Sırlar Hazinesi - Demir Kitabevi - S. Muhammed Hakkı-1368 (001137)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €80,33
İndirimli : €47,25  + KDV
KDV Dahil : €56,23
15
:
SIRLAR HAZİNESİ
  • Yazar: Seyyid Muhammed Hakkı NazilliHazretleri
  • Tercüme: Celâl Yıldırım
  • Sayfa Sayısı: 680
  • Boyut: 17 x 24 cm
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Kapak Türü: Ciltli Sert Kapak
  • Dili: TürkçeOsmanlı İmparatorluğu’nun hızlı adımlarla gerilemeye yüz tut-tuğu, yükseldiği cihan hâkimiyeti zirvesinden kademe kademe aşa-ğıya doğru indiği on dokuzuncu asrın başlarında medreselerde de bir gerileme göze çarpıyordu. Artık ne yüzlerce eser yazan âlimler, ne de ilim ve medeniyete geniş kapı açan yüksek dehâlar yetişiyor-du. Avrupa ortaçağın derin uykusundan uyanıp hayata hızlı adım-larla atılmış ve müslümanlann asırlarca hazırlayıp temelini attık-ları ilim ve fenne sarılarak bu mirasa sâhip çıkmasını becermişti. İslâm âlemi eski güç ve kudretini yitirmiş, duraklama bir yana, her geçen gün biraz daha geriye doğru kendini itiyor, dede ve babala-rından intikal eden ilim ve medeniyet mirâsına bile sâhip çıkamıyordu.

İşte bu yürekler acısı devirde kendini ilme-irfana veren heves-liler eksik değildi. Osmanlı topraklarında dini ilimlerde kendini tat-min edemiyenler Mısır’a, Medine’ye kadar uzanıyor ve böylece dinî tahsilini ikmâle çalışıyordu. Elinizdeki kitabın müellifi de bu heves-lilerden biri idi. Türkiye’de eski özelliğini kaybeden medreselerde yedi-sekiz yıl tahsil gördükten sonra boşluğunu doldurmak ve mem-lekete daha çok yararlı olmak maksadiyle bu zât-ı muhterem solu-ğu Mısır’da almış ve kısa zamanda kendisini ilim çevresine sevdir-mişti.

Diyebiliriz ki eserin yazarı Seyyid Muhammed Hakkı Efendi İs-lâmî ilimlere sarılmış, yıllarca Mısır’da Câmiü’l-Ezher’de tahsil ha-yatını sürdürmüştü. Memleket hasretine rağmen ilme olan aşkı ona her şeyi unutturmuş, Mısır’a kadar gelme imkânını elde ettiği için sık sık Cenâb-ı Hakk’a şükretmiştir.

Müellif çevredeki ilim adamlarından her vesileyle yararlanma-sını bilmiş, ilimde şöhret yapan zevât-ı kirâmı ziyâret ederek çözemediği mes’eleleri onlara arzetmiştir. Zâhiri ilimlerde iyice geliş-tikten ve Câmiü’l-Ezher hatibinin iltifatına mazhar olduktan sonra kendisini bir taraftan da tasavvufa vermiş, böylece ruhen arınmak ve tehzîb-i ahlâk yapmanın, tezkiye-i nefs ile insân-ı kâmil olmanın yollarını araştırmıştır.

SIRLAR HAZİNESİ

Müellif tasavvuf erbabından hayli zatlarla tanışma imkânı el-de etmiş, çoğundan kendi konusunda icâzet alma basiretini göster-miş ve böylece yavaş yavaş zâhiri ve bâtıni ilimlerde söz sâhibi ola-bilmiştir. İşte bu arada önce tercemesini yaptığımız HAZÎNETÜ’L ESR ve Acirc;R ve mdash; CELÎUETÜ’L-EZK ve Acirc;R adlı kitabını hazırlamış, bunu hicri 1284 yılında ilmiyle, irfaniyle, hüsn-ü ahlâkiyle isim yapmış el-Ezher hatibine takdim etmişti. El-Ezher hatibi kitabı büyük bir dikkatle okuyup tedkik ettikten sonra şu cümleleri kullanmıştı:

