Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları-1291 (001183)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €43,97
İndirimli : €25,86  + KDV
KDV Dahil : €30,78
Test2
15
:

Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

Şamuha Kağıt
864 sayfa
12,5x17 cm
Ciltli

Kitabın Önsözü Kitabın İçeriğinden daha çok Öne Çıkmaktadır.Yazar Gayet Geniş Bir anlatımla Önsözü Hazırlamış.

Muhterem kardeşim!

Allah Teâlâ yüce isimlerini ihtiva eden bu eseri dünya ve ahirette kurtuluşumuza bir vesile eylesin.Rabbimiz, kâinata bir hidayet güneşi olarak gönderdiği Efendimiz Hazreti Muhammed (a.s.)’in takip etmeyi, tavsiye buyurduğu kaynaklardan içmeyi, içirmeyi, faydalan-mayı, faydalandırmayı bize nasip buyursun.

"Dua, ibadetin iliği, özüdür." buyuran Efendimiz (s.a.v.)’in bu sözündeki hikmet nedir? Bunun üzerinde biraz durmak icap eder:

Biliyoruz ki, fabrikanın imal ettiği bir aletin veya bir motorun çalışması için mutlaka bir enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjisiz bir motor muattaldır. Hiçbir işe yaramaz. Ondan hiçbir fayda da elde edilemez. Bu bir gerçektir. Bunun ak-sini iddia edecek kimse de düşünülemez. Yani enerjisiz hiç-bir motor ve alet çalışmaz.

İlik, insandenilen en büyük fabrikanın enerji kayna-ğıdır. İlik, çalışıp fonksiyonunu icra etmez, o insan denilen fabrikayı çalıştıran kan imalini gerçekleştirmezse, fabrika fonksiyonunu yerine getirmez, yıkılmaya, ölüme mahkum olur. İşte bunun için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): "Dua ibadetin iliği, özüdür." buyurmuşlardır.

Böylece duanın ne kadar güçlü bir kuvvet ve enerji kay-nağı olduğunu anlamış oluruz.

Motorun normal bir biçimde çalışması için enerjinin saf olması icap eder. Saf olmayan bir enerji ile motor çalışmaz. Çalışsa da randıman elde edilemez. Aynen bu misalde oldu-ğu gibi, madem dua da bir kuvvet ve enerji kaynağıdır, öy-leyse kendisinden beklenilen fonksiyonun meydana gele-bilmesi için, haram lokma, riya, zulüm, büyüklenme, İslam dışı yaşama, Allah’ın emirlerini bir bütün olarak kabul et-meme, onları yaşayıp başkalarına örnek olmama gibi ya-bancı cisimlerden bir tanesinin dahi ibadetimizin özü, duaya karıştırılmaması gerekir. Acaba yaptığımız dualar, neden fonksiyonunu yerine getirmiyor? Bunu iyi düşünmeli, sebe-bini Kur'an2dan ve Efendimiz Muhammed Aleyhisse- lam’dan sorup öğrenmeliyiz. Allah Teâlâ, koyduğu pren-siplerini kabul etmeyenlerin duasını kabul etmeyeceğini açık bir biçimde Kur’an’da beyan buyurmuşlardır.

Efendimiz Aleyhisselam da:

"Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram kimse, ellerini açmış dua ediyor. Hiç onun duası kabul edilir mi?" buyurmuşlardır.

