.
"Musannef’, Sünen’lerdeki merfu hadislere ilaveten mevkuf ve maktu’ hadisleri ihtiva eden hadislerdir.
"Sönenler", taharetten vasiyete kadar bütün fıkhî konulara ait merfu hadisleri ihtiva eden fıkıh kitapları tertibindeki hadis kitaplarıdır.
"Câmi’ler", dinî konuların hemen tamamını kapsayan sekiz ana bölümü kapsama özelliğine sahiptirler. Her birine "Kitap" denilen bu sekiz bölümün içerikleri kısaca şöyledir: İman, Ahkam veya Sünen, Rikak veya Zühd, Et’ime ve Eşribe veya Adab, Tefsir, Tarih-Siyer- Cihad, Menakıb, Fiten ve Melahim. Câmi’ler, bu bölümlerden herhangi birine dahi olmayan birtakım konuları da ihtiva ederler. Yine Cami’ler, bu 8 bölümden herhangi birini ihtiva
(1) M. Yaşar Kandemir, "Hadis", DİA, XV, 30-33. etmezler veya nakıs olarak ihtiva ederlerse Cami’ olmaktan çıkarlar. Bu sebeple "Tefsir" bölümü eksik olduğu ve sistematik olmadığı gerekçesiyle Müslim’in kitabını Cami’ saymak istemeyen görüşler ileri sürülmüştür. Cami’ler aynı zamanda "Sahih" adıyla da anılmaktadırlar. Örneğin, Buhârî, Müslim ve Tirmizî’nin kitaplarının adı "el-Camiu’s-Sahîh"tir.
III. (M. 9) yüzyılda tasnif edilen en önemli hadis kitapları olarak Kütüb-i Sitte kabul edilmektedir. Bunların içinde sadece sahih hadisleri toplamayı hedef aldıklarından Buhârî ile Müslim’in "el-Câmiu’s-Sahîh’Teri, Kur’an’dan sonra İslam’ın en güvenilir iki kitabı sayılır.
Şöhreti İslâm aleminin her tarafına yayılmış âlimi Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhârî’nin tamamen sahih hadislerden meydana geldiği kabul edilen ve değişik konulardaki hadisleri bir araya toplayan "cami" türünde meşhur bir hadis eseri olan "el-Câmiu’s- Sahîh"in asıl ismi, "el-Câmi’u’s-Sahîhu’l-Musnedu’l-Muhtasaru min umûri Resûlillâh (s.a.) ve Sunenihî ve Eyyâmihî"dir. Kısaltılarak el-Câmi’u’s-Sahîh veya Sahih-i Buhârî denmiş ve daha ziyade bu isimlerle meşhur olmuştur.
Sahihin uzun ismi, özelliklerini de gösterecek nitelikte görülmüştür. Buna göre o isimdeki "el-Câmî" kelimesi, kitabın cami türünden bir kitap olduğunu, bütün konularda rivayet edilen hadisleri bir araya topladığını ifade eder. "es-Sahîh" kelimesinden sahih hadisleri ihtiva ettiği anlaşılır. "el-Müsned" ise isnadı muttasıl hadislerden meydana geldiğini gösterir. "el-Muhtasar" sıfatıdır ve bütün sahih hadisleri değil, mü’ellifinin koyduğu şarta uyan sahihlerden özlü hükümlere delalet eden bir kısmım aldığım belirtir. Diğer lafızlarsa onu sadece hadisleri değil bu hadislerin ait oldukları hükümlerin istinbatını da verdiğine delalet eder.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7
İMAM BUH ve Acirc;RÎ'NİN KISA BİYOGRAFİSİ 10
İMAM BUH ve Acirc;RÎ'NİN FAZİLETİ 11
İMAM BUH ve Acirc;RÎ'NİN MEZHEBİ 12
BUH ve Acirc;RÎ'NİN "S AHÎH"İ İLEMÜSLİM'İN"S AHÎH"İ ARASINDA YAPILAN KIYASLAMA 13
BUHARÎ İLE İM ve Acirc;M-I ve Acirc;ZAM İHTİLAFI 14
İMAM BUH ve Acirc;RÎ'NİN ESERLERİ 17
"SAHÎH-İ BUH ve Acirc;RÎ"NİN ÖZELLİKLERİ 19
BUH ve Acirc;RÎ'NİN "S AHÎH"İ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 25
BUH ve Acirc;RÎ'YE YÖNELTİLEN TENKİDLER 37
SAHÎH-İ BUH ve Acirc;RÎ MUHTASARI "SAFVETU'L-K ve Acirc;RÎ" ADLI ESERİ HAZIRLARKEN
TAKİP ETTİĞİMİZ METOD 59
1.BÖLÜM: BED'U'L-VAHY (=VAHYİN BAŞLAMASI) BÖLÜMÜ 63
1.Resulullah (s.a.)'a Vahyin Gelmesi Nasıl Başlamıştır? 63
2.BÖLÜM: İM ve Acirc;N BÖLÜMÜ 75
1.İslam'm Beş Temel Üzerine Kurulu Olması 75
2.İmâna Ait işler 76
3.Gerçek Müslümanın; Dilinden ve Elinden Diğer Müslümanlarm Emin Olduğu Kimse Olması 76
4.İslam'da Hangi Davranış Modelinin Daha Üstün Olduğu 77
5.Yemek Yedirmenin İslam'dan Olması 77
6.Kişinin Kendisi İçin İstediğini Din Kardeşi İçin de Arzu Etmesi 77
7.Resulullah (s.a.)'ı Sevmenin İmândan Olması 78
8.İmârım Tadı 78
9.Gerçek Manadaki İmânın Alametinin, Ensar'ı Sevmek Olması 79
10.Fasl 79
11.Fitnelerden Kaçmanın Dinden Olması 81
12.Peygamber (s.a.)'in: "Allah'ı En İyi Bileniniz Benim" Sözü ve
Marifetin, Kalbin Bir Fiili Olması 81
13.İmân Ehlinin, Ameller Sebebiyle Birbirlerinden Fazilet Yönünden Üstün Olmaları 82
14.Hayanın, İmândan Olması 83
15.Yüce Allah'ın: "Eğer Tevbe Ederler, Namaz Kılarlar ve Zekât Verirlerse
Yollarım Serbest Bırakın" (Tevbe: 9/5) Ayeti 83
16.Yüce Allah'ın: "İşte bu, sizin yapmakta olduğunuz iyi amelleriniz sayesinde
mirasçı kılındığınız cennettir'' (Zuhruf: 43/72) Ayetinden Dolayı
"İmân, Amelden İbarettir" Görüşünde Olan Kimse 84
17.Gerçek Anlamda Müslüman Olmak 84
18.Kocanın Yaptığı İyiliklere Karşı Nankörlük Etmek 85
19.Masiyetlerin, Cahiliye İşlerinden Olması 86
20.Yüce Allah'ın: "Eğer Mü'minlerden İki Topluluk Birbiriyle Savaşırlarsa
Aralarım Düzeltin" (Hucurât: 49/9) Ayeti 86
21.Zulümden Zulüme Fark Olması 87
22.Münafığın Alameti 88
23.Kadir Gecesini İbadetle Geçirmenin İmândan Olması 89
24.Cihadın İmândan Olması 90
25.Ramazan Gecelerini Nafile İbadetle Geçirmenin İmândan Olması. 90
26.Sevabını Sadece Allah'tan Umarak Ramazan Orucunu Tutmanm İmândan Olması 90