ve laquo;Hâzinetü’l-Esrâr kitabını araştırıcı gözüyle okudum. Bu kıy-metli eseri, eşine az rastlanan kadri yüce imam, Allah’ın tevfîkına mazhar olan muhakkik müdekkik Seyyid Muhammed Hakkı derle-yip toplamış, halkın istifadesine sunulacak duruma getirmiştir. Evet, bu kitabı meyveleri gelişmiş bir bahçe, oldukça geniş bir bağ olarak buldum. Nasıl böyle olmasın ki Kur’ân-ı Kerim’in itibarını arttırmak için bir nice sahih ve hasen hadisler toplamış, bu kitab-ı mübîne iti-na edilmesini sağlamış ve gereğince amel edilmesine kapı açmıştır. ve raquo;

el-Ezher hatibi İbrâhim Saka’nın takrizini yukarıda özetlerken müellifin himmet ve gayretine bir atıf yapmak istiyoruz: Seyyid Mu-hammed Hakkı, altı yıl sonra yine Mısır’da ikinci eserini yazmış; cihadın, mücahidlerin faziletlerini rivâyet yollarıyla toplayıp izaha çalışmış ve böylece İslâm’da cihadın önemini, lâyık olduğu değeri ifâde etmiştir. Bu ikinci eserinde de birçok esrar ve havass’dan bah-setmiş, cihadın kudsiyyetini esrarının kudsiyyetiyle meczetmeye gay-ret etmiştir.

Ancak ne var ki müellifin bu ikinci eseri birincisi kadar meş-hur olmamış ve halk tarafından o nisbette rağbet görmemiştir. Bel-ki eserin bir defa basılması ve mevcudunun azalması, mahdut eller-de kalması buna sebep olmuş olabilir. Dileriz ki aynı yayınevi bu bü-yük Türk âliminin adı geçen ikinci eserini de terceme ettirip kültür hayatımıza bir katkıda daha bulunsun.

Müellif Seyyid Muhammed Hakkı özbeöz Anadolu çocuğudur. Nazilli’nin GÜZELHİSAR köyündendir. Eskiden bu isim Aydın livası için de ikinci bir isim olarak kullanılırdı. İşte Nazillili olan Seyyid Muhammed Hakkı bu iki eserinden başka birkaç Arapça eser daha yazmış ve bu suretle İslâm kütüphanelerini kendi ilmiyle, kalemiyle zenginleştirmesini bilmiştir.

Bursalı Muhammed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri adlı kıy-metli eserinin AYDIN vilâyetine mensup meşâyih, şuarâ,müverrihin ve etıhbânın terâcim-i ahvâli bölümünde Muhammed Hakkı Efendi’den şu cümlelerle bahsetmektedir:

Nakşibendi tarikatı ulemâ ve meşâyihmdan zâhid ve müttaki bir zât olup NAZİLLİ’dendir. Nakşibendi ileri gelenlerinden Abdah Dehtevi Hazretleri'nin en has halifelerinden olup 1267'de Mekke-i Mükerreme’de vefat eden Hindi Muhammed CAN Efendi’nin müstahliflerinden, 1285 tarihlerinde memleketi olan ÖDEMİŞ'te vefat eden Hacı Halil Hilmi Efendi'den müstahliftir. Yâni ondan halifelik almıştır. Bu zât ise 1215 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme’de rah-met-i Yezdan’a mukarin oldu.