Haram, yiyenin kalbinde hemen bir değişiklik meydana getirir; ahlakı bozulur, ondaki iyi huylann ve hasletlerin ya-vaş yavaş kaybolduğu herkes tarafından açık bir biçimde görülür. Çünkü bu kişi, Allah'ın bir emanet olarak verdiği vücut makinasım çalıştıran enerjiye, yabancı bir madde ka-rıştırdığı için, ilahi makinada hasarlar meydana getirmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmek için etrafınıza bir göz atmanız, kalbinizin kanaat getirmesi bakımından yeterli olacaktır. Cemiyetimizde öyle insanlar vardır ki, bunların hâl ve du-rumlarına bakıldığında gıpta etmemek mümkün değildir. Çünkü onların işleri, yaşayışları, ahlakları, ibadet ve taatları Allah’ın rızası içinde meydana gelir. Ne zaman hırsla etrafa saldırmaya başlayınca, her şey birden değişiverir. Camiden, cemaatten, güzel bütün hasletlerden yavaş yavaş uzaklaş-maya başlar ve kopan tespih taneleri gibi dağılır ve böylece iyi değerlerini teker teker kaybeder. İnsanlığını yitirir. Aç kurt gibi her şeye saldırmaya başlar. Asırlarca İslamın bay-raktarlığını yapmış ve onu bize kadar sağlam kaynaklarla ulaştırmış sahabeyi, müctehitleri, âlimleri tenkit etme zaval-lılığına saplanırlar. Ecdadımız, eserleri ile kütüp-hanelerimizi doldurmasalardı, onlar bu allameliklerini nere-den, hangi kaynaktan alacaklardı? Bunu hiç düşünmezler. Onların bu içinde bulundukları şifasız hastalıkları, işledikle-ri ve yedikleri haramlardan meydana gelmektedir. Çünkü insanın midesi bir geminin ocağı ve kazanı gibidir. Kendisi de bu kazanın ocakçısıdır. Geminin makinalannı çalıştırmak için su kazanı, su ve kömür gerekir. İnsan bedeninin ocağı-nın kömürü de yediğimiz gıdalar ve içtiğimiz sulardır. Ge-rek suyun, gerek kömürün, gerekse hararetin ölçülü olması lazımdır. Aynen bunun gibi yemede ve içmede haddi aş-mamak gerekir ki, vücut makinasının bütün organları dü-zenli çalışsın. Aksi takdirde her şey allak bullak olur.

van.com.tr

Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah’ın en çok sevmediği kimse, çok uyuyan, çok yiyen ve çok içen kimsedir."

Haram lokma yemek çerçöp ile ocağı tutuşturmaya ben-zer. Bunlarla ocak tutuşmaz, gemi hareket etmez. Ahiret seferi uzun bir seferdir. İbadetin onda do-kuzu helal lokma ile gerçekleşir. Bir haram lokma, insanın ibadetinin kırk gün kabul edilmemesine sebep olur.

İçki, insanı sarhoş ettiği gibi haram lokma da maneviya-tını zehirler. Allah’ı zikretmek ise manevî gıdadır. Gıdanın içine zehir katılınca insanın ruhunu öldürür. Çok yiyenin kalbi katılaşır, tembelleşir,kafası Allah’ın kelamı karşısında duygusuzlaşır, ibadeti azalır, sağlığını kaybeder. İbadetten zevk almayanın kalbi hastadır. Böyle bir kalp Allah’ın mari-fetinden mahrum kalır. Rabbi’ni tanıyamaz.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Karnını tıka basa dolduran kimse melekut âlemine yükselemez. Çünkü insanın midesi melekut âlemi ile kalp aynası arasındadır. Mide fazla doldurulduğu za-man kalp aynası buğulanır, kendine gerçekleri göster-mez."

"Az ye, az iç, az uyu. Ten mezbelesinden geç, gönül bahçesine göç."

Kalp aynasının parlaklığı az yemektedir. Mideni üçe a- yır: Bir kısmını yemekle, bir kısmını suyla doldur. Bir kıs-mı da boş kalsın. İnsanın kamını doyuruncaya kadar yemesi mübahtır. Doyduktan sonra yemesi ise haramdır.

İnsanın farz olan ibadetleri yerine getirecek kadar yeme-si farzdır. İbadet esnasında ağırlık verecek kadar yemek ise mekruhtur.Efendimiz hiçbir zaman kamı doyuncaya kadar yemek yememiştir. Harama yaklaşmamak için fazladan ka-çınmak gerekir. Şüpheli şeyleri yiyenin imanı kemâle er-mez. Efendimiz (s.a.v.): "İçki içen kimsenin kalbinden iman nuru çıkar." buyurmuştur.

Sevgili okuyucularım! Buraya kadar dualarımızın kabuledilmemesindeki gerçekleri sizlere açıklamaya çalıştım. İ- zah edip faydalı olabildimse ne mutlu bana.

Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

İÇİNDEKİLER

ve mdash; A ve mdash;

Abdülkâdir Geylâni Hazretleri’nin

Besmele-i Şerife Duası 833

Açlık duymaz 427,579

Adaletten ayrılmaz 476

Adem (a.s.)’ın teşbihi 797

Adi isminin sırlan ile donatılır 830

Adi 294

Afiivvü 653

Ağzı bozuk kimselerde 522

ve Acirc;hıru 600

Ahiret sermayesini çokça kazanır 188

Ahlakın düzelmesi için 169, 319, 491

Ahlakın güzelleşmesi için 603, 820, 824

Ahlaklı bir çocuk için 243

Aile fertleri bir arada olur 673

Ailesine kötü davrananı bu durumdan vazgeçirmek için 192

Ailesine selamet içinde kavuşur 685

Akrabalan arasında sevilir 464

Akşemsettin Hazretleri’nin zikri 478

Aleyhinde konuşamazlar 448

Aliym 261

Aliyyü 411

Allah korkusu için 468

ESM ve Acirc;-İ HÜSN ve Acirc;’DAN SIRLAR VE ŞİF ve Acirc;LAR ANSİKLOPEDİSİ 841

Allah sevgisinin çoğalması için 594

Allâh 137

Allah’a isyandan vazgeçirmek için 472

Allah’a isyandan vazgeçmek için 658

Allah’ın himayesinde olmak için 64,420,445

Allah’ın rahmetinin genişliği 392

Allah’tan başkasına rağbet etmez 579

Altından kalkılamayacak bir musibette 421

Anlayış ve zekayı kuvvetlendirmek için 262, 313, 823

Arifler zümresine dahil olur 319

A’zam’m hâzinelerinden biri 440

Aşkın getirdiği sıkıntılardan kurtulmak için 80

Aşure günü duası 598

Ayet el-Kürsi’nin Daveti 610

Aylara göre burçlar ve tabii durumları 9

Azıym 343

Azîz 222

ve mdash; B ve mdash;

Bağ-bahçeyi afetlerden korumak için 609

Bâısü 467

Bâkıy 696

Bâriü 240

Basıyr 283

Basiretin açılması için 284,594

Bâsitu 267

Baş ağrısında 241,409

Batıldan hakka dönmek için 79

Bâtınü 605

Beden gücü zayıf olan kimselerin zikri 62

Bedîu 693

Bela ve kazalara karşı 96

Belaların bertarafı için 562

Bereket için 691

Berru 617

Besmele-i Şerife’nin fazileti 38

Beyazıd-ı Bistâmî Hazretleri’nin Duası 548

Bilmediğini anlama gücü kazanır 694

Binanın korunması için 65

Bitkinlik ve tembellik içinde bulunan 555

Bol nzık için 189, 298, 475,479

Borcun edası için 341

Borç altında kıvrananların duası 170, 417

Borç sıkıntısından kurtulmak için 821

Borçlardan kurtulmak için 185, 312, 663, 821,

Bulunduğu makama geri döner 616

Bunalımda 297

Burçlara ait harfler 14

Burçların vücudumuzdaki karşılığı 10

Büyü tesirsiz hale gelir 446

Büyüden korunmak için 560

Büyüklerin katındaki dileklerin gerçekleşmesi için 589

ve mdash; C ve mdash;

Câmiu 672

Cebbâr 229

Celîl 432

Cennet ehlinin duası 556

Cimrilikten kurtulmak için 169

Cin tutması sonucu hastalananın şifası için 140

Cin ve şeytan musallat olan için 143

Cinlerin şerrinden korunur 438,585, 819

Cinnin hapsedilmesi için 140

Cismani afetlerden muhafaza olunur 819

Cüzzamdan emin olur 464

Çocuk olmuyorsa 415

Çocukları korumak için 170

Çok ağlayan çocuk için 669

ve mdash; D ve mdash;