27.(İslam) Dininin Kolaylık Sağlaması 91
28.Namazın İmândan Olması 91
29.Kişinin Müslümanlığının Güzel Olması 92
30.Allah'ın En Çok Sevdiği Amelin, Devamlı Yapılan Amel Olması 93
31.İmânın Artması ve Eksilmesi 93
32.Zekâtın İslam'dan Olması 95
33.Cenazenin Arkasmdan Gitmenin İmândan Olması 96
34.Mü'min Kimsenin, Farkında Olmakşızın Amelinin Boşa Gitmesinden Korkması 97
35.Cebrail'in, Peygamber (s.a.)'e; İmân, İslam, İhsan ve Kıyametin Alametleri ile İlgili Soru Sorması ve Peygamber (s.a.)'in Bu Soruları Cevaplaması 97
36.Dinini Tertemiz Yapmak İsteyen Kimsenin Fazileti 100
37.Ganimetin Beşte Birini İslam Devletine Vermenin, İmândan Olması 101
38.Amellerin Niyet ile Sevab Elde Etme İsteğine Göre Olması ve Herkesin Niyet Ettiği Şeyi Elde Etmesi 103
39.Dinin, Nasihat Olması 104
3.BÖLÜM: İLİM BÖLÜMÜ 105
1.Bir Şey Konuşurken Kendisine Soru Sorulan Kişinin
Konuşmasını Bitirdikten Sonra Soran Kişiye Cevap Vermesi 106
2.Kişinin İlim Öğretirken Sesini Yükseltmesi 107
3.Hadisçinin "Haddesenâ" (Bize Tahdis Etti), "Ahberenâ" (Bize Haber Verdi) ve "Enbeenâ" (Bize Bildirdi) Demesi 107
4.Hadisçinin Önünde Okumak ve Ona Arz Etmek 108
5.Münavele Ve İlim Ehlinin İlmi Yazarak Farklı Bölgelere Göndermesi 109
6.Meclisin Bittiği Yere Ve Halkada Bir Boşluk Görerek Oraya Oturan Kimse 111
7.Peygamber (s.a.)'in: "Kendisine Benden Bir Şey Tebliğ Edilen Nice Kişi
Onu İşitenden Daha İyi Kavrar" Sözü 112
8.Hz. Peygamber (s.a.)'in Sahabilerine Vaaz Vermek Ve İlim Öğretmek İçin
Onların istekli Olduğu Uygun Zamanı Kollaması 112
9.Allah Kime İyilik Dilerse Onu Dinde Kavrayışlı/Fakih Kılması 114
10.İlim Ve Hikmet Konusunda Gıpta Etmek 114
11.Hz. Peygamber (s.a.)'in: "Allah'ım! O'na Kitab'ı öğret" Sözü 115
12.Küçük Çocuğun Hadis Dinlemesinin Ne Zaman Sahih Olacağı 115
13.İlim Öğrenen ve Öğrendiği İlmi Başkalarına Öğreten Kimsenin Fazileti 117
14.İlmin Kaldırılması ve Cehaletin Yaygınlaşması 117
15.İlmin Fazileti 118
16.Kendisi Bir Binek Üzerindeyken Soru Soranlara Cevap Vermek 118
17.El ve Baş İşaretiyle Sorulan Soruya Cevap Vermek 119
18.Kişinin, Başına Gelen Bir Olayın Hükmünü Öğrenmek İçin Yolculuk Yapması Ve
Bunu Ehil Olan Kimseye Öğretmesi 120
19.Nöbetleşme Suretiyle İlim Öğrenmek 121
20.Kişinin, Eğitim Ve Öğretim Sırasmda
Hoşuna Gitmeyen Bir Şey Gördüğünde Öfkelenmesi 122
21.Söylenen Sözün Anlaşılması İçin Onu Üç Defa Tekrar Etmek 124
22.Kişinin, Cariyesine/Emri Altında Çalışan Bayan İşçisine ve Ailesine İlim Öğretmesi 124
23.Devlet Başkanınm, Kadınlara Vaaz Vermesi ve Onlara İlim Öğretmesi 124
24.Hadis Öğrenmeye Karşı Hırslı Olmak 125
25.İlmin Nasıl Kaldırılacağı 125
26.İlim Öğretmek İçin Kadınlar İçin Özel Bir Gün Belirlemek 126
27.Bir Şey İşitip de Onu Anlamayan Kimsenin, O Şeyi Öğrenmek İçin
İşittiği Kimseye Tekrar Başvurması 127
28.İlim Meclisinde Olan Kişi, Duyduğu ve Öğrendiği İlmi
Orada Bulunmayan Kimseye Tebliğ Etmesi 127
29.Peygamber (s.a.)'in Üzerine Yalan Söz Söyleyen Kimsenin Aldığı Günah 128
30.İlmin Yazılması 129
31.Geceleyin Bir Şey Öğretmek ve Vaaz Vermek 130
32.İlmi Hıfz Edip Bellemek 130
33.Bilgili Kimselerin Söyledikleri Şeyleri Susup Dinlemek 138
34.Bilgili Kimsenin, Bilgiyi, Allah'a Dayandırması 139
35.Kendisi Ayakta İken Oturmakta Olan Bilgili Bir Kimseye Soru Sormak 142
36.Ruh'un, Rabbin Emrinden Olması ve Ruh İle İlgili Olarak insana Az Bir Bilgi Verilmesi 142
37.Bir Şeyi Öğrenme Ve Öğretme Hususunda Haya 144
38.Bilgili Bir Kimseye, Bir Şey Sormaktan Çekinikliğinde Vekil Aracılığıyla Soru Sormak... 144
39.Mescit İçerisinde İlim Öğrenmek ve Herhangi Bir Konuda
Sorulan Soruya Cevap Vermek 145
40.Soruyu Soran Kimseye, Sorduğu Şeyden Daha Fazla Cevap Vermek 146
4.BÖLÜM:VUDÛ'(=ABDEST)BÖLÜMÜ 147
1.Abdestsiz Hiçbir Namazın Kabul Olunmaması 148
2.Abdest Almanın Fazileti 149
3.Abdestli Kimsenin, Abdestinin Bozulduğundan Kesin Emin Olmadıkça
Şüpheden Dolayı Abdest Almaması 149
4.Namazı Hafif Tutmak 149
5.İki Eli Birleştirmek Suretiyle Bir Avuç Dolusu Suyla Yüzü Yıkamak 150
6.Tuvalete Girerken Okunacak Dua 151
7.Bir Duvarın ya da Bir Binanın Yanında Olma Hali Dışmda Kişinin
Büyük ya da Küçük Abdest Alırken Kıble Tarafına Dönmemesi 151
8.İhtiyaçlarım Gidermek için Kadınların Geceleri Dışarı Çıkmaları 152
9.Küçük ya da Büyük Abdest Sırasında Sağ Elle Temizlenmenin Yasak Olması 153
10.Abdest Organlarmı Birer Defa Yıkama 154
11.Abdest Organlarmı İkişer Defa Yıkama 154
12.Abdest Organlarım Üçer Defa Yıkama 154
13.Temizlenme, Saç-Sakal Bakımında ve Yıkanmada Hep Sağdan Başlamak 155
14.İnsan Saçı Değmiş Suyun Hükmü 155
15.Namaz Kılmak İçin Abdestli Olmanın Gerekliliği 156
16.Kişinin, Bir Başkasının Abdest Almasma Yardımcı Olması 156
17.Abdest Bozduktan Sonra Kur'an Okumak 156
18.Abdest Alırken Başı Mesh Etmek 158
19.Su Kabında Kalan Abdest Suyunun Fazlasmm İnsanlar Tarafından Kullanılması 159
