Şifa-i Şerif - Kadi İyaz - Bedir Yayınları -1521 (001708)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €109,75
İndirimli : €64,56  + KDV
KDV Dahil : €76,82
Test2
15
:

Şifa-i Şerif - Kadi İyaz

  • Kitap                 Şifa-i Şerif
  • Yazar                Kadı İyaz
  • Tercüme           Naim Erdoğan - Hüseyin S. Erdoğan
  • Yayınevi           Bedir Yayınevi
  • Kağıt Cilt          2.Hamur - Ciltli, Büyük boy
  • Sayfa Sayısı    791 Sayfa
  • Sayfa Ebat       16x24 cm
  • Yayın Yılı         2017
  • ISBN                978975851408

BİSMÎLLAHİRRAHMANİRRAHİM

NAŞİRİN ÖNSÖZÜ

Hamdü Senâ bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celâlühu) mah-sustur. Salât ü selâm, iki cihan güneşi, medar-ı iftiharımız, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına olsun.

Dinî bilgileri, Müslümanlara öğretmekle yükümlü olan her Müslü-man gibi, biz de bu kudsî görevi yerine getirmek gayreti içindeyiz. Bu gaye ile işe başlayıp, bu güne dek Allah’ın izniyle Müslüman halkımı-zın istifadesine sunduğumuz eserlerimize bir yenisini daha katmış bulu-nuyoruz.

Daima Müslüman halkımıza hizmet etmeyi şiar edinen Bedir Yayıne-vi Kadı lyaz’ın Şifa namındaki çok meşhur kitabını, zamanımızın kıy-metli din bilginlerinden muhterem Hüseyin Sûdi Erdoğan ve Naim Er-doğan hocalarımıza tercüme ettirerek, büyük gayretler neticesi elde edilen bu kıymetli eser ayrıca bir heyetin kontrolünden titiz bir şekilde geçiril-dikten sonra Müslüman halkımızın istifadesine sunulmuştur.

Her türlü hastalıklara şifa, dertlere deva olan peygamber (Sallaliahü aleyhi ve Sellem) ’in hadis-i şeriflerinin bir açıklanmasından ibaret olan bu eserin, hasseten milletimizi, ammeten bütün Müslümanların bugün mübtela oldukları maddî ve manevî çeşitli hastalıklarına şifa, dertleri-ne deva olmağa vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dileriz.

Gayret bizden tevfık Allah’dan.

Essalât-ü vesselâmü âlâ Resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

BEDİR YAYINEVİ

ESERİ TETKİK ve TAKDİM A. FİKRİ YAVUZ

(İstanbul Eski Müftüsü)

Kâinatta mevcut canlı ve cansız bütün varlıklar, başlangıç ve son hal-leriyle, hali hazır durumlariyle ayrı ayrı incelenip üzerlerinde düşünül-düğü zaman, bunlarda beşer üstü bir san’atm, âlemler üstü bir kudret ve iradenin, akılların kavrayamayacağı bir ilmin hakimiyeti hissedilir ve görülür; böylece insan acziyetini itiraf ederek Hâlık Teâlâ karşısında boyun eğip kulluk görevine yönelir. İnsanı bu şerefli hale çıkaran biri-cik vasıta, ondaki akıldır; çünkü türleri ve özellikleri sayılamayacak kadar çok ve değişik olan yaratıklar içerisinde insan; aklı sayesinde en mü-kemmel varlık olmuştur. Eşyanın değerlendirilmesi ve bunların beşeri-yet hizmetinde kullanılması, yaratıcıya ibadet edilip derece kazanılması hep bu akılla mümkündür. Bununla beraber insan, biçim ve keyfiyet yönü itibariyle de yaratıkların en güzeli ve en mükemmelidir.

Varlıklar âlemini yaratan Vacib Teâlâ hazretleri Tîn Sûresi’nin 4. âyet-i kerimesinde:

"Biz, gerçekten insan cinsini en güzel bir biçim ve kıvamda yarattık"

buyurmakla, insanın seçkin özelliklerine dikkatimizi çekiyor.

