Siyer-i Nebi Peygamberimizin Hayatı-1690 (001443)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €27,06
İndirimli : €15,92  + KDV
KDV Dahil : €18,94
Test2
15
:

SİYER-İ NEBİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

Baskı Tarihi: 2015

Sayfa Sayısı: 360

Cilt Tipi: Sert Kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı

ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, sena ve şükürler, bütün âlemi yoktan var eden, aynı zamanda tüm yaratılmışların efendisi kıldığı insanlara aydınlık ve kurtuluş yolunu gösteren Yüce Allah'a mahsustur.

Salat ve selamlar, şan ve şereflerle dolu olan, ömrünü in-sanlara iman yolunu öğretip anlatmakla geçiren peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun. Aynı zamanda doğru yolun sevgisini insanoğlunun gönlünde kökleştirmek için tü-kenmez gayretler gösteren ve aydınlık yolun yürekten bağlısı olan tüm müminlerin üzerine de olsun.

Zamanımızda birçok fikir ve sistemler vardır. Birçokları iş-lenmiş olan bu fikir ve sistemler, hararetli savunucularının yıl-mayan gayretleri ile durmadan kendilerine gelecek aralık kapı aramaktadırlar. Zaten aslında tüm sistem ve dünya görüşleri kendilerini açıklamak ve insanlığa tanıtmak zorundadırlar.

SİYER-İ NEBİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

Köşesine kapanmış olan insanlar gibi dar bir çevre içinde sıkışıp kalmaya razı olan fikir ve sosyal düzenlerin haklılık ve üstünlükleri sayesinde kendiliğinden yılıp tanınacaklarını ümit etmek ancak yanıltıcı bir düşünce olur. Hayatta günden güne artan çabalara tanıtılıp yaygınlaşması geliştirilmeyen fikir ve sistemler bile, zamanlar ilerleyip yozlaşmaya başladıkça, insan-lık tarihinde yeni ufuklar açma gününden çok şeyler yitirdikçe, üstünlük ve doğrulukları gölgelenmeye mahkum olur.

O vakit böylesine fikir ve sistemleri bir şey yapmadan ha-reketsiz duran müminleri:"Eğri, insanlığı kurtuluşu olmayan karanlık girdaplara sürükleyen fikir ve sistemler gün geçtikçe serpilip büyür, geniş kitleler arasında yayılıp zaten insanlığın kara olan ufkunu daha da karartırken, nasıl olur da bizi doğrula-rın dosdoğrusu olan ve insanlara kurtuluşların en lekesizini sunan dünya görüşümüzün, yüce İslâmlığın kurtarıcı sesi gittik-çe kısılmakta, bir türlü sesini duyuramamakta, haykıramamak- tadır...." diye kara kara düşünmeye başlarlar.

Evet, sayın okuyucular! Fikir ve sistemler arasında tam olarak işlenmeyen sahalardan biri de çağdaş tarihin, dallarından olan İslâm tarihidir. Oysa müminlerin en fazla muhtaç oldukla-rı, dininin gerçekleri ve Hz. Muhammed'in tüm insanlara fayda-lı olan değerli hayatıdır.

Bunun için o devri hazırlayan sebepleri, cahiliyyet devrinin özelliklerini, örf ve adetlerini bilmek, Arabistan yarımadasını tarihi bakımından inceleyip, üzerinde yaşayan Arapların yaşa-yış, düşünüş ve sosyal yapılarım tetkik etmek ve nihayet Ara-bistan ve çevresindeki dinleri gözden geçirmek gerekir.

Sayın okuyucular!.... Dilerseniz sizlere İslâm dini gelme-den önceki dünya yaşayışını kısaca tanıtalım:

İslamiyet’ten önce yeryüzündeki tüm insanlar (Yahudi, Hı-ristiyan ve Araplar), maddi ve manevi değerlerini kaybetmiş, medeni insanlıktan uzaklaşmış, kendilerini hayvani yaşayışa bırakmışlardı. Dünyanın hangi tarafına bakılırsa bakılsın, ahlaki vasıfların hiç bir değeri kalmamış, yerini aşağılık, çirkin hare-ketler almışlı. Korkunç bir ahlak çöküntüsü tümü ile kaplamıştı dünyayı. Araplar, namus ve şereflerini kirletecek diye masum kız çocuklarını diri diri gömmekten kaçmmazken, fuhşun en rezaletini yapmaktan ve birbirlerine zulüm etmekten de çekin-miyorlardı.