SIRLAR HAZİNESİ

İşte bu zâtlara halef olan Nazilli’li Seyyid Muhammed Hakkinin HAZÎNETÜ’L-ESR ve Acirc;R VE CELİLETÜ’L-EZK ve Acirc;R isminde Arapça yazılan matbu bir eseri vardır. Bu eserin nihayetinde matbaacı hatası olarak ŞEYHÜ’L-EKBER MUHYİDDÎN ARABİ Hazretlerinin RİS ve Acirc;LETÜ’LENV ve Acirc;R ismindeki eserleri, adı geçenin kıymetli eserlerinden olan TEDBİRAT-İ İL ve Acirc;HİYYE’si ismi verilerek ilâve edilmiştir.

NUSRETÜ’L-CÜNÛD UMDETÜ’Ş-ŞÜHÛD, MİFRAU'L-HAL ve Acirc;İK, SÜNIJH ve Acirc;T-.İ MEKKİYE, TIBBÜ’L-KUR'AN HUBBÜ’R-RAHM ve Acirc;N. TEFHİMÜ’L-İHV ve Acirc;N Fl TECVİDİ’L-KUR’ ve Acirc;N, AHK ve Acirc;MÜ’LMEZ ve Acirc;HİB Fİ ETVARİ'L-LİH ve Acirc; VE'Ş-ŞEV ve Acirc;RİB isimlerinde Arapça yazılı eserle-ri de bir arada basılmıştır. ve raquo;

Böylece müellifin ikisi büyük hacimde olmak üzere yedi eser yazdığı ve bunların beşinin bir arada basıldığı, ikisinin de müstakil halde yazılıp basıldığı anlaşılmış ve başka eserlerinin bulunduğuna dair başka bir kayda ya da tesbite rastlanmamıştır.

Tercemesini gerçekleştirdiğimiz HAZİNETÜ’L-ESR ve Acirc;R adlı eseri memleketimizde hem çok tanınan, hem de çok rağbet bulan klâsikler arasında bulunuyor. Müellif bu eserinde Kur’ân-ı Kerîm’e geniş yer ayırmış, Kitabullah’ın esrar ve havassı üzerinde durmuş, konuyla ilgili birçok hadis nakletmiştir. Ancak gerek hadisleri toplayıp nak-lederken, gerekse birtakım görüş ve nakillere yer verirken bazen zayıf haberleri nakletmekten kendini alamamış ve hâttâ bazen aslı olmayan rivâyetlere de yer vermiştir. Bunu müellifin samimiyetine hamlediyor, daha çok sahih rivâyetlere yer ayırdığı için eserini tak-dirle karşılıyoruz.

Manevî tedavide Kur’ân sûre ve âyetlerinin te’sirlerini büyük bir ustalıkla işlemiş, tarihî misallerle bunu değerlendirmeğe çalışmış, asr-ı saadetten, sahabe ve tâbiîn devrinden kapılar açmak suretiyle mevzuun daha iyi anlaşılmasına imkân sağlamıştır. Mütercim olarak biz, maddi ve mânevi tedavinin birlikte yürütülmesine dikkatleri çektik ve böylece İslâm’ın bu konudaki görüşünün daha iyi anlaşıl-masına yardımcı olduk. Yer yer müellifin görüşlerini dipnotları-mızla tavzih ve tefsir etmeğe çalıştık, tenkid edilecek yerlere bilhassa parmak bastık.

Müellif geniş bilgisine ve Arapçaya olan vukufuna rağmen as-len Türk olduğu için akıcı bir ifâde kullanmakta zorluk çekmiştir. Biz tercemesini yaparken ona akıcılık vermeye gayret ettik ve daha kolay bir ifade kullanarak orta tabakaya hitâb etmeğe çalıştık.

Tekrar belirtelim ki kitapta manevi tedâviyle ilgili âyet ve sû-relerden yardım beklerken maddi tedâvi yollarım unutmamak ge-rektir. Hazret-i Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’in hayatında bunun birkaç örneğine rastlamak mümkün.