Daha sonra, bu akıl sayesinde insanlar en doğru yolu bulsunlar, dün-yada güzel bir düzen içinde yaşasınlar, ahirette de saadete ersinler diye, onlara kendi içlerinden peygamberler gönderdiğini yine Allah Teâlâ şu âyet ile bize bildiriyor:

"O insanlara, içlerinden peygamber gönderdik ki, (kavmine) şöyle desin: Allah’a ibadet edin. Sizin ondan başka İlâh’ınız yoktur. Artık ondan korkmaz mısınız?" (23/33)

Böylece insanlar içerisinde en seçkin olanlar, insanlara hak yolu gös-teren ve Allah’ın elçileri bulunan Peygamberlerdir. Peygamberler içeri-sinde de en faziletli ve en seçkin olanı Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve Sellem) efendimizdir; zira onun hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

"Biz, seni Alemlere rahmet olarak gönderdik" (1) ve "Biz seni insan-ların tümüne gönderdik, cenneti müjdeleyici ve azabı haber verici bir peygamber olarak..." (2)

Sonra da yüce Peygamberin vasfına işareten:

"Gerçekten sen, çok büyük bir ahlfik üzeresin" (3) buyuruyor.

Aynı zamanda peygamber silsilesinin sonu ve tamamlayıcısı... Artık kıyamete kadar getirdiği din ve ahlâk geçerli ve bakî... Bu hususta Al-lah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Hazreti Muhammed, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin de sonun-cusudur." (4)

İlim ve ahlâkını doğrudan doğruya Vacib Teâlâ Hazretlerinden alan ve O’nun terbiyesi altında yetişen kemalât ve hikmetle dolu Peygambe-ri tanımak O’na itaat etmek ve onun yolunda gitmek asıl gaye... Zaten Peygamberler aracılığı ile Allah’a ibadet edilsin diye yaratılmıştır insanlar. Akıl nimeti ile tanımayıp öğrenmedikçe, kime nasıl itaat edilir ve kur-tuluşa erilir?

İşte tek kurtuluş yolu, O yüce peygamberi tanımak ve O’nu örnek edinme yoludur. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

"Allah’ı ve âhiret gününü arzulayan kimseler olarak Resûlüllah’da uyacağınız ve edineceğiniz güzel bir haslet vardır." (S)

Böyle şanı yüksek ve vazifesi büyük olan bir Peygamberin şahsiyeti-ni tanımadan, ahlâkını öğrenmeden, mucizeleri karşısında eğilmeden, emir ve yasaklarını bilmeden onun yolunda bulunmak mümkün mü? Değişik akıllarımızın idraki ölçüsünde Peygamberimizi tanımak mec-buriyetindeyiz ve daima bu sorumluluk içindeyiz. Bizi bu sorumluluk-tan kurtarmak ve dolayısıyla sevab kazanmak ve mukaddes emanete hiz-met etmek için öteden beri İslâm âlimleri Peygamber efendimiz hak-kında sayısız denecek kadar eserler yazmışlar, akıllarının yettiği, isti-datlarının imkân verdiği ölçüde tam bir ihlâsla onun kemalâtını anlatıp tanıtmaya çalışmışlar ve onu örnek edinmeye teşvik etmişlerdir. Bu eser-lerle İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunulduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Ancak meyvalan kolaylıkla devşirilen ağaçlar gibi, eserler içe-risinde faydalanılması kolay olanı vardır. Şimdi tercemesi sunulan Kadı lyaz Hazretlerinin "Eş-ŞifS bi-Ta’rîf-i Hukuki’l-Mustafa’’ adlı ki-tabı bu kabil eserlerden biridir. Asırlar boyu câmi ve medreselerde oku-tulmuş, bir vird halinde hatmine devam olunmuştur. Derli toplu bir ifade ile kaleme alınmış olup Resûlüllah (Aleyhissalâtü vesselam)'m her yö-nü bakımından tanıtılması için azamî titizlik gösterilerek en sağlam de-liller şahit tutulmuştur.