Evet, dünya bir cehalet ve dalalet bataklığı içinde çalkala-nıp dururken, Arabistan'da yeni bir din doğuyordu. Öyle bir din ki; Tüm insanlara ebedi saadet ve mutluluğun kapılarını açıp, onları, cehalet ve dalalet bataklığından kurtarıyordu. Yüce Al-lah, tüm yarattıklarının efendisi kıldığı peygamberi Hz. Mu- hammed vasıtasıyla gönderdiği İslam dini, Hicaz'da bir güneş gibi doğup bütün dünyaya ışık saçıyordu. Peygamberler de dahil tüm varlıkların en yücesi olan Hz. Muhammed ile dinlerin en mükemmeli ve en üstünü olan İslam, insanlar için tek kurtu-luş yolu oluyordu.

Evet, sayın okuyucular!.... Dünya bu halde iken, İslâm gü-neşinin doğuşu ile insanlar için yeni yeni ufuklar beliriyordu. Onlara ebedi dünya ve ahiret saadetini tattıracak olan fikir ve sistemler gelişiyordu. İşte biz bu amaçla, "Hz. Muhammed'in Hayatı" adlı eseri sizler için hazırlamayı kendimizce bir borç bildik.

SİYER-İ NEBİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

Yüce Allah'dan bu kitabı, eski ve yeni eserleri hidayetine vesile kılmasını niyaz eylerken, yaptığımız hataların siz sayın okuyucularımız tarafından affedilmesini ve bizce haberdar edil-mesini rica ederiz.

Çalışmak bizden, teşvik sizden, başarı ise Allah (c.c.)’dandır.

Allah (c.c.)’ın selâmı ve inayeti tüm Müslümanların üzeri-ne olsun.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İslâmiyet'in Doğuşu Sırasında

Dünyanın Genel Durumu 9

Peygamberimizin Şekil ve Şemaili 17

Peygamberimizin İsim ve Künyeleri 22

Peygamberimizin Mühür Yüzüp 24

Peygamberimize Ahmed ve Muhammed İsminin Verilmesi 24

Peygamberimizin Künyeleri 24

Peygamberimizin Doğumu 25

Mevlid (Dopm) Ziyafeti 27

Mevlid (Doğum) Merasimi 27

Peygambirimizin Doğdup Ev 28

Peygamberimizin Doğumuyla Meydana Gelen Bazı Mühim Olaylar. 28

Kisramn Saray Burçlarının Yıkılması, Ateşgeden'in Sönmesi 30

Peygamberimizin Süt Anneye Verilmesi 32

Peygamberimizin (s.a.v.)'in (Süt Anneye) Halime'ye Verilmesi 33

Peygamberimizle Halime Ailesine Gelen Upr ve Bereket 35

Peygamberimizin Göğsünün Yanlması Olayı 37

Peygamberimizin Mekke'de Kaybolduktan Sonra Tekrar Bulunması 37

Peygamberimizin Annesine Teslim Edilişi 38

Peygamberimizin Şerh-i Sadr (GöğsününYarılması) Hakkmdaki

Açıklamaları 39

Medine Ziyareti ve Hz. Amine'nin Vefatı 40

Hz. Amine'nin Ölüm Döşeğinde Peygamberimizle Konuşması 41

Peygamberimizin Annesinin Kabrini Ziyareti 41

Peygamberimiz (a. s.) Dedesinin Yanında 41

Müdliçlilerin Peygamberimiz Hakkında Abdülmuttalib'i Uyarmaları. 43 Necran Kadısı ve Rahibinin Peygamberimiz Üzerindeki Teşhisi.... 44 Mabdul Muttalib'in Vefatı ve Peygamberimizi Ebu Talib'e