Dargınları barıştırmak için 92, 409

Dârru 681

Dedikodulardan kurtulmak için 266

Deniz yolculuğunda selamet için 341

Dertlere karşı 707

Devlet Duası 695

Devlet katında işi olan kimse 424

Dilek için 215, 226, 488, 556, 566, 582, 594, 598, 603, 677,679,687, 700,702,703

Dilek mektubu 671

Dilini yalandan muhafaza eder 211

Dostlan çoğalır 266,673

Dualara çabuk karşılık alır 61

Duaları kabul olunur 201, 252, 280, 448, 543, 599, 606, 831 Dualann kabul olmasının keyfıyyeti vefaydalanma usulleri 18

Duanın kabul şartlan 692

Duanın lüzumu, edepleri, vakitleri ve fazileti 21

Dünya boyun eğer 666

Dünya hırsından kurtulmak için 249,451

Dünya o kişinin arkasından koşar 344

Dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur 439

Dünyalık sıkıntısı çekmez 77,253

Düşman saldıramaz 420

Düşmana gelmek için 250,270,430

Düşmanı zarar veremez 582

Düşmanın şerrinden korunmak için 186, 278,431,543

Düşmanın zelil olması için 223

Düşmanına galebe çalmak için 556, 579

Düşmanının tuzaklarından haberdar edilir 237

Düşmanlara karşı güçlü olmak için 600

Düşmanları heybetinden yüzüne bakamaz 140

Düşmanlığı dostluğa döndürmek için 243

Düşük yapan kadınlarda 243

ve mdash; E ve mdash;

Ebü’l-Vefâ Hazretleri’nin Kelime-i Aşere Hizbi 145

Elinden çıkan bir şeye üzülen kimse 818

Erbeıyn-i İdrîsiyye 806

Esmâ-i ile tedavi nasıl yapılır? 99

Esmâ-i Hüsnâ ve okunacak adetler 55

Esmâ-i Hüsnâ’dan azami derecede faydalanmak

için dikkat edilecek hususlar 100

Esma-i Hüsna’dan etkileyici isimler 350

Esmâ-i Hüsnâ’nın kişi üzerindeki tecellileri 713

Eşyayı çalınmaktan korumak için 821

Etki altına almak için 263, 341

Evi kötülüklerden korumak için 232

Evin korunması için 679

Evini terkedeni veya kaybolanı bulmak için 672

Evladı olmayanlar 699

Evleri afetlerden korumak için 609

Evliya bahçelerine girmek için 609

Evliyanın zikri 518

Evrâd-ı Fethiyye 109

Evvelü 595

Eyyûb (a.s.)’ın teşbihi 799

Ezber gücü artar 216

ve mdash;F ve mdash;

Fakirlik çekmez 439

Fakirlikten kurtulmak için 195,409,413, 464

Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için 462

Felce karşı 143

Felç hastalığından emin olur 620

Fettâh 257

ve mdash;G ve mdash;

Gaflet ve sıkıntı içinde kalanlar 468

Gafletten kurtulmak için 607

Gam ve kederden kurtulmak için 342, 433, 687, 783

Geceleri uyuyamayan 554

Geçim darlığına düşmez 688

Geçim darlığından kurtulur 450

Geçim darlığından şikayet edenler 77, 256

Gezegenlere göre harfler 13

Gezegenlerin insan vücuduna etkileri 13

Gideni geri döndürmek için 532

Gizli sırların açığa çıkmaması için 199

Gönül ferahlığı için 669

Gönül kazanmak için 586

Gönüldeki kederin izalesi için 349

Görevinden azledilmiş bir kimse 464

Göz ağrısına karşı 285

Göz hastalıklarında 241

Gözlerin kuvvetlenmesi için 348

Gözlerin nurlanması için 284,691

Gurbete gidenin sağ salim dönmesi için 822

Güçlenmek için 590

Güçlü düşmana karşı 487

Güçsüzlükte 491

Günah hastalığına karşı 491

Günah işlemekten vazgeçer 319

Günahların bağışlanması için 247

Günlerin saat cetveli (Alaturka saate göre) 12

ve mdash;Ğ ve mdash;

Ğaffâr 244

Gafur 351

Ğaniyyü 674

ve mdash;H ve mdash;

Habiyr 300

Hacet Duası 95, 169, 189, 238, 252, 258, 275, 291, 292, 297, 321, 452, 468, 469, 568, 583, 788, 822, 826, 827