Bu eser, daha önce Osmanlıca’ya terceme edilmişti; fakat kullanılan ifade çok ağır olduğundan bugünkü nesil tarafından anlaşılabilecek bir halde değildir. Çok isabetli bir teşebbüs ve gayretle bu eser, (muhterem Naim Erdoğan, Hüseyin S. Erdoğan) beyler tarafından türkçemize ka-zandırılmış bulunuyor. Bu büyük hizmetlerinden dolayı kendilerine te-şekkür ederken, okuyucuların da bundan faydalanarak o manevî nur-dan hissemend olmalarını Yüce Allah’dan niyaz ederim.

Eserin muhtevası hakkında bilgi vermeden önce, eserin yazarını ta-nıyalım:

Eseri arapça olarak hazırlayan Kaadı lyaz'dır. Künyesi (Ebu’l-Fadl) olup babasının adı Musa’dır. Meşhûr âlimlerden ve ediblerden biridir. Hicrî 476 yılında Septe şehrinde doğmuştur. Sonra Endülüse geçerek Kurtuba ve diğer ilim merkezi olan şehirlerde bulunup buralarda ilim tahsil etmiştir.

Uzun zaman Septe’de ve bir aralık da Gırnata’da kadılık görevinde bulunmuştur, ömrünün sonlarına doğru Merakeş’e (Fas’a) hicret etmiş ve H. 544 yılında orada vefat etmiştir. Allah’ın rahmeti üzerine olsun... önemli eserlerinden bir kısmı şunlardır:

1- Kitabu’l-îkmal (Müslim Şerhi)

2- Envaru’l-Meşarîk (Seçme Hadîsler)

3- Et-Tenbihat (Garib Hadîsler hk.)

4- Eş-Şifâ bi-Ta’rîf-i Hukukı’l-Mustafa (Tercemesi sunulan eser)

Bahis konusu olan bu son eserinin pek çok şerh ve haşiyeleri vardır.

Kâtip Çelebi‘nin beyanına göre bu şerhler içinde en güzeli, Tilmisan’lı Ebû Abdullah Muhammedin yazdığı "Şerhu mâ Temesse’l-Hacetü lleyhi min Elfazı’ş-Şifâ" adlı iki ciltlik eserdir. (6)

KİTABIN KONULARI:

Kitabın ihtiva etmiş olduğu konular dört kısımda toplanmış ve her kısım da aynca bab ve fasıllara bölünmüştür. Biz, burada ana hatlarıy- la her kısımdaki konuyu göstereceğiz. Teferruat için kitabın fihrist kıs-mından faydalanılabilir.

Birinci Kısım: Kâinatın efendisi Peygamber (Sallallahü aleyhi ve Sel- lem)’c tazim etmek.

5- Vacib Teâlâ Hazretlerinin Peygamberi övmesi,

6- Allah Teâlâ Hazretlerinin, hem ahlâk, hem de suret yönünden bü-tün güzellikleri ve her iyiliği onda toplamış olması,

7- Peygamberin, Hak Teâlâ katındaki kadrini bildiren sahih ve meş- hûr haberler,

8- Hâlık Teâlâ Hazretlerinin, Peygamber elinde izhar buyurduğu bü-yük mucizeler ve alâmetler. Peygambere has kılınan özellikler.

İkinci Kısım: İnsanların Peygambere karşı yüklendiği sorumluluklar ve yerine getirmeleri gerekli haklar.

1- Peygambere iman etmenin, onun emirlerine boyun eğmenin, sün-netine bağlı olmanın farziyyeti,

2- Peygambere sevgi beslemenin, ondan öğüt almanın lüzumu,

3- Peygamberin emrini büyük kabul etmek, O’na saygı göstermek ve O’na sadık kalmak,

4- Peygambere Salât-ü Selâm getirmenin hükmü ve fazileti.