20.Bayılan Kimsenin Üzerine Abdest Suyunu Serpmenin Caiz Olması. 159
21.Kullanılması Helal Olan Kaplar İçerisinde Abdest Almak 160
22.Peygamber (s.a.)'in Abdest Aldığı Suyun Miktarı 160
23.Mestler Üzerine Mesh Etmek 161
24.Ayaklan, Abdestliyken Mestlerin İçerisine Koymak 161
25.Ateşte Pişen Eti Yemeden Dolayı Abdest Almanm Gerekmemesi 161
26.Uyumadan Dolayı Abdest Almanm Gerekmesi 162
27.Abdest Üzerine Abdest Almak 162
28.İdrardan Sakınmamanın Büyük Günahlardan Olması 163
29.İdrar Değen Yeri Yıkamak 163
30.Peygamber (s.a.) ile Sahabilerin, Mescitte
İdrarını Yapıncaya Kadar Bir Bedeviye Karışmamaları 163
31.Çocuğun İdrarı 164
32.Ayakta ya da Oturarak İdrarını Yapmanın Hükmü 164
33.Kan Değen Yeri Yıkamak 165
34.Spermi Yıkamak, Elle Ovalamak ve Kadmdan İsabet Eden Şeyleri Yıkamak 165
35.Develerin, Koyunlarm, Diğer Dört Ayaklı Hayvanların İdrarları İle Koyun Ağılları 165
36.Yağm ve Suyun İçerisine Pis Şeylerin Düşmesinin Hükmü 167
37.Durgun Suya İdrar Yapmamak 167
38.Namaz Kılan Kimsenin Sırtma Pislik Atılması Halinde O Kimsenin
Kıldığı Namazın Durumu 168
39.Kadının, Babasmın Yüzünden Kanı Yıkaması 169
40.Dişleri Misvakla Temizlemek 169
41.Geceyi Abdestli Olarak Geçiren Kimsenin Fazileti 170
5.BÖLÜM: GUSÜL (=BOY ABDESTİ) BÖLÜMÜ 172
1.Boy Abdesti Almadan Önce Namaz Abdesti Almak 173
2.Erkeğin, Kendi Hanımıyla Birlikte Boy Abdesti Alması 174
3.Bir Sa' Miktarmda Suyİa Boy Abdesti Almak 174
4.Boy Abdestine Süt Kabma Benzer Bir Kaptan Su Alarak veya Koku Sürünerek Başlamak.... 174
5.CünüpOlanKimseninBoyAbdestiSırasındaEliniSuKabmmİçerisineSokmasınmHükmü.175
6.Cinsel İlişkide Bulunduktan Sonra Tekrarlayan ve Bir Tek Boy Abdestiyle
Hanımlarım Dolaşan Kimsenin Durumu 175
7.Koku Sürünüp Sonra Yıkanan ve Kokunun İzi Bedeninde Kalan Kimse 175
8.Boy Abdesti Alırken Saçı İyice Yıkamak 176
9.Kişi Mescitteyken Cünüp Olduğunu Hatırladığında
Teyemmüm Etmeyerek Mescidin Dışına Çıkması 176
10.Tek Başmayken Örtünmüş Vaziyette Yıkanmak Daha Faziletli Olmasına Rağmen
Çıplak Olarak Yıkanan Kimse 176
11.Boy Abdesti Alma Esnasmda Kişinin, Bir Şeyin İçerisinde ya da
Arkasından İnsanlardan Perdelenmesi 177
12.Müslüman Bir Kimsenin Cünüpken Pis Olmadığı 178
13.Cünüp Kimsenin, Namaz Abdesti Aldığı Zaman Evde Durmasmın Caiz Olması 178
14.Boy Abdestinin, Erkeğin Sünnet Yerinin
Kadının Sünnet Yeriyle Buluşması Durumunda Olması 179
6.BÖLÜM: HAYIZ (=AY HALİ) BÖLÜMÜ 180
1.Hayızın Nasıl Başladığı 181
2.Hayızlı Kadının, Kocasının Başını Yıkaması ve Taraması 182
3.Erkeğin, Kadın Hayızlıyken Hanımının Kucağına Yaslanmış Vaziyette Kur'an Okuması.. 182
4.Hayızlı Kadının Tenine Dokunmak 182
5.Hayızlı Kadının Oruç Tutmaması 183
6.İstihazeli Kadının İ'tikâf Etmesi 185
7.Kadının, Hayzdan Kesilip Boy Abdesti Aldığı Sırada Güzel Koku Sürünmesi 186
8.Kadının, Hayızdan Temizleneceği Zaman; Yıkanması ve
Kan Değen Yeri Kokulu Bir Şeyle Temizlemesi 186
9.Kadının, Hayızdan Temizlenmek İçin Boy Abdesti Alırken Saçını Taraması 187
10.Kadirim, Hayızdan Temizlendiği Sırada Saçlarmı Çözmesi 187
11.Hayızlı Olan Kadının, Kılamadığı Namazları Kaza Etmemesi 188
12.Hayızlı Kadınla Aynı Yatakta Yatmak 189
13.Hayızlı Kadınların, Namaz Kılman Yerden Ayrı Durarak Bayram Namazlarının
Kılındığı Alanda ve Müslümanların Dualarında Hazır Bulunmaları 189
14.Hayız Günleri Dışında Kadmın Göreceği Sarı ve Boz Renkli Islaklık 190
15.Ziyaret Tavafından Sonra Hayız Olan Kadın 190
16.Loğusa Halindeyken Ölen Kadının Üzerine Cenaze Namazı Kılınması 191
7.BÖLÜM: TEYEMMÜM BÖLÜMÜ 192
1.Teyemmüm Ayetinin İnişi 192
2.Su Olmadığında ve Namaz Vaktinin Geçmesinden Endişe Edildiğinde
Yerleşim Merkezinde de Teyemmüm Etmenin Caiz Olması 194
3.Teyemmüm Eden Kimsenin, Ellerine Üfürmesi 194
4.Toprağın, Müslüman İçin Temizlik Sebebi Olması ve Suyun Olmadığı Durumda
Temiz Olan Toprak Türünden Bir Şeyin Geçerli Olması 195
8.BÖLÜM: S AL ve Acirc;T (=N AMAZ) BÖLÜMÜ 198
1.Beş Vakit Namazın İsra Gecesi Farz Kılınması 198
2.Bir Tek Elbiseyle Örtünerek Namaz Kılmak 202
3.Dar Elbiseyle Namaz Kılmak 202
4.Namaz ve Namaz Dışında Çıplak Olmanın Mekruh Olması 203
5.Gömlek, Uzun Don, Kısa Don ve Kaftan İçerisinde Namaz Kılmak 203
6.Avret Mahallinin Örtülmesi 204
7.Uyluk Hakkında Söylenenler 205
8.Kadmlar Kaç Parça Elbiseyle Namaz Kılar? 205
9.Motifleri Çizgili Ölan Bir Elbise İçerisinde Namaz Kılmak 206
10.Çapraz Çizgili veya Resimli Elbise İçerisinde Namaz Kılan Kimsenin Namazı Bozulur mu?.. 206
11.Arkadan Yırtmaçlı İpek Kaftanla Namaz Kılmak 206
12.Kırmızı Elbiseyle Namaz Kılmak 207
13.Evlerin Damları Üstünde, Minberde, Ağaç Parçaları Üzerinde Namaz Kılmak 207
14.Hasır Üzerinde Namaz Kılmak 208
15.Döşek Üzerinde Namaz Kılmak 209
16.Aşırı Sıcakta Elbisenin Üzerine Secde Etmek 209
17.Mestlerle Namaz Kılmak 209
18.Namaz Kılan Kimsenin Secdeyi Tam Yapmaması 210
19.Namaz Kılan Kimsenin, Secde Halindeyken Pazulannı Açıp Yanlarından Uzak Tutması 210
20.Kıbleye Yönelmenin Fazileti 210
