Zikir Risalesi - Mahmud Efendi Hazretlerinin Kaleminden ve Dilinden (005406)

Fiyat : €23,05  + KDV
KDV Dahil : €27,43
Test2
15
:

Zikir Risalesi - Mahmud Efendi Hazretleri'nin Kaleminden ve Dilinden


Ürün Özellikleri :

Yayınevi : Ahıska Yayınevi
Yazar : Mahmud Ustaosmanoğlu
Dil : Arapça - Türkçe
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı :268
Ebat: 17 X 24 cm
Ağırlık : 470 gr

MUKADDİME

Bütün hamdler:
"Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh'ı (vakitlerinizin ekserisinde takdis, tehlil ve tahmid gibi birçok övgü çeşitleriyle) çokça anarak zikredin. (Özellikle en şerefli vakitler olan) gündüz başında ve gün sonunda da O'nu teşbih (ederek ve namaz kılarak tüm noksan sıfatlardan tenzih) edin." (Ahzâb Sûresi:41-42) buyuran Allâh-u Teâlâ'ya mahsustur.
Sonsuz salât-ü selâmlar ise Ebû Mûsâ el-Eş'arî (Radıyallâhu Anhjdan rivâyet edilen bir hadîs-i şeriflerinde:
"Rabbini zikredenle, zikretmeyenin misâli diri ile ölünün misâ-li gibidir." (Buhârî, De‘avât:66, no:6044, 5/2353) buyuran Rasûlüllâh (Sal- lâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, onun güzide âl-i ashabına ve kıyâmete kadar onların yolunda yürüyenlere olsun. Amîn!
Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen mühim bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Allâh-u Teâlâ her yüz yılın başında bu (rahmet olunmuş) üm-met için dinini (sonradan bulaşmış bidatlerden temizleyerek ve unutulmaya yüz tutmuş ahkâmı ve sünnetleri ihyâ ederek) yenileyecek
birini muhakkak gönderir." (Ebû Dâvûd, Melâhim-.l, no:4293, 4/178; Hâkim, el- Miistedrek, no:8592, 4/567)
İşte elinizdeki "Mahmud Efendi Hazretleri'nin Kaleminden ve Dilinden Zikir" isimli bu mühim eser; zikir hakkında, zikrettiğimiz hadîs-i şerifin sırrına mazhar olmuş ve dünya İslâm ulemâsı tarafından da 15. asrın müceddidi kabul edilen muhterem üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)nun, 1997 yılında biz- zât kendisinin yazdırmaya başladığı "Zikir Risalesi" hakkında kaleme alınanların bir araya getirilmesi ile başlanıp yine muhterem üstâdımızm "Sohbetler"inden ve kendi riyâsetinde yazılan "Rûhu'l- Furkân Tefsiri"nden istifade edilerek tamamlanmaya gayret edilmiştir.
Bu sadette, bu eserin kaynağı olan "Sohbetler" ve "Rûhul-Furkân Tefsiri"nden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.
"Sohbetler"in mevzusu "Hatm-i Hacekân"dan sonra bir hâfız efendinin okumuş olduğu aşr-ı şerifin açıklaması olurdu. Şöyle ki üstâdımızın üstâdı Ali Haydar Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû) hatm- i şeriften sonra bir hâfız efendiye aşr-ı şerif okutur, bitirince: "Evla-dım! Niye burayı okudun? Otuz cüz Kur'ân-ı Kerîm bitti de burası mı kaldı?" diye sorarlardı.
Okuyan ne cevap vereceğini şaşırır, bir müddet sonra: "Mevlâ Teâlâ burasını hatırıma getirdi." deyince, Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri: "Ben de senden bu cevabı bekliyordum. Demek ki Allâh-u Teâlâ bu mübârek saatte, bu mübârek mekânda top ve not;lanan bu cemaate bu âyet-i kerîmeleri münasip gördü. Öyle ise bu âyetleri yerinden yeni inmiş gibi dinleyelim." buyururlar ve o günkü sohbetini o âyet-i kerîmelerden yaparlardı.