Hacet namazı 465

Hâdî 689

Hâfıdu 269

Hafıyz 419

Hakemü 290

Hakiymü 453

Hakk 474

Hakkında kötü konuşanı susturmak için 817

Hakkını alamayan kimse 468

Haksız yere hapiste olanlar için 820

Haksız olarak işinden uzaklaştırılan kimse 417

Hâlık 235

Haliymü 315

Halkın arasında hürmet görür 433

Hamiyd 520

Hanımı tarafından sevilir 685

Hapisten kurtulmak için 71, 241,299,669

Haram işle uğraşanlan vazgeçirmek için 232

Haram yiyip içenleri bu durumdan kurtarmak için 647

Harun (a.s.)’ın teşbihi 803

Hasetçiden korunmak için 277,446,522, 569

Hasiyb 428

Hastalanmamak için 546

Hastaların şifa bulması için 140,196,297,535, 547

Hastalık gelmez 697

Hatırı sayılır olmak için 831

Havass-ı Fâtiha-i Şerife 285

Hayalperestlikten korunmak için 97

Hayır kapılan açılır 259, 280,457

Hayır ve bereket için 598

Hayy 545

Hazreti Ali’nin Münacatı 292

Hazreti Haşan ve Hüseyin (r.anhüma)’nın

okuduklan vird 480

Hazreti Peygamber’i rüyada görmek için 185

Her gezegene ait buhurlar 11

Herkes sever 462

Heybetli görünmek için 270

Hırsızdan korkan 142

Hırsızdan korunmak için 71,422,666

Hızır Aleyhisselam’ın Duası 707

Hızır Aleyhisselam’ın korkulardan emin olma duası 650

Hızır ve İlyas Aleyhisselam’ın duaları 234

Hikmet ilmini kazanmak için 823

Hikmet ilminin kapılan açılır 313

Hikmet konuşur 262,457,529,620

Hile ve desiseden kurtulmak için 227

Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 104

Hizbü’l-Bahr Duası 323

Hizbü’n-Nasr Duası 304

Hizbü’n-Nevevî 569

Hürmet görmek için 319, 616

Hürriyetten mahrum olanlar 299

ve mdash; İ ve mdash;

İbadete karşı sevgisi artar 468

İbadetinde vesveseli olan 669

İbadetlerinde zayıf olanlar 488

İbrahim (a.s.)’ın teşbihi 798

İbrahim Düsûkî Hazretleri’nin duası 253

İç âlemin düzelmesi için 409

İç sıkıntısından kurtulmak için 450

İçinden çıkılamaz meselelerde 80

İçki müptelasını bu durumdan kurtarmak için 620

İftiradan emin olmak için 468

İftiraya uğrayan 473, 594, 707

İhtiyaç sahibinin duası 548

İhtiyaçlann giderilmesi için 662

İlerlemek için 594

İlim tahsil edenlerin kavrama gücü artar 262

İlmin derinliklerine nüfuz eder 413

İmam-ı Gazâli’nin Hüsn-ü Hatime Duası 551

İmanın korunması için 252

İnanç bozukluğunu gidermek için 210

İnsanlar arasında sevilir 230, 276

İnsanların kalbini etki altına alır 217

İsa Aleyhisselam’ın duası 804

İsa Aleyhisselam’ın teşbihi 470

İshak (a.s.)’ın teşbihi 799

İslam düşmanı zalimlerin şerrinden korunmak için 265

İsmail (a.s.)’ın teşbihi 798

İsm-i A’zam hakkında bilgiler 756

İsm-i A’zam ile alakalı mühim bir dua 40

İsm-i Rahmân Duası 172

İsm-i Rahmân Duası’nın manası 180

İsyankâr çocuk için 473

İş hususunda kararsız olanlar 699

İş yerinde bereket için 666

İşin sonundan haberdar olmak için 88, 302

İşinde muvaffak olmak için 237

İşitme güçlüğü çekmez 280

İşleri bozuk olanlar için 295

İşlerin kolaylaşması için 585

İşlerin yolunda gitmesi için 458

İşlerinde başarı için 242, 349, 529,585,690

İzzet ve şeref için 66

ve mdash; K ve mdash;