21.Makam-ı İbrahim'de Namaz Kılmak 211
22.Namaz Kılacak Kimsenin, Nerede Olursa Olsun Kıble'ye Yönelmesi 212
23.Kıbleye İlişkin Diğer Hususlar ve Yanlışlıkla Kıbleden Farklı Yöne Namaz Kılmak 213
24.Mescide Tükürmenin Kefareti 215
25.Namazı Tam Kılmaları ve Kıbleye Karşı Gereken Saygıyı Göstermeleri,
İmamın Cemaate Öğüt Vermesi 215
26.Mescide, "Filanca Oğullan Mescidi" Denilir mi? 216
27.Mescitte Mal Paylaştırmak 217
28.Evlerde Mescitler/Namazgâhlar Edinmek 218
29.Cahiliye Dönemi Müşriklerinin Kabirlerinin
Başka Bir Yere Nakledilip Yerlerine Mescit Yapılması 219
30.Allah'ın Rızasını Gözeterek Tandıra, Ateşe veya Kendisine
İbadet Edilen Başka Bir Şeye Karşı Namaz Kılmak 221
31.Mezarlıkta Namaz Kılmanın Mekruh Olması 221
32.Allah Tarafından Yere Batırma Cezası ve Azabın Gerçekleştiği Yerlerde Namaz Kılmak 222
33.Bir Fasl 222
34.Kadının Mescitte Uyuması 223
35.Mescitte Erkeklerin Uyuması 224
36.Seferden Dönünce Mescitte Namaz Kılmak 225
37.Mescide Girildiğinde Tahiyyetu'l-Mescit Namazı Kılmak 226
38.Peygamber Mescidi (Mescid-i Nebî')nin Binasının Yapılması 226
39.Mescit Yapımı Sırasında İnsanlarm Birbirleriyle Yardımlaşması 227
40.Mescit Yaptıran Kimsenin Fazileti 227
41.Mescidin içinden Geçmek 228
42.Mescitte Şiir Okumak 228
43.Mescitte Borç İsteyip Borçluyu Sıkıştırmak 229
44.Mescidi Süpürmek ve Mescitteki Çerçöpü Toplamak 229
45.Mescitte İçki Ticaretinin Haram Olduğunu Zikretmek 229
46.Esir ya da Borçlu Kimsenin Mescide Bağlanması 230
47.Kafir Bir Kimsenin Müslüman Olduğu Zaman Boy Abdesti Alması ve
Esir Kimsenin Mescit İçerisine Bağlanması 231
48.Mescidin İçerisinde Hastalar İçin ve Hastalardan Başkaları İçin Çadır Kurmak 231
49.Bir İhtiyaçtan Dolayı Mescide Deve Sokmak 232
50.Bir Fasl 232
51.Mescide Küçük Kapı ve Geçit Açmak 233
52.Kabe ve Diğer Mescitler İçin Kapı ile Kilit Edinmek 234
53.Mescitlerde Sesi Yükseltmek 234
54.Mescitte (İlim) Halkaları Oluşturmak ve Orada Oturmak 235
55.Mescidin İçerisinde Sırt Üstü Yatmak ve Ayak Uzatmak 235
56.İnsanlara Zarar Vermediği Müddetçe Yol Üzerinde Mescit İnşa Etmek 236
57.Çarşıdaki Mescitte Namaz Kılmak 236
58.Mescitte ve Diğer Yerlerde Parmaklan Kenetlemek 237
59.Medine Yollarındaki Mescitler ve Hz. Peygamber (s.a.)'in Namaz Kıldığı Yerler 237
60.İmamm Sütresinin, Cemaatin de Sütresi Olması 238
61.Namaz Kılan Kimse ile Sütre Arasmdaki Mesafenin Ne Kadar Olması Gerektiği 239
62.Sütuna/Direğe Doğru Namaz Kılmak 240
63.Tek Başına İken Mescidin Direkleri/Sütunları Arasında Namaz Kılmak 241
64.Yük Devesine, Beş Yaşma Girmiş Deveye, Ağaca ve Deve Semerine Doğru Namaz Kılmak. 241
65.Serire/Yatağa Doğru Namaz Kılmak 242
66.Namaz Kılan Kimsenin, Önünden Geçen Kimseye Engel Olması 243
67.Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçenin Günahı 244
68.Uyuyan Bir Kimsenin Arkasında Namaz Kılmak 244
69.Namaz Sırasında Küçük Kız Çocuğunu Boyunda / Sırtta Taşımak 245
70.Kadirim, Namaz Kılmakta Olan Erkekten Eza Türünden Bir Şeyi Uzaklaştırması 245
9.BÖLÜM: ME V ve Acirc;KİTU'S-SAL ve Acirc;T (=N AMAZIN VAKİTLERİ) BÖLÜMÜ 247
1.Namazın Vakitleri ve Faziletleri 247
2.Namaz Kılmanın, Günahlara Kefaret Olması 248
3.Namazı Vaktinde Kılmanın Fazileti 250
4.Beş Vakit Namazın, (Aralarında İşlenen Küçük Günahlara) Kefaret Olması 251
5.Namazm Vaktini Geçirmek 252
6.Namaz Kılan Kimsenin, Rabbine Münâcât Etmesi 252
7.Aşın Sıcaklarda Öğle Namazım Serinliğe Bırakmak 253
8.Öğle Namazım Yolculukta Serinliğe Bırakmak 254
9.Öğle Namazının Başlangıç Vaktinin, Güneşin Tam Tepe Noktasından
Batıya Meylettiği Zamanda Olması ve mdash; 254
10.Öğle Namazım, İkindi Vaktine Kadar Ertelemek 255
11.İkindi Namazının Vakti 256
12.İkindi Namazım Geçiren Kimsenin Alacağı Günah 258
13.İkindi Namazını Terk Eden Kimsenin Alacağı Günah 258
14.İkindi Namazının Fazileti 258
15.Güneş Batmadan Önce İkindi Namazının Bir Rekatına Yetişen Kimse 259
16.Akşam Namazının Vakti 261
17.Akşam Namazına "İşâ' " Demeyi Mekruh Görenler 262
18.(Hadislerde Yatsı Namazı İçin) "İşâ' " ve "Ateme" Kelimelerinin Geçmesi ve
"Ateme" ismini, "İşâ"' Manasmda Kullanmayı Caiz Gören Kimse 262
19.Yatsı Namazının Vaktinin, İnsanlarm Er ya da Geç Toplandıkları Zaman Olması 263
20.Yatsı Namazının Fazileti 263
21.Yatsı Namazmdan Önce Uyumanın Mekruh Olması 263
22.Yatsı Namazmdan Önce Üykuya Yenik Düşen Kimse 264
23.Yatsı Namazının Vaktinin, Gece Yarışma Kadar Olması 265
24.Sabah Namazının Fazileti 265
25.Sabah Namazının Vakti 265
26.Sabah Namazının Bir Rekatına Yetişen Kimse 267
27.Namazın Bir Rekatına Yetişen Kimse 267
28.Sabah Namazından Sonra Güneş Yükselinceye Kadar Namaz Kılmak 268
29.Güneş Batmadan Önce Namaz Kılmaya Kalkışmamak 269
30.Sabah Namazının Farzı ile İkindi Namazının Farzından Sonra
Namaz Kılmayı Mekruh Gören Kimseler 270
31.İkindi Namazının Farzından Sonra Nafile ve (Cenaze, Ratibe Türü)
Benzeri Namazları Kılmak 270