Bırakması 44

Abdul Muttalib’in Peygamberimizi Zübeyr İle Ebu Talib'e Vasiyeti.. 46

Ebu Talib'in Peygamberimize Olan Şefka! ve Sevgisi 46

Ebu Talib'in Peygamberimizle Birlikte Yağmur Duasına Çıkışı 46

Fatıma Hatunun Peygamberimize Olan Sevgi ve Şefkati 47

Peygamberimizin Amcası Ebu Talib'le Şam'a Gidişi 48

Rahib Bahira'nın Müşahedeleri Ve Kervan Halkına Ziyafeti 48

Rahib Bahira'nın Peygamberimiz Üzerindeki Teşhisi ve Tavsiyeleri 50

Peygamberimizin Koyun Gütmesi 51

Peygamberimiz (a.s.)'in Cahiliyet Kötülüklerinden Korunması ve

Ahlaki Üstün Meziyetleri 53

Peygamberimizin Putlara Kesilen Kurbanların Etini Yememesi ve

Çıplaklıktan da Korunması 54

Peygamberimizin Gece Masalları Dinlemek ve Eğlencelere

Katılmaktan Alıkonulması 55

Peygamberimiz (a.s.)'in Ficar Muharebesine Katılması 56

Peygamebirimızin Hılf-ul Fudül Anlaşmasına Katılması 62

Mekke'de Yapılan İz Muayenesi ve Mukayesesi 63

Peygamberimizin Şam'a İkinci Gidişi ve Hz. Hatice ile Evlenişi.... 64 Ebu Talib'in Peygamberimizi, Hz. Hatice'nin Ticaret Kervanı ile

Gitmeğe Teşviki 64

Nefise'nin Aracılığıyla Peygamberimize Yapılan Evlenme Teklifi.... 66

Nikâh Merasimi 67

Ebu Talib'in Nikâh Merasımında Yaptığı Konuşma 67

Varaka b. Nevfel'in ve Hz. Hatice'nin Amcasının Konuşmalan 68

Peygamberimizin Hz. Hatice'den Doğan Çocukları 68

Peygamberimizin Zeyd'i Kölelikten Kurtarması ve Oğul Edinmesi.. 69 Zeyd'ın, Babasıyla Peygamberimizin Arasında Muhayyer