Müellif Nakşibendi tarikatına sülük ettiği ve bu vadide halifelik pâyesine eriştiği için, eserini daha çok tasavvuf havası içinde işle-miş ve bu suretle, suretten ziyâde mânâya, bedenden ziyâde ruha hitap etmiştir. Bunun içindir ki meşâyih-ı kirâmın görüşlerine geniş yer vermiş, onların nâil oldukları ilhamları nakletmiş, görüşlerini değerlendirmiştir.

Eserinde çeşni olsun diye bazen ibâdete kapı açmış, farz ve sün-netlerden bahsetmiş, ibâdetin ruhlar üzerindeki geniş te’sirini mi-sallerle ifâde etmiş, esrar ve hikmetine atıflar yapmıştır. Bu arada daha çok Medihe-i Münevvere’de kaldığı süre içinde İslâm âlemin-den oraya ziyâret için gelen birçok meşâyih ve ulemâ ile tanışma imkânı elde etmiş, Kur’ân’ın esrarı hakkında, duâlarmın te’sirleri konusunda geniş bilgi almış ve hemen her konuda görüştüğü yetkili zattan icâzet almayı ihmâl etmemiştir.

Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’in aşkıyla tutuşan kalbini sık sık harekete geçirmek suretiyle şefâat-i Resûlüllah’a nâil olma yollarını araştırmış, O’na olan sevgi ve aşkının bir tezâhürü olarak birçok defalar mânada Resûlüllah’a mülâki olmuş, füyûzât-ı Muhammediyeye erişmiştir. Okuyucularına yapmış olduğu tavsiyeler her türlü takdirin üstündedir.

Müellife gönül dolusu şükran ve minnet duygularımızı arzederken ruhunun ebediyyen şâd olmasını, eserinin tercemesinde koy-muş olduğum dipnotlarımdan dolayı beni afvetmesini dilerim.

SIRLAR HAZİNESİ

İÇİNDEKİLER

Eser ve müellif hakkında BİRKAÇ SÖZ 9

Ayetü’l-Kürsi’nin Fazileti 13

Kur’ân-ı Kerim’in Fazileti 16

NİYETLERİ TASHİH ETMENİN FAZİLETLERİ 21

ALLAH’I ZİKRETMENİN SÜNNETLERİ 25

Kalbi Zikir 26

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ’in Din Nasihattir SÖZLERİNİN AÇIKLANMASI 28

Allah’a Nasihat 28

Allah’ın Kitabına Nasihat 92

Allah’ın Peygamberine Nasihat 29

Müslüman İmamlarına Nasihat 30

Umum Müslümanlara Nasihat 31

KUR’ ve Acirc;N’IN ŞEREFİ 32

Allah ile peygamber arasındaki vahyin keyfiyeti, Kur’an’m inmesi ve es-rarının hakikati 33

İtikadi bir mes’ele 34

M es’elenin tahkiki 35

Vahyin iniş türleri hakkında vârid olan hadîsler 38

KUR ve Acirc;N SÛRELERİNİN İNİS TERTİBİ 43

Peygamber (S.A.V.) devrinde Kur’an’ın teTCıli, Ebû Bekir Sıddîk zamanın-da bir araya getirilmesi ve Hz. Osman devrinde istinsah edilmesi 45

Kadri yüce mushafa ilk noktalama işareti ve i’rab koyanlar 53

Arapça hattı ilk yazanlar, küf i hattını ilk icad edenler 55

Harf ve kelime şekillerinin tahriri, harflerin mahreçlerinin tarifi, sûre ve âyetlerin tertibi ve mütevûtir olan kırâetler hakkmda vârid olan hadîsler ile İslâm büyüklerinin görüşleri 56

Özetleyecek olursak 58

Kur’ân öğrenmek konusunda Peygamber’in (S.A.V.) her müsltimana olan emirleri hakkındaki hadisler 59