Kâbıdu 265

Kâdiru 580

Kadri yüce olur 275

Kahhâr 248

Kalbi dağınıklıktan kurtulur 198

Kalbi marifet nuru ile dolar 815

Kalbi nurlanır 168, 215,237,555,560

Kalbi ve sırrı temizlemek için 258

Kalbin yumuşaması için 168

Kalp gözü açılır 94, 258,268, 827

Kalp kasaveti giderilir 814

Kalp rahatsızlığından emin olur 464

Kalp sıkıntısına karşı 169,566

Kalpler üzerinde bulunan perdeler açılır 603, 606

Kalpleri teshir etmek için 295,312

Kalpteki vesveseyi silmek için 199

Kara ve denizde selamet içinde olmak 201

Kara yolculuğunda selamet için 341

Karı-koca arasında muhabbet için 461, 579, 679, 817

Kaviyyü 486

Kavrama gücü artar 241,291

Kaybolan eşyanın bulunması için 237,273,446

Kaybolanı bulmak için 423

Kayyûm 552

Kazançta bereket için 232 251,438

Kebiyr 416

Kelime-i Tevhid’in fazileti 148

Keriym 435

Kıs b. Saide’nin Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in

geleceğini bildirdiği ibretli bir hutbesi 542

Kıskançlıktan engellemek için 449

Kısmetin açılması için 342,413

Kısmetinde darlık olan 413

Kıyamet günü kurtulanlardan olur 567

Kimseye muhtaç olmamak için 223, 258

Kin ve haset hastalığından kurtulmak için 451

Kocaya isyan eden kadın için 472

Komşusunun kötülüklerinden korunmak için 430

Konuşamayan çocukta 601

Konuşunca tesirli olmak için 232

Korktuklarından emin olur 268,409,697

Korku halinden kurtulmak için 67,298

Korku içinde bulunan kimse 445

Korku kabusu içinde olanların zikri 63

Korkulan yerde bulunan kimse 589

Korkunun giderilmesi için 344

Koruyucu kalkan 218

Kötü ahlaklı kimsenin ıslahı için 703

Kötü ahlaktan kurtulmak için 198, 302, 544

Kötü düşüncelerden korunmak için 816

Kötü huy sahibinin ahlakım düzeltmek için 420

Kötü huylardan kurtulur 266

Kötü komşu veya arkadaşın ıslahı için 413

Kötülük edilmesinden korkan 535

Kötülük yapmaktan muhafaza için 594

Kötülüklerden korunma 243, 320,420,423

Kötülükten vazgeçirmek için 232

Kuddûs 197

Kuyunun suyunun bollaşması için 75

ve mdash;L ve mdash;

Latıyf 297

Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm ayetinin havassı 147

ve mdash;M ve mdash;

Mâcidü 561

Maddi sıkıntıdan kurtulmak için 69

Maddi ve manevi rütbelere nail olur 609

Mağfiret için 409

Mahsulde bereket için 75

Mahsulü afetlerden korumak için 319

Makamından azledilmez 697

Malı çalınsa 186

Malı ve rızkı Cenabı Hakk’ın himayesinde olur 215,695

Mâlikü’l-Mülk 660

Manevi derecesi yükselir 457

Manevi hekimlik için 826

Manevi heybet için 141

Manevi sırlara vâkıf olur 451,560

Maneviyat âlemine dalmak isteyenler 828

Mâniu 678

Marûf-u Kerhî Hazretleri’nin hacet duası 151

Mazlumun duası 782

Meciyd 463

Mekanda bereket için 427

Melik 193

Memuriyetten azledilen 694

Merâtib-i Tevhid 595

Meşru olmayan işlerden kurtulmak için 579

Metiyn 490

Mikâil Aleyhisselam’ın teşbihi 415

Muğniy 676

Muhabbet için 319

Muhsıy 524

Muhtaç olmamak için 579

Muhyî 533

Muksitu 668

Muktediru 584

Murat için 211, 349,666,711

Musa (a.s.)’ın teşbihi 802

Musa Kâzım (r.a.)’ın hapisten kurtuluş duası 281

Musavviru 242

Musibetin giderilmesi için 825

Musibetlerden korunmak için 196

Mü’min 210

Miiahhıru 592

Mübdiü 528

Müciybü 447

Müheymin 214

Mühim bir işin gerçekleşmesi için 475

Müıydü 530

Müızzü 274

Mükaddimü 588

Mükıytü 425

Mümiyt 537

Müntekımü 648

Müşkül durumda kalan kimsenin zikri 63

Müşkül işleri hallolur 694

Müşteri bolluğu için 470

Müşterinin artması için 469

Müteâl 615

Mütekebbir 231

Müzillü 277

ve mdash;N ve mdash;