İşte bu âdet üzere devam edegelen sohbetlerin evvelinde üstâ- dımız Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri, Mustafa İsmet Garîbullâh Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin "Risâle-i Kudsiyye"sinden sırayla beyitler okur ve onları şerh ederdi.
"Rûhu'l-Furkân Tefsiri"nin ehemmiyeti ise bu kitabın birinci cildinin mukaddimesine üstâdımız Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri tarafından şöyle ifade edilmiştir:
"'Rûhu'l-Furkân' ismi verilen bu tefsire başta Mevlâ Teâlâ'nın büyük yardımı, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mânevi işareti ve meşâyih-ı kirâm (Kaddesallâhu Esrar ahum) hazerâtımn âl-i himmetleri (büyük yardımları) ile başlanmıştır.
Ayrıca bu tefsir Ehl-i Sünnet ulemâsından zâhir ve bâtın erbâbmın (dil ve gönül ilimlerine sahip olan kişilerin) sözlerinden istifade edilerek her sınıf insanın anlayabileceği şekilde yazılmaya çalışılmıştır.
Kurân-ı Azimü'ş-Şân'm manasının kelime kelime anlaşılmasına çok hevesli olduğumuz, senelerden beri sohbetlerimize iştirak eden kardeşlerimiz tarafından yakînen (şüphesiz) bilinmektedir.
Nice büyük âlimler, Kur'ân-ı Kerîm'i Türkçe tefsir ederek, bu büyük kitabın manasını anlama hususunda, insanların ihtiyaçlarını karşıladıklarından, ziyade âciz (güçsüz) olan bu kardeşiniz böyle büyük bir işe girişmeyi bu zamana kadar düşünmüş dahi değildi.
Ancak (hicrî 1407) senesi Şa'bân ayının Berâat Gecesi'nde, Ravza-i Mutahhara'da yani Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bulunduğu pak cennet bahçesi olan mescid-i şerifinde bulunduğumuz sırada Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından vâki olan mâ-nevi bir işaretle bu mühim işe başladık ve kelime-kelime mana veril-mesine ziyade ihtimam (dikkat) göstererek bazı kardeşlerimizle bera ve not;ber bu uzun yola çıktık."
Bizler de Ahıska Neşir Heyeti olarak bu eserlerden faydalana ve not;rak Efendi Hazretlerimiz'in zikir hakkında yazdırdıklarına ilâveler yaparak üstâdımızm bu konudaki beyanlarını ve sohbetlerini bir kitapta bulup istifade edebilmeniz niyetiyle, belirli bir tertip içerisinde sizlere sunmaya gayret ettik.
Mukaddimemizin hâtimesi olarak üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)nun "Rûhu'l-Furkân Tefsiri"nin başında zikrettiği şu kelâmları tekrarlamak isteriz: "Çalışmalarda son derece dikkat ve ihtimam gösterildiği halde yine de gözden kaçmış bazı hatalara rastlayanlardan, bizi mâzur görmelerini, rastladıkları hataları düzelt ve not;melerini ve bu hususta bizi ikaz etmelerini ümit ederiz. Zira:
'İnsan hata etmek ve unutmaktan mürekkeptir (toplanmıştır).'Eğer bir kusur görürsen, onu düzelt (çünkü),Kendisinde hiçbir ayıp bulunmayan, büyük ve yüce olan (Allâh-u Teâlâ)dır, (ancak O'nun kusur ve ayıbı yoktur).'sözlerinin hükmünce, hatadan ve unutmaktan münezzeh (uzak kalmış), hiçbir insan yoktur, ancak Mevlâ Teâlâ'nm vahiy yoluyla muhâfaza etmiş olduğu peygamberler (Salevâtullâhi Aleyhim Ecma'în) müstesna."
Furkan Kandemir