Kur’ân öğreten ve öğrenenin fazileti 66

Çocuğuna Kur’ân öğreten kimsenin fazileti 70

Kur’ân’ı âhenkle ve kaideye uygun olarak okumak 72

Mes’ele 73

Mes’ele 77

Mes’ele 77

Kur’ân’ı hafife alan veya ona dil uzatan ya da ondan bir şey inkâr eden bü’icmâ kâfir olur. Hakkındaki âyet ve hadisler 77

Kur’ân ehline ikramda bulunmak 82

N ve Acirc;FİLE NAMAZLAR, KUR’ ve Acirc;N OKUMAK, DİL, KALB VE MURAKABE YO-LUYLA ZİKİRLERDE BULUNMAK GİBİ İB ve Acirc;DETLERİN TERTİBİ VE İS-TİKAMETİN ANLAMI 84

İbâdetin tertibi 85

Farz namazlann esrarı ve Mi’rac’dan önce namazın keyfiyeti 88

Beş vakitte tertiplenen müekked ve gayri müekked nafile namazlar hakkın-da vârid olan sahih hadisler 93

lşrâk ve duhâ namazlarının fazileti 98

Duhâ namazı ile ilgili hadisler 103

Evvâbîn namazı ve akşamla yatsı arasını ihyâ etmek 105

Teheccild namazı ve teheccildde bulunan kimseye vâki olan kudsî teceUiler 106

Şeytanların uyuyan kimsenin kulağını üç bağla bağlaması ve gecenin sekiz mertebe üzerine taksimi 118

Haftanın gün ve gecelerinde yapılan nâfile namazların fazileti ve bunların sayısı 121

Ayların mukaddes gün ve gecelerinde kılınan nâfile namazlarnı faziletleri ve bunlarda okunan âyetler 126

Nâfile namazlann cemaatle kılınması 182

ve Acirc;nz olan sebepler meydana geldiğinde kılman nâfile namazlar 135

Kuşluk ve teheccüd namazı, Kur’ân okumak ve benzeri itiyad edinilen virdler 143

Sivâk’in fazileti 148

Namazın daha önce Mekke’de farz kılınması ile abdestin daha sonra Me-dine’de farz kılınması 152

Abdestin sünnet namazı ve abdest ile gusülde kullanılacak su miktan 156

Namazda ayakta durmayı uzatmak, kırâetle çok rükû ve secde yapmak 161

Secdenin fazileti ve secdedeki teşbihin faydaları 164

Secdede yapılan teşbihin fazileti 167

Namaz rükû ve secdelerinde hırsızlık yapan kimse 169

Amellerin yedi mertebe üzere olduğu 172

İki namazı bir arada kılmak 177

Tilâvetin âdâbı ve en faziletli vakti ve bu konudaki mes’eleler 181

Temiz bir yerde Kur’ân okumak 134

Kur’ân’ı geçim vasıtası yapmak 135

Birisiyle konuşmak için Kur’ân okumayı kesmek 185

Mushaftan okumak 186

Kur’ân-ı Kerim’i dane dane ve âhenkli okumak 186

Kur’ân’ın sevabının ölülere ulaşması 189

Kur’an okurken nasü bir. vaziyet alınır 189

Üç geceden az bir zamanda Kur’an’ı hatmeden, ondan tastamam anlaya-mamıştır metnindeki hadisle ilgili görüşler ve meseleler 190

Kıraetin haddi hakkında imamların görüşü ve kırâetin nisbeti 193

Başkasının okuduğu kır ve eti dinlemek ve namazda dinlemenin farziyetini açıklamak 194

Allah kelâmının insan kelâmı üzerindeki üstünlüğü 196

Kur’an-ı Kerim"e gece ve gündüz devam etmek ile bir gece ile bir gündüzde ikiyüz âyet okumayandan Allah’ın dâvacı olacağı baklandaki haberler 203

ve laquo;Henüz kalkmadan önce Kur’ân’ı okuyunuz ve raquo; hadisi ve Kur’ân kalktıktan sonra iman ehlinin durumu 207