Nâfiu 684

Nâme-i Peygamberi 263

Nazar için 282, 345,430,569

Nefs-i emmâreyi dize getirmek için 654

Nefsi yola getirmek için 543

Nefsin azgınlıklarını dizginlemek için 250

Nefsine musallat olan şeytan yakılır 140

Nefsine ve malına zarar gelmesinden korkan 210

Nefsini hesaba çekme gücüne sahip olur 526

Nimet içinde yaşarlar 521

Nûr 686

ve mdash;O ve mdash;

Olacak hadiseler rüyasında haber verilir 215

Olayın sonucundan endişe edenler 830

ve mdash;Ö ve mdash;

Öfkeyi gidermek için 654

Öğrencilerin okuduklarını kolayca anlamaları için 420

Ömrünün sonu hayırla biter 600

Ömrünün uzun olmasını isteyenler 815

Ömürleri bereketlenir 697

ve mdash;P ve mdash;

Peltekliğe karşı 72

Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 544

Peygamberimiz (s.a.v.)’in okuduğu teşbih 804

Psikolojik sıkıntılara ve sedef hastalığına karşı 818

Psikolojik sıkıntılarda 98, 527

ve mdash;R ve mdash;

Rabbâni nurlar ile nurlanır 139

Rabbani sırlar ile ihyâ olurlar 829

Râfîu 271

Rahıym 187

Rahmân 167

Rakıybü 442

Raşiydü 701

Raûf 657

Razzâk 254

Rızık bolluğu için 224,255, 256, 267,427,473, 674, 825

Rızkın gelmesi için 661

Ruhanilerden haber almak için 302

Ruhi bunalıma karşı 464, 546,677

Ruhi ve bedeni hastalıkların şifası için 341

Ruhu temizlemek için 647

Rüyada istediğini görmek için 89, 299,604

Rüyasında bilmediği şeyler gösterilir 258

Rüzgarın, ateşin, suyun felaketlerinden korkanlar 488

ve mdash; S ve mdash;

Sabûr 704

Sâlih (a.s.)’ın teşbihi 799

Samed 578

Sanat ve ticarette yükselmek için 694

Sanatlarda muvaffakiyet için 243

Sancı için 76

Sapık yollardan korunmak için 547

Sara hastalığında 109, 141,532,649

Saygı ve itibar için 72

Sebepsiz yere ağlayan çocuklara 434, 669, 680

Sedef hastalığından şifaya kavuşur 464

Sekine Duası 15

Sel baskınına engel olmak için 312

Selam ayetleri 202

Selâm 200

Selâmün kavlen min rabbin rahıym ayetinin havassı 208

Semiy’u 279

Sevgi için 81, 446, 813

Sevilir ve sayılır 63, 590, 658

Sıkıntı ve darlıkta bulunanlar için 258

Sıkıntıda ve kederde olan kimse 458

Sıkıntılardan kurtulur 268

Sinir hastalıklarında 246

Sinirlerin sakinleşmesi için 319,658

Soğuktan muhafaza için 141

Sözü dinlenir olmak için 280,523

Sözü etkili olur 216,280,606

Stresten kurtulmak için 195,409, 685,694

Surelerin başında bulunan rumuzlu harfler 42

-Ş ve mdash;

Şehitlik mertebesine ulaşmak için 473

Şehiydü 471

Şehvet ve hırsı yenmek için 249, 814

Şehvetin çokluğundan şikayet edenler 77

Şekûr 347

Şeflerden korunmak için 255

Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 824

Şeytan vesvese veremez 464

Şeytanın ve askerlerinin şerlerinden nasıl korunuruz?... 220

Şeytani düşüncelerden kurtulur 566

Şifa için 201, 211, 241,344, 582,675, 697

Şükreden kullardan olur 268

Şüpheyi gidermek için 67

ve mdash; T ve mdash;