32.Vakit Geçtikten Sonra Ezan Okumak 271
33.Vakit Çıktıktan Sonra Kazaya Kalan Namazı Cemaatle Kıldıran Kimse 272
34.Namaz Kılmayı Unutan Kimsenin Onu Hatırlayınca Kılması ve Kazaya Namaz
Bırakan Kimsenin İse Sadece Kazaya Bıraktığı Namazı İade Etmesi 273
35.Yatsı Namazının Farzmı Kıldıktan Sonra Uyumayıp Sohbet Etmenin Mekruh Olması 273
36.Yatsı Namazının Farzından Sonra İlmî ve Hayırlı Meseleler Hakkında
Uyanık Kalıp Sohbet Etmek 274
37.(Yatsı Namazından Sonra) Misafirlerle ve Aile Fertleriyle Sohbet Etmek 275
10.BÖLÜM: EZ ve Acirc;N BÖLÜMÜ 277
1.Ezanm Başlangıcı 281
2.Ezan Lafızlarının İkişer İkişer Okunması 282
3.Ezan Okumamn Fazileti 282
4.Ezan Okurken Sesi Yükseltmek 283
5.Bir Beldede Ezanın Okunması Sebebiyle Orada Kan Dökmenin Durdurulması 283
6.Kişi, Müezzini İşittiği Zaman Ne Söyler? 284
7.Ezan Bitiminde Okunacak Dua 285
8.Ezan Okumak İçin Kura Çekmek 285
9.Ezan Okunurken Konuşmak 286
10.Vaktin Girdiğini Kendisine Bildirecek Birisinin Olması Durumunda
Kör Olan Bir Kimsenin Ezan Okuması 286
11.Ezanı Fecirden/Tan Yerinin Ağarmasından Sonra Okumak 287
12.Ezanı Fecirden Önce Okumak 287
13.Ezan ile Kamet Arasında Ne Kadar Müddet Olmalı? 288
14.(Ezan Okunduktan Sonra) Kameti Bekleyen Kimse 288
15.Cemaat Halindeki Yolculukta da Ezan ve Kamet Okunması 289
16.Müezzinin Ezan Okurken Sağa Sola Dönmesi 289
17.Kişinin: "Namaz Bizden Geçti" Demesi 290
18.Kişinin, Namaza, Hızlı Adımlarla Değil de Sekinet ve Vakarla Gitmesi 291
19.Kamet Getirildiği Sırada İmamı Gören Cemaat Ne Zaman Ayağa Kalkar? 291
20.Kamet Getirildikten Sonra İmam İçin Bir Meşguliyet Durumunun Ortaya Çıkması 292
21.Cemaatle Namaz Kılmanın Vücubu 292
22.Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 292
23.Sabah Namazını Cemaatle Kılmanın Fazileti 293
24.Öğle Namazım İlk Vaktinde Kılmanın Fazileti 294
25.Mescide Giderken Atılan Her Adım İçin Allah'ın Mükafaat Vermesi 295
26.Yatsı Namazım Cemaatle Kılmanın Fazileti 295
27.Cemaatin, İki Kişiden ve İkiden Fazla Kimseden Oluşması 295
28.Mescitte Oturup Namazı Bekleyen Kimse ile Mescitlerin Fazileti 296
29.Mescide Gidip Gelen Kimsenin Fazileti 296
30.Namaz İçin Kamet Getirildiğinde Sadece Farz Namazm Kılınması,
Başka Bir Namazm Kılınmaması 297
31.Cemaatle Namaz Kılmaya Engel Olan Hastalığın Ölçüsü 297
32.Namazm Yağmur ve Hastalık Halinde Mescide Gitmeden
Bulunulan Mekanda Kılınmasına Ruhsat Verilmesi 298
33.İmam, Cemaate Katılmayı Engelleyecek Haklı Bir Mazereti
Bulunması Durumunda Gelen Cemaate Namaz Kıldırır mı? 299
34.Namaz İçin Kamet Getirildiğinde Yemek Hazır İse Ne Yapılır? 300
35.Ailenin İhtiyacını Gidermek İçin Çalışmak ve Namaz İçin
Kamet Getirildiğinde Cemaate Katılmak 301
36.Kendisi Namaz Kılmak Arzu Etmediği Halde Sırf Peygamber (s.a.)'in Namazmı ve
Sünnetini Öğretmek Maksadıyla Halka Namaz Kıldıran Kimse 301
37.İlim ve Fazilet Sahibi Kimselerin İmamlık Yapmaya
(Diğer İnsanlardan) Daha Layık Olması 302
38.Cemaate Namaz Kıldırmak Üzere İmamlığa Geçen Kimsenin, Asıl İmam
Geldikten Sonra Geriye Çekilse de Çekilmese de Namazm Geçerli Olması 304
39.İmam Kendisine Uyulması İçin Vardır 305
40.İmamın Arkasmda Namaz Kılanlar Ne Zaman Secde Ederler? 306
41.Başım İmamdan Önce Kaldıran Kimsenin Alacağı Günah 306
42.İmamın Eksik Kıldığı Namazı Cemaatin Tam Olarak Kılması 307
43.Fitneye Maruz Kalan Kimsenin İmamlığı 307
44.İmam ile İmama Uyan İki Kişi Oldukları Takdirde İmama Uyan Kimsenin,
İmamın Sağ Tarafındaki Yambaşında Bir Hizada Durması 308
45.Bir kimse, imam Olmaya Niyet Etmeksizin Namaz Kılarken
Binlerinin Gelip Ona Uyması ve O Kimsenin İmamlık Yapması 308
46.İmamNamazıÇokUzattığıZamanCemaatinNamazdanÇıkıpNamazıTekBaşınaKılması.308
47.Kişinin Tek Başına Namaz Kıldığında Namazmı İstediği Kadar Uzatması 309
48.Namazı Çok Uzatan İmamı Şikayet Eden Kimse 310
49.Namazı Kısa Kılmakla Birlikte Rükunlarını Yerli Yerinde Yapmak 310
50.Çocuğun Ağladığını Duyan Kimsenin Namazı Kısa Tutması 310
51.Namazı Kılan Kimsenin, Daha Sonra Aynı Namazı Başkalarma Kıldırması 311
52.Kamet Sırasmda ve Kametten Sonra Safları Dümdüz Yapmak 311
53.Safların Düzeltilmesi Sırasmda İmamın Cemaate Doğru Yönelmesi 311
54.Safın Düzgün Olması, Namazın Tam Olmasındandır 312
55.Namaza Başlarken Safları Tamamlamayan Kimsenin Günahı 312
56.Kadının Tek Başma Bir Saf Olması 312
57.İmam ile Cemaat Arasında Duvar ya da Sütre Bulunması 313
58.Gece Namazı 314
59.Namaza Başlarken "Allahu Ekber" Demenin Vücubu 315
60.Namaza Başlarken İlk Tekbir ile Birlikte Ellerin
(Omuz Hizasına Kadar) Yukarıya Doğru Kaldırılması 315
61.(Namazda Kıyam Halindeyken) Sağ Eli Sol Elin Üzerine Koymak 316
62.Namaza Giriş Tekbirinden Sonra Ne Söylenir? 317
63.Cemaatin Namazda Gözünü Kaldırıp İmama Bakması 317
64.Namazda Gözleri Göğe Doğru Kaldırma(nın Çirkin Bir Davranış Olması) 317
65.Namazda Başı Sağa Sola Çevirme(nin Çirkin Bir Davranış Olması) 318