Kur’ân okuyan ve onu hafızasında taşıyan kimsenin fazileti 211

Kur’ân okumak sebebiyle cennet derecelerini, huri ve vildânlan elde et-mek ve Rahmân olan Allah’ın cemâlini görmek 218

KUR’ ve Acirc;N’DAN ŞİFA BEKLEMEK, F ve Acirc;TİHA-İ ŞERİFE’DEN ÜCRET TALEP ETMEK, HATİM KARŞILIĞI ÜCRET ALMAK 226

Kur’ân ile ya da Allah’ın isimlerinden birisiyle şifâ niyetiyle duâ etmek veya rivâyet edilen duâlarla dua etmek 232

YAĞMUR SUYU ÜZERİNE OKUNAN SÛRENİN HASSASI 237

AKLIN, ZEK ve Acirc;NIN, ANLAYIŞIN ARTMASI VE HAFIZANIN KUVVETLEN-MESİYLE İLGİLİ HASSALAR 238

GÖZÜN İYİ AÇILMASI, GÖRME YETENEĞİNİN ARTMASI VE KUVVET-LENMESİ 241

TAŞLAR ÜZERİNE OKUMAKLA YAĞMUR TALEP ETMEK ve efendiler efendisi Muhammed’e (S.A.V.) istiğfar ya da salâvat getirme 244

TAŞLAR ÜZERİNE KUR’ ve Acirc;N OKUMAK 245

Bazı sûrelerdeki âyetlerin havassı ve İSTİH ve Acirc;RE 247

UYKU İLE İLGİLİ OLAN İSTİH ve Acirc;RE 250

ÇOK SIKINTILI DOĞUM YAPAN KADIN HAKKINDADIR 252

ASHAB-I KEHF’İN İSİMLERİNİN HASSALARI 254

Başında (kâf-hâ-yâ-ayn-sâd) ve (hâ-mim-ayn-sin-kaf) bulunan beş âye-tin hassaları 255

Kur’an’ın beş âyetinin hassaları hakkında imam ve meşâyihın görüşü 258

Zinâ eden erkek ve kadını ıslâh etmek 264

Ağaç kavunun hassası 266

Tecrübe edilen hassalardan biri 267

ve Acirc;YET-l KÜRSİ’NİN HASSALARI 267

ŞEHVETİ TESKİN ETMEK KONUSUNDA BAZI HASSALAR 268

SAR’A’YA YAKALANMIŞ KİMSEDEN RUHANÎLERİ DEF’ETMEK VE HASTAYI ŞİF ve Acirc;YA KAVUŞTURMAK 269

Fâtiha Şifâdır 271

Tecrübe edilmiş hassalardan biri de salât-ı nâriyyedir 274

GARİP SIRLAR VE BİRÇOK PAYDALAR HAKKINDA BİR ve Acirc;YET-i KERİME 275

KAYBOLAN, YİTİRİLEN, ÇALINAN VE ELDEN ÇIKAN BİR ŞEYİ GERİ ÇEVİRMEK HAKKINDA ve Acirc;YETLER VE SÛRELER 276

BAKARA SÛRESİNİN SON KISMININ faziletleri 278

En’âm sûresinin başındaki üç âyetle Beraat sûresinin sonundaki iki âyetin faziletleri 282

ve laquo;L ve Acirc; İL ve Acirc;HE İLL ve Acirc; ENTE SÜBH ve Acirc;NEKE İNNİ KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMİN> teş-bihinin fazileti ve hassaları 286