- İÇİNDEKİLER -

MÜCEDDİD MAHMUD EFENDİ (KUDDİSE SİRRUHÛ)
HAZRETLERİ'NİN MUHTASAR HAYATI 5
MUKADDİME 13
BİRİNCİ KISIM
MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN 1997 YILINDA Bİ-Z ve Acirc;TİHİ YAZDIRMIŞ OLDUĞU ZİKİR RİS ve Acirc;LESİ'NDEN 21
ÇOK ZİKRETMEMİZ EMREDİLMEKTEDİR 23
NASIL ZİKRETMELİYİZ? 26
İKİNCİ KISIM
ZİKİR HARKINDAKİ ve Acirc;YET-İ KERÎMELER,
HADÎS-İ ŞERİFLER VE BUNLARIN BEY ve Acirc;NI 51
ZİKİR HARKINDAKİ BAZI ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 53
ZİKRİN FAZİLETİNE D ve Acirc;İR BAZI MÜHİM HADÎS-İ ŞERÎFLER 57
Yahyâ (Aleyhisselâm)a Emredilen Beş Şeyden Biri de Zikirdir 57
Melekler Zikir Meclislerini Arar ve Orayı Kuşatırlar 60
Rabbini Zikreden Kulun Üstünlüğü 63
Dünyanın Linetinden Korunan Kimlerdir? 65
En Hayırlı Kullar Kimlerdir? 65
Tevhidin ve Ehlinin Fazileti 66
En Üstün İman Nedir? 66
Mahşerde Allâh-u Teâlâ'mn Keremine Mazhar Olacak Kişiler 67
Çokça Zikretmekle Emrolunduk 67
Meleklerin Kendisiyle İftihar Ettiği Sahâbî 67
Azaptan Kurtaracak En Mühim Amel 68
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in, Muâz (Radıyallâhu Anh)a Tavsiyesi 68
Zikir Meclislerinin Ganimeti Nedir? 69
Cennet Ehlinin Pişman Olacağı Tek Şey 69
Deniz Köpükleri Kadar Günahı Affetiren Mühim Bir Zikir 70
En Üstün Sadaka Nedir? 71
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Zikir Tâlim Ettiği İki Sahâbî 72
Kişinin Sâhip Olduğu Şeylerin En Hayırlısı Nedir? 72
Dilin Zikirle Islak Olmasının Üstünlüğü 73
Allah Teâlâ'nm En Sevdiği Amel Nedir? 73
ZİKRİN ALL ve Acirc;H-U TE ve Acirc;L ve Acirc; İÇİN OLMASI 75
HER HALDE ZİKİR ÜZERE OLMAK 82
ZİKRİ TERK ETMEMEK 86
SABAH-AKŞAM ZİKREDİP G ve Acirc;FİLLERDEN OLMAMAK 91
HAFİ (GİZLİ) ZİKRİN, CEHRİ ( ve Acirc;ŞİK ve Acirc;R)
ZİKİRDEN ÜSTÜNLÜĞÜ 111
KELİME-İ TEVHİDİN İSM-İ ve Acirc;ZAM OLMASININ BEYANI 129
KELİME-İ TEVHİDİN İMANI TAZELEMESİ 135
SAVAŞTA DAHİ ZİKRİN GEREKLİLİĞİ 137
ÜÇÜNCÜ KISIM
MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİMDEN ZİKİR HAKKINDA SOHBETLER, NASİHATLER VE HİKMETLİ SÖZLER 141
ZİKREDEREK MEVL ve Acirc; TE ve Acirc;L ve Acirc;'YA YÖNELMEK GEREKİR 143
ZİKRİN EHEMMİYETİ 156
ZİKREDENLERLE BER ve Acirc;BER OLUP ZİKRETMEYENLERDEN
UZAK DURMAK GEREKİR 180
TARÎKAT-IALİYYE ZİKİRDEN İB ve Acirc;RETTİR 187
ZİKREDERKEN EDEBE Rİ ve Acirc;YET ETMEK L ve Acirc;ZIMDIR 221
ZİKİR T ve Acirc;LİMİ 232
TARİKAT DERSİNDEKİ ZİKİR HAKKINDA
İCM ve Acirc;LÎ (GENEL) M ve Acirc;LÛM ve Acirc;T 236
MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİMİN ZİKİR
HARKINDAKİ HİKMETLİ SÖZLERİNDEN BAZILARI 252
MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİMİN MEKTÛB ve Acirc;T-I RABB ve Acirc;NÎ'DEN OKUNMASINA EHEMMİYET VERDİĞİ ZİKİR HARKINDAKİ ÜÇ MEKTÛBUN TERCÜMESİ 262

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.