Üçüncü Kısım: Hazreti Peygamber hakkında muhal ve mümteni olan şeylerle, hakkında caiz olan.

a) Din işlerine ait olan şeyler,

b) Dünya işlerine ait olan haller.

Dördüncü Kısım: Hazreti Peygamberde noksanlık gören veya O’na dil uzatan kimse hakkındaki cezaî hükümler...

Hulâsa, hayatın sirrî ve ulvî gaye, iki cümlecikte toplanmakta O Yü-ce Peygamberi tanımak, O’na uymak...

Değil yalnız Müslümanların, kıyamete kadar devam edecek insan ve cin neslinin bu esrara vakıf olup ondan feyiz almaları dileği ile Allah Teâlâ Hazretlerinden hidayet ve istikâmet niyaz ederim.

26 / 12 / 1975 A. Fikri Yavuz

Okuyucuların dikkatine!..

Size sunulmakta olan bu kitab, kendisinden evvel İslâm âlimlerinin bu konuda yazmış oldukları kitablann en güzellerinden biridir. Musannifi Kaad-ı İyâz (Rahimehullah) Malikî mezhebinin büyük fukahasından- dır. Ayrıca Hadis İlminin sayılı âlimlerindendir. Hadis İlmi ve Usul-u Fıkıh ilmince hangi hadisin hüküm hususunda ne derecede olduğunu belirleyebilecek yetkiye sahibdir. Aynca Usul-ü Dinde hüküm ifade ede-bilecek sözlerin neler olduğunu görür ve ona göre sözünü söyler mu-hakkik ve İslâm âlimidir. Bu özellikleri İslâm âlimlerince kabul edilmiş ve eserlerinde belirtilmiştir. Bu bakımdan eserini okuyanların bu özel-likleri gözden uzak tutmamaları gereklidir. Kitabın metninde delil ola-rak gösterilen Ayet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerin İslâm İmam ve âlim-lerince vaz’olunmuş ilimlerce nasıl değerlendirildiğine ve mdash;hiç değilse ve mdash; çoğunlukla nasıl kabûl edildiğine yeterince vâkıf olmadan itiraz’a kal-kışmamak doğru bir tutum olur kanısındayız.

Kitabtaki Hadis-i Şeriflerin Kütûb-ü Sitte’de olanları için gerekli tah- riçler sahife altlarında gösterilmişdir. Bunları verirken, olabildiği ka-dar, Hadis-i Şerifin Sahihayn’ın ve Sünen-i Erbaa’nın hangi kitab ve hangi babında tahric olunduğuna işaret edilmiştir.

a ve mdash; Bugün ellerde mevcut Kütüb-ü Sitte baskıları değişik olduğun-dan çoğunda önce kitab numarası, sonra ismi, sonra babı ve sonra da Hadis-i Şerifin numarası gösterilmiştir. Râvînin adı en sonda verilmiştir.

b ve mdash; Kütübü Sitte’den mada diğer hadislerde İmam Suyutî’nin "Menahil-üs’ Safa" adlı Şifa Tahricinin sahife numaraları verilmiştir.

Muharric Nizamoğlu

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

Şifa Hakkında Prof. Kâmil Miras’ın Senası 3

Naşir (Bedir Yayınevi)’nin eseri sunuşu 5

Eski İstanbul Müftüsü Fikri Yavuz’un Takdîm Yazısı 7

Okuyucuların Şifa’yı okurken dikkat etmesi gereken hususlar

hakkında Muhakkik ve Muharricin söyledikleri II

BİRİNCİ BAB

Kaadı lyaz’ın Şifa’ya ÖNSÖZÜ 13

BİRİNCİ BÖLÜM

Onıın Övgüsünü ve Güzelliklerini Dile Getirir 21

Semerkandî, Ebu’l-Fadl, Ibni Abbas (R.A.)’m Peygamberimiz

(S.A.V.)’in sevgisi hakkında görüşleri 22

Tevbe sûresi 128. âyetin tefsiri 22

ve Acirc;l-i lmran Sûresi 164, Bakara Sûresi 151, Cuma Sûresi, âyetlerinin tefsiri 23