HAŞİR SÛRESİNİN SON KISMI 290

İstiğfara devam etmek hakkındaki emirler 291

Şeytandan ve kötü şeylerden Allah’a sığınma 296

BESMELE-i ŞERİFE’NİN FAZİLETİ 300

Besmele’nin ve laquo;Bahrül-Ulûm ve raquo; kitabındaki tefsiri 307

Besmele-i Şerife ile ilgüi bazı mes’eleler 310

Besmele’yi okumanın özellikleri ve bu okumanın sayısı 316

Cenâb-ı Hakkın üç bin ismi 318

BESMELE’NİN ÖZELLİKLERİ VE ESRARI 318

Besmele’nin bazı özellikleri daha 391

BESMELE’Yİ YAZIP TAŞIMANIN ÖZELLİKLERİ 322

BESMELE’NİN BAZI FAZİLETLERİ 323

Kur’ân’tn bir kısmının diğer bir kısmından üstün olduğu hakkında ilimde derinleşmiş âlimlerin ihtilâfı 330

Peygamber Efendimiz’e Kur’ân’dan ilk inen Fâtihatü’l-Kitab’dtr 335

Fâtiha’nın isimleri 338

Fâtiha’nın tefsiri 352

Allah’ın kendine hamdettiği ve kendini övdüğü halde bizlere ve laquo;kendinizi tezkiye etmeyin ve raquo; buyurmasının sebep ve hikmeti 336

Fâtiha-i Şerife hakkında büyük din âlimlerinin sözleri ve bu konudaki ga-rip işaretler 370

Fâtiha-i Kitab hakkında peygamberlerin sözleri ve bunun kapsamı 377

ve laquo;Andolsun ki sana daima tekrarlanan yedi âyetti Fâtiha’yı ve Kur’ân-ı Azim’i verdik ve raquo; âyeti 383

Bize kadar ulaşan bazı rivâyetler 384

F ve Acirc;TİHA’NIN FAZİLETİ 388

Fâtiha’nın özellikleri hakkında söylenen kaside ve şiirler. Ayrıca bunlarda geçen harf taksimleri 396

Fâtiha hakkında söylenen mısralar 397

Ehl-i havassdan bazısının Fâtiha’nm faziletleri hakkındaki mısraları 409

Fâtiha’yı okumanın özellikleri ve bunun sayısı ve yararlan 410

F ve Acirc;TİHA’NIN ÖZELLİKLERİ 418

F ve Acirc;TİHA’NIN TASARRUFU HAKKINDA BAZI ÖZELLİKLER 419

F ve Acirc;TİHA'NIN BİRTAKIM TECELLİLERİNİ KULLANMAK 422

F ve Acirc;TİHA İLE TASARRUFTA BULUNMAK 423

F ve Acirc;TİHA’YI YAZMANIN ÖZELLİKLERİ ve insanlara bu hususta olan fay-dalar 426

ÇOCUĞUN AÇIK - SEÇİK KONUŞABİLMESİ İÇİN 427

KARI-KOCA ARASINI YA DA İKİ KARDEŞ ARASINI DÜZELTMEK İÇİN F ve Acirc;TİHA-1 ŞERİFE’Yİ YAZMAK 431

Yüz çevirenlerin kalbini yumuşatmak, sefkatlendirmek için yapılan dud 435

ve Acirc;YET-İ KÜRSİ’NİN İNMESİ VE ŞEYTANLARIN HİLELERİNİN HÜKÜM-SÜZ KALMASI 436

ve Acirc;yet-i Kürsi’nin büyüklük ve efdaliyeti 437

Bu büyük âyetin fazileti 446

Farz namazlardan hemen sonra ve Acirc;yet-i Kürsi’yi okumak ve bunun fazileti 479