Bırakılması ve Peygamberimizi Tercihi 70

Kâbe Duvarlarının Yeniden Örülmesi ve Peygamberimizin

Hakemliği 71

inşaat Malzemesi Yüklü Bir Vapurun Cidde Sahiline Çarparak

Parçalanması 72

Peygamberimizin Hz. Ali'yi Yanma Alıp Büyütmesi 74

Peygamberimiz (a.s.)'in Geleceğini Her Peygamber Kendi Üm-metine Duyurmuştu 75

Herakliyüs'ün İtirafi 76

Peygamberimizden Önce Muhammed İsminin Ne İçin ve Kimler

Tarafından Alındığı 77

Peygamberimız'e Vahy Gelmeye Başlaması 78

Cebrail'in Görünüşü ve Taşların, Ağaçlann Peygamberimizi

Selamlası 79

Vahyin İlk Tebliği 81

Vahyin Kesilmesi ve Tekrar Gelmeğe Başlaması 82

Vahy ve Çeşitleri, Peygamberimiz (a.s.)'ın İlk Sıralarda

Telaşlanmaları 83

Vahyin Tarifi 83

Vahyin Çeşitleri 83

Kur’an-ı Kerim'in Vahyi 83

Kur'an-ı Kerim'in Yedi Lehçe İle Okunuşu 84

İlâhî Vahyin Peygamberimize Kaynak Oluşu 84

Peygamberimizin Kendiliğinden Bilmesine İmkân Olmayan

Bazı Gerçekler 85

Peygamberimizi (a.s.)'e Peygamberlik Geldiği Zaman Arabistan'ın

Durumu 85

Dini Durum 86

Peygamberimizin Cihan Peygamberi Oluşu 87

İlk Abdest, İlk Namaz ve Hz. Ali'nin Müslüman Oluşu 87

Namaz ve Namazın Tarihçesi 88

Hz. Ali'nin Müslüman Oluşu 88

Ebu Talib'in Peygamberimizle Hz. Ali'ye Rastlaması 89

İlk Mü'min ve Müslümanlar 90

Hz. Ebu Bekir'e Kureyş Müşriklerinin Şikayeti ve Hz. Ebu

Bekir'in Müslüman Oluşu 90

Hz. Ebu Bekir'in Rüyası 91

Hz. Ebu Bekir'in İşkenceye Uğratılması ve Başına Gelenler 91

Hz. Ebu Bekir'in Servetini İslâm Uğrunda Harcaması 92

Bilâl-i Habeşi’nin Müslüman Oluşu 92

Hz. Osman'ın Müslüman Oluşu 93

Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu 94

Peygamberimizin Peygamberliğini ve İslâm Dinini Açıklaması 95

Peygamberlerimize Yapılan İşkence ve Suikastler 96

Müslümanlara Yapılan İşkenceler 98

Nehdiye ile Kızı Lubeyne'ye Yapılan İşkence 98

Peygamberimizin ve Müslümanların Darü’l Erkam'a Sığınmaları... 99

Müşrik Ulularının Ebu Talib'e Başvurmaları 99

Velid b. Muğire'nin Kur'an-ı Kerim Karşısındaki Şaşkınlığı 101

Hz. Hamzaiıın Müslüman Oluşu 103

Müşriklerin Peygamberlerimize Yaptıkları Tehdit ve Teklifler 105

Müşriklerin Türlü İstekleri Ve Peygamberimizin Cevabı 106

Müşriklerin Peygamberimize İftiraları 107

Ebu Cehil'in Peygamberimizi Taşla Öldürmeğe Kalkışması ve

Ejderha ile Karşılaşması 108

Müşriklere Kur'an-ı Kerim'in Cevaplan 109

Müşriklerin Safa Tepesini Altına Çevirmesini Peygamberimizden İstemeleri 109

Kureyş Müşriklerinin Yeni Teklifleri ve Tartışmaları Müşriklerin

Peygamberimizi Puta Taptırmağa Kalkışmaları 110

Nadr b. Haris'in Çabalan 110

Nadr ve Benzerlerine Uyanlan Kur'an-ı Kerim’in Uyarması 111

Kur'an-ı Kenm'in Allah Kelâmı Olmadığı İddiasının Reddi 111

Arab Müşriklerinin Samimiyetsizlikleri ve Kıskançlıklan 112

Müşriklerin Kıyamet Hakkındaki Sorulan 113

Puta Tapanların Putlarıyla Birlikle Cehenneme Atılacaklan 113

Müşriklerin Öldükten Sonra Dirilmeyi İnkâra Kalkışmalan 114

Peygamberimizi Eğlenceye Alan ve İncitenlerin Akibetleri 114

Müşriklerin Peygamberimiz (a.s.)'e Üç Sorusu 115

Habeş Ülkesine Hicret 116

Habeş Ülkesine İkinci Hicret 118

Habeş Ülkesinden Mekke'ye Dönüş 118

Ebu Leheb'in Karısı Ümmü Cemil'in Peygamberimiz (a.s.)’eTaş 119

Vurmağa Kalkışması 120

Ay Yarılma Mucizesi 121

Hz. Ebu Bekir'in Mekke'den Ayrılışı 123

Müşriklerin Müslümanlara ve Onları Koruyanlarla İlgilerini

Kesme Andlaşması 123

Hasım ve Muttalip Oğullan'nın Ebu Talıb Şıbinde Toplanmaları.. 125

Andlaşma Sahıfesinin Başına Gelenler 126

Hişam ve Arkadaşlarının Boykotu Kaldırmak İçin Teşebbüsleri... 127 Mekke'ye Gelen Hıristiyanların Peygamberimiz (a.s.)'ı Dinleyince

Müslüman Olmaları 128

Müşriklerin Fakır Müslümanlarla ve Peygamberimiz (a.s.) ile

Eğlenmeleri 129

Peygamberimiz (a.s.)'a İbni Mektum Yüzünden Yapılan İlâhî

Uyarma 129

Şair Tufeyl b. Amr'in Müslüman Oluşu 129

Peygamberimiz (a.s.)'in Erkek Çocuklarının Birbiri Ardınca

Vefatları 131

Hüzün Yılı Ebu Talib'in ve Hz. Hatıce;nin Vefatı 131

Peygamberimizin Ebu Talib'i İslâmiyet'e Daveti ve Teşviki 133

Ebu Talib'in Vefatı 133

Hz. Hatice'nin Vefatı ve Faziletleri 134

Hüzün Yılı 134

Ebu Leheb'in Peygamberimizi Himayeye Kalkışması ve Aralarının Tekrar Açılması 134

