Sahihi Buhari (Zübdetül - Buhari) Ömer Ziyaeddin Dağıstani-1479 (001473)

Fiyat : €38,84  + KDV
KDV Dahil : €46,22
Test2
15
:

ve mdash; BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ve mdash;

SAHİHİ BUHARİ

Aziz Okuyucu;

Kâinatın yaratıcısı yüce Allah’ın Peygamberi vasıtasıyle insan-lara kurtuluş sebebi olarak gönderdiği, Kur’ân-ı Kerimden sonra, İs-lâm ulemasının üzerinde doğru olduğuna ittifak ettikleri altı kitap vardır. Bunlar ezcümlepeygamberimizin söylediği sözlerin, sağlam ravilerce derlenerek: kitap haline getirilmiş şeklidir.

Sahih-i Buhâri, Sahih-i Müslim Sünnen-i Ebû Dâvut, Sünen-i Tirmizi, Sünne-i Nesâi, Sünne-i ibni Mace isimlerini taşıyan bu kıy-metli kitapların, Kur’am Kerimden sonra ilk sırayı işgal edeni şüb- hesizki İmam-ı Buhâri hazretlerinin Cemettiği sahih-i Buhâri kitabı-dır. Bu kitabın 30 ciltlik, 12 ciltlik 5 ciltlik gibi muhtelif şerhleri ya-pılıp tab edilmiştir. Bunlan okumak son derece uzun vakitleri gerek-tirdiğinden her müslümanın alıp okuması zordur. Bu itibarla meşhur Hadis alimlerimizden Ömer Ziyaeddin efendi. Hazretleri bu büyük kitabı özetleyerek mükerrer Hadisleri ve hadis ravilerini çıkararak bir zübde hazırlamıştır.

İşte Zübdetül Buhari adındaki bu değerli eseri, muhterem Fikri Yavuz hoca sadeleştirmiştir. Ayncâ, süneni tirmizi mütercimi muh-terem Osman Zeki Soyyiğit Hocada büyük bir titizlikle tahkik ve tet-kikini yaparak neşre hazırlamıştır.

Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi arz eder iki cilt halinde orjinalleri ile birlikte sizlere arzettiğimiz bu kıymetli eserin sunumunu bizlere bahşeden Allaha hamd ederiz.

Tevfik Allahtandır.

SAHİHİ BUHARİ

BUHARİ-Î ŞERİF HAKKINDA AÇIKLAMA

Kitabımız KUR’AN-İ KERİM’den sonra kitabların en sahihi ol-duğuna büyük alimlerin ittifakı olan BUHARÎ-İ ŞERİF, lâfzî, fi’li ve takriri olmak üzere, mükerrer hadîslerle beraber ve laquo;7275 ve raquo; hadîs-i şerifi ihtiva eden dört büyük cildden ibarettir.

İmam Buhari Hazretleri ise, Peygamber’e ait hadîslerin senedlerini bir silsile halinde anlattığı gibi, sırası geldikçe de bir çok râvinin, ashab ve tabiînin sözlerini dahi kitaba koymuş olduğundan kitabın hacmi, adeta okunması ve kavranması mümkün olamayacak derecede büyümüştür.

Mütercim merhum Ömer Ziyaeddin Hazretleri, öğrenci ve oku-yuculara kolaylık sağlamak üzere Buharî-i Şerifin senedlerini ve mükerrer hadîslerini çıkarmak ve yalnız ve laquo;Kavli ve raquo; hadisleri almak suretiyle kısaltıp toplamı ve laquo;4541 ve raquo; adet olan hadîs-i şerifi ve laquo;SÜNEN-i AKVAL-i NEBEİYYE ve raquo; adı ile hicri 1308 tarihindeİstanbul’da bas-mış ve yaymıştır.