Her farz namazdan sonra ve Acirc;yet-i Kürsi okumak 484

Beş vakit namazdan sonra yapılacak olan teşbih, tahmid ve tekbirler 486

Duânın özellikleri ve faziletleri 489

Duânm âdâbı ve sırtları 491

Kur’ân’t hatmettikten sonra duâ okumak sünnettir 497

ve Acirc;YET-İ KÜRSİ’NİN TEFSİRİ 499

ve Acirc;yet-i Kürsi’nin okunmasıyla ilgili kudsi özellikler 508

ve Acirc;yet-i Kürsi ile ilgili kudsi özellikler ve bunların sayısı, saati ve münasib olan isimler 511

ve Acirc;yet-i Kürsi’yi kelimeleri ve bölümleri sayısınca okumanın özellikleri 516

ve Acirc;yet-i Kürsî’nin bölümleri 517

BALGAMI GİDERMEK hususunda ve Acirc;yet-i Kürsi’nin özettiği 522

DİŞ AĞRISINI GİDERMEK İÇİN S22

Hâtiflerin gönderilmesinde ve Acirc;yet-i Kürsi’nin özettiği 523

ve Acirc;yet-i Kürsi ile ilgili riyâzat ve duâlar S24

D ve Acirc;VET 526

ve Acirc;yet-i Kürsi’yi yazmaktaki kudsi özellikler 530

ve Acirc;yet-i Kürsi’nin bir başka özettiği 531

İhlâs süresinin inmesinin sebepleri hakkında müfessirlerin tesbitleri ve bu sûrenin inmesinde birçok veçhelerin bulunması 534

İhlâs sûresinin isimleri 542

İhlâs sûresinin tefsiri hakkında 547

İhlâs sûresini okumanın fazileti 550

İhlâs sûresiyle ilgili diğer belgeler 559

İhlâs sûresinin faziletleri çok yönlüdür 565

İhlâs sûresini gece ve gündüz okumaya devam etmenin fazileti 566

İhlâs sûresinin okunmasıyla meydana gelen tecelli ve esrar hakkında seç-kin kişilerin sözleri 574

İHL ve Acirc;S SÛRESİNİ YAZMAKTA TECELLİ EDEN HASSALAR 576

Y ve Acirc;-SÎN SÛRESİNİN FAZİLET VE ÖZELLİKLERİ 578

FETİH sûresinin fazilet ve özellikleri 583

V ve Acirc;KIA sûresinin fazilet ve özellikleri 585

MÜLK sûresinin fazilet ve özellikleri 587

AMME sûresinin fazilet ve özellikleri 591

Bazı sûrelerin fazilet ve özellikleri 592

DUH ve Acirc; ve ELEM NEŞRAH LEKE sûreleri 596

KADİR ve KEVSER sûrelerinin fazilet ve özellikleri 599

PEYGAMBER EFENDİMİZ’l RÜ’YADA GÖRMENİN FAZİLETLERİ 605

Kevser sûresinin özelliklerinden biri de şudur 607

MUAVVEZETEYN’in fazilet ve özellikleri 612

Resûlüllah Efendimiz’e salât u selâm getirmenin fazilet ve yararlan 615

Mücerreb salâvattan biri de salât-t tefriciyedir 621

SAL ve Acirc;VATIN KEMALİ, BEYANI ve DEL ve Acirc;İL-1 HAYRAT'TA OLMAYAN BAZI SAL ve Acirc;VATLAR 623

İmanın hakikati hakkında âyet ve hadisler 634

İmanın tahkiki, taklidi ve istidlâli olmak üzere üç kısma ayrıldığı 639

Tahkiki iman 639

Taklidi iman 640

İstidlâli iman 640

Kelime-i Tevhid hakkında vârid olan sahih hadisler ve bu konuda imam-ların görüşleri 644

Ashab-ı Kirâm’dan Dıhyetü’l-Kelbi Hazretleri’nin hikâyesi 646

TEVHİD-İ HAKİKİ’NİN AÇIKLANMASI 648

Hâcegândan İmam Câfer Sadık, Ebû Yezid Bestâmî, Ebû Haşan Harkani ve Şah Nakşibend’e uzanan diğer meşâyih-ı kirâmm hatimlerinin özel-likleri 653

İNSANİ MEMLEKETİ DÜZELTMEKTE İL ve Acirc;Hİ TEDBİRLER 665

İÇİNDEKİLER 674

SIRLAR HAZİNESİ

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.