Nisâ Sûresi 80, Enbiya Sûresi 107. âyetlerinin tefsiri ve ilgili hadisler 24

Tekvîr Sûresi 20-21 ve Nûr Sûresinin tefsiri ve ilgili hadisler

Nûr Sûresi 34, Mâide Sûresi 15, Ahzab Sûresi 45, 46 25

İnşirah Sûresi âyetlerinin tefsiri , 26

ve Acirc;l-i lmran Sûresi 32 - 132. Nisâ Sûresi 58. âyetlerinin tefsiri 28

Ahzab Sûresi 56. âyetin tefsiri 30

ve Acirc;l-i lmran 31-32 âyetlerinin tefsiri 31

İKİNCİ BÖLÜM 32-36

Cenabı Hakk’ın Onu (Kendi Ümmetine) Şahid Oluşu İle Vasfetmesi Bununla İlgili Olarak Onu Övınesi

Ona Lutufta Bulunması 32

Bakara 256, İbrahim 34, Zümer 33, Ra’d 28, Ahzab 45. Sûreleri

âyetlerinin tefsiri 32

Semerkandî, Dahhak, Ebul-Hasan cl-Kabisi’niıı Peygamberin üstünlüğü

hakkında görüşleri 35

A’râf Sûresi 157, ve Acirc;l-i lmran Sûresi 159, Bakara Sûresi 143,

Nisâ Sûresi 41. âyetlerinin tefsiri 35

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 36-39

Cenabı Hakk’ın Ona Mülâtafe ve Nezaket Yollu Ilitah Etmesi 36

Yunus Sûresi 2. ve Tevbe Sûresi 43. âyetlerinin tefsiri 36

Isrâ Sûresi 74. âyetin tefsiri 37

En’âm Sûresi 33, Nemi Sûresi 14, En’âm Sûresi 34. âyetlerinin tefsiri 38

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 39-43

Peygamberin Yüce Değerine Allah (c.c.)’ın Yemin Etmesi 39

Hicr 72. âyetin tefsiri 39

Yasin 1-2 âyetlerinin tefsiri 40

Yasin 2. ve Beled Sûresi 1-2. âyetlerinin tefsiri 41

Belcd 3. Bakara Sûresi 1-2. âyetlerinin tefsiri 42

BEŞİNCİ BÖLÜM 43 48

Peygamber (S.A.V.)’ın Nezdiııdeki Yerini Tanıtmak iyin Yemin Etmesi 43 Ed-Dûha 1-2. âyetlerinin tefsiri 43

Ed-Dûha Sûresi; 3, 4, 5. âyetlerinin tefsiri 44

Ed-Dûha 11. âyetinin tefsiri 45

Necm 10 ve 16, Necin 11-17, Et-Tekvîr 15-25 âyetlerinin tefsiri 46

Kalem Sûresi 2, 3, 4. âyetlerinin tefsiri 47

ALTINCI BÖLÜM 48-51

Cenabı ilukk’ın Kesûliine Acıması Ona Şefkat Etmesi 48

Kalem 5, Kalem 16, Tâlıâ 1-2. âyetlerinin tefsiri 48

Kehf Sûresi 6. âyetinin tefsiri 49

Eş-Şuarâ 3-4. Hicr 94-97 Enbiya 41, Fatır 4, Ez-Zâriyât 52.