66.İmamm ve Cemaatin; Yolculuk ve Mukim Halinde, İster Açıktan Okunanda Olsun ve
67.Öğle Namazında Kıraat 319
68.İkindi Namazmda Kıraat 319
69.Akşam Namazmda Kıraat 1 320
70.Akşam Namazının Kıraatini Açıktan Okumak 320
71.Yatsı Namazmda Kıraati Açıktan Okumak 321
72.Yatsı Namazmda Kıraat 321
73.Sabah Namazmda Kıraat 322
74.Sabah Namazmda Kıraati Açıktan Okumak 323
75.Bir Rekatta İki (ve Daha Fazla) Sureyi Birlikte Okumak, Surelerin Sonlarını Okumak,
(Mushaf'm Tertibine Aykırı Olarak) Bir Sureden Önce Diğer Bir Sureyi Okumak
ve Surenin Baş Kısmmı Okumak 324
76.Namaz Kılan Kimsenin, (Dört Rekatlı Namazların)
Son İki Rekatında Fatiha Suresini Okuması 324
77.İmamm (Kıraati Gizliden Okuduğu Namazda) Ayeti (Cemaate) İşittirmesi 325
78.Namaz Kılan Kimsenin Birinci Rekatta Kıraati Uzatması 325
79.İmamm "Amin" Sözünü Açıktan Söylemesi 325
80."Amin" Demenin Fazileti 326
81.Cemaatin "Amin" Sözünü Açıktan Söylemesi 326
82.Safa Varmadan Rükuya Gitmek 327
83.Tekbirin Rükuda Tamamlanması 327
84.Tekbirin Secdede Tamamlanması 327
85.Secdeden Kalkarken "Allahu Ekber" Demek 328
86.Rükuda Avuçları Dizlerin Üzerine Koymak 328
87.Rükunun Tam Olarak Yapılmasının Ölçüsü ve Rükuda Vücudun İyice Sükunet Bulması... 328
88.Rükuda Dua Etmek 329
89.İmam ile Cemaatin Rükudan Başını Kaldırdığında Söyleyeceği Söz 329
90.Kunut 329
91.Rükudan Doğrulunca Vücudun Tam Anlamıyla Sakinleşip Düz Tutulması 330
92.Secdeye Giderken Tekbir Getirmek 330
93.Yedi Organ Üzerine Secde Etmek 331
94.Secdede Yapılan Dua ve Teşbih 331
95.Secdede Kofları Yere Yayıp Döşememek 332
96.Namazın Birinci ve Üçüncü Rekatlarında Bir Müddet Oturup
Sonra İkinci ve Üçüncü Rekatlara Kalkmak 332
97.Secdeleri Bitirip Kıyama Kalkarken Tekbir Almak 333
98.Teşehhüdde Oturmanın Sünnet Olması 333
99.İlk Teşehhüdün Vacip/Farz Olmadığını Söyleyenler 334
100.Son Oturuşta Teşehhüd Okumak 334
101.Selam Vermeden Önce Dua Etmek 335
102.Teşehhüdden Sonra Okunması Kişinin Tercihine Bırakılmış Dualar 336
103.Secdedeyken Alna ve Burna Bulaşan Şeyleri Namazı Bitirinceye Kadar Silmeyen Kimse 337
104.Namazm Bitiminde Selam Vermek 337
105.İmam Selam Verdiğinde Cemaatin de Selam Vermesi 337
106.Namazdan Sonra Okunan Zikir 338
107.İmam Selam Verdikten Sonra Yüzünü Cemaate Çevirmesi 339
108.İmamın Selam Verip Namazdan Çıktıktan Sonra Akima Gelen Bir İşini
Gidermek Üzere Cemaatin Arasmdan Geçerek Gitmesi 340
109.İmamın Cemaate Yüzünü Bazen Sağ Taraftan ve Bazen de Sol Taraftan Çevirmesi 340
110.Çiğ Sarımsak, Soğan ve Pırasa Yeme Hakkında Rivayet Edilen Hadisler 341
111.Çocukların Abdest Almaları, Boy Abdesti Alıp Temizlenmenin Ne Zaman Farz Olduğu,
Cemaate, Bayram ve Cenaze Namazlarma Katılmaları ve Safları Nasıl Tutacakları 342
112.Kadınların, Geceleyin ve Alaca Karanlıkta Mescide Gitmeleri 342
11.BÖLÜM: CUM'A NAMAZI BÖLÜMÜ 344
1.Cum'a'nın Farz Olması 346
2.Cum'a Günü Yıkanmanın Fazileti 346
3.Cum'a'ya Giderken Güzel Koku Sürünmek 347
4.Cum'a'nm Fazileti 348
5.Cum'a'ya Giderken Saça Kokulu Yağ Sürmek 348
6.Cum'a Namazına Gidecek Olan Kimsenin, Bulabildiği En Güzel Elbiseyi Giymesi 349
7.Cum'a Günü Misvak Kullanmak 349
8.Cum'a Günü Sabah Namazmda Okunacak Sureler 350
9.Köylerde ve Şehirlerde Cum'a Namazı Kılmak 350
10.Cum'aNamazınaKatılmayanKadın, Çocuk veKişilerinBoy Abdesti AlmalarıGerekirmi?... 351
11.Cum'a Namazmm Farz Olmasma Engel Olan Mesafenin Uzaklığı ve
Cum'a'nm Kimlere Farz Olduğu 352
12.Cum'a Namazının Vaktinin, Güneşin Tam Tepe Noktasından
Batıya Doğru Kaydığı Zaman Olması 352
13.Cum'a Günü Havanm Çok Sıcak Olması Durumunda Namazın Hangi Vakit Kılınacağı 353
14.Cum'a Namazma Yürümek 353
15.Kişinin, Cum'a Günü (Din) Kardeşini Kaldırıp Onun Yerine Oturmaması 353
16.Cum'a Ezanı 354
17.Cum'a Günü Tek Müezzin Olması 354
18.Müezzin (Cum'a Günü) Ezan Okuduğunda
İmam Minberde İken Okunan Ezana Mukabelede Bulunması 354
19.Ezanm Hutbeden Önce Okunması 355
20.Hutbenin Minber Üzerinde Okunması 355
21.Hutbenin Ayakta Okunması 356
22.İmamın Hutbe Okurken Yüzünü Cemaate Çevirmesi ve
Cemaatin de Yüzünü İmama Yöneltmesi 357
23.İmanım Hutbede Allah'a Hamd ve Sena Ettikten Sonra
"Emmâ Ba'd" (=Şimdi Asıl Konuya Geçelim) Demesi 357
24.İmamm Cum'a Günü Minberde İki Hutbe Arasında Oturması 358
25.İmamm, Hutbe Okuduğu Sırada Mescidin İçerisine Bir Kimsenin Girdiğini
Görmesi Halinde Ona iki Rekat Namaz Kılmasını Söylemesi 359
26.Cum'a Günü İmam Hutbe Okurken Susmak 359
27.Cum'a Günü Duanın Kabul Edileceği Saat 359
28.Cum'a Namazı Kılınırken Cemaatten Bir Kısmının Ayrılıp Gitmesi Durumunda
İmamm ve Onunla Birlikte Kalan Cemaatin Namazmm Geçerli Olması 360
29.Cum'a Namazından Önce ve Sonra Namaz Kılmak 360
30.Yüce Allah'ın "Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve
Allah'ın lütfundan isteyin" (Cuma: 62/10) Ayeti 361
31.Cum'a Namazmdan Sonra Öğle Uykusuna Yatmak 361
12.BÖLÜM: SAL ve Acirc;TU'L-HAVF (=KORKU NAMAZI) BÖLÜMÜ 362
1.Korku Namazı 362