Adı geçen merhum bu kitabı herkesin kolayca okuyup ezberle-yebilmesi için, Peygamber’e ait ve laquo;Kavli ve raquo; hadîs’erden mana yönünden bir ve yalnız ravilerin müteaddit olması dolayısiyle lâfızlarda kıs-men değişik olan hadis-i şerifleri birleştirmek ve mükerrer olanları tamamen, hadîs ravilerinin sözlerini kısmen düşürmek suretiyle tekrar kısaltıp ve laquo;1524 ve raquo; hadis-i şerifi ihtiva eden ve laquo;Zübbetü’l Buhari ve raquo; adı ile hicri 1330 tarihinde Mısır’da bir kitap yazarak basıp yaymış idiy-se de bu kitapların her ikisi de arapça yazılmış olduğundan, arapçayı tambilmeyen Türk kardeşlerinin faydalanmalarını gözden uzak tutmayan Ömer Ziyaeddin Hazretleri, zikredilen tarihte hemen ken-di el yazıları ile bu ve laquo;Zübdetü’l-Buharî ve raquo; kitabını Türkçeye terceme etmiştir.

MÜTERCİM ÖMER ZİYAEDDİN EFENDİ MERHUMUN TERCEME-i HALİ

SAHİHİ BUHARİ

Merhum mütercim Ömer Ziyaeddin Efendi aslen Dağıstan’lıdır. ve laquo;Çirkây ve raquo;a bağlı MÎRTÎ köyünde doğmuştur. Lâzkî aşiretinin AVAR boyundandır. Şeyh Şamil Hazretlerinin bilinen savaşları sırasında beraberinde hizmet etmiştir.

Doğum yerinde ilk tahsilini yaptıktan sonra İstanbul’a hicret et-miştir. İstanbul’a geldikten sonra alet ve yüksek ilimleri tahsile ko-yulmuş, hem de yüksek feyiz sahibi meşhur şeyh Gümüşhane’li Hacı Ziyaeddin Efendi (Kuddise sirruhu) Hazretlerinden manevî feyizler edinmece başlamıştır. Öğretilmesi adet olan zahirî ilimlerde yine sö-zü geçen Ahmed Ziyaeddin Efendi Hazretlerinden İlmî tahsilini ta-mamlayarak icazet aldığı gibi, adı geçen Şeyh Hazretlerinin kudsi himmetleriyle dereceler kazanarak hilâfet elde etmiştir.

Hafıza gücündeki sağlamlık hayrete değer olup Kur’an-ı Azî- mu’ş-Şanı, Fatiha-i Şerife gibi tam bir sür’atle okuyacak derecede hafız olduğundan başka, terceme buyurduğu ve laquo;Zübdetü’l-Buharî ve raquo; yi ve bazı hadîs kitaplarını ezberlemişti. Bir çok sene hatimle Teravih namazı kıldırdığı gibi, ömrünün sonuna kadar Kur’an-ı Kerîmi altı saatte, başından sonuna kadar ezbere okumağa gücü yeten bir hafız idi. Bu yönden emsali pek nadir idi.

İlmi icazeti aldıktan sonra 15 Muharrem 1927 tarihinde Alay Müftüsü olduğundan Edirne’de onâltı sene kadar bu hizmeti tam bir istikamet ve dirayetle başardı. Bundan sonra Malkara kazası, niya-betini kabul ile bu hizmette de onüç sene kalmıştır. Sonra Tekirdağ niyabetine yükseltilerek iki buçuk sene bu hizmeti güzelce yerene getirmiştir?

Meşrutiyetin ilânı arkasından İstanbul’a dönüp bir müddet kaldiktan sonra Medine-i Münevvere’ye giderek altı ay kadar da orada kalmıştır. O sırada Hicaz tarafına gelen Mısır Hidîvi Abbas Hilmi Paşa maiyetine geçmiş ve on seneden çok Mısır memleketinde adı geçen Hidîv’in sarayında ikrama mazhar olmuştur.

1337 tarihinde İstanbul’a dönerek ve laquo;Daru’l-Hılâfe ve raquo; medresesinde Hilâfiyat ve ondan sonra hadîs ilmi okuttuğu gibi, Gümüşhane’n Hazretlerinin Postnişîn’liği boşaldığında mevcut halifelerin en olgun ve en alimi olduğundan irşad postuna oturarak vakıf şartı gereğince irşad ve ilim tedrisi ile iki sene kadar meşgul olmuştur. 17/Rebiulev- vel/1340 tarihi cuma gecesinde yetmişbeş yaşında olduğu halde ebedî hayata göçerek Süleymaniye camii çevresinde Gümüşhaneli Hazret-leri ile kendisinden sonraki Halifelerine mahsus yere gömülmüştür. Allah’ın bol rahmeti üzerine olsun...