âyetlerinin tefsiri 50

YEDİNCİ BÖLÜM 51-53

Allah Kitab-ı Aziz’inde Onun Diğer Peygamberlerden Üstün Olduğunu,

Rütbe Bakımından Hepsinden İleri Bulunduğunu Beyan Eder 51

Ez-Zariyat 54, et-Tur 48, ve Acirc;l-ı lmran 81, âyetlerinin tefsiri 51

Ahzab 7. Nisâ 163 âyetlerinin tefsiri 52

SEKİZİNCİ BÖLÜM 53-56

Allah’ın (e.e.) Ona Rahmet Etmesi Onu Dost Edinip Onun

Sayesinde (Kullarından) Azabı Kaldırması 53

Bakara Sûresi 253. Eııfal Sûresi 34. âyetlerinin tefsiri 54

Ahzab 56, Ziimer 36. âyetlerinin tefsiri 55

DOKUZUNCU BÖLÜM 56-59

Fetih Sûresinde Belirtilen Güzel Vasıf ve Meziyetleri 56

Feth 1-2. âyetin tefsiri 56

Fetih 10. âyetin tefsiri 58

ONUNCU BÖLÜM

Gerek (Siibhanellezi Esra) Sûresindeki İsrâ ve Gerekse (Necm) Suresindeki Balış Edilen Büyük Alâmet ve Akla Hayret Verici Durumlardan Bayka Allah Taralından

Kendisine Verilen Lutf ve Yüksek Payeler 59

Enfal 17, Mâide 67, Enfal 30, Tevbe 40, âyetlerinin tefsiri 59

Kevser Sûresi ve Hicr 87 âyetinin tefsiri 60

Nahl 44, A’râf 158, İbrahim 4, Ahzab 6. âyetlerinin tefsiri 61

İKİNCİ BAB 62 83

BİRİNCİ BÖLÜM 62-65

Allah (c.c.) Beden ve Ahlâk Bakımından Bütün Güzellikleri

Onu Vermiş, Dinî ve Dünyevî Üstünlükleri Onu İhsan Etmiştir 62

Nisâ 113. âyetin tefsiri 62

Peygamberimize Mulısııs Güzel Sıfutlurın

Kısaca Sayılmasına Ayrılmış DÖLÜM 63

İKİNCİ BÖLÜM 65

Peygamber (S.A.V.) Şeref Yer Güzellik ve Ahlâk Bakımından Tabii ki İnsanlardan Üstündür 65-83

Ebu Hüreyre, Cabir b. Senıüre, Ümmii Mabed ( ve Acirc;ıike binli Havva) lbni Ebi Hale (Hind b. Ebi Hale) (R.A.)’ın Peygamberimizin (S.A.V.) güzelliği hakkında rivayetleri 66

Cabir b. Semiire, Enes’den (R.A.) Bıılıarî'niıı Peygamberimizin güzel kokusu

hakkında rivayet ettiği hadisler 68

Aklının Çokluğu, Beyninden Zekâlını fışkırması. Duygularının Güylülıigü, Lisanının Fesahati, Hareketlerinin itidali

Sıfatlarının Güzelliğine Gelince 71

Asaletine ve Ülkesinin Şeref, Menşe’inin Yüceliğine Gelince 82

Ebu Hüreyre, İbni Abbas (R.A.)’ın Peygamberimiz (S.A.V.) asaleti

hakkında görüşleri 82

Vasila b. Eska, İbni Ömer, ibni Abbas (R.A.)’dan Et Taberi’nin

Peygamberimiz (S.A.V.)’in asaleti hakkında rivayetleri 83

İKİNCİ KISIM

Çokluğu Övülen, Fazla Oluşu ile İftihar Edilen Şeyler 88

Cah (Şeref, İtibar ve Mevkii) ye Gelince 92

ÜÇÜNCÜ KISIM

(Manevî Alanda) Çalışmakla Kazandan Güzel Ablâk ve

Üstün Terbiyeye Gelince 96

Sûre-i Meryem 24. âyetinin tefsiri 98

Sûre-i Meryem 30, Enbiya Sûresi 19. âyetlerinin tefsiri 99

Yusuf (A.S.) Sûresinin 15. âyetinin tefsiri 100

Bu Güzel Ahlâk ve Ulvi Hasletlerin Esası Fışkırdığı Yerin Kökü Döndüğü Yerin Ana Noktasına Gelince 102