2.Korku Namazmı Ayakta ve Binek Üzerinde Kılmak 363
3.Düşman Peşinde Olan Kimseler ile Düşman Tarafından Kovalanan Kimselerin,
Binek Üzerinde ve Göz İşaretiyle Namaz Kılmaları 363
13.BÖLÜM: İYDEYN (=İKİ BAYRAM NAMAZI) BÖLÜMÜ 365
1.Bayram Gününde Mızrak ve Kalkanla Oyun Oynamak 365
2.Müslümanların Bayramda Yapacakları İşler 366
3.Ramazan Bayramı Günü Bayram Namazına Gitmeden Önce Bir Şeyler Yenilmesi 366
4.Kurban Bayramı Günü Yemeğin (Bayram Namazmdan Sonra) Yenilmesi 366
5.Bayram Namazını Hutbeden Önce Ezansız ve Kametsiz Kılmak 367
6.Hutbenin, Bayram Namazmdan Sonra Olması 367
7.Teşrik Günlerinde Amel İşlemenin Fazileti 368
8.Kurban Bayramında Kurbanlarm Namaz Kılma Yerinde Kesilmesi 368
9.Bayram Günü Bayram Namazmdan Dönerken (Gittiği Yoldan)
Başka Yol Tercih Eden Kimse 368
10.Bayram Namazını Kaçıran Kimsenin İki Rekat Namaz Kılması 369
14.BÖLÜM: VİTİR NAMAZI BÖLÜMÜ 370
1.Vitir Namazı 370
2.Vitir Namazmm Vakti 370
3.Geceleyin Kılman Son Namazı Vitir Namazı Olarak Kılmak 371
4.Binek Üzerinde Vitir Namazı Kılmak 371
15.BÖLÜM: İSTİSK ve Acirc;' (=YAĞMUR İSTEME) NAMAZI BÖLÜMÜ 372
1.İstiskâ' (=Yağmur İsteme) Duası ve Peygamber (s.a.)'in Yağmur İsteme Duasma Çıkması 372
2.Peygamber (s.a.)'in Yağmur İsteme Duası Sırasmda Yaptığı Dua 372
3.İnsanların Kıtlık Dönemlerinde İmamdan Yağmur Duası Etmesini İstemeleri 374
4.Cum'a Hutbesi Sırasmda Kıbleye Yönelmeden Yağmur Duası Etmek 374
5.Yağmur İsteme Namazı Sırasmda Kıraati Açıktan Okumak 375
6.İmamm Yağmur İsteme Duası Sırasında Ellerini Kaldırması 375
7.Yağmur İsteme Duasmdan Sonra Yağmurun Yağması Durumunda Söylenecek Söz 375
8.Şiddetli Rüzgar Estiğinde Ne Yapılır? 376
9.Zelzeleler ve Doğa Olayları Hakkında Söylenenler 376
10.Yağmurun Ne Zaman Yağacağım Allah'tan Başka Hiç Kimsenin Bilememesi 376
16.BÖLÜM: KÜSÛF (=GÜNEŞ TUTULMASI) NAMAZI BÖLÜMÜ 377
1.Güneş Tutulması Sırasmda Namaz Kılmak 377
2.Güneş Tutulması Sırasmda "es-Salâte Câmiatun" Diye Seslenilmesi 378
3.Güneş Tutulması Namazmm Cemaat Halinde Kılınması 378
4.Güneşin, Bir Kimsenin Ölümü ve Hayatı İçin Tutulmaması 379
5.Güneş Tutulması Sırasmda Allah'ı Zikretmek 380
6.Güneş Tutulması Namazında Kıraati Açıktan Okumak 380
BÖLÜM:SUCÛDU'L-KUR'AN(=KUR'AN'DAKİSECDEAYETLERİ)BÖLÜMÜ 381
1.Kur'an-ı Kerim'deki Secde Ayetleri 382
2.Sâd Suresi'ndeki Secde 383
3.Müslümanların, Asıl İtibariyle Necis Olan ve Abdest Almaları da
Sözkonusu Olmadığı Halde Müşriklerle Birlikte Secde Etmeleri 383
4.Secde Ayeti Okuyup da Secde Etmemek 384
5 Secde Ayetini Okuyan Kimsenin Secde Etmesi Halinde Onu Dinleyen Kimsenin de Secde Etmesi 384
15.BÖLÜM: TAKSÎRU'S-SAL ve Acirc;T (=NAMAZI KISALTMA) BÖLÜMÜ 385
Namazın Kısaltılarak Kılınmasıyla İlgili Olarak Gelen Rivayetler ve Yolcu Kimse Konakladığı Yerde Kaç Gün Boyunca Namazlannı Kısaltarak Kılar? 386
2.Mina'da Namaz Kılmak 388
3.Namazın Kısa Kılınacağı Mesafenin Ölçüsü 388
4.Kişinin, Yerleşim Yerinden Ayrıldığında Namazı Kısaltarak Kılması 389
"Yolculuk Sırasında Akşam Namazının Farzını Üç Rekat Olarak Kılmak 389
Binek Üzerinde ve Bineğin Yönelttiği Herhangi Bir Tarafa Doğru Nafile Namaz Kılmak.... 390 Merkep Üzerinde Nafile Namaz Kılmak 390
- Yolculuk Sırasmda Farz Namazlarm Öncesindeki ve Sonrasındaki Nafile Namazları Kılmamak 391
1 olculuk Sırasmda Akşam Namazının Farzı ile Yatsı Namazının Farzım Birleştirmek (=Cem' Etmek) 391
I ? Oturarak Namaz Kılamama Durumunda Yatarak Namaz Kılmak 392
Ekr Kmsenin. Oturarak Namaz Kılarken İyileşmesi veya Kısmen Bir Rahatlık rüssetmesi Durumunda Namazın Geri Kalanını Ayakta Kılması 392
19.BÖLÜM: TEHECCÜD NAMAZI BÖLÜMÜ 393
1.Geceleyin Teheccüd Namazı Kılmak 393
2.Hasta Olan Kimsenin Gece Namazını Terk Etmesi 394
3.Hz. Peygamber (s.a.)'in Farz Kılmaksızın Gece İbadeti ile Nafile Namaza Teşvik Etmesi... 394
4.Peygamber (s.a.)'in Geceleyin Ayaklan Şişinceye Kadar Gece Namazı Kılması 395
5.Seher Vaktinde Uyumak 396
6.Gece Namazmda Kıyamın Uzun Olması 397
7.Peygamber (s.a.) Gece Namazını Nasıl ve Kaç Rekat Kılardı? 397
8.Kişinin Gece Namazı Kılmadığı Takdirde
Şeytanın Onun Başının Arka Tarafma Düğüm Bağlaması 398
9.Kişinin Geceleyin Uyuyup da Namaz Kılmadığı Zaman
Şeytanm Onun Kulağma Bevletmesi 398
10.Gecenin Sonunda Dua Etmek ve Namaz Kılmak 398
11.Gecenin Başmda Uyuyup Sonunu İhya Etmek 399
12.İbadette Aşırıya Kaçmanın Mekruh Olması 399
13.Gece Namazma Kalkmayı Alışkanlık Haline Getirmiş Bir Kimsenin,
Gece Namazını Terkemesinin Mekruh Olması 400
14.Sabah Namazının İki Rekat Sünnetine Devam Etmek ve
Bu İki rekata 'Tatavvu' Admı Veren Kimse 400
15.Şabah Namazmın İki Rekatında Ne Okunur? 400
16.İkamet Halinde/Hazarda İken Kuşluk Namazı Kılmak 401
17.Öğlenin Farzmdan Önce İki Rekat Namaz Kılmak 401
18.Akşam Namazının Farzmdan Önce İki Rekat Namaz Kılmak 401
20.BÖLÜM: FADLİ'S-SAL ve Acirc;Tİ Fİ MESCİDİ MEKKE VE'L-MEDÎNE (=MEKKE İLE
MEDİNE MESCİDİNDE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ) BÖLÜMÜ 403