Peygamberimiz (a.s.)'in Hz. Aişe ile Nişanlanması ve Hz. Şevde

ile Evlenmesi 135

Kureyş'ın Kıtlık Azabına Tutulması 136

Peygamberimiz (a.s.)'in Taife Gidişi 137

Peygamberimizin Münâcâtı 138

Peygamberimizi Cinlerin Dinlemesi 138

Peygamberimizin Mut'im b. Adiyy'in Himayesinden Mekke'ye

Girişi 139

İsrâ ve Miraç Mucizesi 139

Kudüs Yolunda İlk Müşahade 140

Birinci Semaya Uruc. Hz. Adem'le Mülakat 141

Hz. İsa ve Hz. Yahya'yla Mülakat 142

Hz. Yusuf la Mülakat 142

Hz. İdris'le Mülakat 143

Hz. Harun’la Mülakat 143

Hz. Musa ile Mülakat 144

Hz. İbrahim'le Mülakat 144

Miracın Armağanları 145

İsrâ ve Miıacm Müşriklere Açıklanması 146

Hz. Ebu Bekir'in Peygamberimizi Tasdiki 148

Peygamberimiz (a.s)'in Kabileleri İslâm Dinine Daveti 148

Medineliler'deri İlk Önce Müslüman Olanlar Peygamberimizin

Medineliler'le İlk Mülakatı 149

Medineli Müslümanların Akabe'de Peygamberimiz (a.s.)'e İlk

Biatlan, Yapılan Biatin Şekli 150

Medine'ye Gönderilen Kur'an ve Din Öğretmenleri 151

İslâmiyet'in Medine'de Yayılışı Üseyd b. Hudayla Sa'd b. Muaz'ın

Müslüman Oluşu 151

İkinci Büyük Akabe Biati 153

Müşriklerin Biat İşini Sezmeleri ve Soruşturmağa Girişmeleri 157

Müslümanların Medine'ye Hicreti 158

Hz. Ömer'in Medine'ye Hicreti 158

Peygamberimizin (a.s.)'in Medine'ye Hicreti 159

Dârü’n Nedve'de Yapılan Toplantı 159

Peygamberimizin Hz. Ebû Bekir'le Görüşmesi 160

Müşriklerin Peygamberimizin Evini Kuşatmaları 162

Sevr Mağarasına Gidiş 163

Mağaranın Önüne Örgümceğin Ağ Germesi, Güvercinlerin Yuva Kurması 165

Sevr Mağarasında Geçirilen Günler 166

Süraka Bin Malik'in Atının Ayaklarının Toprağa Gömülüşü 167

MEDİNE DEVRİ 170

Peygamberimiz (a.s.)'ın Medine'ye Gelişi ve Karşılanışı 170

Hz. Ali'nin Küba'ya Yetişmesi 172

Muhacir ve Ensar 177

Ensat ile Muhacirlerin Arasında Kardeşliğin Kurulması 177

Kureyş Müşriklerinin İslâmiyet'i Önleme Çabalan 179

HİCRETİN BİRİNCİ YILI 182

Medine'de Siyasi Durum 182

Selman-i Farisi'nin İslâmî Hayatı 184

Selman-i Farisi’nin Köle Olarak Satılması 189

Mescid-i Nebî'nin İnşası 192

Ehl-i Suffa 193

Hz. Peygamberin Hz. Aişe ile Evlenmesi 194

Hicretin Birinci Yılındaki Şer'i Hükümler 195

HİCRETİN İKİNCİ YILI 197

Müşirklerle Savaşmağa İzin Verilmesi 197

İlk Gaza ve Seriyyeler ve Gayesi 199

Abdullah b. Cahş'ın Nahle'ye Gönderilmesi 203

BEDİR GAZASI 211

Kureyş'in Ticaret Kervanı 211

Müşriklerin Bedir Harbi İçin Bağışları 212

Bedir Sefeririin Gayesi 214

Peygamberimizin Yola Çıkışı 214

Harb Teçhizatı 215

Peygamberimizin Kureyş Azılılanna Bedduası 215

Vazife ile Medine'ye Döndürülenler 215

Peygamberimizin Müslümanlan Savaşa Hazırlamağa Teşebbüs

Etmesi 215

Bedirde Toplanış 218

Kureyş Ordusunun Sayısı ve Teçhizatları 220