Nisâ Sûresi 113, A’râf Sûresi 119, âyetlerinin tefsiri 103

Lokman Sûresi 17. Şûrâ Sûresi 43, Nûr Sûresi 22. âyetlerinin tefsiri 104

Şecaat ve Necdet’e Gelince 113

Haya ve Önüne Bakmak 115

Ahzab Sûresi 53. âyetin tefsiri 115

Onun Halkla Olan Münasebetlerindeki Hiisn-ii Mııaşurct ve Adabına Gelince 117

ve Acirc;l-i lmran, Fussilet 34. âyetlerinin tefsiri 119

Onu Şefkat, Merhamet ve Hüsnü Muamelesine gelince 121

Tevbe Sûresi 128. Enbiya Sûresi 107. âyetlerinin tefsiri 121

Sözünde Durmak, Aııdlaşmalaru Sadık Kalmak, Akrabayı Ziyaret Etmek Gibi Güzel Huy ve Davranışlara Gelince 125

Peygamber (S.A.V.) Tevazuu 128

Ebu Ümame (K.A.)’nin Bu Konuda Rivayet Ettiği fladis-i Şerif

BÖLÜM 606

Ahzab Sûresi 37. âyetinin tefsiri 607

Ahzab Sûresi 38, 62. âyetlerinin tefsiri 608

Ahzab Sûresi 37, 40. âyetlerinin tefsiri 609

BÖLÜM 611

Mâide Sûresi 67. âyetin tefsiri 613

Mâide Sûresi 3. âyetin tefsiri 614

BÖLÜM 615

Peygamber (S.A.V.)’in Dünya İşlerine Gelince 620

Ra’d Sûresi 25, Isrâ Sûresi 7. âyetlerinin tefsiri 624

Yusuf (A.S.) Sûresi 76. âyetin tefsiri 625

BÖLÜM 626

Yûsuf (A.S.) Sûresi 14, 70, llûd (A.S.) Sûresi 7. âyetlerinin tefsiri 626

ve Acirc;l-i lmran Sûresi 140, 142. âyetlerinin tefsiri 627

ve Acirc;I-i lmran Sûresi 146, 147, 148. âyetlerinin tefsiri 628

Nisâ Sûresi 123. âyetin tefsiri 631

A’râf Sûresi 95, Ankebut Sûresi 40. âyetlerinin tefsiri 633

Yasin Sûresi 49, 50. âyetlerin tefsiri 634

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bu Kısım Peygamber (S.A.V.)’i Ayıplamanın ve Ona Kötii Söz Söylemenin Hükümlerinin Tatbik Şekli Hakkındadır 636

Ahzab Sûresi 53, 57, Tevbe Sûresi 61, Bakara Sûresi 104.

âyetlerinin tefsiri 636

Nûr Sûresi 63. âyetinin tefsiri 638

BİRİNCİ BAB

(Bu Babta) Peygamberimiz (S.A.V.) Hakkında Sövme,

Veyahut İşaret ve Açık Olarak Noksanlık ifade Edecek

Hususların Beyanı Hakkındadır 639

BÖLÜM

(Bu Bölüm) Peygamber (S.A.V.)’e Şovenin Veya Onu Ayıplayanın Öldürülmesinin Vacip Olduğu Hakkınduki Delili Beyan Eder 644