Merhum iyi huylu, cömert ve güzel vasıflara sahip muhaddis, alim, fazıl, çok lütufkâr ve açık kalbli bir pir idi.

İşte size eşsiz bir dehâ ve Müslüman Türk fazılı!...

ibni Hanbel ve şöhretli hadîs alimi Ebu Nuaym El-İsfahanî gibi pek çok meşhur ademlerden ders almıştır. Yüzbin sahih ve ikiyüz bin gayri sahih hadîs ezberinde olduğu meşhurdur. Hatta îmam Buharî’- nin benimsemediği hadîs, sahih hadis değildir, diyenler de vardır.

Kendisinden rivayet olunduğu üzere ve laquo;600.000 ve raquo; miktarında hadis-i şerifi inceleyerek onaltı yıl içinde bir araya getirmiş ve gusledip iki rekât namaz kılmadıkça Sahıh-i Buharı ’sine hiç bir hadîs-i şerif yazmamıştır.

SAHİHİ BUHARİ

.tr

Bağdad’da bulunduğu sürece derslerine pek çok hücum ve rağ-bet olmuştu. Kendisinden yetmiş binden ziyade büyük şahsiye! hadis-i şerif dinlemiştir. îmam Müslim bin Haccac El-Nisabûrî, İmam Tirmizi, İmam Nesaî, Ebû Zura’a ve Ebû Bekir ibni Hüzeyme İmam Buharî’den feyiz alan meşhur alimlerdendirler. Uzun zaman Bağdad’da ilim öğrettikten sonra Buhara’ya dönerek ilim neşrine başlamışken Buhara Valisi bulunan Halid ibni Ahmet, yalnız kendi evlâdını faydalandırmak üzere kendisini özel muallim yapmak iste-mişse de, İmam Buharı ilim neşrinin hudutlandmlmasma razı olma dığmdan Semerkand civarında ve laquo;Hertenk ve raquo; köyüne sürülmüş ve orada hicri ve laquo;256 ve raquo; yılında altmış iki yaşında olduğu halde Ramazan bayramı gecesinde beka alemine göçmüştür.

Allah Tealâ Hazretlerinin rahmeti onun ve bütün müminlerin üzerine olsun...