Kureyş Müşriklerinden Geri Dönenler 220

Müşriklerin Durumları Hakkında Bilgi Edinilmesi 221

Peygamebrimizin Bütün Geceyi ibadet ve Allah'a Yalvarmakla Geçirmesi 222

Peygamberimizin Mücahidleri Saf Nizamına Koyması 222

Harbin Başlaması 223

Peygamberimizin Mücahidlere Emri 224

Peygamberimizin Mücahidlere Öğüt ve Tavsiyeleri 225

Peygamberimizin Allah'a Dua ve Münâcatı 225

Avfb. Haris'in Şehid Düşmesi 227

Peygamberimiz Secdede 227

Şeytanın Müşrikleri Bırakıp Gitmesi 229

Peygamberimizin Ükkaşe'ye Verdiği Sopanın Kılıç Oluşu 229

Müşriklerin Üzerine Saçılan Mucizevî Toprak 229

Ebû Cehil'in Öldürülmesi 230

Bedir Şehidlcri 232

Bedir'den Ayrılış 233

Hz. Ali'nin Rahatsızlanması 233

Esirler İçin Kararlaştırılan Şartlar 234

Hz. Hatice'nin Gerdanlığı ve Zeyneb'in Mekke'den Getirilmesi 234

Yahudilerin İşi Azıtmaları 236

Kalkaratü'l-Küdr Gazası 237

Sevik Gazvesi 238

İslâm'da İlk Kurban Bayramı 240

Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın Evlenmeleri 240

Hz. Fatıma'nın Mihri 242

Nikâh Merasimi 242

Hz. Osman'ın Fedakârlığı 243

Düğün Hazırlığı 243

Hz. Fatıma'nın Çeyizi ve Eşyası 244

Velime (Düğün Yemeği) Cemiyeti 244

Gerdek Merasimi ve Dua 244

HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI 247

Karede Seriyesi 247

Uhud Savaşı 248

Benî Nadir Gazvesi 284

İçkinin Yasaklanması 286

Gazve-i Medri Mevud 288

HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI 289

Hicretin Dördüncü Yılında Bazı Olaylar 289

Hicretin Dördüncü Yılında Şer'i Hükümler 290

HİCRETİN BEŞİNCİ YILI J 291

Devmetü’l-Cendel Vakası 291

Benî Müstalik Savaşı 291

Peygamberimizin Hz. Cüveyriye ile Evlenmesi 293

Hz. Aişe'ye İftira Edilişi 294

Peygamberimizin Durumu Açıklayan Hitabesi 302

İftiracılar 305

Safvan b. Maftal'm İftira Karşısındaki Davranışı 305

Sorguya Çekiliş 306

Beraetinin Müjdelenişi 308

Teşekküre Davet Ediliş 308

İftiracıların Cezalandırılışı 309

Hendek Savaşı 309

Benî Kuıayza Savaşı 316

Hicretin Beşinci Yılında Şerî Hükümler 318

HİCRETİN ALTINCI YILI 320

Genel Durum 320

Gâbezü Kared Gazası 321

Gazanın Sebebi 321

Ebû Zer-el Gıfari'nin Başına Gelenler 322

Baskının Medine Halkına Duyurulması 322

Medine'de Seferberlik İlânı 325

Muhriz b. Nadlen'in Şehid Edilmesi 326

İslâm Süvarilerinin Baskıncıları Bozguna Uğratmaları 327

Peygamberimizin Zû Kared'e Gelişi 327

Umre Seferi, Rızvan Bey'atı ve Hudeybiye Antlaşması 328

Hz.Ömer'le Sa'd b. Ubâde'nin Endişeleri 330

Zülhuleyfe'den İhrama Giriş 331

Kurbanlık Develerin Alâmetlenmesi 331

Büsr b. Süfyan'ın Vazife ile Mekke'ye Gönderilmesi 331

Kureyşliler'in. Bir Süvari Birliğini Kurâul Gamim'e Göndermeleri. 332

Kureyşliler'in Ahabiş'e Ziyaret Çekmeleri 332