Ahzab Sûresi 57. âyetin tefsiri 644

Ahzab Sûresi 61, Mâide Sûresi 33, Zâriyât Sûresi 10-11, Tevbe Sûresi 30,

Nisâ Sûresi 65, Hucurat Sûresi 2. âyetlerinin tefsiri 645

Mücâdile Sûresi 8, Tevbe Sûresi 61, 65 , 66. âyetlerinin tefsiri 646

Tevbe Sûresi 74. âyetin tefsiri 652

BÖLÜM 653

El-Münâfıkûn Sûresi 8. âyetin tefsiri 653

Tevbe Sûresi 74. âyetin tefsiri 655

Ahzab Sûresi 60-61, Tevbe Sûresi 73. âyetlerinin tefsiri 657

Mâide Sûresi 13. âyetin tefsiri 654

BÖIÜM 659

BÖLÜM 661

ÜÇÜNCÜ VECİH 661

BÖLÜM 662

DÖRDÜNCÜ VECİH 662

BÖLÜM 665

BEŞİNCİ VECİH 665

ALTINCI VECİH 670

YEDİNCİ VECİH 673

BÖLÜM

Peygamber (S.A.V.) Ilukkıııda Caiz Olan ve Olmayan Hususlardan ve Bundan Önceki Büliiıııde kaydedilen Peygamberin Hallerinden Müzakere Veya Öğretme

Yönünden Zikredene Vacip Olan Şudur Ki. 677

İKİNCİ BAB

(Bu Bab) Peygamber (S.A.V.)’c Söven, Ona Bııgzeden ve Ona Noksanlık İsnad Edip Eziyet Edenlerin Hükmü ve Verilecek Cezayı, Sövene Tevbe Etmesi İyin Kendisine Teklif Edilip Edilmemesi, Tevbesinin Kabul Olunup Olunmaması, Cenaze Namazının Kılınıp kılınmaması.

Mülküne Varislerinin Varis Olup Olmayacağı Hakkındadır 678

Tevbe Sûresi 12. âyetin tefsiri 685

A’râf Sûresi 38. âyetin tefsiri 686

BÖLÜM

(Bu Böliim) Peygamber (S.A.V.)’e Sövmekle Öldürülen Kimsenin Mirası, Yıkanıp Cenaze Namazının Kılınması

Hakkındadır 691

ÜÇÜNCÜ BAB

(Bu Bab) Allah'a, Allah'ın Meleklerine, Kitaplarına,

Peygamber (S.A.V'.)’in Aline, Ashabına ve Zevcelerine

Söven Kimsenin Hükmü Hakkındadır. 694

Bakara Sûresi 221. âyetin tefsiri 696

BÖLÜM

(Bu Böliim) Tevilcilerin Tekfir Edilmesinin Tahkiki Hakkındadır 698

BÖLÜM

(Bu Bölüm) Sözlerden Küfür Olanlar, Kiifür Olup Olmadığı Hakkında Tereddüt Edilenler ve Hakkında İhtilal Edilen ve Küfür Olmayan Sözleri Beyan Etme Hakkındadır 703

Fâtır Sûresi 24. âyetin tefsiri 706

Nisâ Sûresi 115. âyetin tefsiri 710

Tâhâ Sûresi 43, 44, Sebe Sûresi 24. âyetlerinin tefsiri 713

Bu, Allah’a Söven Müslüman’ın Hükmüdür

Allah’a Söven Zımmiye Gelince 714

Allah’ın Diğer Peygamberlerine ve Meleklerine Söven ve Onları Küçümseyen Veya Getirdikleri Hususları Yalanlı)an Veyahut İnkâr Edenin Hükmü Peygamberimiz (S.A.V.)’e Şovenin Hükmü Gibidir 719

Nisâ Sûresi 150, Bakara Sûresi 136. âyetlerinin tefsiri 719

Bakara Sûresi 285. âyetin tefsiri 720

BÖEÜM 721

Fussilet Sûresi 42. âyetin tefsiri 721

BÖLÜM

Peygamber (S.A.V.)’in Ehli Beytine, ve Acirc;liııe Ezvacına ve Ashabına Sövmek, Onlara Noksanlık İsıtad Etmek Haramdır.

Bunu İşleyen mel'undur. 724

Nûr Sûresi 17, Enbiya Sûresi 26. âyetlerinin tefsiri 725

Nûr Sûresi 16, Haşr Sûresi 8. âyetlerinin tefsiri 726

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.