SAHİHİ BUHARİ

İÇİNDEKİLER

Giriş 16

îman Bahsi 17

Abdest bahsi 52

Gusül bahsi 61

Hayiz bahsi 64

Teyemmüm bahsi 67

Namaz bahsi 68

Namaz vakitleri bahsi 93

Ezan bahsi 105

Cuma bahsi 145

Korku namazı bahsi 154

Ramazan ve Kurban Bayramı bahsi 155

Vitir Bahsi 158

Yağmur duası bahsi 159

Güneş tutulması bahsi 163

Seferi namaz bahsi 166

Teheccüd (Namazı) bahsi 167

Mekke ve Medine mescitlerinde namazın fazileti 174

Namazdan yanılma (Sehiv) Bahsi 177

Cenaze bahsi 178

Zekat bahsi 210

Hac bahsi 243

Mekke-i Mükerremenin fazileti ve kabe’nin inşaası bahsi 254

ömre bahsi 269

Av bahsi 272

Medinenin maremi bahsi 280

Oruç bahsi 292

Kadir Gecesi Bahsi 317

Selem bahsi 359

Şuf’a bahsi 361

îcaro bahsi 363

Havale bahsi 370

Vekâlet bahsi 373

Ziraat bahsi 379

Müsâkat ve şirb bahsi 337

Borçlar ve hacir bahsi 400

Davacılık bahsi 404

Lukâta (Yitik mal) bahsi 406

Zulüm bahsi 408

Müşterek yemek bahsi 417

Rehin bahsi 425

Köle azad etmek bahsi 426

Mükateb (sözleşmeli köle) bahsi 432

Hibe bahsi 434

Umra ve ruke bahsi 445

Şahidlik bahsi 447

İfk (iftira) bahsi 451

Sulh bahsi 460

Şartlar bahsi 466

Vasiyetler bahsi 483

Cihad (siyer) bahsi 489

Yaratılışın başlangıcı bahsi 553

Ademin yaratılışı ve peygamberler bahsi 579

İsrail oğulları bahsi 612

Abraş, kel ve A’mâ bahsi 617

Menakıb bahsi 624

Peygamberlik nişanlan bahsi 635

Peygamber ashabının Faziletleri Ebu Bekir’in özellikleribahsi 645

Hazreti Ömer’in özellik eri bahsi 651

Hazreti Osman’ın özellikleri 653

Hazreti Ali’nin özellikleri 655

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yakınlannın özellik-leri 656

Ensar’m özellikleri 663

Isra ve miraç bahsi 674

Hicret ve muhacirler bahsi 682

GAZALAR BAHSİ

Bedir muharebesi 691

Ka’b bin eşref’in öldürülmesi bahsi 697

Ebu Raif’in öldürülmesi 699

Uhud savaşı bahsi 701

Hendek (Ahzab) savaşı 706

Beni kurayza Gazası Bahsi 709

Rika gazası 710

Beni mustalık Gazası 711

Hudeybiye Gazası 712

Hayber Gazası 714

Mûte Gazası 721

Fetih Gazası 722

Huneyn Gazası 726

Evtas Gazası 727

Taif Gazası 728

Zi’l ve mdash;Halasa ve mdash; Gazası 736

Seyfu’l-Bahr Gazası 737

Sûmâme, müseyleme ve esved el-ansi bahinleri 738

Mecran Emli kıssası 742

Eş’arî’lerin ve yemenlilerin gelişi 743

Veda Haccı bahsi 746

Peygamber (S.A.V.)’in Hastalığı ve Vefatı bahsi 758

KUR’AN TEFSlRİ BAHSİ

Fatiha sûresi 762

Bakare sûresi 763

Al-i îmran sûresi 767

Nisa süresi 773

Maide sûresi 775

Berâe sûresi 778

Hud sûresi 779

Hıcr sûresi 780

Nahl sûresi 782

Isra sûresi 782

Kehf sûresi 787

Nûr sûresi 789

Furkan sûresi 792

Kasas sûresi 793

Secde sûresi 795

Ahzad sûresi 796

Sebe sûresi 800

Zümer sûresi 801

Casiye sûresi 802

Muhammed (Kıtal sûresi ) 803

Kaf sûresi 803

Necm sûresi 805

Rahman sûresi 806

Mümtemime sûresi 807

Cuma sûresi 809

Münafıkûn sûresi 810

Tahrim sûresi 811

Nûn sûresi 813

Mûddessir sûresi 814

Naziat sûresi 815

Abese sûresi 816

İnşikak sûresi 816

Şems sûresi 817

Alâk (İkra) sûresi 818

Kevser sûresi 822

Nasr sûresi 823

Muavizeteym sûreleri 823

Kur’anın Faziletleri Bahsi 824

Nikah Bahsi 833

Talak (Boşamş) Bahsi 852

Lian Bahsi 858

Nafaka bahsi 861

Yiyecek (Et’ime) bahsi 862

Akıka Kur’banı hayvan kesme ve avlama bölümü 869

Kurbanlar bölümü 874

Meşrubat (içilecek şeyler) bölümü) 874

Hastalar bahsi 879

Tıp bahsi 884

Giyim (elbise) bahsi 893

EDEB ve sıla-i rahum bahsi 899

İzin istemek bahsi 918

Dua bahsi 921

Duygulu sözler bahsi 932

Kader bahsi 957

Yeminler ve adaklar 959

Feraiz Bahsi 965

Şer’i cezalar ve diyetler bahsi 966

Mürtedlerin (hak dinden çıkanların) tevbe ve çağrılmaları 973

Tabir (Rüya tevili) bahsi 974

Fitneler ve sultana itaat bahsi 982

Temenni bahsi 990

Kitab ve sünnete sarılmak 991

Tevmid bahsi 994

SAHİHİ BUHARİ
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.