Tehlike ve sıkıntıya düşen 488

Tehlikelerden korunmak için 70, 93

Tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için 433

Tesir altına almak için 198,547,582

Teşebbüs ettiği her işte başarılı olur 476

Tevbe-İstiğfar, Bağışlanma Duası 204

Tevhid ehlini zalimlerden korumak için 600

Tevhid sırlarına vakıf olmak 60

Tevvâbü 622

Ticarethanede bereket için 255,661,675

Ticarette bol kazanç için 342,427

Toplulukların dağıtılması 92

Tutukluluktan kurtulmak için 230

ve mdash;U ve mdash;

Unutkanlığı giderir 71, 85, 168,342,532,585

Unutkanlık ve tembellik illetinde 591

Unuttuğunu hatırlama gücü kazanır 529

Uyku çokluğunda 555

Uykusunda korkan çocuklar için 519

Uykusuzlukta 553

Uzun ömür için 546

ve mdash;V ve mdash;

Vâcidü 559

Vâhıdü 563

Vakar ve heybet sahibi olmak için 566

Vâlî 608

Vârisü 698

Vasıtaya binilince tehlikelerden koruyan dua 190

Vâsiu 450

Vedûd 459

Vehhâb 251

Vehim ve kuruntuları yok etmek için 79

Vekiylü 477

Veliler zümresine dahil olur 215

Velilik için 518

Veliyyü 493

Vesveseden kurtulmak 61, 91,97, 187, 209, 661

Veysel Karânî Hazretleri’nin Duası 238

Vücudun kuvvetlenmesi için 426

Vücuduna elem isabet etmez 699

Vücudundan hastalıklar çıkar 535

Vücut sağlığı için 348

Vücut zayıflığında 489

ve mdash;Y ve mdash;

Yahya (a.s.)’m teşbihi 801

Yakınların kötülüklerinden korunmak için 430

Yakub (a.s.)’ın teşbihi 800

Yapacağı işin akıbetini bilmeyen 702

Yıldırım çarpmasından korunmak için 609

Yırtıcı hayvanlar zarar veremez 420

Yolculuğa giden kimsenin sağsalim dönmesi için 607

Yolculuğa gidenden haber gelmezse 532

Yolculuğun sıkıntılarından kurtulur 598

Yolculukta selamet için 71

Yolculukta yorgunluğu hissetmemek için 430, 488

Yolunu şaşırmış kimse için 687

Yûnus (a.s.)’ın teşbihi 800

Yusuf (a.s.)'ın teşbihi 801

Yüksek mertebeye nail olmak için 198,589

Yürüyemeyen çocuklar için 492

ve mdash;Z ve mdash;

Zâhiru 602

Zalim kimseleri dize getirmek için 275,433

Zalimden yakasını kurtaramayan 649

Zalime karşı 249

Zalimin helaki için...229, 250, 266, 295, 464, 543,683, 826 Zalimin korkması için 195

Zalimin yükselmesine engel olmak için 594

Zalimin zulmüne uğramaz 654

Zalimin zulmünü önlemek için 83

Zalimin zulmünü terketmesi için 189

Zamanın şerlerinden emin olur 816

Zayıf ve devamlı hastalanan çocuklarda 655

Zayıflık ve tembellikte 586

Zeka ve kabiliyetin keskinleşmesi için 70

Zekasının, ilminin ve malının artmasını isteyenler 659

Zelzele korkusunda 478

Zenginlik için 64, 79, 313, 251, 700, 813, 826

Zihin açıklığı ve işittiğini anlama gücü için 526

Zihni kuvvetlendirmek için 255, 302,711

Zor hastalıkların tedavisi için 237

Zor işler kolaylaşır 260, 491, 522

Zulme uğrayan kimse 473

Zulümden kurtulmak için 298

Zül Celâli vel İkrâm 665

Yayın Yılı: 2013

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.