1.Mekke ile Medine Mescitlerinde Namaz Kılmanın Fazileti 403
2.Peygamber (s.a.)'in Kabri ile Minberi Arasındaki Alanın Fazileti 404
21.BÖLÜM: AMEL Fİ'S-S AL ve Acirc;T (=N AM AZDA İŞ YAPMA) BÖLÜMÜ 405
1.Namazda Konuşulması Yasak Olan Şeyler 405
2.El Çırpmanın (=Tasfik) Kadınlara Mahsus Olması 406
3.Namazda İken Secde Anında Yerdeki Çakıl Taşlarım El ile Düzeltmek 406
4.Namaz Kılan Kimsenin Namazda İken Verilen Selama Karşılık Vermemesi 407
5.Namazda Elleri Böğre Koymak 407
22.BÖLÜM: SEHV (=NAMAZDA YANILMA) BÖLÜMÜ 408
1.(Namazı Kılan Kimsenin, Dört Rekatlık Bir Namazı) Beş Rekat Kılması 408
2.Namaz Kılan Kimseye Bir Şey Söylendiğinde
Onun Eliyle İşarette Bulunması ve Söyleneni Dinlemesi 409
23.BÖLÜM: CEN ve Acirc;İZ (=CENAZELER) BÖLÜMÜ 411
1.(Ölürken) Son Sözü "Lâ İlahe İllallah" Olan Kimse 411
2.Cenazenin Ardmdan Gitmek 412
3.Kefenine Sarılmış Ölünün Yanma Girmek 413
4.Kişinin, Ölünün Ailesine, Ölüm Haberini Bizzat Vermesi 413
5.Bir Çocuğu Ölüp de Allah'ın Rızasını Umarak Sabreden Kimsenin Fazileti 414
7.Kefen İçin Beyaz Bez Kullanılması 415
8.Ölüyü, Etrafı Dikilmiş Gömlek İçerisinde veya
Etrafı Dikilmemiş Gömlek İçerisinde Kefenlemek 415
9.Ölüyü Kefenlemek İçin Sadece Bir Elbisenin Bulunması 416
10.Ölünün Sadece Baş Tarafını veya Sadece Ayak Tarafmı Örtecek Kefenden Başka
Bir Şey Bulunamaması Durumunda O Şeyle Gövde ile Baş Tarafın Örtülmesi 417
11.Peygamber (s.a.) Döneminde (Ölmeden Önce) Kefenini
Hazırlayan Kimseyi Peygamber (s.a.)'in Yadırgamaması 418
12.Kadınların Cenazenin Ardmdan Gitmesi 418
13.Kadmm, Kocasmdan Başkası İçin Yas Tutmaması 419
14.Mezarları Ziyaret Etmek 419
15.Ölünün, Ailesinin Ağlamasının Bir Kısmı Sebebiyle Azab Görmesi 420
16.Ölünün Üzerine Feryad-u Figan Etmenin Yasak Olması 421
17.Peygamber (s.a.)'in: "Yakalarını Yırtan Bizden Değildir" Sözü 422
18.Bir Musibetle Karşılaşan Bir Kimsenin, Bu Hüznünü
Hissettirecek Şekilde Bir Kenarda Oturması 422
19.Hastanm Yanında Ağlamak 423
20.FeryatEtmeninve(YüksekSesle) Ağlamanın YasakOlmasıveBunuYapanlarıEngellemek... 423
21.Cenaze İçin Ayağa Kalkan Kimse Ne Zaman Oturur? 424
22.Bir Yahudi Cenazesi İçin Ayağa Kalkmak 424
23.Cenazeyi Kadınların Değil de Erkeklerin Taşıması 425
24.Cenazeyi Defnetme Hususunda Acele Davranmak 425
25.Cenaze Namazmda İmamm Arkasında İki veya Üç Sıra Saf Olmak 425
26.Cenaze Namazını Kıldıracak Kimse, Kadın ve Erkek Cenazenin Neresine Doğru Durur?... 426
27.Cenaze Namazmda Fatiha Suresi'ni Okumak 426
28.Şehid için Cenaze Namazı Kılmak 427
29.Bir Mezarın İçerisine İki veya Üç Kişinin Gömülmesi 428
30.Şehitlerin Yıkanması Görüşünü Kabul Etmeyenler 428
31.Müşrik Olan Bir Kimsenin, Ölüm Anmda "Lâ İlâhe İllallah" Demesi 429
32.Hadisçinin Mezarın Başında Vaaz Vermesi ve
Arkadaşlarının İse Onun Etrafında Oturması 430
33.Kendi Kendini Öldüren Kimsenin Durumu 431
34.İnsanlarm Ölüyü Hayırla Anması 432
35.Kabir Azabı Hakkında Gelen Hadisler 433
36.Kabir Azabmdan Allah'a Sığınmak 434
37.Ölüye, Sabah-Akşam Gideceği Yerin Gösterilmesi 434
38.Ergenlik Çağma Girmeden Once Ölen Müslüman Çocuklarının Durumu 435
39.Ansızın Ölmek 435
40.Peygamber (s.a.), Ebu Bekr (r.a.) ile Ömer (r.a.)'m Kabri 436
41.Ölülere Sövmenin ve Onları Kötülemenin Yasak Olması 436
24.BÖLÜM: ZEK ve Acirc;T BÖLÜMÜ 437
1.Zekâta Farz Olması 438
2.Zekât Vermeyen Kimsenin Günahı 440
3.Peygamber (s.a.)'in: "Beş Ukiyyeden Az Miktardaki Gümüşte Zekât Yoktur" Sözü 441
4.Sadakanın Helal Kazançtan Verilmesi 441
5.Sadakaların Kabul Edilmediği Bir Zaman Gelmeden Önce Sadaka Vermek 442
6.Peygamber (s.a.)'in: "Yarım hurmayla ve az sadakayla da olsa
kendinizi cehennem ateşinden koruyun" Sözü 443
7.Hangi Sadaka Daha Faziletlidir? 444
8.Kişinin Farkında Olmadan Oğluna Sadaka Vermesi 445
9.Sadakasını Bizzat Kendisi Vermeyip de Hizmetçisine Vermesini Emreden Kimse 445
10.Sadakanın Zengin İken Verilmesi 446
11.Sadaka Vermeye Teşvik Etmek ve Sadaka Verilmesi Hususunda Aracı Olmak 446
12.Kişinin Gücünün Yettiği Miktarda Sadaka Vermesi 447
13.Müşrik İken Sadaka Verip Sonra da Müslüman Olan Kimse 447
14.Hizmetçinin, Efendisinin Emriyle İsrafa Kaçmadan
Sadaka Vermesi Halinde Alacağı Sevap 448
15.Yüce Allah'ın: "Kim (Allah yolunda) verir ve (Allah'a karşı gelmekten) sakınır, en güzel
olanı (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz de ona en kolay olanı (cenneti) kolaylaştırırız" (Leyi: 92/5-6) Ayeti ile Peygamber (s.a.)'in: "Allah'ım! İnfakta bulunan kimseye, (verdiğine karşılık) bir bedel ver" Hadisi 448
16.Sadaka Veren Kimse ile Cimri Kimsenin Durumu 448
17.Her Müslümanın Sadaka Vermesinin Zorunlu Olması,
Sadaka Verecek Mal Bulamayan Kimsenin İyilik Yapması 449
18.Zekât ile Sadakadan Verilecek Miktar, Koyunu Sadaka Olarak Vermek 450
19.Gümüşün Zekâtı 450
20.Zekâtı, Nassla Belirlenenin Dışında O Değerde Başka Bir Maldan V

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.