Peygamberimiz. Gadirü'l Eştat'ta 333

Peygamberimiz, Gamim'de 334

Peygamberimizin Eshabıyle Görüşmesi 335

Kureyş Süvarilerinin Karşısında Namazların Korku Halinde

Namaz Olarak Kılmışı 336

Zât'ül-Hanzal Yolunda 337

Tepeyi Aşanların Yarlığanacaklannın Müjdelenmesi 339

Kasvâ'nın Çöküşü 340

Kasvâ'nın Çöktürülüp İlerletilmeyişinin Hikmeti 341

Hudeybiye 341

Peygamberimizin Kureyşliler'in Tutum ve Davranışlarına Göre

Kararı 343

Urve b. Mesud’un Mes'ud'un Kureyş Müşriklerini Öğütlemesi 345

Urve b. Mes'ud, Peygamberimizin Huzurunda 346

Urve'nin. Esbabın Tutum ve Davranışlarını İnceleyip Kureyşe

Anlatması 347

Hıraş b. Ümeyyet-el Huzai'nin Kureyşlıler'e Elçi Olarak

Gönderilmesi 348

Ahabiş Başkam Huleys’in Peygamberimizle Konuşmaya Gelmesi. 348

Kureyşliler'in, Mikrez'i Elçi Olarak Göndermeleri 350

Kureyş Müşriklerinin Korkuya Düşmeleri 3 50

Hz. Ömer'in Özür Dilemesi 350

Kureyşlıler'e Elçi Olarak Hz. Osman'ın Gönderilmesi 351

Mekke'deki Ailelerini Görmeye Giden Müslümanlar 351

Hz. Osman'ın Kâbe'yi Yalnız Olarak Tavaf Teklifini Reddetmesi 352

Hudeybiye Andlaşma ve Barışı 352

Andlaşmayı Gerçekleştiren Olay 353

Barış Konuşmalannın Yapılıp Tamamlanması 355

Hudeybiye Andlaşması 355

Andlaşma Maddelerinin Yazdırılmasına Geçilişi 358

Hudeybiye Andlaşmasımn Esbabı Hayal Kırıklığına Uğratması.... 359 Hz. Ebu Bekir'in Hudeybiye Andlaşması Hakkındaki Görüşü ve

Olgunluğu 359

Peygamberimizin Medine'ye Gelişi 360

Hudeybiye Barışının Bir Fetih Olacağı Allah Tarafından Peygamberimize Önceden Bildirilmiş Olduğu 360

HİCRETİN YEDİNCİ YILI 362

Hükümdarlara Gönderilen Elçiler 362

Önce Habeşistan'a 362

Peygamberimizin Mektuplarına Necaşî'nin Cevaplan 368

Bizans'a Gönderilen Elçi 370

Adiy b. Hatem ile-Dıhye'nin Kayserin Huzuruna Çıkanlışı 373

İran'a Gönderilen Elçi 382

Mısır'a Gönderilen Elçi 388

Gassâni Beyliğı'ne Gönderilen Elçi 393

Yemame'ye Gönderilen Elçi 395

Hayber'in Fethi 397

Umret'ul Kaza Seferi 403

Seferin Sebebi 403

HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI 410

Amr. b. ve Acirc;s'ın Müslüman Oluşu 410

Halid b. Velid'in Müslüman Oluşu 410

Osman b. Talha’nın Müslüman Oluşu 416

Mûte Savaşı 416

Mekke'nin Fethi 423

Fetih Sebebi 423

Savaş Hazırlığı 426

Taif Kuşatması 442

Etrafa Gönderilen Elçiler 449

HİCRETİN DOKUZUNCU YILI 452

Tebük Gazvesi 452

Taifliler'in Müslüman Olması 46O

Bazı Önemli Olaylar 462

HİCRETİN ONUNCU YILI 464

Veda Haccı 464

HİCRETİN ONBİRİNCİ YILI 468

Rasûlullah Efendimizin Hastalığının Ağırlaşması ve Vefatı 471

Rasûlullah'ın Vefatının Müslümanlara Etkisi 481

Rasûlullah'ın Hususiyetleri 432

SİYER-İ NEBİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.